Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Діагностика гострої травми вима­гає оперативності і, насамперед, ви­сокої точності в розпізнанні загроз­ливих життю пошкоджень. На догос-пітальному ет...полностью>>
Астрономия->Реферат
Мета: сприяти нормалізації пуринового обміну в зменшенню ендогенного утворення сечової кислоти. Стіл молочно-рослинний. Дозволяються молочні та вегета...полностью>>
Астрономия->Реферат
Безпосередній попередник Сі++ – мова Сі з класами – з'явився в 1979 році, а в 1997 році був прийнятий міжнародний стандарт Сі++, що фактично підвів пі...полностью>>
Астрономия->Реферат
Населення необхідно забезпечувати достатньою кількістю води, до того ж якісною. Вода не повинна викликати ніяких патологічних змін з боку організму, б...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Курсова робота

на тему:

«Проблеми мотивації у підприємствах»

(на матеріалах ВАТ “Київ-одяг)

Київ - 2003

Зміст

стор.

Вступ

3

1. Мотивація як функція менеджменту

5

1.1. Поняття мотивації

5

1.2. Класифікація та зміст мотиваційних теорій

7

1.3. Матеріальне стимулювання праці

11

2. Характеристика малого підприємства «Аліса», як обєкта дослідження

14

3. Сучасний стан та напрямки використання функції мотивації малим підприємством «Аліса»

19

4. Шляхи вдосконалення функції мотивації у діяльності малого підприємства «Аліса»

26

Висновки та пропозиції

31

Список використаної літератури

34

Додатки

35

Вступ

Сучасна економічна реформа в Україні, яка здійснюється у напрямі ринкових перетворень, докорінно змінює характер, принципи та процес управління. Суттєво змінюються й вимоги до професійного та кваліфікаційного рівня управлінських працівників (менеджерів).

В умовах адміністративно-командної системи економіки робота менеджера базується на вмінні формувати та віддавати накази й розпорядження, а обіймання певної посади часто залежало від побічних факторів - партійності, лояльності до режиму, родинних звязків тощо. Створення правових і економічних передумов формування ринкової економіки в Україні повязано насамперед з відмовою держави від прямого директивного управління субєктами господарювання, розвитком підприємництва, комерціалізацією та приватизацією державних підприємств.

Ринковий механізм господарювання передбачає конкуренцію, боротьбу за ринки між підприємцями. Тому для менеджера не досить мати певні знання, повязані лише зі сферою його діяльності. Світовий досвід показує, що успіх підприємства визначається не стільки професійною (у вузькому розумінні) компетентністю керівника, скільки його вміння спрямовувати колектив на досягнення поставлених цілей, спонукати себе та своїх підлеглих на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації, використовуючи при цьому інтелект та методи матеріального та морального стимулювання трудової діяльності. Саме тому обрана мною тема «Функції мотивації у менеджменті підприємства» є однією з найбільш актуальних у наш час та має величезне практичне значення. Адже економічний добробут кожної держави світу насамперед залежить від наявності висококваліфікованих спеціалістів, яких так бракує Україні зараз. Тому ми, майбутні випускники Київського національного торговельно-економічного університету, повинні насамперед набиратися якомога більше досвіду та знань та стати гідною заміною наших попередників.

Метою курсової роботи є набуття теоретичних та практичних навичок мотивації трудової діяльності на підприємстві. Для здійснення цієї мети планується розглянути теоретичні аспекти мотивації як функції менеджменту: поняття мотивації, класифікація та зміст мотиваційних теорій, матеріальне стимулювання праці тощо. Але особливої уваги планується приділити саме практичній частині курсової роботи, тобто розглянути сучасний етап та напрямки використання функції мотивації товариством та запропонувати шляхи вдосконалення використання моральних та матеріальних стимулів праці у діяльності підприємства.

Обєктом дослідження обрано мале товариство «Аліса», предметом діяльності якого є широке коло питань, що включає виробничу та торгівельну діяльність як на території України, так і за її межами.

У роботі будуть використані такі методи дослідження, як робота з документацією; соціологічне опитування; співставлення економічних показників за минулі роки і за звітний період; характеристика сучасного стану вивчаємої проблеми на обєкті дослідження; грунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу і залученням всіх теретичних знань, певного методичного інструментарію; академічні розрахунки і моделі; матеріали таблиць; графічні ілюстрації тощо.

Інформаційною базою слугуватимуть вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси та фактичні дані з малого підприємства «Аліса».

1. Мотивація як функція менеджменту

1.1. Поняття мотивації

Дуже часто добре розроблені плани залишаються не реалізованими. Не досить визначити, хто конкретно, які дії і в які строки має виконати, треба ще належним чином скоординувати працю підлеглих для ефективного виконання дорученої справи.

Ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів у кінцевому підсумку визначається не тільки цілями, правильно визначеними плановими орієнтирами чи якісно розробленими рішеннями та обгрунтованими діями з виконанням їх, а й залежить від людей, які втілюють у життя цілі соціально-економічної системи, реалізують плани та виконують прийняті рішення. Людей можна примусити виконувати те чи інше рішення, ту чи іншу роботу. Однак примусове виконання їх має певні межі, як правило, визначені системою організації спільної праці та контролю за здійсненням її.

Сучасна філософія менеджменту в основу впливу на людей покладає не примус, а мотиваційні регулятори, побудовані на врахуванні психологічних особливостей людини.

Мотивація - це управлінська діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації. Мотивація потрібна для ефективного виконання робіт і реалізації управлінських рішень. Поза мотивацією ніяка цілеспрямована діяльність неможлива.

У процесі історичного розвитку мотивація як економічна категорія пройшла два етапи:

 • застосування політики «батога і пряника»;

 • використання методів психології (згідно з доктринами Фрейда, Мейо та ін.).

У середні віки найчастіше використовували владну мотивацію, жорстоко спонукаючи працівників до виконання дій, а також різні види матеріальної (економічної) винагороди - натуральні виплати, заробітну плату та ін. Таке поєднання владної і економічної мотивації дістало назву політики «батога і пряника». Однак сліз зазначити, що тоді мотивація здійснюється несвідомо, люди ще не знали природи мотивації, механізмів спонукання до діяльності.

Мотивація базується на двох категоріях: потребах (відчутті фізіологічної або накопиченої нестачі чого-небудь) і винагороди - внутрішні (дає сама робота: зміст трудового процесу, самоповага тощо) і зовнішні (дає організація: зарплата, карєра, кабінет, службове авто, додаткова відпустка тощо). Узагальнену модель мотивації через потреби зображено на рис. 1.


Рис. 1. Схема моделі мотивації через потреби

Мотиваційні теорії розвивалися протягом історії економічної науки. Мабуть, важко знайти економіста, який би в своїх дослідженнях не торкався мотиваційних проблем. Суттєвий внесок у розвиток теорії мотивації внесли українські вчені. Так, Михайло Вольський (1834-1876) вважав необхідним поліпшувати фізичні, моральні та інтелектуальні умови існування людини. Він підкреслював, що політекономія є науковю про діяльність людини, спрямовану на задоволення матеріальних і духовних потреб. Григорій Цехановецький (1833-1889) виступав проти узагальнень Адама Сміта про людську поведінку. Він зробив висновок, що багато людей намагаються поліпшити своє становище не тільки завдяки власній праці, а й за рахунок інших. Михайло Туган-Барановський (1865-1919) одним із перших у світі розробив чітку класифікацію потреб.

1.2. Класифікація та зміст мотиваційних теорій

перші наукові конференції мотивації було сформульовано в зарубіжній науковій літературі в 40-их роках. Дослідження в цій галузі тривають і досі. Сучасні концепції мотивації можна поділити на дві групи: змістові і процесійні. Класифікацію теорій мотивації з виділенням груп змістовних та процесійних теорій можна подати у вигляді схеми на рис. 2.

Змістовні концепції мотивації грунтуються на дослідженні внутрішніх спонукань або потреб, які примушують людей діяти певним чином. На відміну від змістовних, процесійні концепції спрямовані на дослідження поведінки людей. Зазначені теорії не виключають, а доповнюють одна одну і широко використовуються у практиці управління.

Спочатку розглянемо змістовні теорії.

Видатний український вчений Туган-Барановський виділив пять груп потреб:

 1. фізіологічні;

 2. статеві;

 3. систематичні інстинкти та потреби;

 4. альтруїстичні;

 5. потреби практичного характеру.


Рис. 2 Класифікація теорій мотивації

Туган-Барановський вважав, що мотиви й інтереси негосподарського роду мали особливо великий вплив на розвиток господарства, оскільки всупереч Енгельсу люди часто віддавали перевагу корисному.

Ієрархію потреб за Маслоу охарактеризовано на рис. 3.

Теорія базується на біхевіристичній доктрині, тобто на вивченні поведінки людей на відміну від вивчення свідомості, мислення. Згідно з підходами Маслоу, перші дві групи потреб називають первинними (вимагають першочергового забезпечення), а останні три - вторинними. Форма піраміди (рис. 3.) підкреслює значення різних потреб.


Са-

мови-

раження

Поваги

Соціальні

Безпеки і захищеності

Фізіологічні

Рис. 3. Класифікація потреб за теорією Маслоу

У теорії Мак-Кліпленда йдеться про те, що треба три потреби: влади, успіху, причетності.

Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори поділяються на гігієнічній та мотиваційній (табл. 1.)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проблеми мотивації в менеджменті підприємства

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... тему: Проблеми мотивації в менеджменті підприємства План Вступ Поняття і роль мотивації Теорії мотивації ... перетворень в Україні, ігнорування проблеми мотивації праці призвело до тяжких ... бного бізнесу і на спільних підприємствах (із змішаним вітчизняним і і ...
 2. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  ... цілей, визначених у стратегії розвитку підприємства); функція мотивації (виконання бюджетних показників є критер ... по-різному дивляться на проблеми. Тому на багатьох підприємствах виникають протиріччя ...
 3. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... породжують нові проблеми в організації управління. Ці проблеми на різних підприємствах розв'язуються ... ринку, споживчого й конкурентного середовища, потреб, мотивацій, поводження, товарної номенклатури на проф ...
 4. Стратегічні аспекти управління ресурсами на підприємствах

  Дипломная работа >> Экономика
  ... 31, с.294. Принципи ресурсозбереження на підприємствах: - удосконалення структури використовуваних ресурсів шляхом ... ії, мотивації енергозаощадження працівників в процесі праці). Системний підхід до вирішення проблеми ...
 5. Оплата праці на підприємствах різних форм власності

  Реферат >> Астрономия
  ... питань, пов’язаних із проблемами організації та мотивації праці, надзвичайно широке. ... Серед зазначених питань виділяються проблеми розвитку теорії праці, управління ... ринкових відносин на багатьох підприємствах знайшла використання безтарифна система оплати ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014529228210449