Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Современная педагогика как наука находится в процессе постоянного развития: по мере изменения роли человека в культуре, экономике и всех сферах общест...полностью>>
Педагогика->Реферат
Миллионы лет существует мир Многое изменилось в нем, стало совершенно другим Но все же есть что-то неприходящее, вечное, что было и будет всегда Ведь ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Русский язык – понятие широкое, всеобъемлющее На этом языке пишутся законы и научные труды, романы и сти­хотворения, газетные статьи и судебные проток...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
Каждый год первого сентября вместе с тысячами первоклассников мысленно усаживаются за парты их родители и воспитатели Взрослые держат своеобразный экз...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

Тема 1. Загальні основи педагогіки вищої школи.

система вищої освіти в Україні і закордонні

 • План вивчення теми:

  1. Предмет, об’єкт і завдання педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої школи у системі педагогічних наук. Міжпредметні зв’язки педагогіки вищої школи.

  2. Категорії педагогіки вищої школи.

  3. Сучасні методологічні підходи у педагогіці вищої школи. Логіка та методи науково-педагогічних досліджень.

  4. Вища освіта як провідний фактор соціального і економічного прогресу.

 • Опорний конспект

Предмет, об’єкт і завдання педагогіки вищої школи.

Місце педагогіки вищої школи у системі педагогічних наук. Міжпредметні зв’язки педагогіки вищої школи

Вища освіта готує спеціаліс­тів певного профілю, певної професії. Педагогіка вищої школи — наука про навчання та вихован­ня студентів, їхню наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави.

Об’єкт педагогіки вищої школи — система вищої освіти і педагогічні процеси, що в ній відбуваються.

Предмет педагогіки вищої школи (за А.М. Алексюком) — про­цес створення і функціонування дійсних відношень студентів ви­щих навчальних закладів, які забезпечують можливість форму­вання духовно багатого, добропорядного, свідомого громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господар­ства, науки, техніки, культури, освіти тощо, патріота України.

Педагогіка вищої школи виконує низку важливих функцій (аналітико-оцінну, прогностичну, проективно-конструктивну тощо).

Педагогіка вищої школи виникла на базі загальної (шкільної) педагогіки. Вона входить у систему педагогічних наук. Під системою педагогічних наук (за М.М.Фіцулою) розуміють зв’язки та відношення, що скла­лися в процесі історичного розвитку різних галузей педагогічних знань. Система педагогічних наук включає такі науки: історія педагогіки, вікова педагогіка, порівняльна педагогіка, дидактика, теорія виховання, корекційна педагогіка, соціальна педагогіка, професійні педагогіки.

Педагогіка вищої школи пов’язана з іншими науками певними зв’язками:

Міжпредметні зв’язки педагогіки вищої школице її зв’язки з інши­ми науками, що дають змогу глибше пізнати педагогічні факти, яви­ща і процеси, притаманні для вищої школи

?

?


Філософія — це методологія науко­вого пізнання, наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і людини. Філософські дисципліни (логіка, естетика, етика та ін.) допомагають викладачеві:

 • правильно врахову­вати дію за­галь­них закономірностей людського буття і мислен­ня;

 • доцільно визначати навчальні, виховні та розвивальні цілі;

 • реагувати на зміни в науці та суспіль­стві, що дає змогу корегувати спрямова­ність виховання й розвитку особистості майбутнього фахівця

Соціологія — це наука про суспіль­ство як ціліс­ну систему та окремі со­ціаль­ні інсти­тути, проце­си, сус­пільні групи. Знач­ну допо­могу педагогу в роботі зі студентами на­дають знан­ня основ соці­ології, соціо­метрії, соціа­ль­ної психо­логії, в яких вивчаються об’єднання і угрупування людей (сі­м’я, мала група, колектив факультету, кур­су, групи, однолітків та ін.)


?


Філософія

Соціологія

?


Психо­логія

МатематикаНа межі педагогіки і психо­логії виникла педаго­гічна психологія, що ви­вчає:

 • психологію студентства на різних етапах навчання;

 • закономірності розвитку особистості молодої люди­ни в умовах навчання у ВНЗ;

 • діяльність розумового апа­рату студентів у процесі засво­єння знань та умінь;

 • психолого-педагогічні принципи керування нав­чальним процесом у ВНЗ

Удос­ко­налю­ю­чи й уточнюючи методи дослідження, вста­нов­лює зв’язки з низ­кою матема­тичних наук:

 • математичною ста­тис­­тикою;

 • тео­рією ймовірнос­тей;

 • математичною логі­кою;

 • теорією моделю­вання;

 • нейрокібернетикою


Гігієна


сприяє ор­ганізації на наукових заса­дах у ВНЗ заходів щодо зміц­нення здоров’я, фі­зич­но­го розвитку, нав­чальної й тру­до­вої діяльно­сті сту­дентів тощо


?

?


Рис. 1. Міжпредметні зв’язки педагогіки вищої школи

Категорії педагогіки вищої школи

Як і кожна наука, педагогіка вищої школи має свій категорі­ально-понятійний апарат:


Педагогічна теоріяПедагогічна кон­цепціяМетодологічні категорії


Педагогічна ідея


Педагогічна закономірність


Педагогіч­ний принципВихованняНавчання


Освіта


Процесуальні категорії


Учіння


Зміст вищої освіти


ВикладанняРозвиток особистості

Професіограма фахівцяСамостійна робота студентів


Формування особистості


Освітній менеджмент


Педагогічний процес


Суттєві категорії


Навчальний процес


Діяльність (викладача, студента)


Виховний процесФорми і методи й засоби виховання і навчанняПедагогічні технології навчання і виховання


Рис. 2. Головні категорії педагогіки вищої школи

Сучасні методологічні підходи у педагогіці вищої школи.

Логіка та методи науково-педагогічних досліджень

Науково-педагогічне дослідження має чітку логіку:


Системний

 • діагностичний

 • прогностичний

 • організаційний

 • практичний

 • узагальнювальний

(М.М. Поташник)Особистіс­но-зорієнтований


ДіяльніснийІсторикологічний


 • емпіричний

 • гіпотетичний

 • експериментально-теоретичний

 • прогностичний

(І.В. Зайченко)


КультурологічнийАнтропологічнийФілософський рівеньЗагальнонауковий

рівень

Теоретичний


Методичний


Конкретнонаукова методологія


Власне експеримент


Технологічна методологіяЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... ія 2.5. Основи дидактики вищої школи. План. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Організація навчально-виховного процесу у вищій школі. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи ...
 2. Зміст освіти в національній школі (2)

  Реферат >> Педагогика
  ... процесу навчання (закономірності, принципи, ме­тоди, організаційні форми, рівень загального ... українознавство, основи суспільствознавства, права, економіки, «Людина і ... та практики навчання в зарубіжній педагогіці. Уяв­лення про зміст освіти в зарубіжних школах ...
 3. Вища школа України як педагогічна система

  Лекция >> Педагогика
  ... викладача вищої школи (В.П.Андрущенко), загальні питання психології й педагогіки вищої школи (В.М.Галузинський, М.Б.Євтух), критерії підготовки викладача вищої школи (М.М.Грищенко), організац ...
 4. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності

  Реферат >> Педагогика
  ... спеціального педагогічного дослідження, зокрема потребує вдосконалення зміст, організаційні форми та методи ... і в контексті неперервної медичної освіти // Педагогічні основи навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти України: Зб ...
 5. Організація спостережень учнів за змінами в природі під час формування природничих знань

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... ій школі 1.2 Вікові особливості процесу сприймання в учнів молодшого шкільного віку Розділ 2. Зміст і методика організац ... -педагогічної та методичної літератури, анкетування вчителів початкової школи, вивчення передового педагогічного досвіду та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016589164733887