Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Происходящие серьезные перемены в экономике страны стимулируют рост общественного интереса к налоговым отношениям. Активные поиски законодателями и эк...полностью>>
Финансы->Закон
В последние годы в значительной степени возрастает роль и значение региональных органов власти в развитии регионов, социальном обеспечении населения, ...полностью>>
Финансы->Закон
Взаимодействия между центром и регионами – бюджетный федерализм становится все более актуальным вопросом. В последние годы существенно возросла ответс...полностью>>
Финансы->Реферат
Финансовое положение - это самая важная характеристика экономической деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет конкурентоспособность п...полностью>>

Главная > Закон >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

ім. адм. Макарова

Інженерно – економічний факультет

Кафедра : «Облік і економічний аналіз»

Курсова робота

з дисципліни: «Фінансовий облік »

На тему: «Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками на прикладі ПП «Джоні»»

Виконала: студентка групи 5429ТЗ

Колесниченко Ю.В.

Перевірив: науковий керівник

Івата В.В.

Миколаїв 2010

Зміст Стор.

Перелік умовних скорочень …3

ВСТУП …4

РОЗДІЛ 1.

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ.

  1. Законодавчо-нормативні аспекти бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками. …7

  2. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками. …9

РОЗДІЛ 2.

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПП «ДЖОНІ», ЯК ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ.

2.1. Виробничо-організаційна характеристика ПП «Джоні». …17

2.2. Фінансово-економічна характеристика ПП «Джоні» …19

РОЗДІЛ 3.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ДЖОНІ»

3.1. Облікова політика розрахунків з покупцями та замовниками. …24

3.2. Організація первинного обліку розрахунків з покупцями та замовниками….26

РОЗДІЛ 4.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИНТЕТИЧНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ПП «ДЖОНІ» …30

РОЗДІЛ 5.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПП «ДЖОНІ». …48

РОЗДІЛ 6.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ПП «ДЖОНІ». …50

ВИСНОВОК. …55

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …58

ДОДАТКИ

Перелік умовних скорочень:

БО – бухгалтерський облік

П(С)БО – Положення (стандарти бухгалтерського обліку)

Дт – Дебет

Кт – Кредит

ПП – Приватне підприємство

ЗУ – закон України

НБУ – Національний банк України

ПКО – прибутковий касовий ордер

ВКО – видатковий касовий ордер

ПДВ – податок на додану вартість

ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю

ЕККА – електронний контрольно-касовий апарат.

ТКК - товарно – касова книга.

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи обумовлено відсутністю комплексних підходів до організації і методики контролю в інформаційній системі управління розрахунків з покупцями і замовниками, що є однією з причин неефективного використання монетарних активів підприємств сфери послуг в умовах становлення ринкових економічних відносин в Україні.

Курсову роботу виконано на матеріалах ПП «Джоні» міста Краматорськ Період дослідження 2008-2009р.

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену їм продукцію та виконані роботи визначаються заздалегідь укладеними договорами. Договір — це юридичний і економічний документ, що визначає номенклатуру і обсяг поставки чи роботи, строки, ціни, вид транспортування, форму розрахунків, а також санкції за невиконання умов договору.

Оформляється виникнення дебіторської заборгованості транспортними документами на відвантаження продукції, актами виконаних робіт і платіжними документами.

При реалізації продукції бухгалтерією підприємства-постачальника виписується відповідний первинний документ. До цих первинних документів належать: накладні; рахунки-фактури, акти прийому виконаних робіт ( послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні накладні. Один примірник зали­шається в бухгалтерії підприємства і є підставою для здійснення запису в облікові реєстри про виникнення дебіторської заборгованості.

Метою курсової роботи є розробка пропозицій з удосконалення організації та методики контролю розрахунків з покупцями і замовниками в системі управління підприємств послуг на основі застосування сучасних інформаційних технологій.

Для досягнення визначеної мети дослідження передбачається вирішення наступних задач:

 • дослідження теоретичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг в умовах ринкових економічних відносин на основі вивчення спеціальної літератури;

 • аналіз нормативно-правового забезпечення управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг в умовах реформування економіки України;

 • здійснення обліку та оцінка стану бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг;

 • оцінка організації та методики обліку розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг підприємств;

 • дослідження організаційно-методичних аспектів контролю і ревізії розрахунків з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг;

 • розробка пропозицій щодо організації та методики контролю і ревізії в інформаційній системі управління розрахунками з покупцями і замовниками підприємств сфери послуг в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій.

Основними законодавчо – нормативними документами, які регулюють бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та замовниками є: ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996-ХІV від 16.07.99 р., план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р № 291 (зі змінами та доповненями), Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р № 291 (зі змінами та доповненями), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003р. № 561, Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р.№ 135, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість» ті інші…Теоретична база курсової роботи складається з теорії, взятої із різних підручників, законів, та інших документів. Практичну базу курсової складають дані звітності підприємства.

Курсова робота складається з 6 розділів, загальною кількістю сторінок 66, десяти таблиць , семи рисунків, а також двох додатків.

РОЗДІЛ 1.

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ.

1.1.Законодавчо-нормативні аспекти бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Основними законодавчо – нормативними документами, які регулюють бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та замовниками є:

 • ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996-ХІV від 16.07.99 р., який визначає правові засади регулювання, організації,
  ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
  Україні.

 • план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р № 291 (зі змінами та доповненями), є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у
  бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені
  коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків
  першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою
  цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного
  рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

 • Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р № 291 (зі змінами та доповненями). Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів,
  капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності
  підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб . Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і
  призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема
  реєстрації та групування інформації про господарські операції .

 • Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003р. № 561. Положення встановлює порядок створення, прийняття і
  відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємства. Згідно Положення господарські операції відображаються у бухгалтерському
  обліку методом їх суцільного і безперервного документування.
  Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних
  документів.

 • Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р.№ 135, Інструкція встановлює загальні правила, форми і стандарти
  розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб у грошовій
  одиниці України (далі - національна валюта) на території України,
  що здійснюються за участю банків

 • Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні. Затверджене постановою правління національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637, яке визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість» . Методичні засади бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» (П(С)БО 10). Стандарт визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності підприємств незалежно від форм власності. Та інші документи.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік і аналіз активів в бухгалтерському обліку

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник.- К.: КНЕУ, 2000 Порядок організації обліку та анал ...
 2. Організація та методика обліку основних засобів капіталу доходів та витрат підприємства на

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... і покупців і замовників використовується рахунок 36 Розрахунки з покупцями та замовниками. Рахунок 36 Розрахунки з покупцями та замовниками призначений для обліку розрахунків з покупцями та замовниками ...
 3. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

  Дипломная работа >> Экономика
  ... розрахунків з підзвітними особами. Ціль книги „Бухгалтерський облік у торгівлі”, Н.Н. Грабової – розкрити особливості організації бухгалтерського обліку ... положення обліку фінансування та руху грошових коштів бюджетних установ. 2.4 Шляхи вдосконалення руху ...
 4. Облік грошових коштів (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... робіт. Відобразимо в бухгалтерському обліку розрахунки з замовником наступними бухгалтерськими проведеннями, які наведені нижче. Облік розрахунків з покупцями та замовниками Повернено покупцю : – надлишкову ...
 5. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб. Засади організац ... зобов’язань” обліковують до відвантаження цінностей покупцям і замовникам у рахунок ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012428760528564