Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Для того, чтобы заняться собственным бизнесом, предприниматель должен четко представлять, каких целей ему необходимо достичь и какие задачи он должен ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Курсовая работа содержит перевод по теме, резюме, глоссарий, список использованной литературы и текст В оригинале работа содержит основные понятия фин...полностью>>
Экономика->Реферат
Ни для кого не секрет, что на рынке постоянно возникают и исчезают всевозможные физические и юридические лица, осуществляющие самостоятельную, осущест...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
В сентябре 1999 года исполнилось 70 лет производству мотоциклов в Ижевске В 1928 году на бывшей фабрике охотничьих ружей Березина на Базарной улице (н...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Контрольна робота з дисципліни

"Економічний аналіз"

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі

Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. У умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.

Його основні задачі:

 • оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва;

 • визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;

 • виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

 • розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Об’єкти аналізу подані на рис. 1.


Рис. 1. Об’єкти аналізу обсягу виробництва продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" та інші.

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках.

Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Валова продукція це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах.

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського оборот. По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва.

Об'єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. У умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергове значення. Реалізація продукції є зв'язуючою ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції по окремих видах і групах однорідної продукції. Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості і т.д. Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва не представляється можливим використати натуральних або умовно-натуральних вимірників.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 1).

Таблиця 1 Динаміка виробництва і реалізації продукції в порівнянних цінах

Рік

Обсяг виробництва продукції, млн. грн.

Темпи росту, %

Обсяг реалізації, млн грн.

Темпи росту, %

базисні

ланцюгові

базисні

ланцюгові

1996

90000

100

100

89500

100

100

1997

92400

102,7

102,7

92600

103,4

103,4

1998

95800

106,4

103,6

94300

105,4

101,8

1999

94100

104,5

98,2

93500

104,4

99,2

2000

100800

112

107,1

96600

107,9

103,0

З таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12 %, а об'єм реалізації - на 7,9 %. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно співпадали, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище за темпи реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.

Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичній зваженій. Обчислимо його по середньогеометричній:

Тпр= 102,87 - 100 = 2,87 %,

Трп = 1,0192;

Тпр = 101,92 - 100 = 1,92 %.

У приведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 2,87 %, а реалізації продукції - 1,92 %.

Оцінка виконання плану по виробництву і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться за даними, приведеним в табл. 2.

Таблиця 2 Аналіз виконання плану по випуску і реалізації продукції підприємством

Виріб

Обсяг виробництва продукції, млн грн.

Реалізація продукції, млн грн.

план

факт

+, -

% до плану

план

факт

+, -

% до плану

А

В

С

D

28800 33600 19200 14400

25200 33264 22 176 20160

-3600 -336 +2976 +5760

-12,5

-1,0

+15,5 +40,0

28500 33600 18900 14250

24250 31 800 21 350 19200

-4250 -1800 +2450 +4950

-14,9

-5,35

+13,0

+34,7

Всього

96000

100800

+4800

+5,0

95250

96600

+1350

+1,42

З таблиці видно, що за звітний рік план по випуску готової продукції перевиконаний на 5 %, а по реалізації - тільки на 1,42 %. Це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції.

Задача №1

За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства:

 • основного коефіцієнта фінансової стійкості;

 • коефіцієнта структури довгострокових вкладень.

Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

  Реферат >> Экономика
  ... аналіз Тема: Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 1. Значення і задачі аналізу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг Обсяг виробництва і реалізації продукц ... технічного обслуговування і характер наданих послуг, співвідношення ціни виробу ...
 2. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (1)

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... , списані на виробництво продукції і надання послуг 20,21,23,24 ... виробництва (що містить зміни обсягу продукції протягом року), визначається в результаті докладного анал ... витрати на річний обсяг виробництва про­дукції (робіт, послуг) після впровадження техн ...
 3. Планування обсягу виробництва продукції на швейному підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... обсягу виробництва, інших показників. Роботи і послуги невиробничого характеру не включаються в товарну продукц ... послуг); - аналіз форм і каналів збуту (реалізації) продукції; - аналіз обсягу ... Очікувані обсяги продажів. Обсяг наданих послуг по виготовленню ...
 4. Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та місті Харкові

  Дипломная работа >> Политология
  ... виробничо-технологічних способів виробництва продукції та надання послуг; 3) Просторовий аспект, який ... глибокого наукового та аналітичного аналізу комплексу складних ... істю. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах виробництва продукції по місту ...
 5. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... та освоєнням виробництва продукції, надання послуг. Вплив зміни структури продукції, послуг розраховується на ... можна використовувати при аналізі доцільності зміни обсягу виконуваних робіт. Доц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016040802001953