Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Політика держави поширюється звісно і на економіку, звідси і поширене вживання словосполучення “економічна політика”. В свою чергу, економічний стан д...полностью>>
Астрономия->Реферат
1. Парламенти – це виборні і колегіальні органи держави, які функціонують в умовах демократичного правління і мають свої головні повноваження у сфері ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Політичні ідеї нового класу - буржуазії, які народжувалися у попередній епосі, отримають свою всебічну розробку у наступний, Новий час. На його початк...полностью>>
Астрономия->Реферат
В якості універсального атрибута людського, смерть існує лише з тих пір, як почалась соціальна дискримінація мертвих. Інститут смерті, точно так як і ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:
 • З зошита,

 • Економикс 294 долари

 • М/н валютний фонд статті, СБ

 • М/Н економіка Киреев

 • Ющенко

Тіньова економіка

Доларові грошові потоки та монетарна політика в перехідних

Традиційні для розвинутих країн підходи до формування монетарної політики базуються на моделях, де іноземна валюта виконує свої функції лише на міжнародних капітальних та товарних ринках. У грошових системах перехідної економіки доларові потоки, окрім функцій обслуговування експортно-імпортних розрахунків та руху міжнародного позичкового капіталу, обслуговують і внутрішній грошовий ринок. В зв’язку з цим виникає проблема врахування такої специфіки перехідного періоду для пропонування більш ефективних монетарних заходів.

В роботі розглянуто специфіку монетарної політики в країнах з перехідною економікою. Дано характеритстику рухів міжнародного капіталу як внутрі перехідних економічних систем, так і між країнами. Співставляються результати аналізу валютних потоків та чинників, що впливають на ефективність монетарної політики.

В результаті якісного аналізу ролі доларових грошових потоків в кредитно-грошовій системі з’ясувано їх подвійну природу, з одного боку, як світових грошей або засобів здійснення міжнародних розрахунків, з іншого – внутрішнього грошового еквіваленту. Через наявність другої функції економічна система частково втрачає незалежність та послаблюється ефективність монетарної політики, водночас важелі валютного регулювання набувають властивостей грошово-кредитних заходів.

Зміст

Вступ

 1. Монетарна політика в країнах з перехідною економікою.

  1. Загальна характеристика моделей та цілей монетарної політики.

  2. Окремі заходи монетарної політики в країнах з перехідною економікою.

 2. Доларові грошові потоки в країнах з перехідною економкою

  1. Міжнародні доларові потоки

2.1.1 Інституціональний розподіл

2.1.2 Тіньова економіка та доларові потоки.

  1. Роль долара на внутрішньому грошовому ринку

2.2.1 Долар як грошовий агрегат на внутрішньому грошовому ринку.

2.2.2 Долар як показник міри вартості.

2.2.3 Долар як засіб обігу.

   1. Долар як засіб заощадження.

2.3 Модель доларових потоків в перехідній економіці

2.4 Перспективи розвитку функцій іноземних валют на внутрішньому грошовому ринку

3. Дуалістична природа впливу доларових потоків на перехідну економічну систему

  1. Вплив доларових грошових потоків на ефективність монетарної політики

  2. Девальвація та монетарна політика

  3. Порівняльний аналіз моделей ринку обміну іноземної валюти та внутрішнього грошового ринку.

4. Висновки

Вступ

Темою даної роботи є аналіз взаємодії монетарної політики та доларових грошових потоків. Щодо доларових грошових потоків, то економістами у пошуках шляхів виходу з трансформаційної кризи розглядається здебільше їх інвестиційна складова. Ішою популярною темою є відносини з міжнародними фінансовими організаціями, доцільність кредитів яких викликає жваві дискусії серед науковців. Менше згадуються доларові грошові потоки тіньової економіки. Частково через те, що їх важко оцінити, і через ті обмеження у будь-якому розповсюдженні інформації, що створюються колами, які пов’язані з перерозподілом цих потоків..

Факт присутності доларових грошових потоків в економіці країни не викликає заперечень, однак відношення науковців до нього неоднозначне. Представники пострадянської економічної школи демонструють консервативні комуністичні погляди. Вони пов’язують активізацію руху цих потоків з втратою економічною системою незалежності (у роботі міститься посилання на статтю доктора економічних наук Швайки). Складається враження, що залежність від рубля влаштувала б їх набагато більше. Другим типовим поглядом на доларові потоки є позитивне їх сприяйняття та пропозиції до подальшої лібералізації їх руху. Подібне ставлення обгрунтовується, як правило, за допомогою макроекономічних моделей розроблених у термінах західних економічних шкіл. Третій підхід поєднує попередні бачення. Його послідовники, з одного боку, наголошують на необхідності реформ, з іншого, - намагаються критично переосмислити надбання радянської економічної школи. Цей підхід є більш гнучкий за попердні, але водночас іноді містить певні протиріччя.

В рамках проблематики, що розглядається, у даній роботі зроблено спробу проаналізувати мікроекономічні моделі поведінки економічних агентів, що притаманні зокрема українській перехідній економічній системі (контарбанда, обіг доларів внутрі країни, заощадження в іноземній валюті тощо). Комплексний підходу до аналізу основних форм доларових потоків дозволяє розглядати долар як специфічний грошовий агергат на внутрішньому грошовому ринку. В роботі міститься аналіз саме цієї ролі долара та її співвідношення з іншими функціями доларових грошових потоків.

Аналіз доларових потоків здійснюється у призмі ефективності монетарної політики. В роботі аналізуються стандартні важелі монетарної політики та їх вживаність за умов перехідної економіки. Погляди вчених-економістів на цю проблему також дуже розрізняються. Та чи інша точка зору визначається тим, як її автор оцінює, по-перше, стан лібералізованості та досконалості економічної системи (головним чином інституціональні аспекти), по-друге, - доцільність того чи іншого монетарного заходу. Перший аспект торкається саме адекватності реакції економічної системи на певну монетарну політику, а другий проблематики нормативного аналізу. В якості ілюстрацій в роботі використані приклади вживання монетарних заходів в деяких перехідних економічних системах.

Теоретичним підгрунтям роботи є аналіз макроекономічних моделей Грегорі Менк’ю “Принципи економікс” [XIX], Дж. Долана “Гроші, банківська справа та кредитно-грошова політика” [XIII]. Практичні приклади та різні підходи у аналізі окремих аспектів проблеми взяті з публікацій вчених України, Росії та інших країн. У процесі аналіза проблеми використані матеріали офіційних веб-сторінок Міжнародного Валютного Фонду та Світового банку.

Структура роботи складається з трьох основних розділів:

 1. Перший розділ містить характеристику монетарної політики в перехідній економіці, де за допомогою дедуктивного метода розглядається монетарна політика як феномен. Спочатку характеризуються самі моделі (1.1), а потім специфіка перехідних економічних систем (1.2). Серед моделей розглядаються моделі грошового ринку, сукупного попиту та пропозиції, IS-LM модель, цілі монетарної політики (вплив на фактори у моделях). Специфіка монетарної політики аналізується на прикладах Росії, Беларусі, України.

 2. Другий розділ присвячено характеристиці доларових грошових потоків в економіці як явища, що існує внутрі кредитно-грошової системи. Виконано загальний індуктивний аналіз форм доларових грошових потоків, їх інституціонального розподілу і ролі у тіньовій економіці, розглянуто специфічні функції долара на внутрішньому грошовому ринку ( міри вартості, засобу обігу та заощадження). Завершується аналіз розглядом моделей доларових потоків з урахуванням вищезазначеної специфіки та оцінкою перспектив розвитку екстериторіальних грошових ринків.

 3. В останньому розділі розкривається дуалістична природа впливу доларових потоків на перехідну економічну систему (вплив доларових потоків на ефективність монетраної політики, девальвація та монетарна політика, порівняльний аналіз моделей ринку обміну іноземної валюти та внутрішнього грошового ринку).

1. Монетарна політика в країнах з перехідною економікою

1.1 Загальна характеристика моделей

Спочатку розглянемо сутність монетарної (або кредитно-грошової) політики, яка стосується саме сфери обігу грошей в окремій країні. Тож і вплив її на макроекономічний стан буде здійснюватися через структуру та обсяги грошових агрегатів.

Теорія грошово-кредитного регулювання традиційно розрізняє дві наукові школи: кейнсианську та монетаристську. Прихильники кейнсианської концепції розглядають процентну ставку, як показник, що врівноважує попит та пропозицію грошей. Відповідно до неї потреба в коштах залежить від суб’єктивних чинників і тому нестабільна, через що кейнсианці вважають безпосерднє регулювання маси грошей недоречним. Для країн з перехідною економікою подібна позиція у певній мірі втрачає сенс разом зі зміною функцій центрального банку. Якщо у дотрансформаційний період центральний банк був єдиним джерелом кредитів, то тепер на ринку кредитів активно працюють комерційні банки, які суб’єктивно встановлюють відсоток по кредитам. Центральний банк регулює лише облікову ставку або ставку рефінансування, за якою комерційні банки можуть у нього отримувати позики у національній валюті.

Виходячи з модернізованого варіанта кількісної теорії грошей, монетаристи, у свою чергу, вважають, що попит на гроші стабільний, а його динаміка передбачувана. Спираючись на це, вони справедливо вважають завданням кредитно-грошового регулювання підтримку стабільного зростання грошової маси відповідно до попиту на них.i Слід зазначити, що, у зв’язку зі зменшенням прямого впливу держави на економіку цей різновид регулювання набуває дедалі більшого значення у перехідних економічних системах.

Монетариська модель макроекономічного регулювання і боротьби з інфляцією включає декілька елементів: обмеження прямих форм втручання держави у господарські процеси, відмову від короткострокового реформування економіки. Зменшення соціальних виплат, скорочення дефіциту бюджету, наголос на довгостроковій грошово-кредитній політиці з метою стабілізації грошового обігу та рівня цін.ii

Важелі монетарної політики впливають на стан моделі грошового ринку. Розглянемо особливості її побудови. Вона відбиває криві попиту та пропозиції на грошовому ринку в рамках взаємозалежності обсягів грошової маси та ставки відсотку. Фактично позичковий відсоток відображає вартість збергання касових залишків. Крива попиту має від’ємний нахил, тобто чим більше позичковий відсоток, тим менше попит на гроші (М1). Пропозиція грошей вважається фіксованою величиною, що визначається державою та не залежить від ставки позичкового відсотку. Щодо закону попиту на гроші, то в українській економічній системі як і в деяких інших перехідних економіках (Росія, Беларусь та інші) він спрацьовує, але щодо фіксованості обсягів пропозиції грошей, то тут можна зробити деякі зауваження. Так, наприклад в Україні протягом багатьох років підприємства накопичували борги (за зарплату, перед постачальниками, комунальні платежи тощо). Фактично частина відтворювального процесу забезпечувалась за рахунок накопичення боргів. Після виникнення такого виду бізнесу як торгівля боргами (взаємозаліки) зі стягенням за ці операції певного процента, можна казати про залежність між обсягами боргів та величиною цього процента. Фактично борги перетворилися на частину обігових коштів. Вона являється еластичною за нормою процента, що стягується за повернення боргів. Остання складється з премії фірми, що здійснює взаємозалік та тієї частки боргу, що взагалі не повертається, тому і пропозиція грошей на ринку (враховуючи боргові гроші) стає еластичною за часткою боргу, що не повертається. Іншим чинником, який впливає на еластичність грошовї пропозиції є капітальні валютні ін’єкції. Їх вплив буде розглянуто пізніше.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Принципи функціонування грошово кредитної політики в транзитивній економіці

  Курсовая работа >> Экономика
  ... протягом перехідного періоду, та визначити сучасну структуру і функції монетарної політики. На ... попиту на гроші підтверджується існуванням у трансформаційних економіках мультивалютної ... при збереженні політики керованого плавання гривні стосовно долара США. При ...
 2. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

  Курсовая работа >> Экономика
  ... мільярдів доларів. Зрозуміло ... У перехідних економіках, зокрема в економіці ... економіки, прорахунками у монетарній та фіскальній полі ... велика маса грошей, яка ... економіки. Еволюційна політика економічного зростання перехідних економ ... фінансових потоків і формування ...
 3. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... політики, друга — ліберально-монетарний варіант радикальних змін, або політику ... економіках, а особливо гостро стоять у перехідних економіках, де взаємовідносини між державою та ... вилучати грошей у платник ... доларів, досягла рівня оподатковування... 300 долар ...
 4. Макроекономічна політика і досягнення країн з перехідною економікою

  Реферат >> Остальные работы
  ... потоків. Валютний курс в усіх країнах з перехідною економ ... грошей і користування паралельними валютами (особливо доларами та ... політики валютного курсу країн з перехідною економікою – кандидатів у члени Європейського монетарного ... їх відповідних значень. 19 ...
 5. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  ... та еволюція грошей 2. Сутність грошей. 3. Функції грошей. 4. Сутність раціонування. 5. Грошові потоки ... зворотним котируванням до долара США, якщо до­лар є валютою котирування ... теорії грошей та монетарної політики, є такі положення: • вільна ринкова економіка ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0033581256866455