Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
На самой ранней своей ступени обмен имел случайный характер и происходил не между отдельными лицами, а между общинами Этому случайному обмену соответс...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Відродження та економічне зростання будь-якої країни передбачає необхідність вирішення соціальних проблем У важких умовах формується Україна як соціал...полностью>>
Финансы->Лекция
Актив – это то, что обладает ценностью Активы делятся на реальные и финансовые Реальные активы – это вещественные (материальные) ценности (оборудовани...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Отношения бюджетного федерализма являются одной из наиболее динамично развивающихся сфер За последние несколько лет формы и методы межбюджетного взаим...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Формування місцевих фінансових ресурсів передбачає удосконалення розмежування видаткових повноважень на різних рівнях управління. Тому ми пропонуємо привести видатки у відповідність з обсягами та структурою місцевих бюджетів, які забезпечують економічний кругообіг територіальних відтворювальних процесів. Відтак мають бути радикально змінені критерії оцінки ефективності дій органів місцевого самоврядування, і зокрема - муніципальних проектів. Цілком очевидною є обмеженість методик прямої оцінки економічного ефекту та неприйнятність їх як визначального чинника прийняття рішень. Найбільш поширеною є думка щодо потреби в оцінці впливу діяльності місцевої влади на суспільний добробут та поліпшення ситуації у зонах її стратегічної відповідальності. Між тим, з нашої точки зору, з огляду на важливість активізації потенціалу розвитку територіальної громади, не менш (а інколи – й більш) важливими критеріями оцінки мають стати:

 • забезпечення інтегральної цілісності територіальної громади як дієздатного інституту, спроможного і надалі реалізувати свої стратегічні цілі (створення додаткових робочих місць, збільшення частки доходів населення та підприємств, які витрачаються в межах даної території тощо);

 • забезпечення сприятливого потенціалу розвитку та наступного зростання надходжень до місцевого бюджету (залучення інвестицій на дану територію, розширення наявного місцевого бізнесу та ін.).

Попри це, на нашу думку, Бюджетний кодекс має й вади, що їх не усунули в процесі реформи міжбюджетних відносин. Тому треба вжити, зокрема, таких заходів:

- удосконалити механізм надання прямих трансфертів із державного бюджету. Прямі трансферти мають надаватися тоді, коли стає очевидним, що план надання трансфертів шляхом щоденних відрахувань недовиконується.

- встановити для місцевих бюджетів, які щорічно нарощують обсяги доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, повноцінний механізм і реальні джерела стимулювання.

- встановити частку обсягу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України на рівні не менше як 50 %, зважаючи на соціальну спрямованість покладених на місцеві органи влади функцій. Збільшити розмір фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на реалізацію програм у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та на утримання органів місцевого самоврядування.

- відмовитись від чинної практики централізації коштів у державному бюджеті на виконання державних цільових програм з освіти й охорони здоров’я. Зазначені ресурси мають передаватися відповідним місцевим бюджетам у вигляді субвенцій з державного бюджету.

Нині діючий бюджетний механізм, при якому місцеві ради вищого рівня встановлюють нормативи відрахувань, від регулюючих податків та зборів і суми дотацій, призводять до погіршення функціонування місцевих бюджетів нижчого рівня. Це, в свою чергу, не дає змоги профінансувати всі необхідні видатки, що тягне за собою погіршення стану соціально-економічного розвитку. З метою вирішення питання збалансування доходів та видатків бюджету Ізяславського району та поліпшення соціально-економічного стану, на нашу думку слід вжити таких заходів:

- необхідно не лише декларувати самостійність місцевої влади, а насамперед органів місцевого самоврядування, важливо наділити останніх достатніми фінансовими ресурсами для прийняття самостійних рішень щодо соціально-економічних питань життєдіяльності територіальної громади;

 • надати фіскальну автономію місцевй владі в межах території її юрисдикції. Управління бюджетними коштами дозволить опрацювати механізм найефективніших форм їх мобілізації, розміщення та використання. Останні сприятимуть зміцненню фінансової бази місцевих органів влади та значно прискорять розвиток інших складових фінансів;

- забезпечити органи місцевого самоврядування стабільними джерелами власних бюджетних надходжень – місцевих податків та зборів: податок з фізичних осіб має зараховуватися в обсязі 75 % до всіх місцевих бюджетів. Адже, чим більше сплачують громадяни, що проживають на даній території, з власних доходів на користь держави, тим більші суми благ у вигляді державного фінансування систем соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, інфраструктури тощо, вони як жителі мають право одержати;

- розробляти механізми, щодо забезпечення територіальним громадам прав самостійного надання місцевим підприємствам пільг функціонального характеру, спрямованих на підтримку діяльності у сферах, депресивних для даної території, зокрема: розвитку зайнятості; розвитку інфраструктури; реструктуризації та зміні або розширенні місцевої спеціалізації (зокрема, стосовно моно галузевих міст); надання певних соціальних послуг на місцевому рівні;

- доречним було б віднести плату за землю до переліку місцевих. Оскільки Ізяславський район є здебільшого агропромисловим, зарахування плати за землю у повному обсязі до бюджету району дало б можливість підвищувати родючість ґрунту, більш раціонально використовувати земельні ресурси, займатися веденням кадастру, землевпорядкуванням, розвитком інфраструктури населених пунктів. Для доходів Державного бюджету надходження від цього податку є незначні, а для районного бюджету ці суми були б відчутними. Перелік могли поповнити і деякі ресурсні платежі (плата за спец використання надр, лісових і водних ресурсів), які мали б повністю справлятися за територіальною ознакою під контролем відповідних державних органів;

- впровадження нових і ліквідації існуючих малоефективних платежів у розрахунку на рік можна було б досягти подвійного приросту їх надходжень;

- до місцевих обов’язково мають бути включені: податок на майно, податок на транспортні засоби, податок на спадщину і дарування, що вважаються місцевими в багатьох розвинутих країнах;

- одним із дієвих шляхів “підйому” території, може бути розвиток мережі туристичних маршрутів та баз відпочинку, оскільки на території Ізяславського району існує значний потенціал природних ресурсів, сприятливих кліматичних умов, цінних водойм та цікавих історичних пам’яток. В результаті проведених заходів підвищиться економічний розвиток територій, забезпечаться додаткові робочі місця, пожвавиться роздрібна торгівля та будуть мати місце додаткові наповнення дохідної частини місцевого бюджету.

- реалізація потенціалу території потребує здійснення послідовного процесу: вивчення наявного потенціалу, його структуризація, аналізу та визначення акцентів майбутнього розвитку; розробки стратегії розвитку території на базі наявного потенціалу; реалізації зазначеної стратегії із залученням як місцевих, так і зовнішніх ресурсів.

- у правовій сфері реалізація прав територіальних громад на розвиток належного їм потенціалу потребує: розширення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом передачі їм частини функцій забезпечення і захисту місцевих інтересів, які сьогодні виконуються районними або обласними радами; конкретизації спільних інтересів територіальних громад, які відносяться до сфери компетенції обласних та районних рад; законодавчого врегулювання, розширення прав асоціацій територіальних громад.

Отже, важливою умовою успішного функціонування місцевих бюджетів повинно стати фундаментальне поглиблення реформи бюджетних взаємовідносин між центральними та регіональними рівнями влади на засадах чіткого розмежування відповідальності за розв’язання економіко-соціальних проблем країни та її територіально-адміністративних одиниць. Надання більшої самостійності місцевим органам влади у формуванні та виконанні місцевих бюджетів буде сприяти зростанню зацікавленості у наповненні доходної частини, усуненню суперечностей у бюджетній сфері.

Список використаних джерел

 1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.1996 р. №254/96-ВР// Відомості ВРУ. – 1996. - №30.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. №2542-III. – К.: Атіка, 2001. – 80 с.

 3. Закон України “Про бюджетну систему України” №512-XII від 05.12.1990

 4. Закон України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” № 2285-IV від 23.12.2004 р.

 5. Закон України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” №3235-IV від 20.12.2005 р.

 6. Закон України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань ” №1953-IV від 1.07.2004 р.

 7. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” №280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24.

 8. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” №586-IXV від 09.04. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №21-21.

 9. Закон України “Про систему оподаткування” №1251-XII від 25.06.1991 р.

 10. Указ Президента України “Про місцеві податки і збори” №754-XIV від 17.06.1999 р.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами” №490 від 11.04.2002 р.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського АРК чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” №1782 від 31.12.2004 р.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” №1306 від 29.12.2005 р.

 14. Наказ Міністерства фінансів України “Про бюджетну класифікацію та її запровадження” від 27.12.2001 р. №604.

 15. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження механізму витрачання бюджетних коштів” від 27.02.1998 р. №45.

 16. Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04. 2002 р. №490.

 17. Рішення Ізяславської районної ради у Хмельницькій області “Про районний бюджет Ізяславського району” від 05.01.2006 р. №189.

 18. Звіти Відділення Державного казначейства у Ізяславському районі за період 2003-2005 рр.

 19. Звіти фінансового управління Ізяславської районної державної адміністрації за період 2003-2005 рр.

 20. Звіт “Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Ізяславського району за 2005р.

 21. Європейська хартія про місцеве самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 1985 року ( Хартію ратифіковано Законом N 452/97-ВР від 15.07.97 ).

 22. Алієва В. Міжбюджетні відносини в Україні: тенденції та перспективи// Економіка України, 2004р., №4.

 23. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероблене / За заг. ред. Базилевіча В.Д. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 24. Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Форостовець В.А. Місцеві податки і збори: правове регулювання. Навчальний посібник/За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: АТІКА, 1999. – 120 с.

 25. Борисенко. В.М. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні // Фінанси України - №3. – 2003. – C.17-24.

 26. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 27. Васильева М.В. Местные бюджеты в современных условиях – М.: Финансы и статистика , 1987.-128с.

 28. Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів//Фінанси України, 2005р.,№1.

 29. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навчальний посібник / Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. та ін. За заг. ред. д.е.н., проф. Карліна М.І. – К.: Кондор, 2003. – 220 с.

 30. Жибер Т.В. Державне казначейсство України. – Фінанси України. – 2002.- №1. – с.40.

 31. Ірина Нагребецька “Європейська "сорочка" і наші реалії”// “Урядовий кур'єр”. 27.04.2004

 32. Казначейська система виконання бюджету / За ред. Булгакової C.О. – К., 2000. – 250 с.

 33. Кириленко О.П. “Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму”// “Вісник ТАНГ”. - №4. – 2003. – 34-38.

 34. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

 35. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2004. – 192 с.

 36. Кодацький В.П. Совершенствование направлений использования государственых средств /Економика.Финансы. Право.- 2004.-№2-с. 7-8.

 37. Корпань О.В. Правові проблеми організації місцевого самоврядування в Україні. – К., 2001. – 239 с.

 38. Корчинський В.Є., Колодій С.Ю. “Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання”// “Фінанси України”. - №5. – 2005. – С.12-19.

 39. Косик С. Розвиток місцевого самоврядування в Україні.// Економіка,фінанси,право,2002р.,№4

 40. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Т-во Знання”, КОО, 1999. – 487 с.

 41. Ламинога В. “Казначейство України – сьогодення й стратегія розвитку“// Праця і зарплата “. - № 18. – 1998. – C.30.

 42. Мазуренко Г. Соціальна ефективність бюджетних видатків, аналіз сучасного стану та досвід розвинутих країн світу// Збірник наукових праць с. 267-276.

 43. Мельнічука С. ”Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні” // Економічний часопис”. - №4. – 1999р.

 44. Місцеві фінанси: Навчальний посібник для сам. вивч. дисц./ Гапонюк М.А., Яцюта В.П., Буряченко А.Є., Славкова А.А. – К.: КНЕУ, 2002.-184 с.

 45. Нестеренко А.С. Фінансова самостійність місцевого самоврядування та її забезпечення// Митна справа,2002,№6.

 46. Н.І. Балдич “ Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції” //http://www.academy.kiev.ua

 47. Павлюк К.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. // Фінанси України. - № 5. – 2004. – C. 68-75.

 48. Панкевич Л.В.”Державне казначейство: від контролю до оптимізації розподілу фінансових ресурсів”//“Регіональна економіка ”. - №1. - 2003. – C.210-215.

 49. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навчальний посібник. Друге видання. – К.: Знання – Прес, 2003. – 523 с.

 50. Паспорт Ізяславського району(2006р.)

 51. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. К.: Кондор, 2003. – 282 с.

 52. Сунцова О.О. Місцеві фінанаси: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

 53. Ткачук Т. Ефективність використання видатків бюджету// Вісник НБУ,2004_№8-с.12-15.

 54. Толуб’як В.С. “Проблеми і перспективи фінансової децентралізації” Економіка України. - №2. – 2004. – C.23-27.

 55. Фільштейн Л.М. Фінанси України : Навчальний посібник. – Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво. 1994. – 164 с.

 56. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. К.: НІОС. 2003. – 488 с.

 57. Швець В.Я. “Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації”// Регіональна економіка - №4.- 2004. – С.156-162.

 58. Швець В.Я. “Нагальні проблеми місцевих бюджетів та шляхи їх подолання: погляд практика”// “Регіональна економіка”. - №3.- 2003. – С.192-196.

 59. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. – М.:Финансы и статистика, -1991- 112с.

 60. Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. Державний бюджет України: Навчальний посібник. -Тернопіль: Видавництво Карпюка, 1998.

61. Ярощенко Ф. Бюджетна система реформується.//Віче, 2003,№5.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Податки як засіб державного впливу на соціально економічний розвиток країни

  Курсовая работа >> Финансы
  ... впливу на соціально-економічний розвиток країни. ПЛАН Вступ 3 1. Основні функції податків 5 2. Податкова система та ... Києва та Севастополя) та районах у містах, міжрайонні та об’є ... ться до бюджету адміністративно-територіальної одиниці місцевого самоврядування ...
 2. Видатки місцевих бюджетів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... витрат на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. ... на конкретні показники доходів та видатків місцевого бюджету; визначає і аналізує можливості впливу на соціально-економічний розвиток території. Прогнозування місцевих бюджет ...
 3. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... , який суттєво впливає на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому. Від якості та своєчасност ...
 4. Аналіз доходів місцевих бюджетів та оцінка рівня їх забезпеченості

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ї та послідовної реформи у сфері місцевих фінансів. Метою Концепції є посилення впливу системи формування місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток адміністративно ...
 5. Україна в роки Другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток Укра ...

  Лекция >> История
  ... їна в роки Другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток ... та ін. Відбувалося інтенсивне спорудження шахт у Донбасі. Були освоєні нові вугільні райони ... замінене місцевим керівництвом з області. Метою адміністративної реформи було ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017130374908447