Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
В рыночной экономике процесс принятия решений на всех уровнях управления происходит в условиях, когда неизвестен конечный результат деятельности Следо...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Существование и развитие общества невозможно без материального производства, так как только в производстве создаётся имущество, необходимое для осущес...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Кроме того, в мае произошли форс-мажорные обстоятельства, которые увеличили общие издержки на – 26711 рублей За май месяц АО произвело – 153424 банки ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Финансовые вложения - активы, которые используются организацией для получения дополнительных доходов посредством вложений в государственные ценные бум...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи фінансового аналізу підприємства

1.1. Мета, сутність та етапи фінансового аналізу

1.2. Методи, види та фінансового аналізу та використання його результатів

1.3. Формування фінансових результатів діяльності підприємства та задачі їх аналізу

2. Організація фінансового аналізу ВАТ “Виробничо-технічне підприємство “Укренергочормет”

2.1. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

2.2. Аналіз показників ділової активності підприємства

2.3. Аналіз показників рентабельності підприємства

3. Шляхи і напрямки вдосконалення фінансових результатів та фінансового аналізу підприємства

3.1. Резерви збільшення прибутку і рентабельності підприємства

3.2. Шляхи вдосконалення методик фінансового аналізу

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін “фінанси” за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування. В цьому і полягає актуальність теми даної курсової роботи.

Метою курсової роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу на підприємствах України, вивчення теоретичних основ фінансового аналізу, а саме: визначення мети, сутності, методів, видів фінансового аналізу, дослідження доцільності використання результатів аналізу; проведення аналізу ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності підприємства, а також шляхів і шляхів і напрямків вдосконалення фінансових результатів.

Об’єктом дослідження даної роботи є господарська діяльність підприємств, показники їх діяльності.

Предметом дослідження є науково-методичні та практичні засади проведення фінансового аналізу підприємств з метою виявлення негативних та позитивних результатів їх діяльності.

Думка про те, що розвиток методів фінансового аналізу проходив переважно в США та Західній Європі не може викликати особливих заперечень: фінансовий аналіз покликаний обслуговувати потреби ринкової економіки, і тому лише розвиток та ускладнення механізму ринкової економіки можуть сприяти вдосконаленню його методів.

Економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію фінансового аналізу. Особливістю формування цівілизованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції.

Методи фінансового аналізу постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доцідять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки кваліфікаційної роботи.

Завданням курсової роботи є:

дослідження теоретичних основ фінансового аналізу підприємства;

проведення фінансового аналізу ВАТ “Виробничо-технічне підприємство “Укренергочормет”;

виявлення шляхів і напрямків вдосконалення фінансових результатів та фінансового аналізу підприємства.

Фінансовий аналіз використовує весь комплекс економічної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але і собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес-плану.

1. Теоретичні основи фінансового аналізу підприємства

1.1 Мета, сутність та етапи фінансового аналізу

При здійсненні аналізу діяльності підприємства застосовуються наступні терміни:

- фінансовий стан підприємства - сукупність показників, які відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні і потенційні фінансові можливості підприємства;

- фінансовий аналіз діяльності підприємства - це комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, який проводиться за допомогою методів фінансового аналізу за даними бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства;

- задовільний фінансовий стан - це стійка ліквідність, платоспроможність і фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними коштами і ефективне використання ресурсів підприємства;

- незадовільний фінансовий стан - характеризується неефективним розміщенням ресурсів і неефективним їх використанням, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, по заробітній платні недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва і збуту продукції підприємства;

- методи фінансового аналізу - прийоми і способи обробки бухгалтерської (фінансової) звітності;

- бухгалтерська (фінансова) звітність - звітність підприємства у об'ємах і формою, передбаченими чинним законодавством.

Фінансовий аналіз стану компанії обов'язково проводиться при:

вирішенні стратегічних питань розвитку;

отриманні кредиту / залученні інвестора. Результати фінансового аналізу діяльності компанії є основним індикатором для банку або інвестора при ухваленні рішення про видачу кредиту;

оцінці вартості бізнесу, зокрема для його продажу/покупки;

участі в тендерах, конкурсах і аукціонах на регіональному, всеукраїнському і міжнародному рівнях;

виході на фондову біржу (з облігаціями або акціями). По вимогам українських і західних бірж компанія зобов'язана розраховувати певний набір коефіцієнтів, які відображають її фінансовий стан, і публікувати ці коефіцієнти в звітах про свою діяльність;

реструктуризації підприємства.

Фінансовий аналіз може проводитися для порівняння власної компанії з іншою (бенчмаркинг). Для проведення разових оцінок фінансового стану підприємства має сенс привертати професійних оцінювачів і аудиторів. Це дозволить підвищити надійність оцінки в очах третіх осіб. [9, c.233]

У оперативній діяльності фінансовий аналіз використовується для:

оцінки фінансового стану компанії;

встановлення обмежень при формуванні планів і бюджетів.

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

аналіз ліквідності;

аналіз ділової активності;

аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

аналіз рентабельності.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників: коефіцієнта покриття; коефіцієнта швидкої ліквідності; коефіцієнта абсолютної ліквідності; коефіцієнта чистого оборотного капіталу.

Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства і показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані на погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних коштів (грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства і його поточними зобов'язаннями. Його наявність і величина свідчать про можливість підприємства платити свої поточні зобов'язання і розширювати подальшу діяльність. [16, c.58]

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

коефіцієнта оборотності активів;

коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості;

коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... модернізацію і технічне удосконалення виробничого процесу. Фонд оплати прац ... льшення майнового потенціалу підприємства. ВАТ «Володарка» на кінець ... аналізований період підприємство залучало довгострокові вкладення. Дані стосовно фінансового стану підприємства ...
 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

  Дипломная работа >> Экономика
  ... фінансово-виробничої діяльності. Метою аналізу фінансового стану підприємства є об'єктивна оцінка господарсько-фінансової діяльності підприємства ... сподіватися на залучення в агропромисловий комплекс серйозних інвестицій на технічне і технологічне ...
 3. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... яльності підприємства ВАТ „Центренерго” 2.2 Аналіз стану фінансового забезпечення діяльності підприємства 2.3 Механізм фінансового регулювання діяльності підприємства 2.4 Аналіз вза ... на їх вимогу, економічне та технічне обгрунтування свого наміру. ...
 4. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

  Курсовая работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... ів балансу підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 –2007 роках Рис.2.10. Аналіз фінансової незалежності підприємства ВАТ «Дн ... покриття виробничих запасів всіма видами джерел пасивів, що веде підприємство до ...
 5. Характеристика підприємства ВАТ Славутський солодовий завод та аналіз його діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  ... нансового стану підприємства ВАТ «Славутський солодовий завод» 4.1 Аналіз прибутковості підприємства ... длеглих. Виробничий та Технічний департаменти ... дприємства постійно зростав. Аналізуючи, чому ж деякий час підприємство ... підприємства у Європейське економічне сп ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029129981994629