Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Политология->Курсовая работа
Предназначением политической сферы (системы) общества в отличие от экономической, социальной и духовной, а также всех других является организация и ос...полностью>>
Политология->Реферат
Политика по своей сути является целеполагающей деятельностью. Это означает, что она возникает и осуществляется ради определенных целей. Цель, средство...полностью>>
Политология->Контрольная работа
Рассматривая современное состояние идей правового государства, следует избегать преувеличения их роли и степени распространения. В настоящее время пра...полностью>>
Политология->Доклад
ПАРТИЯ - это политическая общественная организация, которая борется за власть или за участие в осуществлении власти. Политическая партия - это организ...полностью>>

Главная > Конспект >Политология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Предмет і методи політології.

План

 1. Політика як суспільне явище.

 2. Об’єкт, предмет, структура та функції політології. Категорії політології.

 3. Методи політології.

 4. Зв’язок політології з суспільними науками.

 1. Політика як суспільне явище

Вивчення будь-якої науки починається зі з’ясування, що вона досліджує, коли і як виникла та розвивалась, які її найхарактерніші риси та її місця й ролі в пізнанні й розвитку суспільства.

Термін політика в науковий обіг уперше було введено в давньогрецьким філософом Арістотелем, який у своєму трактаті “Політика” сформулював концепцію, що політика – це мистецтво управління державою.

Однак з часом з ускладненням суспільних відносин, розвитком державних інститутів, значення поняття політика еволюціонувало. Нині в політологічній науці існує ряд визначень цього терміну, а дослідження політичної сфери суспільства активізувалось у ХХ столітті. Досліджуючи питання про політику та політиків у вузькому розумінні німецький учений М. Вебер писав, що “Політика, судячи з усього, означає спрямування до участі у владі або здійснення впливу на розподіл влади як між державами, так і в самій державі, між групами людей з яких вона складається”.

У сучасній політології визначення терміну політика через владу є найбільш поширеним. Зокрема, в українському політологічному словнику політика визначена як організаційна, регулятивна й контрольна сфера суспільства у межах якої здійснюється соціальна діяльність, яка спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами й соціальними групами для здійснення власних запитів і потреб.

Таким чином, у сучасній політологічній науці політика визначається як діяльність, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів щодо управління та керівництва суспільством.

Однак необхідно враховувати, що політика не в повному обсязі охоплює діяльність державних органів, а є прерогативою тих інститутів, які безпосередньо сформовані народом і приймають політичні рішення.

У сучасному світі політика відіграє важливу роль в узгодженні суспільних інтересів різних соціальних груп, підпорядкуванню їх загальнонаціональним та загальнодержавним інтересам тощо.

Тому політика може бути визначена як діяльність з керівництва та управління суспільством на основі публічної влади.

Суб’єктами політики є особи та створені ними установи й організації, які беруть участь у політичному процесі та мають можливість діяти вільно й самостійно.

За характером і місцем, яке посідають суб’єкти політики у суспільній структурі суспільства виокремлюють три групи суб’єктів політики:

 1. Соціальні суб’єкти політики – це індивіди й різноманітні соціальні спільності.

 2. Інституціональні суб’єкти політики – це політичні інститути (держава та її структурні елементи).

 3. Функціональні суб’єкти політики – це такі суспільні інститути, які беруть участь у політиці ситуативно, за певних умов вступаючи у взаємодію з політичними інститутами. До функціональних суб’єктів політики відносяться: армія, церква, різноманітні громадські організації тощо.

Об’єктами політики є всі явища і процеси політичного й суспільного життя на які спрямована діяльність суб’єктів політики.

Функції політики – це основні напрями її впливу на суспільство.

Головною функцією політики є керівництво та управління суспільними процесами й забезпечення єдності та цілісності суспільства.

Інші функції політики окреслені метою провідної. До функцій політики належать:

- вираження й задоволення інтересів різних соціальних груп;

- інтеграція суспільства шляхом узгодження соціальних інтересів;

- забезпечення наступництва та інноваційності;

- функція політичної соціалізації особи.

До кола функцій політики відносять і ті, які здійснюють її суб’єкти. Така всеохоплююча роль політики зумовлена її головними властивостями: універсальністю, інклюзивністю й атрибутивністю.

Універсальність політики полягає в її здатності впливати практично на всі сторони й елементи життєдіяльності суспільства.

Інклюзивність політики зумовлена її здатністю проникати в усі сфери суспільного життя.

Атрибутивність політики знаходить свій вияв у її здатності поєднуватися з неполітичними суспільними відносинами й сферами й утворюючи таким чином, інші види суспільних відносин і сфери суспільного життя.

Виділяють наступні види політики:

- за об’єктами: політика держави, політика партії, політика класу тощо;

- за масштабами: світова політика, загальнодержавна політика, міжнародна політика, локальна й регіональна політика;

- за спрямованістю: внутрішня політика, зовнішня політика;

- за сферами соціального життя: економічна політика, соціальна політика, молодіжна політика тощо.

Таким чином, політика є регулятором суспільних відносин, реалізуючись шляхом їх орієнтування, спрямування розвитку в багатьох галузях або в усій їх сукупності.

2. Об’єкт і предмет, структура та функції політології. Категорії політології

Політологія – це наука про політику, закономірності й випадковості розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи й влади, про сутність, форми і методи діяльності суб’єктів політики, проблеми міжнародних відносин.

Щодо самого терміну “політологія” то він вживається здебільшого науковцями на території колишнього Радянського Союзу. В більшості країн світу дана галузь наукових знань називається – політична наука.

Враховуючи, що політологія є окремою галуззю наукових знань, яка вивчає політичну сферу суспільного життя це передбачає виокремлення предмета й об’єкта політології.

Об’єктом політології визначають політичну сферу суспільного життя, саму політику й її взаємовідносини з особою й суспільством.

Щодо визначення предмета політології то єдиного підходу в учених немає. Це зумовлено тим, що предметом політології можна вважати владу, демократію, політичну культуру тощо.

Тому узагальнивши наявні точки зору можна виокремити предмет політології.

Предметом політології як науки є політична система суспільства та її різноманітні підсистеми. Це зумовлено тим, що жодна галузь наукових знань, яка досліджує політичну сферу суспільного життя на робить це в такому повному обсязі як політологія й не визначає предметом свого дослідження політичну систему суспільства.

Головними структурними елементами політичної системи суспільства є політичні інститути й політичні відносини.

Політичні відносини – це відносини з приводу влади в суспільстві, а політика є діяльністю, яка спрямована на завоювання, використання й утримання влади. Тому політологія може бути визначена як наука про закономірності діяльності з керівництва та управління суспільством на основі публічної влади.

Враховуючи, що політологія є самостійною наукою вона має свою внутрішню структуру основними елементами якої є:

Історія політичних учень, яка досліджує зародження, становлення й ґенезу політичних ідей, поглядів, теорій упродовж існування державно організованого суспільства. Основними елементами історії політичних учень є: Стародавній світ та період Античності, епоха Середньовіччя, Ренесанс, Новий та Новітній час.

Головним елементом політології є теорія політики, яка вивчає політику як цілісний предмет, включаючи концепції політики і влади, теорії політичних систем і процесів, моделі політичної участі й політичного лідерства, а також теорії формальних і неформальних інститутів політики тощо. Теорія політики становить основний зміст політології.

Прикладна політологія є тією галуззю знань про політику, котра стосується безпосередньо процесу реалізації політики. ЇЇ основний зміст складає: розробка політичних технологій, прийняття політичних рішень, проведення виборчих кампаній, врегулювання політичних конфліктів тощо. Дана галузь політології здійснює також політичні прогнозування й планування, консультування тощо. Тому практична політологія це ступінь теоретичних моделей, методологічних принципів, методів і процедур дослідження, програм і рекомендацій, які орієнтовані на практичне використання й досягнення політичного результату.

Порівняльна політологія проводить порівняльні дослідження політичних процесів різних держав, регіонів та епох.

Функції політології

Функціями політології є основні напрями її впливу на суспільство.

Узагальнюючи наявні точки зору точки зору можна виокремити п’ять головних функцій політології.

Теоретична функція політології полягає в розробленні нею різних, теорій понять, категорій, гіпотез, формулюванні закономірностей, які описують і пояснюють різноманітні явища і процеси політичного життя суспільства.

Суть методологічної функції політології заключається в тому, що сформульовані цією наукою закономірності використовуються іншими науками як теоретичний інструментарій при дослідження політичних явищ і процесів.

Практична чи прикладна функція політології полягає в її зорієнтованості на вирішення конкретних практичних завдань і проблем. Ця функція є основною при розробці практичних рекомендацій щодо реалізації політики, проведенні виборчих кампаній тощо.

Виховна функція політології відіграє важливу роль у формуванні світогляду особи, дає їй необхідні знання про політичну сферу суспільства, політичні права й обов’язки, відіграє провідну роль у політичній соціалізації й формуванні навиків політичної поведінки.

Прогностична функція політології полягає в її здатності передбачити й спрогнозувати найближчі й віддалені наслідки прийняття політичних рішень.

Категорії політології

Будучи самостійною галуззю знань політологія має свої категорії, загальні, фундаментальні поняття, які відображають закономірні взаємозв’язки й відносини реальної дійсності й пізнання, котрі розкривають різноманітні сторони процесу реалізації влади у суспільстві.

Категорії цієї науки перебувають в досконалому й логічному взаємозв’язку між собою. Це зумовлено тим, що одна категорія будучи базовою, в зародку містить й інші категорії. В політології базовою є категорія “політична влада”.

Влада – це вольове відношення між людьми за якого одні здатні й мають можливість нав’язувати свою волю іншим.

Безпосереднім засобом здійснення влади є політика, яка також виступає однією з ключових категорій політології. Політика як заснована безпосередньо на владі політична діяльність, реалізується у рамках політичної системи суспільства. Політична система суспільства є центральною категорією політології. Саме вона органічно поєднує в собі решту категорій цієї науки. Зокрема, інституціональна підсистема політичної системи суспільства об’єднує політичні інститути якими є держава та її структурні елементи, які також є категоріями політології.

Натомість комунікативна підсистема політичної системи суспільства базується на політичних відносинах, зв’язках з різноманітними соціальними спільностями й їх організаціями, що склалися з приводу влади.

Політична система включає до свого складу категорію “політична культура”, а значить і всі її складові такі як “політична свідомість”, “політична поведінка”, “політичні цінності”, “політичні норми” “політична соціалізація” тощо, які також є одними з ключових категорій політології.

Таким чином, “політична культура” будучи інтегративною категорією політології органічно поєднує в собі ряд інших категорії цієї науки.

Політична система суспільства не стоїть на місці, вона постійно еволюціонує в просторі й часі завдяки політичному процесу, однієї з ключових категорій політології. Політичними процесами називаються відносно однорідні серії політичних явищ, які взаємопов’язані між собою. Тому “політичне явище” як одна з найбільш загальних категорій політології є сукупністю всіх чинників і явищ пов’язаних із здійсненням політики.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Наука політологія

  Реферат >> Экономика
  ... Наука політологія Виникнення та розвиток політології. Предмет, об‘єкт, методи, функції політології. Основні парадигми політології. 1. Пол ... . Тихонова Л.А., Чорна Н.В. Політологія як наука. Конспект лекцій. – Харків: ХТУРЕ 1998. Політологія / За ред. М.І. ...
 2. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... Отже, психологія як наука за допомогою спеціальних методів розглядає і ... вплив на процес навчання. Політологія розкриває для дидактики ... охоплює усі предмети, які складають саме базу ... науки, здатність осмислено переказати фрагменти підручника та конспекту лекц ...
 3. Історія міжнародних відносин. Конспект лекцій

  Конспект >> Международные отношения
  ... зарубіжних країн: Курс лекцій. – Ніжин: ... Редкол.: Г. Н. Севастьянов и др. – М.: Наука, 1985. Казанцев Ю. И. Внешняя политика России ... продовольчих товарів і предметів першої потреби ... який був кваліфікований політологами як « ... ї війни» як метод зміцнення ...
 4. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... у книзі згруповано в чотири тематичні лекційні блоки: Культурологія: зміст ... більше починають оперувати такі науки, як теологія, психологія, політологія, мовознавство та ін. 51 ... для дослідження. Єдність предмета і методу пізнання обґрунтовував Г. Гегель. Із ...
 5. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... йних, а саме: наук про землю (геодезія, ... і, орнітологічні, ... , предмети особистого користування, предмети домашнього ... який би метод не був прийнятий для перенесення проекту в натуру, перед виходом в поле ... 070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципл ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017690658569336