Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
Технические системы становятся взаимосвязанными только благодаря наличию такого основного звена, как человек. Примерно 20-30 % отказов прямо или косве...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Дипломная работа
В дипломной работе объектом исследования является рабочее место учителя химии. На рабочем месте идентифицированы опасные и вредные производственные фа...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
В данной работе проведен анализ нормативно-технической документации по безопасности труда. Выполнены измерения производственных факторов (уровень есте...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
В настоящем курсовом проекте произведено исследование устойчивости работы объекта в чрезвычайной ситуации. Рассмотрены факторы, влияющие на устойчивос...полностью>>

Главная > Лекция >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Організація та завдання цивільної оборони України

Програмна анотація

 1. Організація цивільної оборони на Україні.

 2. Організація цивільної оборони на господарських об’єктах.

 3. Основи стійкості господарських об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

 • Цивільна оборона

 • Завдання цивільної обо-рони

 • Оповіщення

 • Система цивільної обо-рони

 • Штаб цивільної обо-рони

 • Служби цивільної обо-рони

 • Формування цивільної оборони

 • Стійкість роботи об’єк-ту

 • Дослідження стійкості

 • Дублюючі системи

 • Аварійно-рятувальні формування.

Рекомендована література: 5, 12, 18, 20, 21, 23.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА УКРАЇНІ

Закон "Про цивільну оборону України" гарантує громадянам України право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха. Держава, як гарант цього права, створила систему цивільної оборони (ЦО), основною метою якої є захист населення від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути як у мирний так і у воєнний час.

Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створені для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзви­чайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Завдання цивільної оборони

 • Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів внаслідок по­жеж та стихійного лиха;

 • Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час та постійне його інформування про наявну обстановку;

 • Захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха;

 • Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;

 • Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

 • Створення систем управління, аналізу і прогнозування, оповіщення і зв'язку, спостере­ження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування під час надзвичайних ситуацій;

 • ПAutoShape 7ідготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, обов’язкове навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

Виконання завдань ЦО досягається плануванням, своєчасним і якісним втілен­ням комплексу організаційно-економічних, інженерно-технічних, оборонно-масових та соціальних заходів ЦО.

Система цивільної оборони

AutoShape 8

До системи цивільної оборони належать:

 • Органи державної виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесені функції, пов'я­зані з безпекою та захистом населення;

 • Органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі центральних та місцевих органів державної виконавчої влади і адміністрації підприємств, установ, органі­зацій незалежно від форм власності і господарювання;

 • Сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО;

 • Фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок НС;

 • Системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТАХ

Цивільна оборона організовується на всіх господарських об’єктах. Начальником ЦО об’єкта є його керівник. Начальник ЦО об’єкта підпорядковується начальнику ЦО відомства. На об’єктах створюються штаби ЦО, які комплектуються із штатних працівників, що виконують обов’язки за сумісництвом.

Формування цивільної оборони за призначенням поділяють на формування загального призначення, рятувальні та формування служб ЦО, які здійснюють спостереження, виконують спеціальні заходи при виконанні аварійно-рятувальних робіт.

3. ОСНОВИ СТІЙКОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Зниження рівня ризику виникнення НС техногенно-екологічного характеру на об'єктах господарської діяльності (ОГД) досягається завчасним проведенням організаційних, інженерно-технічних та інших заходів. Ці заходи плануються і здійснюються начальником цивільної оборони об'єкта.

Заходи, що здійснюються для зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій:

 • Систематичні перевірки посадовими особами району (об'єкта) і державними інспекторами стану будинків, споруд, технологічного обладнання, електрогос-подарства, газо- і нафтопроводів, теплових трас;

 • Перевірка утримання та готовності системи виявлення витоку СДОР, оповіщення працюючого персоналу і населення;

 • Перевірка ефективності вентиляційних, в тому числі і аварійних, систем, надійності герметизації ємностей, які працюють під тиском;

 • Перевірка працездатності контрольно-вимірювальної, захисної та блокувальної апаратури;

 • Створення безпечних умов праці для виробничого персоналу;

 • Забезпечення працюючого персоналу правилами, стандартами, нормами, інструкці­ями та іншими нормативними документами з техніки безпеки та охорони праці;

 • Здійснення профілактичних протипожежних заходів;

 • Контроль за справністю пожежного зв'язку, сигналізації, початкових засобів пожежогасіння, стану шляхів і під'їздів до об'єктів, справністю джерел протипожежного водопостачання;

 • Підготовка фонду захисних споруд, створення запасів засобів індивідуального захис­ту;

 • Нанесення на виробниче обладнання і комунікацію розпізнавальних знаків безпеки відповідно до вимог;

 • Перевірка відповідності технологічних процесів машин, механізмів, обладнання вимогам нормативних документів щодо безаварійної експлуатації, техніки безпеки та охоро­ни праці;

 • Розробка і вдосконалення системи планів попереджувальних оглядів та ремонтів техніки;

 • Розробка і впровадження формулярів на кожний агрегат для відображення технічного стану обладнання з метою вдосконалення профілактичних заходів;

 • Розробка планів ліквідації аварійних ситуацій.

При визначені інженерно-технічних заходів необхідно враховувати особливості можливої НС на потенційно-небезпечних об'єктах.

При плануванні зниження небезпеки виникнення і розповсюдження особливо небезпечних інфекцій необхідно враховувати завчасне запровадження організаційних, санітарно-гігієнічних, лікувальних, евакуаційних та інші заходів.

При вивченні питання про технічний захист населення основну увагу потрібно зосереди­ти на вимогах Закону і Положення про ЦО України щодо технічного захисту та обов'язки посадових осіб.

Підготовка господарських об’єктів до стійкого функціонування в умовах надзвичайної ситуації є складним завданням, виконання якого залежить від видів загроз та характеру виробництва певного об’єкта.

Під стійкістю роботи об’єкта народного господарства розуміють можливість виконувати свої функції (випускати продукцію, надавати послуги тощо) в умовах надзвичайних ситуацій, а також пристосованість даного об’єкта до швидкого відновлення після пошкодження.

ДGroup 67ля дослідження рівня стійкості об’єкта створюються робочі групи.

ФGroup 87актори, що впливають на стійкість функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій:

Стійка робота об’єктів досягається:

 • підвищенням надійності роботи та створенням дублюючих джерел енерго-, газо- та водопостачання, а також створенням запасів сировини, палива, комплектуючих деталей, обладнання та матеріалів;

 • вдосконаленням технологічних процесів виробництва, забезпеченням автоматичного відключення при виході з ладу установок;

 • будівництвом та обладнанням сховищ на підприємствах для робітників та службовців (для цього можуть бути використані шахти та інші виробітки);

 • підготовкою в заміській зоні баз для розміщення науково-дослідних, конструкторських відділів та інших невиробничих підрозділів об’єкта;

 • створенням на об’єктах захисних споруд для пунктів керування;

 • постійною готовністю аварійно-рятувальних формувань до проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт;

 • проведенням організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта до особливого режиму роботи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Назвіть основні законодавчі акти з цивільної оборони України.

 2. Розкрийте основні положення Закону “Про Цивільну оборону України”.

 3. Які основні завдання цивільної оборони нашої держави?

 4. Що складає систему цивільної оборони?

 5. Як фінансуються заходи з цивільної оборони?

 6. Наведіть схему організації цивільної оборони на підприємстві.

 7. Які заходи необхідно здійснювати для зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві?

 8. Що розуміють під “стійкістю роботи об’єкта”?

 9. З якою метою проводять дослідження стійкості роботи об’єкта?

 10. Які фактори впливають на стійкість функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій?

 11. Назвіть комплекс заходів щодо підвищення стійкості роботи підприємства.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Завдання Цивільної оборони України (2)

  Реферат >> Военная кафедра
  ... реферату: Завдання Цивільної оборони УкраїниРозділ: Військова справа, ДПЮ Завдання Цивільної оборони України Завданнями Цивільної оборони України є: запоб ... й організовує прове­дення заходів із цивільної оборони. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ...
 2. Завдання Цивільної оборони України (1)

  Реферат >> Военная кафедра
  Реферат на тему: Завдання Цивільної оборони України Завданнями Цивільної оборони України є: запобігання виникненню надзвичайних ситуац ... є документи й організовує прове­дення заходів із цивільної оборони. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІ ...
 3. Організація маршрутних автобусних перевезень пасажирів на прикладі ВАТ "Атасс-Боріспіль"

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... 6. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 6.1 Організація цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності 6.2 Сили та засоби Цивільної оборони організація ... цивільну оборону України" на війська ЦО покладено завдання щодо організації та проведення РІНР в районах лиха та ...
 4. Завдання та діяльність цивільної оборони згідно Женевською Конвенцією

  Реферат >> Астрономия
  ... членами цивільних організацій цивільної оборони, але за призовом компетентної влади та під їх контролем виконують завдання цивільної оборони; Об ... ни. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: В.С. Франчу “Цивільна оборона” 2001 р. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України ...
 5. Закони і положення про Ц О України

  Реферат >> Государство и право
  ... фахівців штабів Цивільної оборони на чолі зі штабом ЦО України та зацікавлених міністерств і відомств ... і організацій незалежно від форми власності і підпорядкування; — сили і засоби, призначені для виконання завдань ІДО ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019230842590332