Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Найрізноманітніші науки займаються вивченням ево­люційного розвитку організмів, досліджуючи різні аспекти. Викопні рештки рослин і тварин, що існували...полностью>>
Астрономия->Реферат
Одно- або дворiчна (iнколи багаторiчна) трав'яниста рослина родини мальвових. Стебло прямостояче або висхiдне, заввишки до 120 см, галузисте, вкрите ж...полностью>>
Астрономия->Реферат
- багаторічна трав’яниста кореневищна рослина родини барвінкових. Стебла прямостоячі, численні, 15-50 см заввишки, утворюють куртини. Листки супротивн...полностью>>
Астрономия->Реферат
Розвиток технічної цивілізації на Землі у ХХ ст. характеризується стрімким збільшенням енергоспоживання. За оцінками, в 1945-1998 рр. населення планет...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

16


Тема 9. Інвестування в аграрній сфері

 1. Поняття інвестиційної діяльності

 2. Проблема підвищення інвестиційної привабливості аграрної сфери

 3. Формування інвестиційного механізму в аграрній сфері.

1. Поняття інвестиційної діяльності

Нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції вимагає відповідного розвитку матеріально-технічної бази галузі. Збільшення розмірів виробничих фондів здійснюється за рахунок додаткових вкладень матеріальних і грошових засобів, направлених на розширення виробничого потенціалу сільського господарства. Стійкий розвиток галузей агропромислового комплексу в умовах становлення ринкових відносин потребує інвестиційної активності, в наданні підприємствам необхідних грошових і матеріальних ресурсів.

Інвестиції - представляють собою довгострокові вкладення на надбання основних фондів і оборотних засобів в процесі господарської діяльності.

Інвестиції — це не тільки вкладення в розширення основних фондів, але і витрати на поповнення і формування оборотних засобів підприємства.

Довгострокові вкладення капіталу в об'єкти господарської діяльності виправдані тільки тоді, коли вони сприяють отриманню прибутку і досягається соціальний ефект.

За об’єктами вкладання розрізняють фінансові і реальні інвестиції.

Фінансові — передбачають покупку цінних паперів, а також цільові грошові внески у виробництво.

Реальні інвестиції — це вкладення капіталу з метою приросту матеріально-виробничих запасів, відтворювання основних фондів. Реальні інвестиції називаються капітальними вкладеннями. В системі національних рахунків під реальними інвестиціями розуміються вкладення в основний капітал і на приріст матеріально-виробничих засобів.

За формою відтворення інвестиції поділяються на загальні і чисті. Чисті інвестиції представляють собою різницю між капітальними вкладеннями і сумою амортизаційних відрахувань. Вони показують, скільки вимагається вкласти додаткових засобів при ефективному використанні власних ресурсів.

В сільськогосподарському виробництві інвестиції спрямовуються на:

 1. заміну застарілого і зношеного обладнання;

 2. впровадження нової технології і застосування сучасної техніки і обладнання;

 3. розширення виробництва сільськогосподарської продукції;

 4. розвиток нових видів виробництв.

Формування інвестицій в сільське господарство здійснюється на економічній основі з урахуванням швидкості повернення вкладених засобів. А це можливо лише за умови збільшення виробництва високоякісної продукції і зниження її собівартості.

Інвестиції прямо пов'язані з отриманням додаткового чистого прибутку і з скороченням терміну окупності вкладень. Чим менший термін окупності, тим більше стимулів до інвестицій. При тривалому поверненні засобів внаслідок інвестиційних процесів відбувається знецінення ресурсів, що затрачували. Крім того, отриманий чистий прибуток від виробництва продукції може бути вкладений в нове виробництво.

Обов'язковими елементами інвестиційної діяльності в ринкових умовах є:

 1. вибір конкурентоздатних проектів на конкурсній основі;

 2. орієнтація на швидку віддачу витрат;

 3. економічне обґрунтування інвестицій з врахуванням ринку збуту продукції і її якості;

 4. облік виробничих можливостей конкурентів.

На інвестиції в сільському господарстві в ринкових умовах роблять вплив ряд чинників. На одні з них товаровиробник може впливати, а інші обумовлені зовнішніми умовами і не залежать від підприємця.

До чинників, залежних від товаровиробника, відносяться:

 • врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність худоби;

 • вибір об'єкта першочергових інвестицій;

 • спеціалізація і концентрація виробництва;

 • технологія виробництва основних видів продукції сільського господарства;

 • характер інвестицій: довгострокові, короткострокові;

 • рівень продуктивності праці і собівартість виробництва.

На дані чинники підприємець може впливати протягом виробничого процесу або планувати виробництво продукції і інвестицій на найближчу перспективу.

До чинників, не залежних від товаровиробника, відносяться:

 • ціни на сільськогосподарську продукцію і продукцію промислового виробництва;

 • відсоткова ставка на кредит;

 • податкові ставки на прибуток;

 • інфляційні процеси;

 • сезонність виробництва сільськогосподарської продукції;

 • попит на продукцію з врахуванням співвідношення цін;

 • обов'язкові поставки сільськогосподарської продукції (квотування виробництва);

 • світові ціни на продукцію.

В процесі виробництва сільськогосподарської продукції відбувається поступове зношення і вибуття основних фондів. Це викликає необхідність їхнього простого, а при нарощуванні виробництва і розширеного відтворювання. Головним джерелом відтворювання основних засобів виступають капітальні вкладення.

Капітальні вкладення представляють собою витрати на створення нових, а також на розширення, реконструкцію і модернізацію діючих основних фондів підприємства. За рахунок капітальних вкладень проводиться як відновлення списаних і прийшли в непридатність основних фондів, так і надбання додаткових засобів праці, необхідних для розширеного відтворювання.

За способом участі у виробничому процесі вони підрозділяються на виробничі і невиробничі.

Капітальні вкладення виробничого призначення — це витрати, пов'язані з виробництвом продукції. До них відносяться витрати на надбання тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин і обладнання, робітника і продуктивної худоби, закладення багаторічних насаджень, а також на будівництво будівель і споруд виробничого призначення. Капітальні витрати на формування основного стада здійснюються частково за рахунок засобів, виручених від реалізації вибракованої продуктивної і робочої худоби. Витрати на капітальний ремонт, призначені для відновлення основних засобів, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань.

До складу невиробничих капітальних вкладень включають витрати на будівництво житла, будівель культурно-побутового призначення, охорони здоров'я, освіти. Капітальні вкладення невиробничого призначення призначені для відтворювання основних фондів, пов'язаних з розвитком соціальної інфраструктури підприємства. Таким чином, вони побічно роблять суттєвий вплив на кінцеві результати сільськогосподарського виробництва.

Капітальні вкладення за економічною сутністю — це майбутні основні фонди. Вони представляють витрати на будівництво якихсь об'єктів до їхньої здачі в експлуатацію. Тому з капітальних вкладень не нараховується амортизація.

Ухвалено розмежовувати поняття сукупні капітальні вкладення і питомі капітальні вкладення. Розмір всіх капітальних вкладень за певний період складає сукупні або загальні капітальні вкладення. Питомі капітальні вкладення — це сума капітальних вкладень з розрахунку на одиницю сільськогосподарської продукції або на гектар земельних угідь, а в тваринництві — на одне тварино-місце, на голову худоби.

Під час переходу до ринкових відносин сукупні капітальні вкладення в сільське господарство як в поточних цінах, так і в цінах 1991 р. значно скоротилися. Обсяг інвестицій в народне господарство в даний час в порівнянні з рівнем 1991 р. скоротився більш ніж в 3 рази. Частка інвестицій в національному прибутку не перевищує 15%, тоді як в розвинених країнах вона складає 30—40%.

Основними напрямками використання капітальних вкладень в сільськогосподарське виробництво є наступні:

1-е — будівництво і реконструкція об'єктів виробничого і невиробничого призначення;

2-е — покупка обладнання і інвентарю, що входять в кошторис будівництв; надбання тракторів, комбайнів, транспортних засобів, сільськогосподарських машин;

3-е — формування основного стада продуктивної і робочої худоби;

4-е — закладка садів, виноградників і інших багатолітніх насаджень;

5-е — заходи щодо поліпшення земель, проведення культурно-технічних робіт;

6-е — проектно-дослідницькі роботи;

7-е — розширення існуючих і розвиток нових виробництв.

В структурі капітальних вкладень сільського господарства найбільша питома вага - витрати на будівництво об'єктів виробничого і соціального призначення, надбання техніки, транспортних засобів. Залежно від спеціалізації господарства частка цих витрат суттєво змінюється. Так, в підприємствах, що спеціалізуються на виробництві зерна, значна питома вага займають витрати на надбання тракторів, комбайнів, спеціалізованих машин, а також вкладень на будівництво зерносховищ, струмів, складів і ін. В господарствах з високою питомою вагою продукції тваринництва в структурі товарної продукції великі витрати капітальних вкладень доводяться на тваринницькі споруди, продуктивну худобу, місткості для зберігання і приготування кормів.

Особливістю капітальних вкладень в сільське господарство є та, що ефект від них виявляється не відразу, на відміну від поточних вкладень, а після їхнього освоєння і введення в експлуатацію. Якщо будівлю і споруду, споруджену в господарстві, неможливо ефективно використовувати в умовах, що склалися, то для його зміни потрібно певний час і значні засоби.

Капітальні вкладення відрізняються великими розмірами сум, які необхідні для будівництва виробничих об'єктів або для надбання техніки. Окупність капітальних вкладень в сільське господарство дуже низька, а отже, для прийняття рішення по конкретних інвестиціях необхідно провести економічний аналіз ефективності їхнього використання.

3. Джерела інвестицій і капітальних вкладень

Забезпечення безперервного процесу відтворювання основних фондів досягається за рахунок своєчасного їхнього відновлення при зносі і вибутті.

Основною умовою нарощування виробничих потужностей, подолання спаду виробництва в сільському господарстві, досягнення фінансової стабільності і підйому економіки галузей є пожвавлення інвестиційної діяльності.

Головним джерелом фінансування капітальних вкладень в сільське господарство є власні засоби підприємств. До них відносяться:

 1. прибуток від основної виробничої діяльності;

 2. амортизаційні відрахування;

 3. засоби фонд економічного стимулювання в тій частині, які використовуються на капітальні вкладення;

 4. інші засоби господарства.

Формування капітальних вкладень в період переходу до ринкових відносин повинне здійснюватися не тільки за рахунок власних ресурсів підприємств, але при використанні позикових засобів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Підприємництво в аграрній сфері (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... , державну підтримку аграрних підприємств в Україні. 1. Підприємництво в аграрній сфері 1.1 Аграрне виробництво як єдн ... ій (4,4%) та Львівській (5,5%) областях. Стосовно інвестування виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових ...
 2. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

  Реферат >> Экономика
  ... на тему: «Іноземне інвестування аграрного сектору економіки Укра ... фактичного стану інвестування підтверджує, що інвестиційна підтримка аграрної сфери низька. ... Видавничий «Комп’ютерпрес», 2001. – 364 с. Інвестування в аграрній сфері / За ред.. А. В. Чупіса. – ...
 3. Основні поняття інвестування

  Реферат >> Экономика
  ... умовами для широкомасштабного іноземного інвестування в нашій країні. Під сп ... йну привабливість об’єктів інвестування. Літературні джерела Гуткевич С. А. ... К.: Видавничий «Комп’ютерпрес», 2001. – 364 с. Інвестування в аграрній сфері / За ред.. А. В. Чупіса. – ...
 4. Підприємництво в аграрній сфері (2)

  Реферат >> Государство и право
  ... і основні напрямки його розвитку в аграрній сфері. 2. Особливості господарювання в сільському ... і швидку віддачу від його інвестування. За цією характеристикою,сільське господарство є ... прикладних досліджень в аграрній сфері.Швидкому поширенню досягнень НТП ...
 5. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... для регулювання аграрних відносин. їх можна назвати систе­мою аграрних законів. В аграрній сфері економіки внасл ... сільсько­господарського підприємства, спрямовуються на інвестування його виробничої діяльності. Державне (комунальне ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002810001373291