Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
В современной рыночной экономике одним из основных эмитентов ценных бумаг, как известно, становится государство (чаще всего в лице казначейства) Во вс...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В условиях рыночной экономики финансовое здоровье государства, его перспективы определяются, прежде всего, состоянием государственного бюджета, величи...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Государственные ценные бумаги занимают важное место среди инструментов рынка ценных бумаг Их эмитентами являются правительства, органы местной власти,...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Ценные бумаги, появившиеся на заре капитализма продолжали жить и развиваться в условиях монополистического и государственно-монополистического капитал...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Господарський Кодекс України: Закон України № 436-1V від16.01.03 р.

 2. Господарський процесуальний Кодекс України: Закон України №1798-ХІІвід06.11.91р.

 3. Кодекс законів про працю України: Закон України № 322-УПІ від 10.12.71 р. (зі змінами та доповн.).

 4. Кримінальний Кодекс України: Закон України № 2341-Ш від 05.04.01

 5. Цивільний Кодекс України: Закон України № 435-IV від 16.01.03 р. (зі змінами та доповн.).

 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України №784-XiV від 30.06.99 р. (зі змінами та доповн.).

 7. Про банкрутство: Закон України № 2343-ХІІ від 14.05.92 р. (зі змінами та доповн.).

 8. Про аудиторську діяльність: Закон України №3125-ХП від 22.04. 93 р. (зі змінами та доповн.).

 9. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна: Закон України № 2864-ПІ від 29.11.01р.

 10. Про заставу: Закон України № 2654-ХП від 10.02.92 р. (зі змінами та доповн.).

 11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України № 334/94-ВР від 28.12.94 р. (зі змінами та доповн.).

 12. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України №2658-111 від 12.07.01 р. (зі змінами та доповн.).

 13. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України № 2181-ІП від 21.12.2000 р. (зі змінами та доповн.).

 14. Про приватизацію державного майна: Закон України № 2163-ХІІ від 04.03.92 р. (зі змінами та доповн.).

 15. Про систему оподаткування: Закон України № 1251-XII від 25.06.91 р. (зі змінами і доповн.).

 16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 16.07.99 р.

 17. Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій: Указ Президента України № 435196 від 17.06.96 р.

 18. Про покладення на Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій додаткових повноважень: Указ Президента України № 465/98 від 13.05.98 р.

 19. Про утворення в арбітражних судах України спеціальних колегій з розгляду справ про банкрутство: Указ Президента України №333/98 від 21.04.98 р.

 20. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000р. (зі змінами і доповн.).

 21. Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 1403 від 25.11.96 р.

 22. Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 990 від 22.08.96 р.

 23. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України № 43-93 від 30.04.93 р. (зі змінами та доповн.).

 24. Про затвердження методики оцінки майна: Постанова Кабінету
  Міністрів України №1891 від 10.12.03 р.

 25. Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади
  оцінки майна ї майнових прав": Постанова Кабінету Міністрів
  України № 1440 від 10.09.03 р.

 26. Про затвердження Положення про передприватизаційну підготовку підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України № 1301 від 17.08.98 р.

 27. Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України № 515 від 17.03.2000 р.

 28. Про особливості проведення санації підприємств агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України № 922 від 16.06.98 р.

 29. Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 1403 від 25.11.96 р.

 30. Про порядок надання фінансової підтримки підприємствам. Постанова Кабінету Міністрів України №645 від 19.09.94 р.

 31. Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Порядок капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю): Постанова Кабінету Міністрів України № 765 від 6.05.2000 р.

 32. Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочення: Постанова Кабінету Міністрів України № 750 від 29.04.99 р.

 33. Про утворення державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства": Постанова Кабінету Міністрів України №691 від 24.04.2000 р.

 34. Про Фонд стабілізації підприємств та організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних: Постанова Кабінету Міністрів України № 466 від 07.04.98 р.

 35. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій №22 від 22.02.98 р.

 36. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутства підприємств та організацій №37 від 21.03.97 р.

 37. Андрущак Є.М Діагностика банкрутства Українських підприємств//Фінанси України.-№ 9.-2004р. С. 118-124.

 38. Банкрутство в Україні. Програма антикризисного управління. Матеріали серверу High Standart Group. Адреса посилання - http://www.bankruptcy.com.ua

 39. Жуков С.В Особливості регулювання сомобанкрутства в Україні//Санація та банкрутство.-№ 1.- 2005р. С.79-84

 40. Золотухін О. За якими правилами «грати» підприємствам? //Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. -2007 р. - № 21 (540). - 26 травня. - с. 50

 41. Золотухін О. Попурі на тему господарської діяльності підприємств // Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. -2007 р. - № 46 (565). - 17 листопада. - с. 47

 42. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посібник.- К: ”Знання-Прес”, 2006.- 207 с.

 43. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. –К.: ЗАТ “Нічлава”, 2007.- 204 с.

 44. Ізмайлова К.В. Фінанси: Навч. посіб. 2ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2007. _152 с.

 45. Аветісова А.А. Економіка підприємства: Навч. посібн. - Донецк: ДонГУЗТ, 2005. - 246 с.

 46. Аветісова А.О. Підприємства промисловості в системі економіки: Моногр./ А.О.Аветісова, С.В.Сорока. -Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 165 с.

 47. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Промисловість: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання/ Навч. посібник. – К: Знання України, 2006, - 358с.

 48. Антикризове управління: Навч. посібн. / В.Г. Крижановський, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; під ред. Є.С. Мінаева и В.П. Панагущина. – К.: Вид-во ПРІОР, 2006. – 432 с.

 49. Абрютина М.С., Грачева А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навч.-практ. посібник 2-е вид., випр.- М.: Вид-во “Справа і сервіс”, 2005.- 256 с.

 50. Артеменко В.Г., Белендир М.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібн.. – Львів.: Вид-во «ДИС», , 2007. – 128 с.

 51. Балабанов И.Т. Економіка промисловості: Навч. посібн. / И.Т.Балабанов, А.И.Балабанов. - К.: Фінанси и статистика, 2005. - 176 с.

 52. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник.- 4-е вид., доп. и перероб.- К.: Фінансы, 2007.- 416 с.

 53. Бандурка А.М., Черв'яков И.М., Посилкіна О.В. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Х.: Ун-т внутр. справ, 2007. – 394 с.

 54. Барнгольц С.Б., Сухарев А.М. Оборотные средства промышленных предприятий.- М.: Госиздат, 1999. – 392 с.

 55. Бланк І.А. Управління формуванням капіталу. – К.:Ника-Ценр. – 2007 –567 с.

 56. Бирман А. М. Планирование оборотных средств. 2-е изд. доп, перераб, – М.: Экономические науки, 2006. – 232 с.

 57. Ван Хорн Д., Вахович Д. Основы финансового менеджмента / Пер. С англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001. – 992 с.

 58. Володькин М.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2005. - 149 с.

 59. Герасименко В.Г. Основи бізнесу: Навч. посібник.. - Одеса: Черномор'е, 2007. - 160 с.

 60. Горбишева З.М. Економіка промисловості. Практикум: Навч. посібник. - Мн.:БГЗУ, 2007.-144 с.

 61. Промислова індустрія у ринкових умовах: 36. наук, праць. - К.: Київськ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 239 с.

 62. Гуменюк Ю.П. Вплив промисловості на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 7-8.

 63. Дядечко Л.П. Економіка промисловості. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 224с.

 64. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2006.- 540 с.

 65. Золотухін О. За якими правилами «грати» підприємствам? //Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. -2007 р. - № 21 (540). - 26 травня. - с. 50

 66. Золотухін О. Попурі на тему господарської діяльності підприємств // Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. -2007 р. - № 46 (565). - 17 листопада. - с. 47

 67. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посібник.- К: ”Знання-Прес”, 2006.- 207 с.

 68. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. –К.: ЗАТ “Нічлава”, 2007.- 204 с.

 69. Ізмайлова К.В. Фінанси: Навч. посіб. 2ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2007. _152 с.

 70. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007 – 304с.

 71. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.- Львів: Світ, 2008 – 328с.

 72. Маревцева Н Антикризові заходи підприємств//Наука і економіка. Хмельницький. № 3.-2006р. С.4-10

 73. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів фінансового стану підприємства. Навчальний посібник.- К.: КНЕУ,2006.-132с .

 74. Мних Є.В Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472с.

 75. Мороз В.С Модель діагностики та прогнозування банкрутства//Вісник ХНУ. - № 6. – 2006р. С. 41-46

 76. Оподаткування підприємств: Навчальний посібник/ С.В Климчук, З.Р. Джеппарова, В.І. Зубкова. У 2-х ч.- К.:Центр навчальної літератури, 2006 – 402с.

 77. Подольський. В.І., Дік В.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Посібник для вузів – М.: Аудит, ЮНІТІ; 2008. – 317с.

 78. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструк-тура товарного ринку: навч. посіб. для студ. вузів - К. ЦУЛ, 2007. - 296 c.

 79. Саркісян Л.Г. Казакова О.Б. Технологія торговельних процесів: Навч. посіб. для студ. вузів - К. ЦУЛ, 2007. - 296 c.

 80. Савицька Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. 4-е изд. – Минск: Экоперспектива, Новое знание, 2007– 527с.

 81. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. – К: Центр навчальної літератури, 2008. – 436с.

 82. Струков В. Процедура банкрутства як інструмент відновлення платоспроможності підприємств// Економічний часопис. –ХХI № 13, 2006р.

 83. Прокопенко І.Ф Курс економічного аналізу: Підручник. – Харків: Легас, 2004-384с.

 84. Уточнення теоретичної сутності термінів: неплатоспроможність і банкрутство//Вісник економіки транспорту і промисловості, - Х., 2005. - № 9-10. С.305-307

 85. Фокіна Н.П Методика виявлення загрози банкрутства підприємств за оцінкою показників фінансового стану//Актуальні проблеми економіки - № 7, 2005р.С.56-62

 86. Циба Т.Є. Сокур М.І., Баюра В.І. Маркетингове планування: Навч. посіб. для студ. вузів - К. ЦУЛ, 2007. - 128 c.

 87. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=825272

 88. http://www.dtkt.com.ua

 89. http://www.tnpu.edu.ua/kurs/301/173.htm

 90. http://www.ukrstat.gov.ua/

 91. http://www.spfu.gov.ua/ukr/Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... торговельних ... системи оцінки трудового потенціалу підприємства ... оцінки майна (МСО). Ці стандарти були розроблені Міжнародним комітетом зі стандартів оцінки ... методи експертної оцінки й ... вірогідності ... дприємства на ринку та зниження ризику банкрутства. На підпри ...
 2. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... при банкрутстві – суд. Ліквідаційна комісія оцінює майно підприємства, склада ... попиту підприємством укладаються з споживачами-покупцями (торговельними підприємствами, ... дприємстві. 3.Ознайомлення з системою формування, відбору та наймання на роботу та оцінки ...
 3. Удосконалення управління підприємством за допомогою маркетингу

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... оцінити кожну можливість на предмет її потенційної привабливості і вірогідност ... торговельного підприємства. Крім того, на торговельному підприємстві може бути розроблена й затверджена система ... і банкрутства тощо. Для проведення інтегральної оцінки фінансового ...
 4. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... Торговельні підприємства частину ... вірогідність банкрутства. ... система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства ... забезпечити розроблення міні ... дприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства ... такої оцінки - експертна оцінка ...
 5. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Оцінка конкурентоздатності підприємства за показниками Уік Оцінка ринкової частки Критерії оцінки ... підприємства унаслідок банкрутства 2.Поява ... торговельних посередників з метою подальшої демонстрації їм споживчої цінності продукції підприємства. — Розроблення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017149448394775