Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Контрольная работа
Жизнедеятельность современного общества определяется не только государством и политическими партиями, но и различными объединениями граждан, которые п...полностью>>
Социология->Реферат
Для современного российского общества ещё не выработавшего эффективных механизмов социального гомеостаза, нарастающая социальная поляризация обусловли...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Учёные пытаются объяснить причину появления субкультур экономическими, социальными, культурологическими причинами, выводят данную проблему из конфликт...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Субкультура – система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное образование в р...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра КСПП

Звіт

по проведеному соціологічному дослідженню

на тему:

Проблема злочинності серед молоді

Вінниця 2010

Зміст

1. Розробка методологічного розділу програми конкретних, соціологічного дослідження

2. Визначення основних понять програми за темою дослідження

3. Вибірка в соціологічному дослідженні

4. Розробка та логічний аналіз анкети

5. Організація та методика проведення опитування респондентів

6. Статистика і обробка інформації

7. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження

Висновки

Література

1. Розробка методологічного розділу програми конкретних, соціологічного дослідження

В наш час молодь — це одна з найбільш уражених в економічному плані та найбільш безправна в соціально-правовому відношенні соціальних спільнот, яка живе в умовах підвищеної соціальної напруги і психологічного дискомфорту. Внаслідок такого становища з'являються все нові й нові факти зростання в молодіжному середовищі злочинності, наркоманії, токсикомани; алкоголізму, проституції. Рівень злочинності серед молоді та неповнолітніх має сталу тенденцію до значного зростання. Серед наркоманів 80% складає молодь, у тому числі 40% — неповнолітні. Щорічно у скоєнні тяжких злочинів бере участь більше 25 тис. молодих людей. З 1980 р. рівень злочинності серед дівчат зріс у 2,5 рази.

Негативні процеси, які відбуваються в суспільстві, болісно вражають і молодь. Серед неї все більше розповсюджуються такі види злочинів, які раніше були притаманні лише дорослим: торгівля зброєю та наркотиками, утримання домів розпусти і звідництво; сутенерство; розбійні напади на підприємців та іноземців; захопленням заручників; різні форми вимагання; жорстокі злочини проти життя й здоров'я особи; незаконні операції з валютою і цінними паперами; торгівля краденим тощо. Активно йде масове втягнення молоді до структур тіньової економіки та організованої злочинності.

Суттєвою ознакою злочинності молоді є те, що вона набуває в Україні все більш організованого, групового характеру. Частка корисливих злочинів із застосуванням насильства, скоєних у групі, складає від 50 до 80%. Найбільш розповсюдженими є злочини, які мають корисливо-насильницьку спрямованість. Це - розбій, грабіж, шахрайство, вимагання, вбивство з корисливих мотивів. Кримінальні молодіжні угруповання з різним ступенем організованості виявлені у всіх великих обласних центрах країни. Вони, утворюються за місцем навчання чи проживання молоді і мають здебільшого м’який характер. Групи, до яких належали тільки неповнолітні, становлять 65,2% неповнолітні, але в злочинах групи брав участь дорослий (дорослі) -25,8%; дорослі, але в діяльності групи брав участь неповнолітній (неповнолітні) - 9,0%.

Більше половини злочинів (54,0%) скоюється молоддю вперше, кожен третій злочин вчинюється особами, які раніше були засуджені, 2,5 % злочинів на рахунку тих, хто був визнаний судом особливо небезпечним рецидивістом.

У 90-ті роки розпочалася хвиля інтересу українських вчених до молодіжної проблематики. Активізувалися дослідження у різноманітних напрямах, до них була залучена значна кількість наукових колективів.

Соціологи активно проводять дослідження проблеми злочинності молоді. В працях таких вчених, як Барило Т.С., Долгова А.І., Заишюк А.П., Ігошев К.Є., Костенко О.М., Костицький М.В., Лановенко І.П., Лопушанський Ф.А., Михайленко П.П., Міллер А.Й., Міньковський Г.М., Ратинов АР., Селецький А.І., Тарарухін С.А., Третякова ТА., Тузов АЛ., Туркевич IX та ін., створена теоретична база для вивчення злочинної поведінки неповнолітніх і молоді.

Як вказує Поліна Бузало у статті „Молодіжна злочинність – специфічне соціально-правове явище „ опублікованій в журналі Підприємництво, господарство і право» 2006, №10, мультидисциплінарний характер проблеми злочинності як соціального феномена зумовлює необхідність комплексного підходу фахівців кримінології, соціології, та психології до вивчення детермінуючих її факторів із метою розроблення адекватних заходів запобіжного впливу на причини та умови злочинності, у тому числі молодіжної.

На думку Ю.Б. Костової, висловлену у статі „Підліткова злочинність як прояв кризи правосвідомості неповнолітніх", опублікованій в журналі „Вісник Одеського інституту внутрішніх справ" 2005 - №2 (с.83-85), відсутність у державі виховно-профілактичних функцій громадськості і організацій, негаразди в сім'ї і приводять до загрозливого стану підліткової злочинності. Втратив виховну роль серед неповнолітніх важливий соціальний інститут в освітній сфері: загальноосвітні учбові заклади різних рівнів акредитації (загальноосвітні школи, ліцеї, коледжі, гімназії і тлі.). Уся робота у вказаних установах спрямована на оволодіння тільки певними знаннями основних навчальних предметів. Правові установи, вимоги правових норм не формують у частини неповнолітніх пошани до права, не створюють стійких правових мотивів поведінки, не є перешкодою для вчинення правопорушень. Усі ці недоліки правових переконань неповнолітніх - основна мета право виховної роботи.

Стає все очевиднішим, що людина виявилася більш складним організмом, ніж вважалося раніше. Вона одночасно перебуває і діє в мікро-, макро- й мегасвіті, які являють собою специфічні сфери об'єктивної реальності і розрізняються за рівнем структурної організації матерії або функціональних систем. Виникає запитання: яке це має відношення до злочинності серед молоді? Справа, власне, в тому, що десятиліттями нас переконували: подолання злочинності залежить від директив, законів, зусиль громадських організацій і, зрештою, сім'ї та школи. Як виявилося, все це може певним чином сприяти її обмеженню, але проблеми не усуває. Тож зрозуміло, що вкрай погрібні фундаментальні дослідження глибинних чинників поведінки людини, передусім таких, які можуть призвести до вчинення злочинів.

2. Визначення основних понять програми за темою дослідження

Об'єкт дослідження є студентський колектив групи 1ЕС-06, оскільки проводиться дослідження проблеми саме серед молоді.

Предметом даного дослідження є особливості злочинності в молодіжному середовищі в Україні, ставлення молоді до незаконних дій, усвідомлення ним відповідальності за злочини, схильність до вчинення протиправних актів. Метою дослідження є аналіз сучасного стану злочинності молоді вивчення особливостей злочинності різних груп молоді та мотиваційних чинників скоєння злочинів, пошук можливостей практичного вирішення даної проблеми.

Основні завдання дослідження:

 1. Проаналізувати основні теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми злочинності за умов суспільної трансформації.

 2. Встановити причини злочинності серед молоді.

 1. Визначити рівень правової компетентності молоді, їх ставлення до закону, до виконання юридичних вимог і до осіб, які порушують закони.

 2. Дослідити особливості соціального середовища, яке породжує явище злочинності, виявити соціальні групи молоді, що найбільшою мірою схильні до скоєння незаконних дій.

5. Узагальнити результати емпіричного дослідження, практичний досвід, з'ясувати, які заходи можна застосувати для впливу на погляди молоді на саму проблему злочинності та сформулювати рекомендації щодо профілактики та попередження злочинності молоді в Україні.

Ключові поняття:

Злочин — це суспільно небезпечне, протиправне, винне і кримінально каране діяння (дія або бездіяльність), вчинене фізичною осудною особою, яка досягла віку кримінальної відповідальності. Переконання, погляди, думки, навіть якщо вони суперечать інтересам окремих осіб, суспільства, держави, але не знайшли свого вираження в дії або бездіяльності, не є злочином.

Протиправність — це формальна ознака злочину, що означає передбачення його в діючому кримінальному законі.

Соціальна проблема — суперечлива ситуація реального життя, що має масовий характер і стосується інтересів соціальних спільнот, груп.

Відповідальність — зворотна сторона свободи, яка нерозривно з нею пов'язана та завжди її супроводжує. Той, хто діє вільно, повністю відповідає за свої дії. Моральна відповідальність означає здатність передбачити наслідки кожного свого вчинку і прагнення запобігти можливому негативному ходу подій.

Кримінальна відповідальність — вид юридичної відповідальності, що встановлюється державою в кримінальному законі, накладається судом на осіб,) які винні у вчиненні злочину, та мають нести зобов'язання особистого, майнового чи організаційного характеру.

Гіпотеза дослідження:

В наш час студенти недостатньо проінформовані про стан молодіжної злочинності. Встановлення та врахування соціальних чинників і якостей особистості, які визначають протиправну поведінку молоді, може дати змогу ефективно впливати на міру їх прояву, а також здійснювати профілактичну і психокорекційну діяльність спрямовану на протидію злочинності серед молоді.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проблеми правового виховання молоді

  Реферат >> Педагогика
  ... діяльності з молодими людьми, схильними до вчинення злочинів, не можна виходити ... виховання молоді, протидії антисуспільним поглядам і звичкам серед даного ... 2. Долгова А.И. Эффективность правового воспитания и проблемы ее оценки // Вопр. Боротьбы с преступностю ...
 2. Безробіття серед молоді

  Реферат >> Социология
  ... і в Росії. 1. Безробіття серед молоді як проблема молоді Масове безробіття серед молоді, в силу специфіки ... ість економічних і кримінальних злочинів, розцвітає алкоголізм і наркоман ...
 3. Основні проблеми у молодіжному середовищі

  Курсовая работа >> Социология
  ... ії, токсикоманії, алкоголізму, проституції. Рівень злочинності серед молоді та неповнолітніх має сталу ... ів) - житлова проблема (27%), проблема працевлаштування (25%), проблема алкоголізму і наркоманії (19%), інші проблеми (2%). (Діаграма ...
 4. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

  Курсовая работа >> Социология
  ... суспільства на сучасні молодіжні проблеми. 2.4. Проблеми ставлення молоді до суспільства. ... на цих та інших молодіжних проблемах. Молодь традиційно розглядається в ... токсикоманії, алкоголізму, проституції. Рівень злочинності серед молоді та неповнолітніх має ст ...
 5. Профілактика наркотичної залежності серед учнів, молоді у роботі соціального педагога

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... вплив на здоров’я людей; зростання злочинності, насильства, корупції; виснаження людських, ... інших етапах шкільного навчання. Проблема наркоманії серед молоді - це питання особливо важливе ... дків зловживання ПАР–бездоглядність, злочинність, ріст хвороб,що ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019528865814209