Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Кризис — это крайнее обострение противоречий в социально- экономичес кой системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Объек...полностью>>
Экономика->Реферат
Обладая малой плотностью, высокой теплопроводностью, низким электрическим сопротивлением, высокой пластичностью и коррозийной стойкостью (особенно в с...полностью>>
Экономика->Реферат
Обобщающим показателем процесса становления и развития человека в трудовой деятельности является трудовой потенциал общества. Словом «потенциал» обычн...полностью>>
Экономика->Реферат
Малый бизнес России в последние годы развивается опережающими темпами. Но несмотря на это, малые предприятия по-прежнему не оказывают существенного вл...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

35


ПЛАН

ВСТУП........................................................................................……………….2

1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства.

 1. Теоретичні підвалини аналізу фінансового стану підприємства................................5

 2. Нормативно-правове забеспечення показників фінансового стану підприємства.....................................................................................……………………..........7

 3. Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства.……………….....9

2. аналіз фінансового стану підприємства.

 1. Техніко-економічна характеристика об'єкту дослідження..............……………….33

 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: динаміка та структура статей бухгалтерського балансу..........................................………………………………………...39

 3. Аналіз показників фінансової стійкості……………………………………………….44

 4. Аналіз ліквідності балансу...........................................................……………….............48

 5. Аналіз показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства...............................................................………………………….......................52

3. Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства..................................................................…………………....….63

ВИСНОВКИ............................................................................…………….......65

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА..............................................…….….…......67

Додатки……………………………………………………………………..70-93

ВСТУП

Основними завданням проведення фінансового аналізу— є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та плинний періоди, вияв факторів, які позитивно чи негативно впливають на кінцеві показники роботи підприємства.

Метою проведення аналіза є одужання необхідної кількості інформативного матеріалу, який дасть змогу оцінити об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами.

В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз являє собою великий інтерес підприємств різних форм власності, тому, що він дає змогу оцінити не тільки сьогоднішній стан підприємства, а й прогнозувати його наближену та більш віддалену перспективу.

На підставі цілого ряду розглянутих методик в дипломній роботі вибрані і обгрунтовані методичні основи для проведення дослідження. Шляхом критичного аналізу та порівняння різноманітних методик багатьох авторів вибрані методи дослідження, що викладені в першому розділі роботи.

Об'єктом дослідження вибране товариство з обмеженою відповідальністю “Родник”, яке створене за рішенням Загальних зборів засновників в 1996 році.

Метою дипломного дослідження було проведення аудиту та аналізу фінансового стану підприємства. Для досягнення поставленої мети було вирішено ряд задач:

 • визначення плинного фінансового стану підприємства;

 • визначення змін в фінансовому стані в структуро- часовому аспекті;

 • визначення факторів, що викликали ці зміни;

 • прогноз основних тенденцій в фінансовому стані підприємства.

Джерелами інформації для написання дипломної роботи послужили такі документи:

 • форма №1 “Баланс підприємства” за 1996,1997,1998 роки;

 • форма №2 “Звіт про фінансові результати та їх використання” за 1996,1997,1998 роки;

 • форма №3 “Звіт про фінансово-майновий стан підприємства” за 1996,1997,1998 роки;

 • форма №22 “Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства” за 1996,1997,1998 роки;

 • форма № 6 “Рентабельність окремих видів продукції” за 1996,1997,1998 роки;

 • форма №2ПВ “Звіт з праці” за 1996,1997,1998 роки;

 • Форма №1-п “Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції”.

В процесі виконання дипломної роботи було використано ряд існуючих методів дослідження.

Основні методи, які використані в дипломній роботі наступні:

 1. Аналіз коефіцієнтів— обрахування різноманітних відносних показників, які грунтуються на існуючих співвідношеннях між окремими статтями, та показниками звітності та мають відповідний економічний зміст;

 2. Вертикальний аналіз— визначення питомої ваги окремих статей фінансової звітності та їх співвідношення;

 3. Горизонтальний аналіз— визначення за допомогою порівнювальних величин показників за декілька років (за три роки) , розмір та напрямок їх змін, а також тенденції розвитку. Порівнюються як абсолютні, так і відносні показники.

В процесі виконання дипломної роботи використані такі методи економічного аналізу:

 • метод групування;

 • метод середніх величин;

 • індексний метод;

 • метод ланцюгових підстановок та інші.

В першому розділі дипломної роботи подано теоретичні розробки та методичні узагальнення по аудиту та аналізу фінансового стану підприємства. У цьому розділі подана нормативна база за темою роботи.

У другому розділі на підставі теоретичних розробок першого розділу проведено аналіз та аудит фінансового стану ТОВ “Родник”. В процесі аналізу охарактеризовані основні показники, які характеризують платоспроможність та фінансову стабільність підприємства.

В процесі аналізу дана аналітична оцінка існуючих показників та виявлені резерви щодо поліпшення економічного стану підприємства. Вцьому розділі проведено аудит показників балансу підприємства.

Висновки даної дипломної роботи схвалені керівництвом ТОВ “Родник” і мають бути використані для розробки і обгрунтовання ефективних управлінських рішеннь.

Розділ1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.

1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Методика аналізу фінансового стану ,що пропонується, призначається для забезпечення керування фінансовим становищем підприємства та для оцінки фінансової стійкості його ділових партнерів в умовах ринкової економіки.

Вона складається з елементів, які є загальні як для зовнішнього так і для внутрішнього аналізу. Задачі , які розглядаються нижче, та алгоритми їх рішення визначають головні напрямки аналізу, а їх поглиблення на грунті всієї достовірної інформації (в тому числі на грунті нормативів, що розробляються на підприємстві) проводиться в межах внутрішнього аналізу. Крім того, підвалини методики можуть бути адаптовані до потреб окремого зовнішнього користувача і тому мають універсальний характер, що випливає з універсальності ринкових відносин, які з'єднують різні форми власності та різноманітні види економічної діяльності.

Методика складається з наступних блоків аналізу:І- загальна оцінка фінансового стану та його зміни за звітний період;ІІ- фінансова стійкість підприємства; ІІІ- ліквідність балансу, ІV- ділова активність, платоспроможність підприємства.

Оцінка фінансового стану та його зміни за звітний період за порівняльним аналітичним балансом, а також аналіз показників фінансової стійкості складають вихідну точку, з якої повинен логічно розвинутись заключний блок аналізу фінансового стану. Аналіз ліквідності балансу повинен оцінювати поточну платоспроможність та давати висновок про можливість збереження фінансової рівноваги та платоспроможності в майбутньому.

Порівняльний аналітичний баланс та показники фінансової стійкості відображають сутність фінансового стану. Ліквідність балансу характеризує зовнішні прояви фінансового стану, які обумовлені його сутністю. Поглиблення аналізу на підставі даних обліку призводить до вирішення задач, що відносяться переважно до внутрішнього аналізу.

Так, вивчення факторів фінансової стійкості викликає необхідність внутрішнього аналізу запасів та витрат, а уточнення оцінки ліквідності балансу проводиться за допомогою внутрішнього аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

В ході аналізу для характеристики різноманітних аспектів фінансового стану використовуються як абсолютні показники, так і фінансові коефіцієнти, які є відносними показниками фінансового стану. Останні розраховуються у вигляді відношеннь абсолютних показників фінансового стану або їх лінейних комбінацій. Згідно з класифікацією одного з засновників балансоведення Н.А.Блатова, відносні показники фінансового стану діляться на коефіцієнти розрозділу та коефіцієнти координації.

Коефіцієнти розрозділу використовуються в тих випадках, коли необхідно визначити, яку частину той чи інший показник фінансового стану складає від підсумку групи абсолютних показників, що включає його. Коефіцієнти розрозділу та їх зміна за звітний період, як буде показано нижче, відіграють велику роль в ході попереднього ознайомлення з фінансовим станом, виходячи з порівняльного аналітичного балансу-нетто.

Коефіцієнти координації використовуються для виразу відносин різних за суттю абсолютних показників фінансового стану, або їх лінейних комбінацій, що мають різний економічний зміст.

Аналіз фінансових коефіцієнтів складається з порівняння їх значеннь з базисними величинами, а також в вивченні їх динаміки за звітний період та за декілька років. В якості базисних величин використовуються середені за часовим ліком значення показників даного підприємства, що відносяться до минулих більш благоприємних, з точки зору фінансового стану, періодам; середньогалузеві зачення показників; значення показників, що розраховані за даними звітності найбільш вдалого конкурента. Крім того, в якості бази порівняння можуть бути використані теоретично обгрунтовані, або отримані в результаті експертних опитувань величини, що характеризують оптимальні або критичні, с точки зору стійкості фінансового стану, значення відносних показників.

Такі величини фактично виконують роль нормативів для фінансових коефіцієнтів, хоча методики їх розрахунку в залежності, нариклад, від галузі виробництва, поки ще не створено, оскільки в теперишній час набір відносних показників, що використовуються для аналізу фінансового стану підприємства, не має повноцінної системної упорядкованості.

Дуже часто для повної характеристики фінансового стану підприємства та тенденцій щодо його зміни достатньо порівняно невеликої кількості фінансових коефіцієнтів. Важливо лише, щоб кожен з цих показників відбивав найбільш суттєві сторони фінансового стану.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

  Курсовая работа >> Экономика
  ... . Розділ I. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства є, в основному, фінансова зв ...
 2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... : теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства; здійснення аналізу фінансового стану УМГ „Прикарпаттрансгаз” та розрахунок основних показників фінансового стану досліджуваного підприємства ...
 3. Аналіз фінансового стану підприємства (5)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... льшості аналітиків до проблем фінансового стану підприємств, які є основою фінансової пі ... і аналізу фінансового стану підприємства наведено у таблиці: 1. Мета і завдання фінансового стану 1.1. Мета 1.2. Завдання Метою аналізу фінансового стану підприємства ...
 4. Аналіз фінансового стану підприєсвта

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дипломної роботи є розгляд теоретичних основ аналізу фінансового стану підприємства, вивчення діючої системи аналізу, а також вироблення рекомендац ... дослідження є процес фінансової діяльності підприємства. Методологічну основу написання дипломної роботи ...
 5. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ійного) аналізу фінансового стану підприємства є: - аналіз майна (капіталу) підприємства; - аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства; - оц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0071771144866943