Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
В умовах суспільно-політичної, соціально-економічної та екологічної кризи, яка сформувалася і поглибилася в Україні в 90-х роках ХХ ст., значно погірш...полностью>>
Астрономия->Реферат
Веселі Боковеньки – дендрологічний парк. Розташований у в Долинському районі Кіровоградської обл. Входить до складу селекційно-дендрологічної дослідно...полностью>>
Астрономия->Реферат
Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємо обумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язани...полностью>>
Астрономия->Реферат
Найважливішою складовою частиною грунту є гумус – перегній. Він утворюється з органічних рослинно-тваринних рештов, які щорічно потрапляють у грунт і ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ 5

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 13

1.1. Основи побудови обліку грошових коштів в Україні. 13

1.1.1. Облік коштів на розрахунковому рахунку в банку (рах. №51) 13

1.1.2. Облік касових операцій та порядок їх ведення (рах. № 50) 15

1.1.3. Облік операцій в іноземній валюті та їх використання на території України (рах. №№ 52, 50). 24

1.1.4. Облік грошових коштів на інших рахунках в банках (рах. № 55) 35

1.1.5. Облік інших грошових коштів (рах. 56) 36

1.2. Відкриття банками рахунків в національній і іноземній валюті. 37

1.3. Форми безготівкових розрахунків. 42

1.4. Порядок безспірного стягнення грошових коштів з рахунків 49

1.6. Страхування підприємства 59

1.7. Податки, що сплачує АТЗТ ПБО “Львівміськбуд”. 63

Податок на додану вартiсть. 63

База оподаткування податком на додану вартiсть 65

Податок на прибуток. 67

Прибутковий податок з громадян. 69

Податок за землю. 70

Податок з власників транспортних засобів. 72

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. 73

Збір на обов`язкове державне пенсійне страхування та збір на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття. 75

2.2. Класифікація грошових потоків та фінансових відносин АТЗТ “Львівміськбуд” з іншими підприємствами, установами і організаціями. 84

2.3. Рух коштів на підприємстві “Львівміськбуд” 85

3. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 102

3.1. Зміст і структура звіту про рух грошових коштів. 106

3.2. Подання інформації про рух грошових коштів. 108

Відсотки і дивіденди 109

Сума 114

3.3. Визначення руху грошових коштів внаслідок операційної діяльності. 116

3.4. Визначення руху грошових коштів
внаслідок інвестиційної діяльності. 122

3.5. Визначення руху грошових коштів внаслідок фінансової діяльності 124

3.6. Подання отриманої інформації у формі звіту про рух грошових коштів та примітках до фінансової звітності 126

ТЕРМІНИ 131

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ЗА П(С)БО 4 131

5.1..Аналіз умов праці на АТЗТ “Львівміськбуд” 138

5.2.Розрахунок природного освітлення. 144

5.4. Визначення економічної ефективності заходів для запобігання нещасних випадків на АТЗТ “Львівміськбуд”. 146

5.5.Пожежна профілактика. 149

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 154

ДОДАТКИ 157


Вступ

Затяжний характер кризи економіки України загрожує тривалою депресією. Тому стимулювання інвестиційної активності має важливе значення для перелому ситуації у позитивний бік. Інвестиції є найважливішим фактором економічного зростання, а інвестиційна політика держави — центральною ланкою усього комплексу заходів, що проводяться у кредитно-грошовій, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах і спрямовані на забезпечення цього зростання. Узгодження їхньої дії являє собою одну з найскладніших проблем управління економікою.

Піднесення виробництва могло би розпочатися і без капіталовкладень, без інновацій та структурної перебудови, на основі повнішого завантаження потужностей, що вимагає збільшення оборотних коштів і усунення “тромбів” неплатежів. Але саме брак оборотних коштів (поряд з низькою платоспроможністю населення) є головною причиною стагнації виробництва. Реальний шлях — той, що веде до посилення платоспроможного попиту на капіталовкладення, до оновлення та розвитку виробничо-технічної бази. Перспективи піднесення виробництва і функціональну роль у ньому інвестицій слід розглядати крізь призму певної етапності процесів.

На цей час Україна одержала приблизно 3 млрд. дол. позик (не рахуючи боргів за поставками енергоносіїв), а також 1,6 млрд, дол. прямих іноземних інвестицій. На жаль, ці надходження поки що не спричинили поліпшення стану економіки, хоча завдяки їм можна було б розв'язати багато проблем виробництва. Більше того, деякі проекти, для фінансування яких було одержано кредити під гарантії уряду, залишилися на папері, і близько 40 % таких боргів сплачується не підприємствами-реципієнтами, а з державного бюджету. Інвестиції у виробництво часто-густо лишаються безрезультатними, мабуть, через низьку його ефективність. У кінцевому підсумку приплив капіталу визначається прибутковістю реальної економіки.

Приплив капіталу до якоїсь країни може спостерігатися і у разі низької рентабельності виробництва, але високої рентабельності торгівлі, фінансово-банківської системи тощо. Тоді кошти йдуть саме у ці сфери, але не у виробництво. До речі, це одна з фундаментальних причин інфляції: у комерційному обігу грошей багато, а у виробництві їх не вистачає. За словами Л. Ерхардта, інфляція виникає не через надлишок грошової маси, а через те, що доходи від непродуктивної діяльності стають вищими, ніж від продуктивної. Тому боротьба з інфляцією не має сенсу, коли просто обмежувати грошову масу, не спрямовуючи її у виробництво, не стимулюючи виробничу активність.

Рентабельність промисловості, сільського господарства, транспорту в Україні низька і неухильно зменшується. Середня рентабельність капіталу, що функціонує у виробництві (щоправда, при дуже ненадійній його оцінці) становить лише близько 2 %. Деякі галузі промисловості значно відхиляються від середнього рівня рентабельності (за даними 1996 р.): газова — 178,1 %, харчова — 14,9 %. Підприємства цих галузей (або їхні акції) скуповуються нарозхват. Те саме відбувається із зв'язком. Викликають інтерес інвесторів електроенергетика (12,9 %), окремі підприємства інших галузей. Звичайно, вкладаючи гроші, інвестор враховує не лише поточну рентабельність, а й імовірну перспективу. Та у цілому в економіці, що ледве животіє, з безнадійно застарілими фондами та низькою рентабельністю, капіталу — байдуже, вітчизняному чи зарубіжному, — важко знайти вигідне застосування.

Оскільки вітчизняний капітал краще орієнтується у ситуації і потребує менше спеціальних законодавчих передумов, то він може припливати у потенціальне прибуткові сфери раніше від іноземного. Широко відома сентенція, що іноземні інвестиції йдуть слідом за вітчизняними. Це, мабуть, є слушним, але з тим застереженням, що у країні саме у даний період може бути так, що достатні капітали ще не нагромаджені або ж вони сховані за кордоном і тому не можуть першими прийти на реалізацію великих проектів. Як відомо, перші вагомі інвестиції в Україні здійснили іноземні фірми (проект ЗАЗ—Daewoo; Соса-Соlа та ін.). Поведінка ж національних інвесторів характеризується поки що невпинним зниженням капіталовкладень. На поточний рік прогнозується їх зростання на 20 % (за номіналом, не рахуючи зростання цін). Якщо прогноз підтвердиться, це може означати початок підвищення інвестиційної активності.

Показовими для активності вітчизняних потенціальних інвесторів є рівні кредитування національної економіки комерційними банками.

Кредити комерційних банків, дуже незначні, невпинно зменшувалися, особливо довгострокові. Пояснюється це тим, що, по-перше, ресурсів було мало, по-друге, рівень позичкового процента набагато перевищував фінансову ефективність виробництва, що зводить до мінімуму можливості повернення. Низький рівень кредитування — наслідок низької ефективності виробництва (хоча є і зворотний зв'язок, про що мова буде далі). У 1997 р. становище почало змінюватись: у першому півріччі рівень кредитування підвищився до 7 % ВВП. Відповідно незначними були прямі іноземні інвестиції.

Хоча офіційна рентабельність фінансово-комерційної сфери є невисокою, значні тіньові доходи у ній приваблюють капітал. Ухил у невиробниче прикладання іноземного капіталу підтверджується його регіональним розподілом: 40 % усіх іноземних інвестицій зареєстровано у Києві. За іншими відомостями, тут “прописано” 80 % сукупної грошової маси. Але ж Київ — то не найбільший промисловий центр. Зрозуміло, що переважна маса грошового капіталу зосереджена тут у банківських, фондових, торговельних та посередницько-комерційних операціях.

Форсування позик та прямих інвестицій у цих умовах приховує у собі небезпеку транзитного проковзування частини грошей і наростання при цьому зовнішніх боргів, що не дають віддачі. На думку експертів, триває відплив капіталу з України, оцінюваний у 2—3 млрд. дол. на рік. Не знайшовши ефективного застосування, зникають як новостворені капітали, так і частина залучених. Експерти оцінюють обсяг вивезених з України капіталів у 20—ЗО млрд. дол. Стратегічне завдання полягає не тільки у тому, щоб залучати інвестиції, а й у тому, щоб припинити відплив капіталів, створювати умови для їх осідання і продуктивного функціонування.

З іншого боку, стагнація виробництва є значною мірою наслідком нестачі ліквідних оборотних засобів і капітальних вкладень. Неплатежі — одна з провідних причин спаду, що триває. Заборгованості досягли астрономічних сум. Сфері виробництва конче потрібні додаткові гроші, щоб запустити механізм його дії. Вітчизняні й зарубіжні інвестиції здатні виконати роль пускового імпульсу. Послідовність процесів є такою: “пускові” інвестиції — пожвавлення і початок піднесення виробництва — інвестиційне піднесення. Тактика залучення інвестицій на першому і наступних етапах має бути різною.

На першому етапі необхідно стимулювати загальне пожвавлення економіки і підвищити на цій основі інвестиційну привабливість виробничих підприємств. Для цього потрібна певна кількість грошей, яку можуть дати портфельні інвестиції і короткострокові позички комерційних банків. Має підвищитися рівень монетаризації економіки, зокрема, за рахунок кредитування оборотних коштів. Причому дуже важливо направляти потоки грошей у реальну економіку, можливо, навіть обмежуючи комерційних посередників. Водночас мають стимулюватися і стратегічні інвестиції, але під суворим контролем за цільовим та ефективним використанням коштів. Допускаються індивідуальні пільги для інвесторів.

На другому етапі, коли економіка почне набирати обертів, а інвестування стане привабливим, потрібні переважно відпрацювання загальних умов стратегічного інвестування і контроль за додержанням національних інтересів.

Оскільки для інвестиційної політики України поки що актуалізується перший етап, зупинимося докладніше на його особливостях. Проблема зводиться до відшукування джерел “пускового” капіталу, щоб ліквідувати брак оборотних коштів, забезпечити організаційну і технічну модернізацію. Звичайно, не всі виробництва здатні перебудуватися і перейти у режим ефективної роботи. Але треба надати шанс тим, хто здатний на це.

Вибір потенціальне кредитоспроможних підприємств, які мають передумови для підвищення рівня завантаженості, забезпечення нормального обороту коштів і підвищення ефективності, — це справа комерційних банків, що визначають доцільність надання кредитів. Обсяги банківських ресурсів мають бути значно збільшені, а кредитні ставки — знижені. У 1995—1996 рр. кредити комерційних банків перебували на недопустимо низькому рівні, у 1997 р. становище почало змінюватися на краще: кредитні вкладення банків зросли і, за попередніми розрахунками, становлять понад 7 % ВВП. Мабуть, нарешті відбулося зрушення у розумінні ситуації, і політика НБУ коригується.

Провідна роль в активізації та спрямованості інвестиційних процесів має належати державі, яка мобілізує для цього кошти бюджету і спеціальних небюджетних фондів. Державні органи управління повинні визначати перспективні “точки росту”, спроможні позитийно вплинути на сектори економіки, і направляти туди державні субсидії або державні кредити, субсидовані комерційні кредити, а також законодавче створювати тимчасові протекціоністські прикриття, податкові пільги. До речі, скорочення бюджетного дефіциту за рахунок капіталовкладень взагалі економічно шкідливе, оскільки зменшує вплив держави на економічне піднесення. Виявлення перспективних “точок росту” може бути покладене на галузеві міністерства разом з Міністерством економіки.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... і мотивації в роботі, а отже, й зниження ефективності роботи банку. У банк ... цілісного підходу до оптимізації управління банком. ... "Дніпро", ВАТ трест "Київміськбуд-1" ім. М.П. Загороднього, ТОВ "М.І. Б.С. ... Операції комерційних банків - Львів: ЛБІ НБУ, 2001 - ...
 2. Інвестиційний клімат в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... працювали –5,5%. Значну роль в роботі промисловості області віді ... Холдингової компанії «Київміськбуд», які виконують близько ... Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, ... шляхом оптимізації чисельності працюючих та легалізації “ ...
 3. Банківські операції. Навчальний посібник

  Книга >> Банковское дело
  ... Асоціація банків Львівщини, та Івано- ... будівельною компанією «Київміськбуд», розпочали відтворення вітчизняного і ... клієнта в суді, мінімізація податкових платежів, оптимізація ресурсів та інш ... порядок відкриття та організації роботи пунктів обміну іноземно ...
 4. Аналіз залучення позикових коштів

  Реферат >> Финансы
  ... ться. Особливий інтерес представляють роботи ряда вчених: І.А.Бланка, ... є: ВАТ "Житлобуд", "Київміськбуд - 1", "Ліко-Буд", " ... бник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ –2000”, 2005 ... 2009. –№32. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів пі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016889572143555