Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
В современной рыночной экономике одним из основных эмитентов ценных бумаг, как известно, становится государство (чаще всего в лице казначейства) Во вс...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В условиях рыночной экономики финансовое здоровье государства, его перспективы определяются, прежде всего, состоянием государственного бюджета, величи...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Государственные ценные бумаги занимают важное место среди инструментов рынка ценных бумаг Их эмитентами являются правительства, органы местной власти,...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Ценные бумаги, появившиеся на заре капитализма продолжали жить и развиваться в условиях монополистического и государственно-монополистического капитал...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оцінка питомої ваги активів на СП «Вінниця-облторг»

Активи

2008

ПВ, %

2009

ПВ, %

В-ня, +/-

Виробничі запаси

24

0,4

18

0,3

-0,1

Незавершене виробництво

13

0,2

43

0,7

0,5

Готова продукція

7

0,1

21

0,4

0,3

Товари

3715

63,0

4350

74,1

11,1

Дебіторська заборгованість за товари

211

3,6

265

4,5

0,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками

з бюджетом

362

6,1

264

4,5

-1,6

за виданими авансами

125

2,1

203

3,5

1,4

Інша поточна дебіторська заборгованість

60

1,0

90

1,5

0,5

Грошові кошти

810

13,7

529

9,0

-4,7

Інші оборотні активи

570

9,7

91

1,6

-8,1

Разом

5897

100

5874

100

0

Як і притаманно торговельному підприємству, найбільшу частину в загальній сукупності активів займають товари, що призначені для перепродажу. При чому частка їх зростає протягом року на 11 %. Наступним за величиною активом є грошові кошти. Обсяг їх в 2009 році зменшився, частка їх зменшилась на 4,7 %. Істотно зменшилась і частка інших оборотних активів – на 8%.

Проаналізуємо капітал даного торговельного підприємства. Інформацію про нього можемо знайти у розділі 1 пасиву балансу.

Таблиця 2.6

Оцінка власного капіталу підприємства

Капітал

2008

2009

2009-2008

Статутний капітал

1818

1818

0

Додатковий вкладений капітал

118

118

0

Інший додатковий капітал

2254

2254

0

Резервний капітал

184

184

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3177

3822

645

Разом

7551

8196

645

Статутний капітал підприємства – це основне джерело формування його матеріальних цінностей, нематеріальних активів, майна підприємства за рахунок вкладених власниками коштів. Статутний капітал підприємства в 2008 році складав 1818 тис. грн та протягом періоду, який досліджуємо не змінився.

Додатково вкладений капітал, як і статутний, формується за рахунок коштів власників підприємства і за своєю суттю являє сформований резерв коштів. Він формується передусім для захисту власного капіталу з метою покриття можливих збитків за його рахунок. Протягом періоду цей капітал складав 118 тис. грн. Інший додатковий капітал підприємства також протягом періоду був сталим і склав 2254 тис. грн.

Резервний капітал підприємства згідно законодавства формується за рахунок нерозподіленого прибутку і призначається для покриття можливих непередбачених збитків і втрат. Розмір його в періоді був сталим – 184 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є частиною власного капіталу, яка залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу. Збільшення розміру нерозподіленого прибутку на 645 тис. грн вплинуло на загальне збільшення власного капіталу підприємства в 2009 році.

Проаналізуємо структуру власного капіталу.

Таблиця 2.7

Аналіз структури власного капіталу

Капітал

2008

ПВ, %

2009

ПВ, %

В-ня, +/-

Статутний капітал

1818

24,1

1818

22,2

-1,9

Додатковий вкладений капітал

118

1,6

118

1,4

-0,2

Інший додатковий капітал

2254

29,9

2254

27,5

-2,4

Резервний капітал

184

2,4

184

2,3

-0,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3177

42,0

3822

46,6

4,6

Разом

7551

100

8196

100

0

Питома вага кожного з видів капіталів в загальній його сумі змінилась несуттєво. Найбільша зміна, як і по динаміці відбулась з нерозподіленим прибутком, обсяг якого зазнав зростання на 4,6 % в 2009 році. Майже не змінилась питома вага резервного та додаткового вкладеного капіталу.

Варто звернути увагу і на те, що баланс підприємства дає інформацію про наявність поточних зобов’язань. Можемо дослідити їх фактичний обсяг та зміни, що в ньому відбулись за період.

Короткостроковими кредитами банків підприємство не користувалось у періоді. Однак мали місце відстрочені податкові зобов’язання в розмірі 13 тис. грн. протягом періоду.

Таблиця 2.8

Оцінка поточних зобовязань підприємства

Поточні зобовязання

2008

2009

2009-2008

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

122

88

-34

Поточні зобовязання за розрахунками:

З одержаних авансів

40

20

-20

З бюджетом

164

137

-27

Зі страхування

20

18

-2

З оплати праці

50

15

-35

З учасниками

4

4

0

Інші поточні зобовязання

621

126

-495

Разом

1021

408

-613

Розмір поточних зобов’язань підприємства в 2009 році зменшився на 613 тис. грн. На це вплинуло зменшення кредиторської заборгованості, поточних зобов’язань за розрахунками та інших поточних зобов’язань. Розмір зменшення наведено в останній колонці таблиці 2.8.

Далі наведемо аналіз структури поточних зобов’язань підприємства.

Таблиця 2.9Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... торговельних ... системи оцінки трудового потенціалу підприємства ... оцінки майна (МСО). Ці стандарти були розроблені Міжнародним комітетом зі стандартів оцінки ... методи експертної оцінки й ... вірогідності ... дприємства на ринку та зниження ризику банкрутства. На підпри ...
 2. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... при банкрутстві – суд. Ліквідаційна комісія оцінює майно підприємства, склада ... попиту підприємством укладаються з споживачами-покупцями (торговельними підприємствами, ... дприємстві. 3.Ознайомлення з системою формування, відбору та наймання на роботу та оцінки ...
 3. Удосконалення управління підприємством за допомогою маркетингу

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... оцінити кожну можливість на предмет її потенційної привабливості і вірогідност ... торговельного підприємства. Крім того, на торговельному підприємстві може бути розроблена й затверджена система ... і банкрутства тощо. Для проведення інтегральної оцінки фінансового ...
 4. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... Торговельні підприємства частину ... вірогідність банкрутства. ... система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства ... забезпечити розроблення міні ... дприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства ... такої оцінки - експертна оцінка ...
 5. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Оцінка конкурентоздатності підприємства за показниками Уік Оцінка ринкової частки Критерії оцінки ... підприємства унаслідок банкрутства 2.Поява ... торговельних посередників з метою подальшої демонстрації їм споживчої цінності продукції підприємства. — Розроблення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019361972808838