Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Контрольная работа
Знаниевая ориентация школ должна смениться на компетентностно – личностно ориентированную .(Т.е каждый выпускник школы должен уметь использовать для д...полностью>>
Педагогика->Контрольная работа
1.Кадры: В школе трудятся 22 учителя, 3 педагога дополнительного образования, 2 инструктора по вождению автотракторной техники, 1 воспитатель, директо...полностью>>
Педагогика->Конспект урока
Мета уроку: нагадати учням правила безпечного переходу дороги, знайомити з правилами безпечної поведінки на зупинках та правилами посадки в громадськи...полностью>>
Педагогика->Реферат
Психология инновационного обучения руководствуется идеями Л. С. Выготского о культурно-историческом развитии человека, которые формировались в научных...полностью>>

Главная > Реферат >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Педагогіка вищої школи як наука

План

 1. Предмет, категорії та основні завдання педагогіки вищої школи.

 2. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук та її зв’язок з іншими науками.

 3. Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи.

3.1. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки.

3.2. Методи науково-педагогічного дослідження.

Основні поняття до теми: педагогіка вищої школи, об’єкт, предмет педагогіки вищої школи, освіта, навчання, виховання, розвиток, педагогічне дослідження, методика, методи педагогічного дослідження

Література

Основна:

 1. Алексюк А.М.Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К.: Центр. Навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. – Київ – Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2008. – 278 с.

 4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

 5. Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник /За ред. В.І.Лозової. – Харків: „ОВС”, 2006. – 496 с.

 6. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник /За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

 7. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: „Академвидав”, 2006. – 352 с.

Додаткова:

 1. Болонський процес: Нормативно-правові документи / Укл. З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Греков. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 102 с.

 2. Вища освіта в Україні: Навч. посібник /В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін.. – К., 2005. – 327 с.

 3. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навчальний посібник. – К., 2005. – 224 с.

 4. Закон України «Про вищу освіту» //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К., 2006. – С.40-92.

 1. Предмет, категорії та основні завдання

педагогіки вищої школи

За останні десятиліття серед педагогічних наук України особливо інтенсивно розвивається педагогіка вищої школи, яка розкриває особливості організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закла­дах, специфічні проблеми здобуття вищої освіти, в нашій державі.

Педагогіка вищої школи – це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави.

Предметом педагогіки вищої школи є дослідження закономірностей навчання, виховання та розвитку студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого фахівця.

Педагогіка вищої школи, що виникла на базі загальної (шкільної) педагогіки, розглядає вищі рівні навчання та виховання дорослої людини (студента).

До основних категорій педагогіки вищої школи належать поняття:

 • навчання;

 • виховання;

 • освіта.

Категорії як найбільш загальні поняття науки в різних галузях педагогіки не різняться за назвами (виховання, навчання, освіта), однак вони мають свою специфіку за­лежно від того, який ступінь навчання розглядають.

Підготовка фахівця з вищою освітою передбачає вихо­вання, професійну освіту і навчання.

Навчання у ВНЗ – це фахова підготовка, що передбачає цілеспрямовану взаємодію викладача та студента, у процесі якої здійснюється формування професійної компетентності (системи дієвих професійних знань, умінь та навичок).

Виховання сту­дентської молоді - це цілеспрямована система роботи з формування протягом навчан­ня у ВНЗ професійно-значущих якостей та готовності самовіддано працювати за обраним фахом.

Осві­та студентів – процес здобуття вищої освіти відповідно до фаху (напряму підготовки), що передбачає оволодіння загальними і професій­ними знаннями, виробничими уміннями і навичками згід­но з профілем.

Осві­та студентів – результат здобуття вищої освіти відповідно до напряму підготовки, що відображений у дипломі про вищу освіту.

Розвиваючись у єдності теоретичних і практичних ас­пектів, педагогіка вищої школи ставить перед собою такі основні завдання:

 • аналіз соціально-історичних характеристик системи вищої освіти;

 • аналіз та розробка змісту, форм і методів навчання, розвитку і виховання студентів в умовах ВНЗ;

 • розробка нових технологій навчання і виховання студентів у ВНЗ;

 • аналіз традиційних та розробка інноваційних методів контролю і оцінки навчальної діяльності студентів;

 • розкриття педагогічних закономірностей формування студента як майбутнього фахівця;

 • розробка основних шляхів формування та розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищого навчального закладу.

Реалізація завдань педагогіки вищої школи відбува­ється у процесі її теоретичних пошуків, реальної педаго­гічної практики, постійної спрямованості на її удоскона­лення, на відповідність реаліям сьогодення.

 1. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук

та її зв’язок з іншими науками

Педагогіка вищої школи, як і інші галузі загальної пе­дагогіки, може розв’язувати поставлені завдання лише у взаємодії з іншими науками.

Вона тісно пов’язана, перед­усім, з науками психолого-педагогічного циклу, таких як:

 • історія педагогіки;

 • вікова педагогіка (дошкільна, шкільна, педагогіка дорослих (андрогогіка);

 • дефектологія;

 • порівняльна педагогіка;

 • соціальна педагогіка;

 • часткова (предметні методики).

Зміцнюючи й удосконалюю­чи ці зв’язки, педагогіка запозичує й інтерпретує відповід­но до предмета свого дослідження ідеї інших наук, які до­помагають глибше проникнути в суть навчання і вихован­ня та розробляти їх теоретичні основи.

Так, філософські науки дають змогу педагогіці вищої школи визначити сутність і мету виховання, об’єктивно врахувати дію загальних закономірностей розвитку суспільства, надають оперативну інформацію про зміни, які відбуваються в науці й су­спільстві, сприяють коригуванню спрямованості вихован­ня.

Особливе значення для педагогіки вищої школи має її зв’язок із психологією, яка вивчає загальні закономір­ності і механізми функціонування психіки людини, її особистісного формування, розвитку, самоактуалізації, різноманітних психічних, психологічних і соціально-психологічних зв’язків та залежностей.

Кожний розділ педагогіки ґрун­тується на відповідному розділі психології (наприклад, дидактика – на закономірностях функціонування пізна­вальних, емоційних, вольових і мотиваційних процесів людини; теорія виховання – на психології особистості та психології групи; теорія управління навчально-виховним закладом – на психології управління).

Інте­грація наук сприяє виникненню суміжних галузей, на­приклад педагогічної психології, яка зосереджена на вивченні психологічних закономірностей, умов, чинни­ків і механізмів навчання та виховання.

Педагогіка тісно пов’язана із фізіологією. Для розумін­ня механізмів управління фізичним і психічним розвит­ком студентів важливо знати закономірності життєдіяльності організму загалом і окремих його систем.

Останнім часом посилився зв’язок педагогіки з меди­циною. Зумовлено це передусім процесами гуманізації виховання, а також серйозними проблемами, пов’язаними із здоров’ям громадян країни.

На стику екології, біо­логії, медицини, психології виникла спеціальна наука про здоров’я – валеологія.

Оскільки педагогіка вищої школи є наукою соціаль­ною, актуальні її зв’язки із соціологією – наукою про ста­новлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і процесів; про механізми і принципи їх взаємодії.

Нові можливості для дослідження процесів виховання і навчання відкриває перед педагогікою кібернетика. Використовуючи її дані, педагогічна наука розробляє за­кономірності, способи і механізми управління навчальним процесом.

Послуговується педагогіка і відомостями юриспруден­ції, економіки, екології, етнографії, етнології, історії, тех­нічних наук, водночас збагачуючи їх своїми відкриттями.

Зв’язки педагогіки вищої школи з іншими науками зу­мовлені спільністю їх об’єктів і реалізуються як взаємо­вплив, взаємодія, взаємопроникнення.

3. Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи

3.1. Методологія педагогіки вищої школи

у світлі сучасної парадигми науки

3.2. Методи науково-педагогічного дослідження

Педагогіка як на­ука розвивається завдяки пошуково-дослідній роботі, тоб­то педагогічним дослідженням.

Педагогічне дослідження – це:

 • процес формування нових педаго­гічних знань;

 • вид пізнавальної діяльності дослідника, спрямований на вироблення та розкриття об’єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку.

Педагогічне дослідження спрямоване насамперед на вивчення предметної діяльності особистості як головного джерела її соціального формування і виховання.

У педагогіці виконуються фундаментальні і при­кладні педагогічні дослідження.

Фундаментальні до­слідження покликані розкрити сутність педагогічних явищ, знайти глибоко приховані засади педагогічної ді­яльності, дати її наукове обґрунтування.

Прикладні до­слідження охоплюють питання, безпосередньо пов’язані з практикою.

У процесі педагогічного дослідження формується науковий апарат дослідження, до якого відносяться:

 • кон­кретно сформульована педагогічна проблема і тема;

 • об’єкт;

 • предмет;

 • мета;

 • гіпотеза;

 • завдання дослідження.

 • методи дослідження.

Проблема методології дослідження є актуальною для будь-якої науки, оскільки її досягнення значною мірою визначаються розвитком власного методологічного апарату. Розробка конкретних методів науки базується на її теоретичних положеннях і методологічних принципах.

Термін “методологія” грецького походження, що означає “учіння про метод” чи “теорія методу”.

Методологія займається теоретичними проблемами шляхів і засобів наукового пізнання і закономірностями наукового дослідження як творчого процесу.

Поняття методології є складним і не завжди розуміється однозначно. Воно використовується перш за все для широкого значення загальної методології всіх наук. Відповідно, у цьому випадку методологія означає філософську вихідну позицію наукового пізнання, загальну для будь-яких досліджень.

Поняття “методології” у більш вузькому значенні слова означає теорію наукового пізнання у конкретних наукових дослідженнях.

Педагогічний словник С.У.Гончаренка дає таке тлумачення поняття “методологія”:

 1. сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці;

2) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності.

Терміном “методологія” позначають три різні рівні наукового підходу:

філософська методологія – загальний принцип пізнання, філософський підхід до аналізу явищ дійсності;

загальна методологія – сукупність більш загальних методологічних принципів, методів (наприклад, методи педагогіки є одночасно її методами і загальною методологією для часткових дидактик, школознавства);

часткова методологія – сукупність методів у кожній конкретній науці.

У процесі педагогічного дослідження, організованого з метою отримання нових фактів, використовують систему методів науково-педагогічного дослідження.

Метод науково-педагогічного дослідження цілеспрямований шлях (спосіб) дослідження (вивчення) педагогічних процесів форму­вання особистості, що відбуваються під впливом навчання і виховання та отримання нових педагогічних знань.

Методи педагогічного дослідження поділяють на три гру­пи:

 • методи емпіричного дослідження;

 • методи теоретичного дослідження;

 • методи кількісної обробки результатів.

Емпіричні методи педагогічного дослідження спрямовані на пізнання дійсності. До них належать педагогічне спостереження, опитування (бесі­да, інтерв’ю, анкетування), аналіз змісту педагогічної до­кументації і результатів діяльності, рейтинг, тестування, експертна оцінка, педагогічний експеримент.

Методи теоретичного педагогічного дослідження включають індукцію і дедукцію, аналіз і синтез, порівняння, класифікацію, абстрагування і конкретизацію, уявний експеримент.

Методи кількісної обробки результатів педагогіч­ного дослідження використовують для кількісного ана­лізу фактичного матеріалу, отриманого у процесі дослі­дження. Вони надають процесу дослідження чіткості, структурованості, раціональності, ефективності при опра­цюванні великої кількості емпіричних даних. Широко ви­користовують такі їх види: реєстрування, ранжування, моделювання, методи математичної статистики.

Отже, педагогіка послуговується широким арсеналом наукових методів дослідження, і всі вони спрямовані на отримання достовірних даних про педагогічну реаль­ність.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... ізують єдину мету, яка визначена державою, суспільством. Педагогіка вищої школи, як і кожна наука, має св ... ій предмет дослідження. В науковій літературі даються ...
 2. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... . 1. Міжпредметні зв’язки педагогіки вищої школи  Категорії педагогіки вищої школи Як і кожна наука, педагогіка вищої школи має свій категор ...
 3. Вища школа України як педагогічна система

  Лекция >> Педагогика
  Вища школа України як педагогічна система План Предмет і завдання педагогіка і психології вищої школи. Система вищої освіти ... , шляхи модернізації. Психологія вищої школи - галузь психологічної науки, що вивчає індив ...
 4. Роль і місце педагогіки в системі людинознавчих наук

  Реферат >> Государство и право
  ... Педагогіка як наука Предмет педагогіки, її функції. Система педагогічних нaук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. 1.Педагогіка як наука Педагогіка ... проблемах дорослих, швидко розвивається педагогіка вищої школи, яка розкриває закономірності навчально- ...
 5. Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

  Реферат >> Остальные работы
  ... педагогічних наук належать: загальна педагогіка, ві­кова педагогіка, корекційна педагогіка, галузеві педагогіки. Загальна педагогіка вивча ... проблемах дорослих, швидко розвивається педагогіка вищої школи, яка роз­криває закономірності навчально-виховного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016229152679443