Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Внешнеэкономические связи - результат мирового разделения труда. В зависимости от функциональных признаков выделяются следующие основные формы, внешни...полностью>>
Экономика->Реферат
Мировой финансовый кризис, перешедший в острую фазу в середине сентября 2008 года, ожидался давно: достаточно вспомнить огромное количество опубликова...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Переход к рыночным отношениям в экономике Республике Беларусь ставит по-новому и расширяет возможности деятельности предприятия, как основного ее звен...полностью>>
Экономика->Реферат
Впервые фондовая биржа возникла в эпоху первоначального накопления капитала (XVII в.) в городе Амстердаме. Это было связано с развитием капиталистичес...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Дніпропетровський державний аграрний університет

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Підвищення ефективності використання оборотних засобів

(на прикладі ТОВ “Україна” Царичанського району Дніпропетровської області)

Виконав:

студ. гр.ОА-5-05

Перевірила:

.\

Дніпропетровськ 2007

Зміст

Вступ

Розділ І. Наукові основи поняття оборотних засобів та джерел їх утворення

  1. Економічний зміст оборотних засобів та їх класифікація

  2. Джерела утворення оборотних засобів

Розділ ІІ. Природно – економічна характеристика господарства та організація його фінансової роботи

  1. Природно – економічні умови господарювання та організаційна структура господарства

  2. Ресурсний потенціал господарства та ефективність його використання

2.3.Склад і структура оборотних засобів у ТОВ “ Україна ”

Розділ ІІІ. Підвищення економічної ефективності використання оборотних засобів

3.1. Ефективність використання оборотних засобів та шляхи їх підвищення

3.2. Прогнозування вартості оборотних засобів в ТОВ “ Україна ” за допомогою трендового аналізу

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Підприємства сфери матеріального виробництва здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями виробництва) є також оборотні засоби у вигляді, головним чином, предметів праці – запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари тощо. Подібно до основних засобів. Вони також функціонують у сфері виробництва, тобто – також засоби виробництва.

Крім того, наявність товарно – грошових відносин, ринкові умови господарювання викликають постійне перетворення вироблених товарів у гроші. Тому поряд із виробничими засобами кожне підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинне завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва, а також вкладати певну суму коштів у розрахунки. Ці кошти функціонують у сфері обігу, тому називаються засобами обігу.

Отже є об'єктивна необхідність у дослідженні оборотних засобів підприємства як складової безперервності і ефективності процесу виробництва. Крім дослідження оборотних засобів, актуальним є і аналіз джерел їх утворення, так як необхідно, щоб оборотні засоби були вкладені одночасно і на усіх стадіях кругообігу.

Для створення необхідного обсягу оборотних фондів і фондів обігу підприємство авансує фінансові ресурси.

Той факт, що кошти, які вкладені в оборотні виробничі фонди і в фонди обігу, після завершення кожного кругообігу повністю відшкодовуються у грошовій формі, є підставою з'єднати їх в поняття оборотні засоби (кошти) на відміну від основних засобів (коштів).

Основними завданнями дослідження оборотних засобів підприємства та джерел їх утворення є оптимальне розміщення оборотних активів, та формування їх за рахунок власних і позичених ресурсів

Оптимізація розміщення оборотних засобів створює підгрунття для цільового і економічного використання фінансових ресурсів, сприяє зменшенню запасів у виробництві ті обігу, успішному виконанню планів виробництва, реалізації продукції, підвищенню рентабельності і зміцненню фінансового стану підприємства.

Для цього підприємство повинно якісно розподіляти норматив власних оборотних коштів. Нормування націлене на визначення дійсно мінімальних запасів на всіх стадіях руху оборотних фондів обігу.

Для підприємства потрібно визначити яка частина власних фінансових ресурсів буде направлена на фінансування оборотних засобів та скільки потрібно коштів ззовні для здійснення своєї поточної діяльності, тобто авансувати в оборотні активи.

При цьому така оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів ґрунтується на забезпеченні мінімальної сукупної вартості залучених фінансів.

Джерелами інформації для проведення аналізу з даної теми в ТОВ “Україна” є:

 • баланс підприємства за попередні роки та звітний період;

 • звіт про фінансові результати;

 • звіт про власний капітал;

 • звіт про рух грошових коштів;

 • розрахунок нормативу власних обігових коштів;

 • розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості.

Мета курсової роботи: дослідити оборотні засоби ТОВ «Україна» та визначити основні шляхи по підвищенню ефективності їх використання.

Завдання: Розглянути виробничо-фінансову діяльність підприємства, дослідити оборотні засоби та шляхи підвищення ефективності їх використання, проаналізувати зміну рівня оборотних засобів на майбутнє.

Розділ І Наукові основи поняття оборотних засобів та джерел їх утворення

1.1 Економічний зміст оборотних засобів

Діяльність об'єктів господарювання щодо створення та реалізації продукції здійснюється в процесі поєднання основних виробничих фондів і самої праці.

Безперервність процесу виробничої та комерційної діяльності потребує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення розширеного їхнього відтворення.

На відміну від основних виробничих фондів оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживчу вартість, у речовій формі в продукт праці не входить (паливо).

Таким чином, за умов товарно – грошових відносин запаси предметів праці виступають, з одного боку, як сукупність матеріальних цінностей, з іншого – як втілення затрат суспільної праці у вартості фондів: оборотних, виробничих і фондів обігу.

В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних коштів. Найчастіше можна знайти на два визначення оборотних коштів.

По – перше, оборотні кошти – це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.

По – друге, оборотні кошти – активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші. Деякі автори таке саме визначення дають терміну “оборотний капітал”. Це свідчить про ідентичність, на їхню думку, понять – оборотні кошти та оборотний капітал.

У зарубіжній літератури окремі автори визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов'язань. У такий спосіб дається визначення власного оборотного капіталу.

Узагалі поняття “капітал” виступає в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній. Найбільш широке, загальне поняття капіталу відповідає його грошовій формі. В економічній теорії “грошовий капітал” розглядається як вартісна форма всього капіталу, а не лише як певна сума грошей, що спрямовується в процесі господарсько – підприємницької діяльності на придбання засобів виробництва і предметів праці.

Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну.

На першій стадії під час авансування коштів здійснюється придбання й нагромадження необхідних виробничих запасів.

У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму працю (заробітна плата та пов'язані з нею витрати). Виробнича стадія кругообігу оборотного капіталу завершується випуском готової продукції, після чого настає стадія реалізації.

На першій стадії авансування коштів триває доти, доки товарна форма вартості не перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність створеної суспільством вартості і про відтворення авансових у ній коштів. Грошова форма, якої набирає оборотний капітал на третій стадії кругообігу, одночасно є і по частковою стадією наступного обороту капіталу.

Кругообіг оборотного капіталу і створення нової вартості відбувається за схемою:

Г – Т...В...Т1 – Г1

де Г – кошти, що авансуються; Т – кредити праці; В – виробництво; Т1 – готова продукція; Г1 – кошти, отримані від реалізації отриманої продукції.

Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г1 =Г+∆Г, тобто коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансовою сумою.

Отже, самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, який проходить різні стадії і набирає різних форм. Що менше часу оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій, виробничій, товарній), то вища ефективність його використання, і навпаки.

У виробничій сфері оборотний капітал (оборотні засоби) авансується в оборотні виробничі фонди і фонди обігу (додаток А).

  1. Джерела формування оборотних засобів

Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою роботи фінансиста підприємства.

Недостатність джерел формування оборотних коштів призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень.

Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно – матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниження відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів.

Власні джерела формування оборотних засобів.

Як правило, мінімальна потребі підприємства в оборотних коштах покривається за рахунок таких власних джерел: статутний капітал (фонд), відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення; цільове фінансування на цільові надходження (із бюджету, галузевих і міжгалузевих позабюджетних фондів), приріст сталих запасів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Показники стану і використання оборотних засобів

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансовий стан підприємства Шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві Висновки Список ... ї продукції з високими споживчими якостями. 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві Обігов ...
 2. Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... шляхами підвищення ефективності використання оборотних фондів ... ефективніше використовуються оборотні засоби. коефіцієнт ефективності використання оборотних засобів: ; Оборотні засоби використовуються ефективно. коефіцієнт використання оборотних засоб ...
 3. Аналіз використання оборотних засобів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... двищення доходності, пошуку резервів збільшення оборотності оборотних коштів підприємства. Розділ 3 Аналіз використання оборотних засоб ... ; аналіз джерел фінансування оборотних засобів аналіз ефективності використання оборотних засобів. На першому етапі анал ...
 4. Нормування оборотних засобів

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і витрат, а також заходів, що сприяють підвищенню ефективності використання оборотних засобів. Для забезпечення безперебійного процесу ... і використання факторингу. Розроблені на підприємстві норми по кожнім елементі оборотних засобів діють ...
 5. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... -технічного забезпечення та використання трудових ресурсів . Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним ... величина нормованих оборотних коштів. Крім зазначених показників, для аналізу ефективності використання фонд ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001939058303833