Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» было создано в 1992 году в соответствии с указами Президента Российс...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Уход общества от системы плановой экономики и вступление в рыночные отношения коренным образом изменили условия функционирования предприятий Предприят...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В условиях рыночной экономики и новых форм хозяйствования предприятия сталкиваются с рядом ранее не возникавших проблем Идет коренная ломка прежнего м...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
1 2 Методом цепной подстановки сделать анализ обеспеченности объема реализации товарными ресурсами На основании товарного баланса выполнить расчеты в ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оцінка прибутковості підприємства в 2008-2009 рр.

Показник прибутковості

2008

2009

2009-2008

Чиста рентабельність

0,1

0,1

0

Звичайна рентабельність

0,2

0,1

-0,1

Рентабельність активів

0,1

0,1

0

Рентабельність обороту

0,1

0,2

0,1

Рентабельність операційних витрат

0,8

0,6

-0,2

Як видно, значення всіх видів рентабельності, які були нами розраховані позитивні. Відсутність від’ємних значень характеризує наявність прибутковості. Однак, видно, що по переважній більшості показників рентабельність досить низька. Задовільним її рівень можна вважати тільки в 2008 році по рентабельності операційних витрат.

Вірогідність банкрутства підприємства сьогодні можна визначати великою кількістю різноманітних методів, які пропонують сучасні науковці. Підприємство вважається банкрутом, коли має місце його незадовільний фінансовий стан. Останній визначають балансовими моделями, порядок розрахунку яких наступний.

Для початку на основі даних підприємства визначається обсяг власних обігових коштів. Для цього знаходимо суму власного капіталу (380 ф.1) та довгосрокових зобов’язань (480 ф.1), і від цього результату віднімаємо позаобігові активи (080 ф.1).

В 2008 році обігові кошти матимуть значення:

7550+13-2694 = 4869

В 2009 році:

8195+13-2750 = 5458

Цей результат будемо використовувати у наступному розрахунку джерел формування запасів. Так, знаходимо суму власних обігових коштів, кредиторської заборгованості за товари (520+530+540+630 ф.1), банківських кредитів (500 ф.1):

4869+0+0+122+40+0 = 5031

5458+0+0+88+20+0 = 5566

Третій показник – запаси та затрати – можна визначити як суму товарно-матеріальних запасів, інших оборотних активів та витрат майбутніх періодів (110+120+130+140+250+270 ф. 1):

(13+7+3715)+570+4 = 4309

(43+21+4350)+91+3 = 4508

В табличному вигляді результати розрахунків будуть наступними:

Таблиця 2.13

Інформація для визначення типу фінансової стійкості

Роки/показники

ВОК

НДФЗ

ЗЗ

2007

4869

5031

4309

2008

5458

5566

4508

Протягом обох періодів бачимо, що запаси та затрати менші за обсягом ніж власні обігові кошти: 4309<4869, 4508<5458. Такі нерівності визначають стан фінансової стійкості як «абсолютний». Цей стан підприємства говорить про те, що підприємство має повну незалежність та всі фінансові потреби може фінансувати власними коштами. Однак такий стан не є ідеальним, оскільки досить часто використання позик для формування необхідного обсягу обігових активів є розповсюдженою політикою фінансування.

Така економічна характеристика визначає необхідність застосування більш точних методів визначення загрози банкрутства. Таких, які охоплювали б вивчення максимальної кількості впливових показників в динаміці наприклад.

Досить розповсюдженим методом для визначення загрози банкрутства є застосування трьохфакторної моделі Альтмана:

Z =- 0,3877-1,0736×коеф. покриття + 0,0579×коеф. фінанс. залежності (2.1)

Z 2008 року = - 0,3877-1,0736×0,4 + 0,0579×0,9 = - 0,77

Z 2009 року = - 0,3877-1,0736×0,3 + 0,0579×1,0 = - 0,65

Якщо результат по Z <0, то вірогідність банкрутства за данною моделлю менша за 50%. І чим меншим буде значення Z в динаміці, тим меншою буде вірогідність банкрутства, а ми бачимо, що в періоді вона зменшується.

Посилити експертну оцінку можна розрахувавши інші моделі. Наприклад, Альтманом було розроблено ще одну модель – п’ятифакторну, яка виглядає так:

Z = 1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,6Х4+0,999Х5 (2.2)

Х1 характеризує ліквідність підприємства і визначається як співвідношення робочого капіталу (різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями) до суми активів. Х2 характеризує сукупну прибутковість, яка визначається діленням нерозподіленого прибутку на суму активів. Х3 характеризує прибутковість і є результатом співвідношення прибутку до сплати податків та суми активів. Х4 визначає фінансову структуру, яка розраховується як ділення ринкової вартості власного капіталу на балансову оцінку заборгованості. І нарешті, Х5 характеризує рівень оборотності капіталу і розраховується як ділення обсягу продажу на суму активів.

Х1(2008) = (5886-1021)/8585 = 0,57

Х1(2009) = (5863-408)/8616 = 0,63

Х2 (2008) = 3177/8585 = 0,37

Х2 (2009) = 3822/8616 = 0,44

Х3 (2008) = 17251/8585 =2,0

Х3 (2009) = 14019/8616 = 1,6

Х4 (2008) = 7551/1021 = 7,4

Х4 (2009) = 8196/408 = 20,0

Х5 (2008) = 14019/8585 =1,6

Х5 (2009) = 17251/8616 = 2,0

Розрахуємо результативність моделі спочатку для 2008 року:

Z (2008) = 1,2×0,57+1,4×0,37+3,3×2+0,6×7,4+0,999×2 = 21,6

Z (2009) = 1,2×0,63+1,4×0,44+3,3×1,6+0,6×20+0,999×1,6 = 12,9

Залежно від отриманого значення Z визначається можливість банкрутства. Якщо результат розрахунку більше за 3,0, то така можливість низька. Ми ж бачимо, що вірогідність банкрутства за отриманими результатами майже неможлива на даному етапі. Однак варто сказати, що ринкову вартість власного капіталу на рівні підприємства оцінити досить складно, тому подане нами значення приблизне і похибка у розрахунках може бути суттєвою. З цією метою застосуємо інші методи оцінки можливості настання банкрутства підприємства.

Ще однією з моделей є модель оцінки вірогідності настання кризи на підприємстві, розроблена Спрінгейтом:

Z = 1,03Х1+3,07Х2+0,66Х3+0,4Х4 (2.3)

Х1 – робочий капітал/загальну вартість активів

Х2 – прибуток до сплати податків/загальну вартість активів

Х3 - прибуток до сплати податків/короткострокова заборгованість

Х4 – обсяг продажу / загальна вартість активів

Розрахуємо Х3. Значення інших Х можна використовувати з попередньої моделі, вони ідентичні.

Х3 (2008) = 14019/1021 =13,7

Х3 (2009) = 17251/408 = 42,3

Z = 1,03×0,57+3,07×2+0,66×13,7+0,4×1,6 = 15,4

Z = 1,03×0,63+3,07×1,6+0,66×42,3+0,4×2 = 35,5

Дані результати вказують на те, що підприємство не є потенційним банкрутом. Оскільки в такому випадку Z було б менше 0,862.

Ще однією моделлю є модель Конана і Гольдера, яка часто зустрічається в економічній літературі. Вона має наступний вигляд:

Z = 0,16Х1- 0,22Х2+0,87Х3+0,10Х4- 0,24Х5 (2.4)

Х1 = дебіторська заборгованість+грошові кошти/зобов’язання

Х2 = постійний капітал / усього пасивів

Х3 = фінансові витрати/виручка від реалізації

Х4 = витрати на персонал/додана вартість

Х5 = валовий прибуток/залучений капітал

Х1 (2008) = (211+362+125+60+810)/1021 = 1,5

Х1 (2009) = (265+264+203+90+529)/408 = 3,3

Х2 (2008) = 7551/8585 = 0,9

Х2 (2009) = 8196/8616 = 1,0

Х3 (2008) = 0

Х3 (2009) = 0

Х4 (2008) = 727/2337 =0,3

Х4 (2009) = 890/2875 = 0,3

Х5 (2008) = 39/1021 = 0,04

Х5 (2009) = 734/408 = 1,8

Z (2008) = 0,16×1,5- 0,22×0,9+0,87×0+0,10×0,3- 0,24×0,04 = 0,062

Z (2009) = 0,16×3,3- 0,22×1,0+0,87×0+0,10×0,3- 0,24×1,8 = - 0,094

За цією моделлю, в 2008 році вірогідність фінансових ускладнень підприємство мало на 80-90%, а в 2009 році – на 30- 40%.

Така розбіжність в результатах пояснюється проміжними показниками, що використовуються для розрахунку моделі.

Сьогодні однією з американських систем передбачення загрози банкрутства діагностується велика кількість вітчизняних підприємств. Мова йде про діагностичну систему Бівера, яка складається з п’яти показників та визнана Міністерством економіки України.

Спробуємо здійснити експертну діагностику нашого підприємства на основі цих показників.

Перший показник, показник Бівера визначається наступним чином:

Кб = (ЧП-Ам)/(ДЗ+КЗ) (2.5)

Розрахуємо даний показник для підприємства за 2008 рік:

Кб (2008): (911-214)/(13+1021) =0,7

Кб (2009): (720-237)/(13+408) = 1,2

Наступним показником системи є показник рентабельності активів, який був розрахований нами раніше. Результат цього розрахунку можна знайти в таблиці 2.12. В періоді значення ста більше – 0,1 або 10%.

Наступним кроком є визначення фінансового лівериджу, який визначаємо за наступним принципом:

Фл = (Довг. Зобов.+Коротк. Зобов.)/А (2.6)

Фл (2008) = (13+1021)/8585 = 0,12

Фл (2009) = (13+408)/8616 = 0,05

Наступним етапом є визначення коефіцієнта покриття активів чистим оборотним капіталом:

Кпа = (ВК-НК)/А (2.7)

Кпа (2008) = (7551-2694)/8585 = 0,57

Кпа (2009) = (8196-2750)/8616 = 0,63

І наприкінці визначається коефіцієнт покриття:

Кп = ОА/КЗ (2.8)

Кп (2008) = 5886/1021 = 5,76

Кп (2009) = 5863/408 = 14,4

Розраховані результати заносимо у таблицю 2.14 і порівнюємо їх з нормативними значеннями аналогічних показників.

Таблиця 2.14Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... торговельних ... системи оцінки трудового потенціалу підприємства ... оцінки майна (МСО). Ці стандарти були розроблені Міжнародним комітетом зі стандартів оцінки ... методи експертної оцінки й ... вірогідності ... дприємства на ринку та зниження ризику банкрутства. На підпри ...
 2. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... при банкрутстві – суд. Ліквідаційна комісія оцінює майно підприємства, склада ... попиту підприємством укладаються з споживачами-покупцями (торговельними підприємствами, ... дприємстві. 3.Ознайомлення з системою формування, відбору та наймання на роботу та оцінки ...
 3. Удосконалення управління підприємством за допомогою маркетингу

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... оцінити кожну можливість на предмет її потенційної привабливості і вірогідност ... торговельного підприємства. Крім того, на торговельному підприємстві може бути розроблена й затверджена система ... і банкрутства тощо. Для проведення інтегральної оцінки фінансового ...
 4. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... Торговельні підприємства частину ... вірогідність банкрутства. ... система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства ... забезпечити розроблення міні ... дприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства ... такої оцінки - експертна оцінка ...
 5. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Оцінка конкурентоздатності підприємства за показниками Уік Оцінка ринкової частки Критерії оцінки ... підприємства унаслідок банкрутства 2.Поява ... торговельних посередників з метою подальшої демонстрації їм споживчої цінності продукції підприємства. — Розроблення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001978874206543