Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Дипломная работа
Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, ...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Управління фінансовими ресурсами підприємства належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації прод...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Проблема использования основных фондов и производственных мощностей предприятия занимает центральное место в период перехода России к рыночным отношен...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
В послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарабаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года определено следующее «…одним из ключевых элементо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вексельна сума виражається у грошовій одиниці України за валютним курсом Національного банку України на дату виникнення податкового зобов'язання. Податковий вексель видається на повну суму податкового зобов'язання за кожною вантажною митною декларацією окремо. Часткова оплата грошовими коштами і векселями податкового зобов'язання за відвантажувальною митною декларацією не дозволяється.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. № 1104 затверджено «Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України», яким передбачено, що податковий вексель складається у трьох примірниках, на кожному з яких вказується послідовний номер. Перший з них обов'язково виписується на законодавчо встановленому бланку, залишається в розпорядженні митного контролю і обліковується згідно з порядком, встановленим Держмитослужбою. Другий примірник, не пізніше трьох днів після виписки передається до Державної податкової адміністрації, в якій векселедавець зареєстрований платником податку на додану вартість. Податковий вексель тут обліковується у відповідному журналі в день його надходження і використовується для зіставляння інформації митного контролю, податкової декларації і платіжних документів та визначення повноти сплати сум платником податку на додану вартість.

Третій примірник залишається у платника податку. Оскільки податковий вексель є важливим звітним податковим документом, то він підлягає належному обліку та зберіганню, як цього і вимагають діючі правила зберігання векселів. Терміни зберігання податкових векселів такі ж, як і для всіх первинних документів системи бухгалтерського обліку.

Податкові векселі підлягають обов'язковому авалюванню у комерційному банку, що обслуговує векселедавця. Останній, що наніс свій гарантійний напис на вексель чи алонж, стає гарантом повноти і своєчасності оплати податкового векселя. А на випадок неплатоспроможності векселедавця банк-аваліст зобов'язаний сам заплатити за клієнта і після цього домагатися відшкодування своїх затрат у встановленому порядку. Не підлягають обов'язковому авалюванню лише векселі тих платників податку, які за рівнем надійності відповідають вимогам Закону і на підтвердження мають довідку державної податкової адміністрації. В разі недотримання платником податку хоча б однієї з вимог Закону та відсутності довідки, податковий вексель підлягає забезпеченню авалем у встановленому порядку.

Певні особливості створив Порядок і в процесі погашення податкових векселів. На відміну від класичних правил вексельного обігу податкові векселі в Україні погашаються у вказаний термін без їх пред'явлення векселедержателем - податковою адміністрацією. Свідченням платежу і погашення векселя при цьому стає факт включення векселедавцем вексельної суми у відповідний розділ податкової декларації з податку на додану вартість окремою стрічкою за кожним векселем. Оформляючи податкову декларацію, платник податку окремо виготовляє перелік усіх оплачених податкових векселів, сума яких включена до податкової декларації. Окремо складається також список тих векселів, термін оплати яких настав у звітний період, але сам платіж з якихось причин не був виконаний.

На випадок несвоєчасної оплати суми податкового векселя його опротестування не вчиняється. Сума векселя стягується податковою адміністрацією шляхом беззаперечного списання з коштів векселедавця як недоїмка за обов'язковими платежами до державного бюджету. Якщо податковий вексель гарантований авалем комерційного банку, то на випадок відсутності необхідних коштів на розрахунковому рахунку у платника несплачена сума стягується з банка-аваліста в претензійно-судовому порядку. Схема використання податкових векселів включає в себе операції, показані на рисунку 2.3.

Певні особливості у порядку випуску, обліку і погашенні податкових векселів діють у тих векселях, які видаються на суму акцизного збору за реалізований етиловий спирт, який використовується для виготовлення лікарсь-ких засобів та інших препаратів і харчових сполук. Датою виникнення податкового зобов'язання в них стає дата відвантаження спирту або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника акцизного збору. Його можна відстрочити оформленням податкового векселя терміном погашення не більше 90 календарних днів.

Векселедавцем цього різновиду податкових векселів може стати лише зареєстрований виробник лікарських засобів та інших препаратів і харчових сполук, що вимагають застосування етилового спирту. Як і в попередніх випадках відстрочення податкового платежу тут здійснюється у формі простого векселя, який не підлягає передачі за індосаментом, а обов'язки його погашення не можуть передаватися іншим особам. Векселедавець зобов'язаний оплатити вексель не пізніше вказаного у ньому строку платежу і навіть без пред'явлення векселя векселедержателем.

Оплата ввізного мита в Україні може здійснюється також за допомогою векселів – простих. Сукупність норм і вимог до їх виписування і функціонування включено до таблиці 2.1. З таблиці видно, що прості векселі виписуються українським виконавцем замовлення, а першим векселедержателем стає орган митного контролю.


1 - Надходження імпортного вантажу.

2 - Оформляння вантажної митної декларації імпортером.

3 - Придбання бланків векселів.

4 - Укладання договору з банком про надання авалю.

5 - Оформляння податкового векселя трьома примірниками.

6 - Виписування і передача податкового векселя до банку для нанесення авалю і оплата винагороди за авалювання.

7 - Передача авальованого податкового векселя імпортерові для використання його у розрахунках за ввізне мито.

8 - Вручення двох примірників податкового векселя митному органові.

9 - Отримання розмитненого вантажу.

10 - Передача першого примірника податкового векселя до органу податкової адміністрації для контролю за сплатою ПДВ.

11 - Зарахування суми ПДВ до декларації про податок на додану вартість і погашення податкового векселя.

12 - Повернення погашеного векселя боржникові.

Рис.2.3 Схема використання податкових векселів

При цьому:

а) вексель не підлягає передачі іншій особі за індосаментом;

б) місцем його оплати є місцезнаходження банку України, у якому відкрито розрахунковий рахунок векселедавця;

в) виписується вексель тією валютою, якою визначена митна вартість давальницької сировини;

г) термін такого простого векселя від дня складання до погашення визначається строком виконання операції з давальницькою сировиною, але не більше 90 днів. В разі невиконання цих умов або невивезення всієї готової продукції чи її частини у визначений Декретом Кабінету Міністрів України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 17 травня 1993 року № 52-93 строк виконавець зобов'язаний протягом 5 банківських робочих днів оплатити вексель. Відповідальним за точність визначення строку платежу є векселедавець;

д) векселедержателем виступає Державна податкова інспекція за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності;

е) оформлення векселя суб'єктом підприємницької діяльності здійснюється лише на вексельному бланку Національного банку України.

Таблиця 2.1

Застосування векселів у розрахунках [23]

Сфери застосування

Зміст векселя

Сума, валюта

Термін

Векселедержатель

Операції з давальницькою сировиною

Вексель видається як гарантія оплати мита, податків і зборів у випадки порушення нормативних термінів переробки давальницької сировини

На суму мита, податків і зборів у валюті контракту за курсом на день платежу

< 90 днів

Державна податкова інспекція

Операції з імпортним товаром

Оформлення відстрочки оплати ПДВ на ввезені на територію України товари

На суму ввізного мита, в ЦАН, за курсом на день виникнення податкового зобов'язання. Безпроцентний

< 30 днів

Митний орган

Ввезення майна як внеску до статутного фонду

Оформлення безмитного ввезення на територію України майна як внеску інвестора до статутного фонду

На суму ввізного мита, у вільноконвертованій валюті, за курсом на день платежу

< 30 днів

Митний орган

Виробнича кооперація

Оформлення без оподаткування ввезення продукції на територію України, яка поставляється за виробничою кооперацією

На суму «ввізних» податків і платежів. У вільноконвертованій валюті за курсом на день платежу

< 180 днів

Державна податкова інспекція

Операції з алкогольними і тютюновими виробами

Оформлення авансової оплати суми акцизного збору

На суму акцизного збору, що розраховується в умовних ставках в доларах, за курсом на день платежу

< 90 днів

Державна податкова інспекція

Положення про використання простих векселів для оплати ввізного мита з давальницької сировини реалізується такими діями (рис.2.4):


Рис.2.4 Схема застосування простого векселя для оплати імпортного мита з давальницької сировини

І. Дії учасників схеми застосування простого векселя для оплати імпортного мита за давальницьку сировину:

1 - пред'явлення для обліку податковій інспекції (за місцем знаходження векселедавця) простого векселя (з двома копіями), виписаного як оплата імпортного мита за давальницьку сировину сумою митної вартості давальницької сировини в іноземній валюті;

2 - повернення простого векселя (та однієї копії) з відміткою про облік векселя у податковій адміністрації;

3 - видача простого векселя (з однією копією) як оплату імпортного мита з давальницької сировини сумою митної вартості давальницької сировини в іноземній валюті.

II. Дії у випадку вивозу готової продукції за кордони митної території України до настання терміну платежу за векселем:

4 - видача експортної митної декларації про вивіз готової продукції з відміткою «давальницька сировина»;

5 - передача до податкової інспекції простого векселя, що виданий в оплату імпортного мита за давальницькою сировиною, при вивезенні готової продукції за межі митної території України до настання терміну платежу;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і обігу векселів. 2.1. Правова природа векселя та умови обігу. Для ефективного використання ... як цінний папір має підвищену обігоздатність і тому широко ... . ------------- ------------ 16. Недоліки вексельного обігу в Україні та шляхи його можливого покращання ...
 2. Історія вексельної форми розрахунків

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... ією з головних перед посилок і ознак ефективного функціонування економіки в цілому ... подолання платіжної кризи, підвищення майнової відповідальності підпри ... - ІІІ Рис. 1. Схема законодавчого процесу вексельного обігу в Україні При цьому Указ передбачає, що ...
 3. Організація грошового обігу в банках

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... обслуговуванні пов'язане з підвищеним ризиком, особливо якщо вони ... рахунок. Важливу роль в ефективній організації операцій ... ється законодавством про вексельний обіг. Векселі бувають прост ... обігу України. 2. Організація готівкового обігу банками України ...
 4. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ситуація може проявлятися у підвищенні ефективності позитивного процентного арбітражу. ... активізації вексельного обігу прийняття Верховною Радою України Постанови ... льність застосування конкретного методу підвищення ефективності проведення банком операцій і ...
 5. Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансо

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ій більшості нормативних актів, що стосуються вексельного обігу в Україні, простежується відхід від положень Женевсько ... якість та обґрунтованість контрольних дій, спрямованих на підвищення ефективності вексельних операцій. У запропонован ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00098991394042969