Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Реферат
Согласно данным Минздрава РФ на долю автомобильного транспорта в ряде регионов России приходится до 90% от общего количества выбросов загрязняющих вещ...полностью>>
Экология->Реферат
Эволюция развития человечества и создание индустриальных методов хозяйствования привели к образованию глобальной техносферы, одним из элементов которо...полностью>>
Экология->Реферат
Именно в воде возникли первые живые существа. Это были маленькие одноклеточные белковые комочки, плавающие по воле волн в океане. Постепенно, на протя...полностью>>
Экология->Реферат
Наша Земля задихається від забруднення, оголюється від винищення лісів, виснажується нещадною експлуатацією природних багатств. Для нас на Землі ніщо ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра “економіка підприємств”

Керівник: _____________________

__________________

На тему: ОСНОВОПОЛОЖНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДО-ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни: економіка підприємств

Студента 413 групи 3-го курсу

Факультет облік і аудит

Пальцева С.В.

Курсова робота захищена з оцінкою____

Підписи викладачів:

__________________

__________________

__________________

Мелітополь. 2006.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання природоохоронної діяльності.

1.1. Сутність, принципи та об’єкти охорони навколишнього середовища

1.2. Державне екологічне регулювання. Органи управління

  1. Фінансовий аспект державного регулювання в галузі охорони
   природного середовища.

Розділ ІІ. Фінансові аспекти природоохоронної діяльності держави

2.1. Фінансовий механізм галузі природокористування

2.2 Основні механізми економічного регулювання природокористування

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Відомо, що завдання природоохоронної політики полягає у захисті навколишнього середовища шляхом створення більш екологічних і менш ресурсномістких технологій, реструктуризації виробництва за інноваційним екологобезпечним типом, впровадження таких методів управління, які одночасно забезпечують зростання його ефективності та зниження обсягів забруднень, а також формують екологічну орієнтацію споживачів. Прагнення товаровиробників до раціоналізації форм господарювання, які, у кінцевому підсумку, є не тільки економічно вигідними, а й екологічно доцільними, спонукає до використання комбінацій командно-контролюючих методів екологічного регулювання з власне економічними механізмами природокористування. Постановка питання про ефективність сучасної системи економічних інструментів екологічного регулювання невіддільна від пошуку шляхів поліпшення якості довкілля в Україні.

Для того, щоб підприємство почало приділяти належну увагу охороні довкілля, державі потрібно діяти в декількох напрямках: по-перше, покращити рівень екологічного виховання та освіти населення; по-друге, змусити підприємство проводити природоохоронні заходи адміністративними методами; і, по-третє, матеріально заохочувати на ці дії підприємство. Таким чином, держава використовуватиме три механізми: самоконтроль; керівництво та контроль; економічний механізм. Для отримання максимального ефекту від реалізації цих механізмів їх слід впроваджувати одночасно. Адміністративний контроль таким чином доповниться економічним стимулюванням та свідомістю, тобто самоконтролем.

Ринкові механізми екологічної політики відкривають перед виробниками і споживачами реальну картину можливих наслідків, даючи таким чином стимули для здійснення природоохоронної діяльності.

Над цими проблемами працює багато вчених. У працях В.Зуєва більше уваги приділяється правовому регулюванню екологічного управління, С.Кури- кін досліджує потенціал удосконалення державного управління охороною довкілля, вважаючи, що екологічна політика мусить бути інтегрованою; І.Жаркова, О.Ждан та В.Санжаревський висвітлили питання взаємозалежності та взаємодії факторів економічного зростання й забруднення довкілля, запропонували напрями вдосконалення управління природокористуванням.

Отже, охорона довкілля є однією з найважливіших загальнолюдських проблем, актуальність якої пов’язана з посиленням антропогенного впливу на природу. Навколишнє середовище нині вже не може забезпечити збалансованість екологічних зв’язків і відтворення природних ресурсів. Для забезпечення умов суспільного виробництва та існування людства суспільство повинно відтворювати й охороняти навколишнє природне середовище.

Робота націлена на розгляд основних теоретичних понять щодо природоохоронної діяльності держави; а також розглянуті приклади практичного застосування природоохоронних заходів на сучасному етапі розвитку нашої країни.

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання природоохоронної діяльності

1.1.Сутність, принципи та об’єкти охорони навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – обов’язкова умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна проводить екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої й неживої природи навколишнього середовища, на захист життя та здоров’я населення від негативного впливу, забруднення навколишнього природного середовища на досягнення гармонічної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.[1]

Відносини в галузі охорони навколишнього середовища України регулюються Законом “Про охорону навколишнього середовища”, а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону й використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.

Державній охороні та регулюванню використання на території України підлягають:

 • Навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів;

 • Природні ресурси як залучені в господарський обіг, так і не використовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ);

 • Ландшафти та інші природні комплекси;

 • Території та об’єкти природно-заповідного фонду України;

 • Здоров’я й життя людей.

До основних принципів охорони навколишнього середовища можна віднести наступні:

  1. Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності.

  2. Гарантування екологічно безпечного середовища для життя та здоров’я людей.

  3. Превентивний (запобіжний) характер заходів з охорони навколишнього природного середовища.

  4. Екологізація матеріального виробництва на засаді комплектності рішень з питань охорони навколишнього середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій.

  5. Збереження просторової та видової різноманітності й цілісності природних об’єктів і комплексів.

  6. Науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на підставі поєднання міждисциплінарних знань екологічних і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища.

  7. Обов’язковість екологічної експертизи.

  8. Гласність і демократизм у прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування в населення екологічного світогляду.

  9. Науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище.

  10. Безплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності.

  11. Стягнення плати за забруднення навколишнього природного середовища та псування якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

  12. вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням міри антропогенної змінності території, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку.

  13. Поєднання заходів щодо стимулювання охорони й відповідальності за псування навколишнього середовища.

  14. Вирішення проблем охорони навколишнього середовища на засаді широкого міжнародного співробітництва.[3]Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  ... природоохоронного законодавства. Функція держави з оборони країни від зовнішнього нападу є важливим напрямом її діяльност ... цим аспектом держава є найважлив ... зації їх фінансування та самофінансування. Так, ... потребують ряд основоположних принципів: забезпечення ...
 2. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... у правотворчій діяльності держави, зокрема під ... таких ос­новоположних ... .: Коваленко Т. О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогос­подарських підпри ... режиму земель природоохоронного, оздоровчого ... ї продукції; фінансування й кредитування сі ...
 3. Сталий розвиток Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  ... нші передумови є основоположними даної дипломної ... аспекти економічної безпеки. Трудоресурсні аспекти ... ) при фінансуванні за кошти ... природоохоронного спрямування – 3,0 тис. грн.; інші напрямки природоохоронної діяльност ... можливостями держави його забезпечити ...
 4. Дикорослі лікарські рослини

  Реферат >> Астрономия
  ... у південних регіонах держави. В 1994 р. зареє ... цього має стати основоположний у ядерному законодавстві ... ів до визначальних аспектів природоохоронної діяльності. Причому дедалі ... концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів. Але розпорядником ...
 5. економічний сталий розвиток

  Реферат >> Исторические личности
  ... ття” — основоположний документ в галуз ... . Важливим аспектом діяльності має ... розвитку та розширення природоохоронної діяльності. Здорове навколишнє ... верств на­селення, держава повинна забезпечувати зайнят ... та передбачуване фінансування операцій Глобального ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021359920501709