Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
Эффективность производства относится к числу ключевых категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной цели развит...полностью>>
Экономика->Учебное пособие
Экономическая психология – это психология субъекта хозяйственных отношений Закономерности психического отражения хозяйственных отношений составляют пр...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
В течение года пополнение трудовых ресурсов региона составило 260 тыс чел , в том числе естественное – 220 тыс чел , выбыло из состава трудовых ресурс...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Москва́ — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и Московской области, в с...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КУХТА ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 330.322:658.152

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

КИЇВ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,член-кореспондент АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України ЧЕРВАНЬОВ Дмитро Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України КРУПКА Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;

кандидат економічних наук, доцент МЕРТЕНС Олександр Володимирович, Міжнародний інститут бізнесу, ректор.

Захист дисертації відбудеться 26 березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12.

Автореферат розісланий 25 лютого 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, доцент О.І. Жилінська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах структурної перебудови економіки України успішність вирішення накопичених проблем в управлінні інвестиційною діяльністю вітчизняних підприємств забезпечується вивченням вітчизняної та зарубіжної практики прийняття управлінських рішень у галузі розробки інвестиційної стратегії, виборі напрямів і методів інвестування, обґрунтування доцільності реальних та фінансових інвестицій на основі використання сучасних методів оцінювання економічної ефективності. Удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства є невід’ємною складовою стабілізації вітчизняного виробництва, інноваційного розвитку. Ефективне управління інвестиційною діяльністю дозволяє забезпечувати високі темпи економічного розвитку підприємств, максимізацію доходів, зростання конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Чинний в Україні механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств характеризується недостатньою розвиненістю таких його елементів як: фінансово-кредитні складові інвестиційного процесу відтворення капіталу, формування ресурсів та джерел інвестування на підприємстві, політика державного регулювання інвестиційної діяльності, комплекс методичних питань, пов’язаних з оцінкою ефективності інвестування у діюче виробництво. Вітчизняні підприємства не мають конкретної методики оцінювання вартості капіталу та визначення оптимальної його структури, що не дозволяє їм ефективно управляти інвестиційними ресурсами та знижує потенційну прибутковість їх господарської діяльності. Це потребує подальшого поглибленого дослідження всіх складових інвестиційної діяльності та відповідного вдосконалення управління нею в умовах розвитку ринкової економіки. Однією з головних проблем у формуванні системи ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємств є відсутність методичного забезпечення комплексного оцінювання ринкової вартості підприємства загалом та інвестиційних проектів зокрема.

Проблемам управління інвестиційною діяльністю у своїх роботах приділяли увагу багато зарубіжних учених-економістів: У. Шарп, Дж. Кейнс, Л. Гітман, М. Джонк, С. Беренс, П. Хавранек, Ф. Модільяні, М. Міллер, І. Ансофф, а також вітчизняні вчені: І.О. Бланк, А.А. Пересада, М.І. Крупка, О.В. Мертенс, В.Г. Федоренко, С.М. Ілляшенко, В.П. Савчук, М.П. Денисенко, І.О. Лютий, В.С. Пономаренко, С.К. Реверчук й ін. Дослідження стратегічних проблем управління інвестиційною діяльністю здійснювали: І. Ансофф, І.О. Бланк, С.М. Ілляшенко, В.С. Пономаренко, С.К. Реверчук й ін.; оцінювання фінансового результату від інвестиційної діяльності та ефективності використання інвестиційних ресурсів: В.П. Савчук, О.В. Мертенс та ін. Значний внесок у розробку проблем державної інвестиційної політики та управління інвестиціями належить українським вченим Д.М. Черваньову, А.А. Пересаді, М.І. Крупці, В.С. Пономаренку, П.А. Орлову, а також російським ученим С.В. Валдайцеву, В.В. Ковальову, Р.А. Фатхутдінову, В.В. Шеремету, П.Л. Віленському, В.Н. Лівшицю та ін.

Актуальність проблеми, її практичне значення і недостатня теоретико-методична розробленість зумовили вибір теми дисертації, формулювання мети і завдань дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка за комплексною темою “Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя” (номер державної реєстрації 06 БФ 040–01), розділ “Інноваційно-інвестиційні чинники формування внутрішнього ринку України в умовах глобалізації”, у межах якої автором розроблено теоретико-методичні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств України.

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розвитку теоретичних засад управління інвестиційною діяльністю та розробці методичного забезпечення прийняття інвестиційних рішень на підприємствах, практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств України.

Для досягнення цієї мети в роботі були поставлені і вирішені завдання:

– узагальнити теоретичні підходи до розкриття сутності категорії “інвестиції”, конкретизувати економічну сутність інвестиційної діяльності;

– розкрити теоретичні основи формування механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства за умов ринкової економіки, визначити головні передумови розробки ефективної інвестиційної стратегії підприємства;

– проаналізувати складові та визначити особливості процесу формування інвестиційних ресурсів на підприємствах України, оцінивши роль і місце окремих джерел у забезпеченні їх інвестиційної діяльності;

– розкрити переваги та недоліки основних методичних підходів до оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства;

– визначити основні принципи й узагальнити послідовність прийняття управлінських рішень щодо доцільності здійснення реальних інвестицій;

– систематизувати існуючі в сучасній практиці моделі оцінювання вартості капіталу підприємства, проаналізувати можливості та обґрунтувати доцільність їх застосування й адаптації на підприємствах України;

– узагальнити і систематизувати досвід вітчизняних учених щодо формування й застосування методик оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів, провести аналіз існуючих у зарубіжній практиці методик визначення ефективності реальних інвестицій;

– визначити основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності на підприємствах України та перспективні напрямки удосконалення чинної системи державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств;

– розробити комплексну аналітичну модель оцінювання вартості капіталу як джерела інвестиційних ресурсів та інтегральний показник доцільності реалізації інвестиційних проектів за найважливішими економічними складовими для підприємств різних видів економічної діяльності, організаційно-правових форм і масштабів.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження виступає інвестиційна діяльність підприємств України.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретичні засади та методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стали наукові роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері інвестиційної діяльності. У процесі дослідження використано такі методи: логічного узагальнення та абстрагування – для уточнення понять “інвестиції” та “інвестиційна діяльність”, інших теоретичних узагальнень і формування висновків; теоретичного пошуку – для дослідження наукової проблематики та вивчення досвіду зарубіжних і вітчизняних науковців; системного підходу, фінансового аналізу, зіставлення – для узагальнення моделей оцінювання вартості капіталу та показників ефективності інвестиційної діяльності підприємств; статистико-економічний – для аналізу сучасного стану та виділення факторів впливу на її розвиток; монографічний – для аналізу потенціалу інвестиційної діяльності підприємств; розрахунково-конструктивний та експериментальний – для оцінювання ефективності інвестиційних проектів; експертних оцінок – для визначення значущості складових критеріїв в інтегральному показнику; графічний – для наочного представлення результатів оцінки стану інвестиційної діяльності в Україні; статистичні (групування, зіставлення, розрахунку інтегрального показника) – для оцінювання ефективності реальних інвестицій підприємства. Практичні розрахунки виконано за допомогою програмного пакету MS Excel.

Інформаційною базою дослідження є статистичні дані соціально-економічного розвитку України Державного комітету статистики України, матеріали Міністерства економіки України, законодавчі акти, періодичні видання, наукові збірники, матеріали науково-практичних конференцій, монографії та друковані праці українських і закордонних учених з проблем теорії та практики управління інвестиційною діяльністю підприємств, службова документація та звітно-статистичні дані ВАТ “Укртелеком”.

Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є розвиток теоретичних засад та вдосконалення методичного інструментарію управління інвестиційною діяльністю підприємств. Найбільш суттєві теоретичні та практичні результати, які характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора, такі:

вперше:

– розроблено комплексну аналітичну модель оцінювання вартості капіталу як джерела засобів формування інвестиційних ресурсів підприємства, яка базується на узагальненні й адаптації сучасного методичного забезпечення оцінювання вартості капіталу до особливостей вітчизняної практики провадження інвестиційної діяльності і дозволяє визначити прийнятну для стратегічного інвестора дохідність вкладеного капіталу, наочно простежувати зміни результуючих складових моделі внаслідок зміни інвестиційної політики підприємства, оцінювати економічну вартість підприємства як суб’єкта на ринку капіталів;

– запропоновано інтегральний показник доцільності здійснення реальних інвестицій підприємства, який дозволяє порівнювати альтернативні проекти з урахуванням їх ефективності за економічними складовими, що відображають вплив інвестування на учасників реалізації проекту, і базується на поєднанні формули евклідової відстані з побудовою відносної функції корисності на скінченій множині за методикою Сааті в частині визначення значущості використовуваних критеріїв; використання такого інтегрального показника уможливлює комплексність оцінювання інвестиційних проектів та підвищення ефективності прийняття інвестиційних рішень на підприємстві;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... які використовуються при аналізі управління інвестиційною діяльністю підприємств, можна поділити на дв ... управління і впровадження сучасних інформаційних технологій управління інвестиціями. Впровадження в практику господарської діяльності підприємств України ...
 2. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

  Реферат >> Финансовые науки
  ... з дисципліни „Державне управління інвестиційними процесами”, „Організація діяльності”, „Організація діяльності підприємств ... розділі дисертації – „Стан управління інвестиційною діяльністю в регіонах України” – аналізуються інвестиційні процеси в рег ...
 3. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні

  Реферат >> Государство и право
  ... підприємств, .установ та організацій. 2. Зміст, принципи та функції державного управління інвестиційною діяльністю в Україні В Укра ...
 4. Управління інвестиційним процесом

  Реферат >> Астрономия
  ... зв'язки: "Інвестиційне право", "Економіка підприємств". Виховна мета: ... ляє прибутки від інвестицій та ін. В умовах України це привабливо для державного ... економічній системі. Процес управління інвестиційною діяльністю підприємства має кілька типових функц ...
 5. Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... капітального інвестування розвитку підприємств в Україні; - проведена економічна ... ринок цінних паперів). Процес управління інвестиційною діяльністю (планування, організація, ... -IV 8. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018031597137451