Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Международное публичное право->Контрольная работа
Прямые международные инвестиции – 1. это вложение капитала, принадлежащего резиденту одной страны, в предприятие, являющееся резидентом другой страны,...полностью>>
Международное публичное право->Реферат
Міжнародний менеджмент є видом менеджменту, головними цілями якого виступають формування, розвиток та використання конкурентних переваг фірми за рахун...полностью>>
Международное публичное право->Контрольная работа
Мировой финансовый рынок предполагает наличие финансо­вой системы - совокупности различных сфер финансовых от­ношений, в процессе которых формируются ...полностью>>
Международное публичное право->Реферат
Несмотря на общий для всех рыночных экономик механизм функционирования, основанный на доминировании частной собственности, соотношении спроса и предло...полностью>>

Главная > Конспект >Международное публичное право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне право для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство» / Укладач: Саєнко Б.Є. – Донецьк: ДонДУУ, 2011

Містить тематичний план, плани семінарів, методичні рекомендації до самостійної роботи, засоби проведення поточного і підсумкового контролю знань, перелік нормативних актів та навчально-методичної літератури.

ЛЕКЦІЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

Навчальні питання

 1. Поняття міжнародного економічного права та сучасні доктрини міжнародного економічного права.

 2. Предмет міжнародного економічного права.

 3. Методи міжнародного економічного права.

 4. Система міжнародного економічного права.

 5. Інститути міжнародного економічного права.

Основні поняття: міжнародні економічні відносини, міжна­родне економічне право, державне співробітництво, міжнародно-правове регулювання, предмет та методи міжнародного еконо­мічного права, система та інститути міжнародного економічного права

1. Поняття міжнародного економічного права та сучасні доктрини міжнародного економічного права

Прогресуюча інтенсифікація розширення і поглиблення різ­номанітних економічних відносин між народами, державами і континентами обумовила появу і стрімке формування порівня­но нової галузі сучасного міжнародного права - міжнародного економічного права. Як поняття, воно являє собою сукупність принципів і норм, які регулюють різноманітні економічні від­носини, що носять міжнародний характер.

Міжнародне право є незамінним інструментом організації міжнародних економічних відносин. Воно є свідомим узгодже­ним впливом держав на їх розвиток у потрібному напрямі.

Міжнародне економічне право - це галузь міжнародного публічного права, яка є сукупністю принципів і норм, що ре­гулюють відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного права і є їх узгодженим волевиявленням.

Норми міжнародного економічного права спрямовані на сприяння безперешкодному здійсненню державами їх суве­ренних прав у галузі міжнародних економічних відносин, рів­ноправному співробітництву держав незалежно від соціально-економічних систем і політичних режимів, економічному прогресу планети в цілому та країн, що розвиваються, зокре­ма.

Суб’єкти міжнародного економічного права

 • Держава та подібні їй утворення;

 • Правосубєктні міжрядові організації

Завданням норм міжнародного еконо­мічного права є:

 • Сприяння безперешкодному здійснен­ню державами їх суверенних прав в галузі міжнародних економічних відносин.

 • Рівноправне співробітництво держав, незалежно від їх соціально-економічних систем та політичних режимів.

Правовою основою становлення і розвитку міжнародного еко­номічного права є положення ст. 1 Статуту ООН, що формулю­ють, як одну з основних цілей ООН, здійснення міжнародного співробітництва у вирішенні міжнародних проблем економіч­ного характеру.

Існують дві концепції міжнародного економічного права.

Згідно з першою концепцією міжнародне економічне право є галуззю міжнародного публічного права, а економічні відноси­ни суб'єктів міжнародного права - її предметом. Цієї концепції дотримуються Г. Шварценбергер, Я. Броунлі (Велика Британія),

П. Верлорен ван Темаат (Нідерланди), В. Леві (США), П. Вейль (Франція), П. Піконе (Італія), І. Перетерський, М. Богуславський, Г. Тункін, Д. Фельдман, Є. Усенко, Г. Бувайлик, В. Лісовський (Росія).

На думку Г. Шварценбергера, міжнародне економічне право має такі компоненти: володіння природними ресурсами та їх використання; виробництво та розподіл товарів; «невидимі» між­народні угоди господарського або фінансового характеру; креди­ти та фінанси; відповідні послуги; статус і організація суб'єктів, що здійснюють таку діяльність. Міжнародне економічне право охоплює лише ті економічні аспекти, які є об'єктом впливу між­народного публічного права.

Нідерландський юрист П. Темаат вважав, що до міжнародного економічного права не можна зараховувати норми національно­го зовнішньоекономічного законодавства та норми міжнарод­ного приватного права.

Друга концепція більш поширена. Згідно з нею міжнародне економічне право розглядається, як галузь не лише публічного, а й міжнародного приватного права, як галузь не лише міжна­родного публічного права, а й частина національного права. Прихильники цієї концепції вважають, що міжнародне економіч­не право поширюється на суб'єктів не лише публічного права, а й приватного, які беруть участь у відносинах комерційного характері; що виходять за межі однієї держави. Відомими при­хильниками цієї концепції є, наприклад, А. Левенфельд (США), Г. Еллер, В. Фікентшер, П. Фішер (Німеччина), В. Фрідман, Е. Пітерсман (Велика Британія), П. Рейтер (Франція) та ін. Друга концепція має багато спільного з теоріями транснаціонального права спрямованими на те, щоб зрівняти держави і транснаціо­нальні корпорації як суб'єкти міжнародного права.

2. Предмет міжнародного економічного права

Міжнародне право є незамінним інструментом організації міжнародних економічних відносин. Воно є свідомим узго­дженим впливом держав на їх розвиток у потрібному напрямі. На початок XX ст. міжнародне публічне право у сфері еконо­міки опрацювало низку спеціальних принципів, інститутів і міжнародно-правових доктрин.

Спеціальні принципи:

 • рінві можливості;

 • відкриті двері;

 • режим найбільшого сприяння;

 • національний режим;

 • капытуляцыя.

Із зародженням нових форм міжнародного економічного співробітництва з'явились нові (окрім торговельних) види між­народних економічних договорів. Створено численні міжнародні економічні організації. У другій половині XX ст. у Європі було створено дві міжнародні організації, метою яких стала еконо­мічна інтеграція їх членів, - Рада Економічної Взаємодопомоги та Європейське Економічне Співтовариство. У жовтні 1947 р. вперше в історії людства було укладено багатосторонній торго­вельний договір - Генеральну угоду з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Окремі фахівці-міжнародники вважають, що міжнародне економічне право на початок 70-х років XX ст. було самостій­ною галуззю міжнародного публічного права. Хоча існують й інші думки: дехто вважає, що міжнародне економічне право, як галузь міжнародного публічного права, перебуває на стадії формування.

Предметом міжнародного економічного права є між­народні економічні відносини: як дво-, так і багатосторонні. У межах міжнародного економічного права міжнародними вважаються відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного публічного права.

Економічні відносини є комерційними в широкомурозумінні Отже, усі відносини сфери міжнародного публічного права, де присутній комерційний елемент, належать до сфери дії міжна­родного економічного права.

Предметом міжнародного економічного права є такі групи відносин:

 • міжнародні договорні відносини;

 • міжнародні валютні відносини;

 • міжнародні кредитні відносини;

 • міжнародні митні відносини;

 • міжнародні інвестиційні відносини;

 • міжнародні транспортні відносини;

 • відносини співробітництва в сфері промисловості та сільського господарства;

 • відносини в галузі науково-технічного співробітництва.

 1. Методи міжнародного економічного права

У міжнародному економічному праві діють два методи: колізійний метод, матеріально-правовий метод.

Колізійний метод - не врегульовує правові відносини суб'єктів по суті, а лише вказує норми якої правової системи піддягають засто­суванню. Колізійний метод передбачає застосування права однієї з договірних держав, чи відсилає до законодавства третьої держави.

Матеріально-правовий метод - є сукупністю способів та засобів ре­гулювання міжнародних відносин за допомогою принципів міжнародного права, норм міжнародних договорів, торговельних звичаїв, судової та арбі­тражної практики.

4. Система міжнародного економічного права

Система міжнародного економічного права - це вну­трішня форма міжнародного економічного права, його будова за галузями та інститутами.

 • Сукупність, взаємозв'язок і взаємодія міжнародно-правових інститутів.

 • Об'єктивно обумовлена його внутріш­ня будова, об'єднання і розміщення норм міжнародного економічного права у пев­ному взаємозв'язку і послідовності.

Система міжнародного економічного права:

 • Загальна частина поняття та меоди міжнародного економічного права, принципи та правові форми; правовий статус держави, міжнародної організації та транснаціональної корпорації як суб’єкти міжнародних правовідносин; поняття та види міжнародних економічних договорів.

 • Особлива частина міжнародне торговельне право; міжнародне валютне право, міжнародне інвестиційне право, міжнароде транспортне право, міжнародне митне право, міжнародне співробітництво в промисловості та сільському господарстві.

5. Інститути міжнародного економічного права

Норма міжнародного еконо­мічного права- це формально визначене правило поведінки держав та міжнародних організа­цій в галузі міжнародних економічних відносин.

Інститут міжнародного еко­номічного права - сукупність норм міжна­родного економічного пра­ва, що регулюють однорід­ні міжнародні економічні відносини.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Міжнародна економічна інтеграція (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ійний напрям. Список використаної літератури: Міжнародна економіка (конспект лекцій : 13 тем). Взято із сайту ... ” 1996 ст.187-195. .Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2000. .“Международные экономические ...
 2. Міжнародна економічна інтеграція (3)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... ійному середовищі. Список використаної літератури: Міжнародна економіка (конспект лекцій : 13 тем). Взято із сайту ... ” 1996 ст.187-195. Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2000. “Международные экономические ...
 3. Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій

  Реферат >> Международное публичное право
  ... , які виникають у міжнародному житті, відносяться до міжнародного приватного права. Міжнародне публічне право розглядається як ... продавати права чи ліцензії на використання цих активів іноземній фірмі? ЛЕКЦІЯ 8. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМ ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... і сформувався грошовий ринок, де у міжнародних розрахунках використовували векселі (письмові боргов ... нки, можна пояснити загальні правила економічної поведінки, будь- ... , який відмовився від втручання в економічне життя. Вихід з економічної кризи у США тісно ...
 5. Організація розрахунків у міжнародній торгівлі

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... чеків у міжнародних розрахунках. Сьогодні Комісія з права міжнародної торгівлі ... , монтажні роботи, технічне обслуговування, проведення випробувань тощо; ... 20. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Міжнародна економіка: Короткий конспект лекцій. –К.: МАУП, 1999. 21. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0022580623626709