Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Поступовий перехід до нових, переважно ринкових принципів господарювання, що здійснюється в Украї­ні, спричиняє до істотних зрушень в самих методологі...полностью>>
Астрономия->Задача
Термин инфляция (от латинского inflation - вздутие) впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг. и обозначал...полностью>>
Астрономия->Реферат
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господар...полностью>>
Астрономия->Реферат
Політична, соціальна та військова доля країн значною мірою залежить від економічного розвитку, і немає життєво важливішої сфери для успіху держави, ні...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КУРСОВА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ

Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Педагогічний такт та етика вчителя………………………….....6

1.1. Дослідження виникнення професійної етики та її види………….….6

1.2. Педагогічний такт як основа професійної діяльності………….……12

1.3. Підходи педагогів щодо трактування педагогічного такту………....16

Розділ 2. Дослідження рівнів…………………………………………..…..19

2.1. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя………………….…19

2.2. Діагностика рівня тактовності майбутнього вчителя…………..……25

2.3. Розробка рекомендацій професійної діяльності……………..……….26

Висновки………………………………………………………….…………31

Список використаних джерел…………………………………….………..33

Додатки……………………………………………………………….……..35

ВСТУП

Потреба суспільства передавати свій досвід і знання підростаючим поколінням викликана потребу системи шкільного навчання і породила особливий вид суспільно необхідної діяльності - професійну педагогічну діяльність. Елементи педагогічної етики з'явилися разом з виникненням педагогічної діяльності як особливої суспільної функції.

Принципи моралі визначають ставлення особистості до суспільства і суспільного прогресу, до батьківщини і людей, до праці і суспільної власності, до людини і колективу. Звідси випливає можливість систематичного викладу вимог педагогічної етики в житті та праці вчителя саме в такому плані.

Ця система педагогічної етики повинна показати, в чому полягає особливість ставлення вчителя до суспільства і суспільного прогресу, в чому специфіка вчительського патріотизму і інтернаціоналізму, гуманізму і сумлінного ставлення до праці, колективізму і чесності, правдивості і скромності.

Цілком очевидно, що основні вимоги моралі учителя не можуть не збігатися з вимогами моралі, не бути однаковими з моральними вимогами інших професій.

Проте особливості педагогічної праці породжують деяку специфіку норм моралі, які втілюватимуть в життя той чи інший принцип морального кодексу.

Недолік цієї системи полягає в тому, що вона передбачає розгляд всіх принципів морального кодексу однаковою мірою, в той час як їхня вагомість для учителевої професії неоднакова.

Педагогічну етику можна також викласти в системі взаємин учителя з тими категоріями людей, з якими він стикається в процесі своєї праці і які є об'єктом його педагогічного впливу.

Професійна діяльність учителя являє собою його навчально-педагогічне спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами і

адміністрацією школи, які разом з учителем виконують функцію навчання і виховання. Виклад специфіки стосунків, що складаються між учителем та учнями, розкриває систему вимог педагогічної етики і повніше показує її особливості.

Звичайно, ця структура моральних вимог і норм не може бути цілком вільна від деяких повторень у загальних своїх рисах, наприклад, педагогічний такт потрібен учителю при спілкуванні з кожною категорією людей, з якими він стикається в навчально-виховній діяльності. Однак конкретніші норми педагогічної етики істотно різнитимуться між собою.

Зваживши на переваги, що їх має цей варіант викладу педагогічної етики, ми поклали саме його в основу даної праці.

Якісно новий етап у розвитку етики і питань педагогічної моралі ми знаходимо в працях В. Сухомлинського. Ним неодноразово підкреслювалося, що навчання - це насамперед живі людські відносини між педагогом і дітьми. Значний внесок у розробку теоретичних і практичних питань педагогічної моралі, вивчення рівня моральної свідомості вчителя, пошук шляхів удосконалювання моральних відносин у педагогічному колективі ми знаходимо у працях Гоноболіна[3], Кузьміна[5], Гришина, Согомонова, Сластьонова[21], Чорнокозової[30], Чорнокозова[31].

Отже, актуальність даної проблеми спонукало нас до дослідження стану та рівнів педагогічної етики та такту майбутніх вчителів.

Проблема дослідження: яким чином досліджувати та забезпечувати позитивний вплив культури спілкування і поведінки вчителя на навчально – виховний процес в ЗОШ.

Об’єкт дослідження: культура спілкування сучасного вчителя.

Предмет дослідження: рівень педагогічного такту та етики сучасного вчителя.

Мета дослідження: дослідити рівень педагогічного такту сучасного вчителя.

Гіпотеза дослідження: формування педагогічного такту та етики вчителя сприятиме підвищенню навчально –виховного процесу ЗОШ.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати літературу з проблеми дослідження.

2. Визначити особливості педагогічного такту сучасного вчителя.

3. Дослідити рівень педагогічного такту майстерності вчителя.

4. Розробка рекомендацій.

Методи дослідження: аналіз літератури;

порівняння;

узагальнення;

анкетування;

спостереження.

Розділ І. Педагогічний такт та етика вчителя.

1.1 Дослідження виникнення професійної етики та її види.

Нема жахливішої роботи, ніж учительська

Нема виснажливішої роботи від учительської,

Де нерви паляться, мов хмиз сухий. Де серце рветься ...

Але нема щасливішої долі,

Коли людина з твоїх рук, учителю,

Іде у світ - на краплю світ людніє.

(«Дума про вчителя» Ї.Драч)

Професійною етикою в загальному називають кодекси поводження, що забезпечують моральні характер тих взаємин між людьми, що випливають з їхньої професійної діяльності. Особливістю професійної етики є її тісний зв'язок з діяльністю членів конкретної групи і нерозривна єдність із загальною теорією моралі.

Педагогічна етика є самостійним розділом етичної науки і вивчає особливості педагогічної моралі, з'ясовує специфіку реалізації загальних принципів моральності в сфері педагогічної праці, розкриває її функції, специфіку змісту принципів і етичних категорій. Також педагогічною етикою вивчається характер моральної діяльності вчителя і моральних відносин у професійному середовищі, розробляються основи педагогічного етикету, що представляє собою сукупність вироблених у вчительському середовищі специфічних правил спілкування, манер поводження і т.п. людей, що професійно займаються навчанням і вихованням.

Практична діяльність учителя не завжди відповідає нормам професійної етики, що викликано складністю і протиріччями педагогічної практики, тому одна з важливих задач педагогічної етики - у вивченні стані моральної свідомості педагога. Для цієї мети необхідно розташовувати досить коректними і науково обґрунтованими методами. Універсальні і

найбільш розповсюджені методи дослідження суспільної думки в області педагогічної етики спрямовані на з'ясування ціннісних орієнтацій

мотиваційної сфери особистості, оцінних суджень опитуваних. Етико-соціологічні методи дозволяють вивчити етичну ерудицію вчителя, ціннісні орієнтації, моральну вихованість і характер колективних взаємин. Можна назвати в числі методів дослідження педагогічної етики: метод "частотних словників", метод етичного практикуму, конвент - аналіз, метод суспільної атестації й ін.

Серед задач курсу педагогічної етики - підняти рівень морально-педагогічної підготовки вчителя й озброїти його знаннями, користаючись якими, протиріччя в навчально-виховному процесі їм можуть бути вирішені більш ефективно. Вивчення педагогічної етики дає матеріал, необхідний для аналізу педагогічного процесу як процесу моральних відносин між його учасниками.

З'ясувати виникнення професійної етики - це простежити взаємозв'язок моральних вимог з поділом суспільної праці і виникненням професії. На ці питання, багато років тому звертали увагу Аристотель, потім Кант, Дюркгейм. Вони говорили про взаємозв'язок поділу суспільної праці з моральними принципами суспільства. Уперше матеріалістичне обґрунтування цих проблем дали К.Маркс і Ф. Енгельс.

Виникнення перших професійно-етичних кодексів відноситься до періоду ремісничого поділу праці в умовах становлення середньовічних цехів у ХІ-ХЇЇ ст. Саме тоді вперше констатують наявність у цехових статутах ряду моральних вимог стосовно професії, характеру праці, співучасникам по праці.

Однак ряд професій, що мають життєво важливе значення для всіх членів суспільства, виникли в далекій давнині, і тому, такі професійно-етичні кодекси, як "Клятва Гіппократа", моральні встановлення жреців, що виконували судові функції, відомі набагато раніше.

Поява професійної етики в часі передувало створенню наукових етичних навчань, теорій про неї. Повсякденний досвід, необхідність у

регулюванні взаємин людей тієї чи іншої професії приводили до усвідомлення й оформленню визначених вимог професійної етики. Професійна етика, виникнувши як прояв повсякденної моральної

свідомості, потім уже розвивалася на основі узагальненій практиці поводження представників кожної професійної групи. Ці узагальнення містилися як у писаних так і в неписаних кодексах поводження, так і у формі теоретичних висновків. У такий спосіб це свідчить про перехід від повсякденної свідомості до теоретичної свідомості в сфері професійної моралі. Велику роль у становленні і засвоєнні норм професійної етики грає суспільна думка. Норми професійної моралі не відразу стають загальновизнаними, це буває зв'язано з боротьбою думок. Взаємозв'язок професійної етики і суспільної свідомості існує й у формі традиції.

Філософами античного суспільства у своїх роботах висловлювалися деякі судження з питань педагогічної етики. Наприклад, Демокрит говорив про необхідність погоджувати виховання з природою дитини, про використання дитячої допитливості як основи навчання; про перевагу засобів переконання над засобами примусу; Платон сповідував ідею необхідності підпорядкування дітей волі вихователя і постійного контролю за ними, високої оцінки слухняності і використання методів покарання при непокорі; Аристотель вважав виховання справою державної важливості; але тільки Квінтіліан уперше поставив питання педагогіки на професійному рівні - його рекомендації являли собою узагальнення педагогічного досвіду, застерігали педагога від використання примуса, апелювали до здорового глузду і зацікавленості дитини в процесі навчання та її результатів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... вбесідника; проявити педагогічний такт; вміти запротоколювати ... є етика. Етика — наука про мораль, її природу, структуру та особливості ... психічного стану вчителя та учнів, настрою вчителя); г) етичні (рі ... нка на уроці, забув зошит та ін.); в) не виставляти ...
 2. Педагогічна майстерність. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... — хлібороба, будівельника, лікаря, вчителя. Та й серед цих вічних професій учительська ... інь, поглибити знання. Втрата вчителем здатності регулювати педагогічний процес призводить до гальмування ...
 3. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... б психологія та етика, й розмежувати її з педагогікою як мистецтвом ... Осип Козачківський у зошиті одного з учнів ... з педагогіки і психології, педагогічна майстерність і педагогічний такт, ... педагогічний інститут, де здобув кваліфікацію вчителя української мови та ...
 4. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... малюнків, креслень, деталей, зошитів з окремих дисциплін ... наукового та навчального (більшою мірою, ніж у вчителя середньої ... є дотримання педагогічної етики, прагнення формувати ... Педагогічний такт - це педагогічно грамотне спілкування в складних педагог ...
 5. Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання (1)

  Реферат >> Астрономия
  ... ібний педагогічний вплив ... . Одна і та ж сама под ... вна, а мій зошит по арифметиці учора ... педагогів, і від батьків чималих зусиль. “Покарання – дуже важка річ; воно жадає від вихователя величезного такту ... Макаренко радив вчителям, і ... елементарним нормам етики і права ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014579296112061