Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Производственный менеджмент - комплексная система обеспечения конкурентоспособности впускаемого продукта на конкретном рынке В производственном менедж...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В этом разделе курсовой работы рассчитывается: численность основных, вспомогательных рабочих и ИТР цеха, где производится данная продукция; производит...полностью>>
Экономика->Лабораторная работа
В первом квартале предприятие реализовало продукции 5 тысяч штук по цене 80 рублей за единицу Общие постоянные расходы – 70 тысяч рублей; переменные з...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Среднее значение рентабельности продукции = суммарная прибыль всех предприятий / = (19,0*0,19 + 16,0*0,2 + 20,0*0,26 + 19,2*0,24) тыс руб / (19,0 + 16...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ

ТЕМА 3. ПРОЦЕСИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ТЕМА 7. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

 1. Розвіток техничної бази автоматизації управління економічними об’єктами.

 2. Системи, системи управління, системи підтримки прийняття рішень: основні терміни та визначення.

 3. Процес інформатизації сучасного суспільства.

 4. Основні етапи створення інформаційних систем.

 5. Класифікація інформаційних систем.

 6. Структура комп’ютерних інформаційних систем.

2.1. Комп'ютерні інформаційні системи

2.1.1. Основні терміни і визначення систем

Найважливішими поняттями при вивченні дисципліни є керування і система.

Керування – функція системи, що забезпечує або збереження сукупності її основних властивостей, або розвиток відповідно до визначеної мети.

Система (від греч. systema – ціле, складене з часток, з'єднання) – сукупність, взаємозалежних елементів, що складають визначену цілісність, єдність.

Елемент системи – частина системи, що має цілком визначене функціональне призначення.

Структура системи – сукупність внутрішніх стійких зв'язків між елементами системи, що визначає її основні властивості.

Цілісність системи – принципове не зведення властивостей системи до суми властивостей, що неї формують, і одночасно залежність властивостей кожного елемента від його місця і функцій в усередині системи.

Проста система – система, що складається з обмеженої кількості елементів і не має розгалуженої структури (відсутні рівні ієрархії).

Складна система – система з розгалуженою структурою і значною кількістю взаємозалежних елементів, що у свою чергу, є простими системами.

Абстрактна система – продукт людського мислення: гіпотези, знання, теореми.

Матеріальна система – сукупність матеріальних об'єктів. Цю сукупність можна поділити на неорганічні (технічні, хімічні й ін.), органічні (біологічні) і змішані (у которые входять елементи як органічної, так і неорганічної природи).

Ерготехнічна система – система «людина-машина», підклас систем, що входить у безліч змішаних систем, що складаються з людини-оператора (групи операторів) – ергодичний елемент – і машини (машин) – технічний елемент.

Соціально-економічні системи – підклас соціальних матеріальних систем, що зв'язаний із соціальними відносинами людей у процесі виробництва. У соціально економічних системах здійснюється процес керування.

Процес керування – процес, у якому існує об'єкт керування, орган керування і виконавчий орган. Орган керування одержує інформацію про стан об'єкта керування, на підставі якої він виробляє керуючу інформацію. Керуюча інформація надходить на вхід виконавчого органа, що впливає на об'єкт керування.

Система керування – система, що формують об'єкт керування, орган керування, виконавчий орган і зв'язки між ними.

Організаційна система – система керування, у якій як керований об'єкт виступають люди, колективи людей, а керуючі впливи спрямовані на організацію поводження колективів людей і мають інформаційний характер. Для цих систем цілком виправдане кібернетичне визначення керування: керування – процес цілеспрямованої переробки інформації.

Рис. 1. Структурна схема системи керування

2.1.2. Визначення інформаційної системи

Інформаційні системи відносяться до класу організаційних систем керування.

Інформаційна система - безліч взаємозалежних компонентів, що збирають, обробляють, зберігають і розподіляють інформацію для підтримки прийняття управлінських рішень в організації.

Формальні інформаційні системи - системи, що спираються на прийняті і фіксовані визначення даних і процедур для збору, збереження, обробки, поширення і використання даних.

Неформальні інформаційні системи - системи, що покладаються на неявні угоди і встановлені правила поведінки про те, що є інформацією або про те, як вона буде збережена й оброблена.

Комп'ютерна інформаційна система - це формальна інформаційна система, заснована на комп'ютерній технології.

Економічна інформаційна система – інформаційна система, призначена для людино-машинного рішення економічних задач.

Економічна інформаційна система – організаційне й управлінське рішення проблеми, поставленою середовищем, що засновано на інформаційній технології.

Рис. 2. Інформаційна система

Рис. 3. Економічна інформаційна система

2.7.1. Стратегічна роль систем

Одна з найбільш хвилюючих тенденцій інформаційних систем - ріст стратегічних інформаційних систем, що дають організаціям конкурентна перевага. Ці системи включають системи, що підтримують планування вищого керування і також системи, що створюють нові вироби і послуги, відкривають нові ринки, поліпшують постачання послуг і зменшують витрати. Інформаційні системи тепер визнаються як, що грають стратегічну роль у виживанні і процвітанні організації. Стратегічне використання інформації й інформаційних систем стало дуже критичним для ділового успіху.

Сучасні інформаційні системи мають наступні характерні риси:

 • Єдині системи, що обслуговують безліч ділові функції і рівнів фірми.

 • Безпосередній on-line доступ до великих кількостей інформації.

 • Могутнє використання телекомунікаційних технологій.

 • Збільшення інтелекту або досвіду, впровадженого в системи.

 • Здатність поєднувати дані і графіку.

2.7.2. Основні типи систем

Одна система не може забезпечити всі інформаційні потреби організації. Організації мають безліч інформаційних систем, що обслуговують різні організаційні рівні і функції.

Шість основних типів інформаційних систем необхідні для чотирьох рівнів організації. Інформаційні системи створені, щоб обслужити кожний з чотирьох рівнів організації. Системи обробки трансакцій (ІС, Transaction Processing Systems (TPS)) обслуговують операційний рівень організації. Системи роботи знань (САПР, Knowledge Work Systems (KWS)) і системи обробки документообігу (СОД, Office Automation Systems (OAS)) обслуговують рівень знань організації. Системи підтримки прийняття рішень (СППР, Decision Support Systems (DSS)) і управлінські інформаційні системи (УІС, Management Information Systems (MIS)) обслуговують рівень керувань організації. Адміністративні системи підтримки прийняття рішень (АСППР, Executive support systems (ESS)) обслуговують стратегічний рівень організації.

Система обробки трансакцій (Transaction Processing Systems (TPS)) - автоматизована система, що виконує і записує щоденні ділові трансакції, необхідні для проведення бізнесу.

Системи роботи знань (Knowledge Work Systems (KWS)) - наукові або інженерні робітники станції, що підтримують створення нового знання і гарантують, що нове знання і технічний досвід належним образом буде інтегрований у бізнес.

Системи обробки документообігу (Office Automation Systems (OAS)) - додатка інформаційної технології, розроблені, щоб збільшити продуктивність працівників даних в офісі, підтримуючи дії координування і зв'язку типового офісу.

Управлінські інформаційні системи (Management Information Systems (MIS)) - системи, що забезпечують менеджерів звітами і, у деяких випадках, on-line доступом до історичних звітів і звіту по поточній продуктивності організації.

Системи підтримки прийняття рішень (Decision Support Systems (DSS)) - системи які підтримують прийняття слабоструктурированих, унікальних або швидко змінюють і важко обумовлених заздалегідь рішень.

Адміністративні системи підтримки прийняття рішень (Executive support systems (ESS)) - системи, що використовують старші менеджери для прийняття рішень.

Таблиця 1.

Типи систем

Системи стратегічного рівня

Типи систем

Адміністративні системи підтримки прийняття рішень (АСППР)

5-літнє пророкування тенденцій продажів

5-літній план дії

5-літнє прогнозування бюджету

Планування прибутку

Планування трудових ресурсів

Системи рівня керування

Управлінські інформаційні системи (УІС)

Керування збутом

Контроль інвентарю

Щорічне планування бюджету

Аналіз капіталовкладень

Аналіз переміщень

Системи підтримки прийняття рішень (СППР)

Аналіз регіону продажів

Планування виробництва

Аналіз витрат

Аналіз

ціна / рентабельність

Аналіз витрат на контракти

Системи рівня знання

Системи роботи знань (САПР)

Системи обробки документообігу (СОД)

Автоматизовані робочі місця проектувальників

Підготовка текстів

Графічні робочі станції

Збереження зображень

Управлінські робочі станції

Електронні календарі

Системи рівня операцій

Системи обробки трансакцій (ІС)

Контроль замовлення

Обробка замовлення

Контроль устаткування

Планування заводу

Контроль руху матеріалів

Платіжні відомості

Рахунка до оплати

Дебіторська заборгованість

Ревізія

Сплата податків

Керування грошовими операціями

Компенсації

Навчання і розвиток

Ведення записів службовців

Функціональні області

Збут і маркетинг

Виробництво

Фінанси

Облік

Людські ресурсиЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційні системи та технології в фінансах

  Конспект >> Финансовые науки
  ... , характеристика й компоненти інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем. Література: Інформаційні системи в економіці: Підручник / Під ред ...
 2. Інформаційні системи і технології

  Другое >> Информатика, программирование
  ... керування; – інформаційні системи керування технологічними процесами; – інформаційні системи автоматизованого проектування; – інтегровані (корпоративні) системи. Інформаційні системи орган ...
 3. Інформаційна система з обліку нарахування заробітної плати працівникам управління Державного казначейства

  Дипломная работа >> Информатика
  ... управління з притаманною йому інформаційною системою. Інформаційні системи в економіці використовуються для автоматизованого (людино-машинного ...
 4. Інформаційні системи, диджитація та транснаціональні корпорації

  Реферат >> Экономика
  ... на підприємстві. Економічні інформаційні системи – це людино-машинні системи, які збирають, нагромаджують ... = 1,97 Список використаної літератури "Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник", В.С. Пономаренко, Київ 2002 ...
 5. Фінасово-економічні інформаційні системи

  Реферат >> Государство и право
  ... -економічні інформаційні системи: Трансфертні платежі; Організація та участь на ринку економічної інформац ... ії; Забезпечення інформац ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00111985206604