Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Курсовая работа
По мере расширения масштабов производственной деятельности человека, усиления степени его взаимодействия с окружающей природной средой все чаще прибег...полностью>>
Экология->Курсовая работа
Актуальність дослідження Проблема твердих побутових відходів в останні дісятиліття постає достаньо гостро Щодня, щогодини, навідь щохвилини на нашій п...полностью>>
Экология->Реферат
Первоисточник удовлетворения материальных и духовных потребностей человека - природа Она же представляет и среду его обитания - окружающую среду В окр...полностью>>
Экология->Отчет по практике
Уменьшение выбросов вредных (загрязняющих) веществ стационарными источниками отмечено на ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г Днестровск), ЗАО «Рыбницкий цементны...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План:

Вступ

Розділ 1. Фізико-географічна характеристика Запорізької області

1.1 Географічне положення

1.2 Кліматичні умови

1.3 Рельєф

1.4 Ґрунтове покриття

1.5 Геологічна будова

1.6 Рослиний та твариний світ

Розділ 2. Характеристика та аналіз природних ресурсів Запорізької областІ

2.1 Мінеральні ресурси (надра) Запорізької області

2.1.1 Технологічні особливості видобутку та переробки мінеральних ресурсів

2.1.2 Екологічні проблеми використання мінеральних ресурсів

2.2 Водні ресурси Запорізької області

2.2.1 Поверхневі води

2.2.2 Підземні води

2.2.3. Водозабезпечення та водокористування

2.2.4 Захист водного середовища

2.3 Земельні ресурси Запорізької області

2.3.1 Земельні ресурси та земельний фонд

2.3.2 Сільськогосподарські угіддя

2.3.3 Екологічні проблеми використання земельних ресурсів

2.4 Біологічні ресурси Запорізької області

2.4.1 Рослині ресурси

2.4.2 Тварині ресурси

2.4.3 Екологічні проблеми використання біологічних ресурсів

2.5 Газова атмосфера Запорізької області

2.6 Енергетичні ресурси Запорізької області

2.7 Рекреаційні ресурси Запорізької області

Розділ 3. Технологічні особливості природокористування (технологічна схема, технічна карта та технологічний процес)

Розділ 4. Сучасний рівень впливу інженерних методів природокористування на навколишнє середовище

Розділ 5. Заходи щодо екологічної модернізації методів прородокористування

Список використаної літератури

ВСТУП

М'який клімат і вдале географічне положення Запоріжжя привертали людину з незапам'ятних часів. Якнайдавніші стоянки первісних людей в річковій долині порожистої частини Дніпра відносяться до епохи середнього палеоліту (100 - 40 тис. років тому). Впродовж багатьох сторіч територія краю була своєрідним коридором, яким проходили різні народи, де схрещувалися різні культури. Кіммерійці, скіфи і сармати, готи і гуни, авари, хазари, половці, печеніги, слов'яни залишили після себе в Придніпровських степах різноманітні археологічні пам'ятники.

Після татаро - монгольського нашестя 1237 - 1240 рр. територія Запорізького краю на два сторіччя увійшла до складу Золотої Орди.

У 1445 р. запорізькі степи по лівому берегу Дніпра увійшли до складу Кримського ханства. З кінця ХV до середини ХІХ в. їх населяли кочові і напівосілі ногайці.

Природно - географічні і історичні умови в XV - XVI вв. сприяли тому, що південно - українські землі стали одним з центрів формування запорізького козацтва. Одним з його головних оплотів і символів став острів Хортиця, відомий ще із староруських часів.

Подією загальноукраїнського значення стало формування з окремих козацьких загонів і промислових артілей соціально - політичної і військової організації запорізького козацтва - Запорізької Січі ("Війська Запорізького Низового").

Запорізька Січ стала першим на території України політичним формуванням зі всіма ознаками республіки. Вона довго зберігала свою незалежність і займала видатне місце в міжнародних відносинах - європейські держави встановлювали з нею дипломатичне відносини і шукали військового союзу.

В кінці XVIII в. землі південної України увійшли до складу Російської імперії.

Процес нового заселення і освоєння земель сучасної Запорізької області був складним. У ньому взяли участь представники багатьох народностей, що привело до розвитку краю як багатонаціонального. Це забезпечило запозичення господарських звичок, окремих особливостей життя і побуту одним народом у іншого, породило своєрідне злиття культурних і господарських традицій. Складовою частиною населення території сучасної Запорізької області стали іноземні переселенці: меноніти, німці, болгари, євреї, гагаузи, поляки, серби, греки, албанці.

Запоріжжя стало одним з полігонів, де утілювалися стратегічні плани індустріалізації СРСР. У 1927 р. почалося будівництво ДніпроГЕСу - наймогутнішої гідроелектростанції в Європі на той час. Одночасно прискореними темпами споруджувався комплекс нових енергоємних підприємств. [1]

Бурхливий розвиток економіки і культури краю було перервано ІІ Світовою війною. Однієї яскравий сторінок в історії області є післявоєнне відродження запорізького індустріального комплексу - ДніпроЕГСу і підприємств чорної і кольорової металургії. До початку 1950 р. відновили роботу всі 670 заводів і фабрик області. У 1950 - 1970 рр. у області бувальщини створені нові галузі індустрії - електротехнічна, хімічна. Продовжував збільшуватися енергетичний потенціал області. Разом з введенням в дію ДніпроГЕСу-2, споруджена Запорізька ГРЕС і Запорізька атомна електростанція.

Область складається з 20 адміністративних районів, 5 міст обласного підпорядкування (Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Токмак і Енергодар), 9 міст районного підпорядкування, 23 селища міського типа, 921сельский населеного пункту.

Адміністративний центр - місто Запоріжжя, заснований в 1770 році, а статус міста одержав в 1806 році. Проживає в місті 855,5 тис. людина. Загальна чисельність наявного населення Запорізької області, за даними Всеукраїнського перепису населення, складала 1929,2 тис. людина. Чисельність міського населення Запорізької області за наслідками Всеукраїнського перепису, складала 1458,2 тис. людина, або 76% загальної чисельності по області, сільського - 471,0 тис. людина, або 24%. Чисельність чоловіків склала 886,6 тис. людина, або 46%, жінок - 1042,6 тис. людина, або 54%; таке співвідношення в цілому по області зберігалося впродовж останніх двох переписів.

На дату Всеукраїнського перепису населення кількість міст в області склала 14, їх число не змінилося після перепису населення 1989 роки. Із загального числа міст 4 - це міста з населенням більше 50 тис. людина. Загальна чисельність постійного населення області, за станом на 5 грудня 2001 року, складала 1926,8 тис. людина, зокрема чоловіки - 884,2 тис. людина або 45,9%, жінки - 1042,6 тис. людина, або 54,1%; міське населення - 1452,8 тис. людина, або 75,4%, сільське - 474,0 тис. людина, або 24,6%.

Особливістю національного складу населення Запорізької області є його багатонаціональна. За даними Всеукраїнського перепису населення, на території Запорізької області проживали представники понад 130 національностей і народностей. У національному складі населення області переважна більшість українців, чисельність яких складала 1364,1 тис. людина, або 70,8% від загальної чисельності населення (в цілому по Україні - 77,8%). [7]

Актуальність теми

Характерною рисою суспільного розвитку України є пряма залежність росту економічного потенціалу від умов та рівня ресурсозбереження і бережливого ставлення до національного багатства.

Питання формування сприятливих загальних характеристик довкілля стають особливо актуальними для міст, в першу чергу найбільших та великих. Великі міста зосереджують найбільш сприятливі умови для розвитку виробництва, науки, освіти, сфери послуг, культури. Разом з тим концентрація всіх видів діяльності у місті супроводжується, як правило, негативними екологічними тенденціями розвитку – забрудненням компонентів природного середовища, деструкцією ландшафтів, негативним впливом на самопочуття, здоров’я, навіть тривалість життя людей. Тому важливим завданням суспільної географії є проведення всебічних досліджень екологічних проблем великих міст та обґрунтування шляхів і засобів по їх вирішенню.

Одним з найбільших великих індустріальних центрів України який володіє потужним природно-ресурсним, виробничим, виробничо-інфраструктурним, у т.ч. транспортним, науковим потенціалом, є Запорізька область. Разом з тим для неї характерні складна екологічна обстановка, високий рівень забруднення довкілля.

В кінцевому рахунку, це обертається значними економічними втратами, роблять середовище Запорізької області малопривабливим для життєдіяльності населення.

Широта предмету суспільно-географічних досліджень дозволяє виявити основні складники, структурні звязки в екосистемі Запорізької області, ідентифікувати екологічні проблеми за ступенем гостроти, просторового поширення та пріоритетами розв’язання; проаналізувати чинники виникнення екологічних проблем.

Мета і завдання роботи. Метою роботи є аналіз фізико-географічних характеристик Запорізької області, її природних ресурсів та технологічних особливостей природокористування.

Методологія та методика дослідження. Теоретичною та методологічною базою дослідження є фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем взаємовідносин суспільства і природи, екології міст, раціонального природокористування.

Теоретичне та практичне значення роботи. Результати дослідження є теоретико-методологічною основою для суспільно-географічного вирішення екологічних проблем на рівні великих міст – промислових центрів України, зокрема Придніпров’я.Розділ 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІПохожие страницы:

 1. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... чні, приморські курорти АР Крим, Одеської, Запорізької, Донецької областей [10, с. 239]. 1.3 Регіональні особливост ... ів; реалізації платного природокористування; порівняння ефективності рекреац ... комплексу; впровадження сучасних технологій очищення води та ...
 2. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... днувальних тканин, рубців, спаєк. Особливо вираженою протизапальною дією володіють ... рекреаційні комплекси сильно діють технологічні процеси рекреаційної діяльност ... яльність, раціональне природокористування в Запорізької області неможливо без науково обґ ...
 3. Формування та використання природно-ресурсного та трудового потенціалу Запорізького регіону

  Курсовая работа >> Экономика
  ... лянки), палеонтологічні і геологічні (виходи ... - ландшафтних комплексів. Особливо це відобразилося на ... і населення Запорізької області характеризується ... природокористування: - постійний контроль за дотриманням надрокористувачами проектів розробки та технолог ...
 4. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

  Дипломная работа >> Экология
  ... встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, сані ... Донецької, Харківської і Запорізької областей. Прогнозні ресурси підземних вод ... виявити чинники і особливості життєдіяльності і природокористування. Базовими недоліками ...
 5. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

  Дипломная работа >> Экономика
  ... через біологічні та економічні особливості мають обмежений ареал ... ітопольського району Запорізької області Показники Існуюча технологія Проектна технологія Площа насаджень ... – №7 –Серія “Економіка АПК і природокористування.” – С. 234-237. Легеза Д.Г. Проблеми ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018768310546875