Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Налог на имущество должны уплачивать все российские организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в том числе органы гос...полностью>>
Финансы->Реферат
Государство как субъект экономических отношений для покрытия своих расходов привлекает не только доходы бюджета, но и дополнительные, сформированные н...полностью>>
Финансы->Реферат
Становление введенной с 1992 года принципиально новой для России налоговой системы проходило в жестких условиях политических, экономических и структур...полностью>>
Финансы->Реферат
В науке финансового менеджмента традиционно сложилась ситуация, при которой недостаточно уделяется внимания как западными, так и отечественными ученым...полностью>>

Главная > Реферат >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

32


Вступ

Еволюція відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їхньої різноманітності вимагають іншого підходу до інформаційної системи підприємства. Облік, як основна її частина, не забезпечував інформацією стратегію і тактику внутрішнього управління діяльністю підприємства. Досліджуючи сутність обліку витрат в нових умовах господарювання слід зазначити, що підприємство – це не замкнута інформаційна система, а система, яка має постійний зв’язок з зовнішнім оточенням за цих умов. Облік витрат – важливий інструмент управління підприємством, що відповідним чином задекларовано в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Цим документом зазначено, що нарахування та відповідність доходів та витрат є основним із принципів на якому ґрунтується і фінансова звітність.

На виконання зазначеного принципу на правах необхідно застосувати вартісний облік усіх витрат. Якість облікових даних про витрати і доходи оцінюється адміністрацією підприємства з точки зору їх придатності для прийняття управлінських рішень, які направлені на виявлення раціональних способів господарювання.

За умов конкурентної ринкової економіки перед підприємствами України першочерговим є завдання зниження витрат і постійне порівняння їх з доходами. Одним із шляхів зниження витрат обігу є вдосконалення обліку та контролю.

Проте діюча до недавнього часу методика обліку витрат не відповідала сучасним вимогам обліку в умовах ринкових відносин та міжнародних стандартів.

Перераховані обставини обумовили вибір теми курсової роботи.

Метою даної роботи є вивчення обліку витрат в умовах господарювання (на прикладі ТП №32).

Для дослідження цієї мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

 • визначення основних показників для організації витрат обігу;

 • класифіковано системи обліку виробництва;

 • визначення впливу факторів на зміну суми і рівня витрат обігу;

 • визначення резервів зниження витрат для покращення діяльності підприємства, отримання більшого прибутку підприємства.

1. Характеристика діяльності ТП №32 та його економічні показники

Торгове підприємство №32 створене відповідно до Указу Президента України від 31.01.92 р. “Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування”.

Торгове підприємство №32 є державним комунальним підприємством. Власником ТП №32 є виконком Луцької міської Ради народних депутатів.

Власник або уповноважений ним орган встановлює обов’язковий асортимент товарів у магазині, мінімальний обсяг наявності його у торговельній мережі, розпорядок роботи магазину.

Майно ТП №32 належить Підприємству на праві повного господарського віддання.

Місцезнаходження Торгового підприємства №32:

43000 Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Польова, 3.

Торгове підприємство №32 здійснює роздрібну торгівлю ТНС, забезпечує високий рівень торговельного обслуговування покупців, надає населенню послуги комерційного характеру, сприяє насиченню ринку товарами, послугами. Воно самостійно здійснює господарську діяльність виходячи з реального попиту в межах своїх повноважень, передбачених статутом підприємства №32.

Торгове підприємство №32 здійснює слідуючи види діяльності:

 • торгівельна (в тому числі дрібнооптова), посередницька, закупівельна діяльність;

 • реалізація ТНС;

 • платні послуги, скупка та комісійна торгівля.

В магазині існує 1 відділ, який здійснює реалізацію товарів таких груп:

 • спиртогорілчані та слабоалкогольні напої;

 • тютюнові вироби;

 • хлібобулочні вироби;

 • кондитерські вироби;

 • макаронні вироби;

 • молочні вироби.

Товарообіг по магазину склав у 1998 р. – 159,4 тис. грн., а у 1999 р. – 265,8 тис. грн., тобто збільшився на 106,4 тис. грн. (табл. 1.1)

Таблиця 1.1

Основні показники фінансового-господарської діяльності

Торгового підприємства №32 за 1998 – 1999 рр.

Показники
Одиниці

виміру

1998 рік

1999 рік

Відхилення

(+ ; –)

Товарообіг

тис. грн.

159,4

265,8

+102,4

Середньоспискова чисельність працівників

осіб

15

11

– 4

Товарообіг на одного працівника підприємства

тис. грн.

10,6

24,2

+13,6

Фонд оплати праці

тис. грн.

12,2

13,2

+1,0

Середньомісячна заробітна плата даного працівника

грн.

67,8

100,0

+32,2

Валовий дохід:

а) сума

б) рівень

тис. грн.

%

27,4

17,19

34,0

12,79

+6,6

– 4,4

Валові витрати:

а) сума

б) рівень

тис. грн.

%

29,9

18,76

38,8

14,60

+8,9

– 4,16

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн.

– 2,5

– 4,8

– 2,3

Рівень рентабельності

%

– 1,6

– 1,8

– 0,2

Середньорічна вартість основних засобів

тис. грн.

10,9

10,1

– 0,8

Середньорічна вартість оборотних засобів

тис. грн.

4,8

22,1

+0,3

Майно Підприємства №32 становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Вартість основних фондів, згідно таблиці 1.1 у 1998 р. становила 10,9 тис. грн., а в 1999 р. – 10,1 тис. грн..

Середньорічна вартість оборотних засобів у 1998 р. склала – 21,8 тис. грн., а у 1999 р. Їх вартість підвищувалась на 0,3 тис. грн. І становила уже 22,0 тис. грн. (таблиця 1.1).

Джерелами формування майна Підприємства є:

 • грошові та матеріальні внески засновника;

 • доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

 • безоплатні або благодійні внески;

 • інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника і самоврядування трудового колективу.

Підприємство в особі директора самостійно визначає структуру управління і встановлює чисельність працюючих. Структура управління ТП №32 (мал. 1.1).

Директор Підприємства наймається (призначається) власником по контракту. Він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком віднесених статутом до компетенції інших органів управління Підприємством.

Головний бухгалтер, заступники директора Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади директором Підприємства.

Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, контракту, згоди, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Прийом та звільнення працівників відноситься до компенсацій директора Підприємства.

Чисельність працівників, згідно таблиці 1.1 у 1998 р. становила 15 осіб, а у 1999 р. чисельність працівників зменшилась на 4 особи і становила – 11 осіб. Поряд з цим продуктивність праці працівників у 1998 р. становила 10,6 тис. грн., а у 1999 р. продуктивність праці зросла на 13,6 тис. грн. і склала – 24,2 тис. грн. (таблиця 1.1).

Прибуток, що залишився після сплати податків та інших платежів у бюджет, надходить у розпорядження Підприємства.

Валовий дохід, згідно таблиці 1.1 у 1998 р. становив 27,4 тис. грн., а у 1999 р. ця сума збільшилась на 6,6 тис. грн. і досягла 34,0 тис. грн. Поряд з цим рівень валового доходу у 1998 р. склав 17,19 %, а у 1999 р. він знизився на 4,4 % і становив 12,79 % (табл. 1.1).

Сума витрат обігу у 1998 р. становила 29,9 тис. грн., а у 1999 р. вона підвищилась на 8,9 тис. грн. і склала 38,8 тис. грн. Рівень витрат обігу, як видно з таблиці 1.1, у 1998 р. становив 18,76 %, а у 1999 р. – 14,60 %, тобто знизився на 4,16 %.

Підприємство у 1998 р. і у 1999 р. було нерентабельне. Рівень рентабельності, згідно таблиці 1.1, у 1998 р. був низьким і становив 1,6 %, а у 1999 р. – 1,8 %. Сума збитку у 1998 р. склала 2,5 тис. грн., а у 1999 р. ця сума підвищилась на 2,3 тис. грн. і досягла 4,8 тис. грн. (табл. 1.1).

Порядок відшкодування збитків, понесених від реалізації ТНС по фінансовим цінам визначається окремою угодою між власником і Підприємством.

Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці. Як свідчить таблиця 1.1 у 1998 р. фонд оплати праці становив 12,2 тис. грн., а у 1999 р.-13,2 тис. грн., тобто збільшився на 1,0 тис. грн. Мінімальний розмір оплати раці найманих працівників не може бути меншим прожиткового мінімуму, який встановлюється законодавчими актами.

Підприємство самостійно, в особі директора, встановлює форми, системи і розміри оклади праці працівників, а також інші види доходів працівників.

Середньомісячна заробітна плата працівників при погодинній формі оплати становила у 1998 р. 6780 грн., а у 1999 р. сума заробітної плати була підвищена на 32,2 грн. і досягла 100,0 грн.(табл. 1.1).

Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.

Підприємство реалізує свою продукцію, майно за змінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках передбаченими законодавчими актами України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

Свою продукцію Підприємство реалізує безпосередньо місцевим споживачам.

Основними постачальниками, які постачають товари у ТП №32 є:

 • ВАТ “Хліб”, яке постачає хлібобулочні вироби;

 • ВАТ “Прилуки” – забезпечує торгову мережу тютюновими виробами;

 • Луцький м’ясокомбінат, який постачає ковбасні вироби;

 • Торговий Дім “Любарт” і Ковельський молокозавод – забезпечують безперебійну торгівлю молочними виробами;

 • Фірма “Боніта” – яка постачає макаронні вироби;

 • Фірма “Нектар” і фірма “Лучеськ - бровар” забезпечують магазин спиртогорілчаними і слабоалкогольними напоями;

 • Кондитерська фабрика “Луцьккондитер”, яка постачає кондитерські вироби.

Питання соціального розвитку Підприємства вирішується трудовим колективом за участю власника або уповноваженого ним органу відповідно до статуту Підприємства, колективного договору та законодавчих актів України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Шляхи і резерви підвищення прибутковості дохідності підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... підприємства залежить від величини доходів, що одержує підприємство та від розмірів витрат обігу. Формування доходів і витрат підприємства ...
 2. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... підприємства залежить від величини доходів, що одержує підприємство та від розмірів витрат обігу. Формування доходів і витрат підприємства ...
 3. Удосконалення управління підприємством за допомогою маркетингу

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... окремим товаром або торговою маркою. На наступному етапі аналізу бізнес-портфеля ... 'язаний з управлінням доходами й витратами обігу торговельного підприємства, розробкою ефективної податкової політики ...
 4. Бух облік доходів витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... грн. 4. Витрати обігу підприємства - 44780 грн. 5. Інші операційні витрати підприємства - 3250 грн. Разом витрати підприємства на ... номенклатурою статей витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в тому, що ...
 5. Синтетичний і аналітичний облік доходів витрат і фінансових результатів

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... окремі галузі основної діяльності підприємства. І Витрати обігу підприємства повинні відображатись в аналітичному обліку за ... ії стану. Витрати на оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001845121383667