Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Суспільство в соціології розглядається як певна історична, інтегративна та системна цілісність, яка складається з різних підсистем, способів взаємодії...полностью>>
Астрономия->Реферат
«Сова Мінерви вилітає в сутінки»,— писав Гегель, маючи на увазі, що осмислення будь-яких подій почи­нається лише після того, як вони вже відбулися, аб...полностью>>
Астрономия->Реферат
У вивченні соціальних явищ і процесів соціологія ґрунтується на принципах історизму. Це означає , що , по-перше, усі соціальні явища і процеси розгляд...полностью>>
Астрономия->Реферат
єдність лежачих в її основі принципів зв’язку між частками системи по геометричному виду форми, конструктивними та силуетними лініями, пропорціонально...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фактор А - фон живлення 0,18-0,19

Фактор В - глибина оранки 0,12-0,13

Фактор С - строки посіву 0,18-0,19

Фактор Д - ширина міжряддя 0,12-0,13

При четвертому році використання посіву відбулось зниження врожаю на 2,1 ц/га порівняно з третім роком. Головною причиною суттєвого падіння врожаю було старіння рослин та зростання щільності грунту під рослинами.

Дольовий відсоток факторів, що впливали на формування урожаю тим'яна звичайного на четвертий рік використання був таким: фон живлення - 95,85%, строки посіву 2,46%, глибина оранки 0,40%, ширина міжрядь 0,01%.

Встановлено, що максимальний вплив на формування врожаю тим’яну звичайного п'ятого року використання серед вивчених факторів справляла післядія добрив - 88,40%. При цьому, врожай п'ятого року життя плантації був значно нижчим, в порівнянні з четвертим роком використання.

Удосконалення технології вирощування тим'яна звичайного направлене не тільки на підвищення урожайності, але й на покращення якості сировини і зростання кількості в ній ефірної олії. Так, внесення добрив під основний обробіток грунту першого року використання привело до зростання вмісту ефірної олії в сировині в варіанті N60P60 на 1,2%, а при застосуванні гною 40 т/га - на 1,3% протягом чотирьох років життя.

Рис. 1. Вміст ефірної олії у рослинах тим'яна звичайного в залежності від факторів, що вивчались (1994-1998 рр.)

Вміст ефірної олії в сировині при збільшенні міжряддя з 45 см до 70 см зростав всього на 0,1%.

Строки посіву та глибина оранки не впливали на кількість ефірної олії в рослинах тим'яна звичайного протягом п'яти років використання посіву.

Коливання метеорологічних факторів по роках та їх відхилення від середньобагаторічних мали суттєвий вплив на ріст і розвиток рослин. Сума позитивних температур за період вегетації рослин істотно впливає на рівень врожайності у всі роки життя. Коефіцієнт кореляції між цими показниками становить 0,78 - 0,99.

Розділ 6 “Економічна, біоенергетична ефективність агротехнічних заходів вирощування тим’яна звичайного та програмування його урожаю”.

У південній частині Степу України найвища продуктивність та кращі економічні і біоенергетичні показники вирощування тим'яна звичайного забезпечуються при сумісному внесенні гною та мінеральних добрив при двох строках посіву - під зиму та ранньою весною з міжряддям 45 або 70 см на фоні глибокої оранки (на 28-30 см).

При посіві під зиму тим'яна звичайного на першому році використання у варіанті з сумісним внесенням гною та мінеральних добрив забезпечується прибуток 29%. Посів в третій декаді березня та в першій декаді квітня привів до збитковості у всіх варіантах досліджень.

На другому році використання посіву тим'яна звичайного післядія добрив обумовлює формування більшої вегетативної маси: у усіх варіантах зросла урожайність - у варіанті з першим строком посіву на фоні внесення органічних та мінеральних добрив чистий прибуток складав 6307 грн/га.

На третьому році використання посіву максимальні економічні показники були у варіанті з третім строком посіву при сумісному внесенні гною та мінеральних добрив - чистий прибуток - 7064 грн/га. Використання тільки мінеральних добрив в дозі N60P60 - чистий прибуток знизило на 3727 грн. в порівнянні з варіантом внесення органічних добрив.

В подальші роки використання посіву - четвертому та п'ятому - економічні показники знизились у всіх варіантах досліджень. Основною причиною було додаткове прополювання посіву від бур'янів та зниження врожаю.

Біоенергетична оцінка різних технологічних факторів показала, що найкращі показники були отримані у перший строк посіву на фоні гною. Глибина оранки грунту та ширина міжрядь не мали суттєвого впливу на енергетичні показники. В перший рік вегетації тим'яна звичайного при внесенні гною енергетичний коефіцієнт становив 2,43 - 2,67, а енергоємність продукції 3,75 - 4,12 ГДж/га, (проти контролю - 1,87 - 2,23 та 4,48 - 5,35 ГДж/га відповідно).

Кращі енергетичні показники отримано на другий - третій рік вирощування, які при подальшому використанні плантації поступово знижувались.

Для вирощування запланованого рівня урожаю важливо встановити кількісні залежності між урожаєм і основними параметрами технології, що дає можливість побудувати математичну модель, за допомогою якої можна буде планувати "дозування" факторів впливу для отримання того чи іншого рівня урожаю.

Найбільш розповсюдженим методом встановлення кількісних залежностей і побудови математичної моделі урожаю являються кореляційний і регресійний аналіз. В результаті досліджень вибрано математичну модель, яка має лінійну залежність

Y= Во + ВХ1 + …+ Ьп Хп

де Y - урожай тим'яна звичайного

Во - вільний член рівняння

Ь…Ьп - коефіцієнт регресії при відповідних змінах.

Використовуючи коефіцієнти регресії будуємо математичну модель, яка має такий вигляд:

Y= 4,4813 + 0,0031 Х1 + 0,0277 Х 2 - 0,6987 Х 3

де коефіцієнт при Х1 - Х3 вказують, на скільки зміниться урожай із зміною відповідного фактору на одиницю виміру.

Цю модель можна використовувати як для прогнозування рівня урожаю в залежності від строку посіву і добрив, так і для розрахунку норм добрив, під запланований урожай, перетворюючи її, наприклад, у такий вигляд для органічних добрив

X2= Y - 0,031X1+0,6987X3-4,4813

0,0277

Для програмування і прогнозування урожаю тим’яну звичайного другого - четвертого років використання були встановлені кількісні залежності між урожаєм та внесенням мінеральних і органічних добрив. Дуже високі загальні коефіцієнти (R=0,985) і детермінації вказують на правильність зробленого вибору.

ВИСНОВКИ

1.Сумісне внесення гною 40 т/га та мінеральних добрив (N60 Р60)із проведенням оранки на 28 - 30 см. зумовило рівноважну щільність зложення грунту на п'ятому році використання в межах від 1,24 до 1,32 г/см3 у залежності від факторів, що вивчалися.

2. Застосування спільного внесення добрив та проведення більш глибокої оранки на 28-30см. зумовило підвищення водопроникності грунту у всіх варіантах по роках використання.

3. Спільне внесення гною та мінеральних добрив під підзимовий і ранній весняний (друга декада березня) строки посіву тим'яна звичайного підвищувало використання рослинами вологи з грунту та врожаю цієї культури.

4. Застосування органо-мінеральної системи удобрення забезпечувало підвищення нітратів, вміст яких у фазі цвітіння становив 1,89 мг/100 г грунту, що сприяло зростанню врожаю та підвищенню якості сировини.

5. Оранка на глибину 28-30 см., забезпечувала зниження забур'яненості посівів тим'яна звичайного протягом п’яти років.

6. Збереженість рослин була кращою при більш глибокій оранці на фоні внесення гною та мінеральних добрив N60 Р60 на першому - четвертому роках використання. На п'ятому році у результаті відмирання листової поверхні відбулось відмирання рослин та зменшення їх асиміляційної поверхні.

7. Дольова частка впливу факторів на урожайність першого року використання була такою: фон живлення - 31,78%, глибина оранки - 0,71%, строки посіву - 62,43%, та ширина міжрядь - 0,32%, на п'ятому, відповідно - 81,40, 0,09, 1,79, 2,32%.

8. Внесення 40 т/га гною при першому році використання та посів під зиму або в другій половині березня з шириною міжрядь у 70 см забезпечували найменшу собівартість, яка становила 338 - 388 грн./ц, найвищий чистий прибуток - 192 - 512 грн./га.

Найвищий економічний показник був отриманий у варіанті з післядією гною на другому році використання - чистий прибуток становив 6307 гривень та на третьому році з сумісним внесенням органічних та мінеральних добрив - 7064 грн/га.

9. В результаті випадання рослин в посіві на п'ятому році використання зросла забур'яненість плантації, яка призвела до додаткових витрат та зниження економічних показників, а саме прибуток зменшився і становив 50,7%.

10. Найвищий енергетичний баланс було отримано в перший рік використання тим'яна звичайного у варіанті з внесенням гною: при першому строці посіву енергетичний коефіцієнт становив від 2,43 - 2,67 залежно від глибини основного обробітку грунту.

11. На другому - четвертому роках використання відбулось зростання енергетичного коефіцієнта у варіанті - 40 т/га гною +N60Р60 до 14,77.

12. Забур'яненість посіву в п'ятий рік життя рослин привела до додаткових виробничих витрат, пов'язаних із прополюванням посіву від бур'янів, що знизило енергетичні показники і витрати енергії до 21,50, енергоємність продукції - 4,50 ГДж/га в порівнянні з другим роком використання.

13. Урожайність тим’яна звичайного пов’язана з сумою ефективних температур, при зростанні їх в роки використання зростає і врожай, хоча темпи приросту біомаси на 1С знижувались.

14. Результати кореляційного і регресійного аналізів урожаю першого року використання показують, що загальний коефіцієнт кореляції між урожаєм і обраними показниками дуже високий 0,95. Запропоновані моделі з достатньою достовірністю відтворюють вплив на урожай елементів технології і тому можуть використовуватися при програмуванні врожаю тим’яна звичайного.

15. На зрошуваних темно-каштанових ґрунтах із низьким вмістом рухомих форм азоту, середнім фосфору та обмінного калію при вирощуванні тим’яна звичайного рекомендується використовувати слідуючий агротехнічний комплекс: вносити мінеральні добрива із розрахунку N60Р60, органічні - 40 т/га гною, оранку виконувати на глибину 28-30 см, сівбу проводити під зиму або в другій декаді березня з шириною міжряддя 70 см.

Список робіт, опублікованих за темою дисертації

1. Чабан В.А., Федорчук М.И. Физиологические особенности тимьяна обыкновенного в условиях орошения юга Украины// Селекция, экология, технология возделывания и переработки нетрадиционных растений //Материалы V международной конференции (г. Алушта, 9-14 сентября 1996 г.) - Симферополь: Таврия, 1996 - С.193-194. (експериментальна частина, обробка даних).

2. Чабан В.А., Макаренко А.Б., Федорчук М,И, Фитохимические и технологические особенности тимьяна обыкновенного на юге Украины //Матеріали IV міжнародної конференції з медичної ботаніки. - Київ, 1997. – С. 309-310. (експериментальна частина, обробка даних).

 1. Чабан В.О. Біологічні особливості накопичення ефірної олії в тим'яні звичайному при різних прийомах вирощування в умовах зрошення півдня України. //Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. – Херсон: Айлант. 1998.- Вип.5.- Ч. 2- С.25-26.

 2. Чабан В.О. Розробка агротехнічних прийомів вирощування тим'яна звичайного при зрошенні в умовах півдня України. //Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. - Херсон: Айлант. 1999.-Вип.11.- Ч. 1., - С.85-87.

 3. Пат. 33854 України, МКИ 6 А 01 В 79/02. Спосіб вирощування тим’яна звичайного в умовах зрошення /Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Чабан В.О. – 99042209; Заявл. 20.04.1999; Опубл.15.02.2001, Бюл. № 1. – 2001. с.1-2.

АНОТАЦІЯ

Чабан В.О. Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна звичайного в умовах зрошення півдня України - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 - сільськогосподарські меліорації - Херсонський державний аграрний університет, Херсон, 2001р.

Дисертація присвячена вивченню впливу дії гною та мінеральних добрив, глибини оранки, строків посіву і ширини міжрядь на агрофізичні властивості грунту, водний та поживний режими посіву тим’яна звичайного, його урожайність, якість сировини, показники економічної і біоенергетичної ефективності вирощування цієї культури в умовах зрошення.

Встановлено, що застосування сумісного внесення гною та мінеральних добрив з глибиною оранки 28-30 см покращує водний і поживний режими грунту, забезпечує ефективну боротьбу з бур'янами і найвищу врожайність, та якість сировини культури.

Впроваджено посів тим'яна звичайного з шириною міжрядь 70 см при посіві під зиму та ранньою весною (друга декада березня).

Розроблена і прийнята у виробництво ресурсозберігаюча технологія вирощування тим'яна звичайного.

Ключові слова: тим'ян звичайний, обробіток грунту, внесення добрив, строки посіву, ширина міжрядь, врожайність, вміст ефірної олії.

АННОТАЦИЯ

Чабан В.А. Агротехнические приемы выращивания тимьяна обыкновенного в условиях орошения юга Украины.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.02 -сельскохозяйственные мелиорации - Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, 2001 г.

В полевых опытах изучалось влияние навоза и минеральных удобрений, глубины вспашки, сроков посева и ширины междурядий на агрофизические свойства почвы, водный и питательный режимы посева тимьяна обыкновенного, урожайность и качество сырья, а также на показатели экономической и биоэнергетической эффективности выращивания этой культуры в условиях орошения юга Украины.

Плотность сложения пахотного слоя почвы, в первый год жизни на контроле в период посева составила - 1,22, а при внесении навоза под основную обработку почвы - 1,12 г/см3 . В последующие годы жизни растений плотность почвы увеличивалась, что обуславливало ухудшение физических свойств почвы.

Навоз в первый год использования посева, внесенный под основную обработку почвы, увеличивал накопление почвенной влаги и снижал коэффициент водопотребления на 607 м3/ц по сравнению с контролем.

В последующие годы жизни растений навоз также обеспечивал снижение коэффициента водопотребления - на третьем году до 27,3 м3/ц.

Способ посева и ширина междурядий не повлияли на показатели коэффициента водопотребления по годам исследований.

Сохранность посева по годам использования была различной, на первом году - 88,4%, на пятом - 42,2%. Факторами, влияющими на сохранность посева, были: старение растений, увеличение плотности сложения пахотного слоя почвы.

Урожайность тимьяна обыкновенного изменялась по годам использования посева: на первом году жизни при совместном внесении навоза и минеральных удобрений она составила 5,9 ц/га, а в последующие годы - 16,4 ц/га.

Увеличение ширины междурядий с 45 см да 70 см обуславливает увеличение содержания эфирного масла в растениях культуры.

С продолжительностью жизни тимьяна обыкновенного сохраняется влияние факторов на формирование урожая. На третьем году вегетации при совместном использовании удобрений посев обеспечивал накопление максимального урожая – 16,4 ц/га. Уже на четвертом году использования посева отмечено снижение урожая на 2,1 ц/га в сравнении с третьим годом жизни.

Установлено, что экономически выгодным является сочетание факторов: посев под зиму с первым и вторым сроком (вторая декада марта) на фоне совместного внесения навоза и минеральных удобрений при глубине вспашки 28-30 см., со второго по четвертый годы жизни.

Биоэнергетическая оценка разных технологических факторов показала, что лучшие показатели в первый год вегетации растений тимьян обыкновенный обеспечивает фон внесения навоза. Глубина вспашки и ширина междурядий не имели существенного влияния на эффективность использования энергетических ресурсов.

Лучшие энергетические показатели обеспечивает плантация культуры на второй – третий годы выращивания, которые при дальнейшем использовании постепенно снижаются.

Разработаны математические модели, которые позволяют прогнозировать уровень урожая в зависимости от срока посева и норм внесения удобрений в первый и последующие годы использования плантации.

Ключевые слова: тимьян обыкновенный, обработка почвы, внесение удобрений, сроки посева, ширина междурядий, урожайность, содержание эфирного масла.

SUMMARY

Chaban V.O. Agrotechnical methods of growing of wild thyme under irrigation in the South of Ukraine Manuscript.

Thesis for a Candidate's Degree of agriculture in the speciality 06.01.02

 • agricultural land improvement.

 • Kherson state agrarian University, 2001.

The thesis is devoted to stuolying of influence of organic and mineral fertilizers, depth of tillage souring dates and width of raw spacings on the water and nutritional regimes agrophysical guality of soil, yield productivity of wild thyme and quality of raw material and indices of economic and bioenergetic efficiency of growing of this crop under is rigation as well.

It has been established that combined application of organic and mineral fertilizers with the depth of sail tillage 28-30sm. improves water and nutritional regime of soil, ensures effective control of weeds and the highest yield and quality of raw material of wild thyme.

It has been recommended and adopted in inolustry autumn and early spring planting of wild thyme with less energy expenditure comparing with later dates of planting .

Planting of wild thyme with raw spacings 70 sm improved quality of raw material in comparison with 45 sm row spacings .

Resource - saving technology of growing of wild thyme has been worked out and adopted in industry.

Key words: wild thyme, soil tillage, application of fertilizers, width of row - spacings , yield productivity, quality.

Підписано до друку 20.03.02 р. Формат 60х84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура літературна. Друк різографія.
Умовн.друк.арк. 1. Наклад 100 прим.

Друк здійснено з готових макетів у видавництві "Айлант"
73006, Україна, м.Херсон, пров.Пугачева, 5/20Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Агробіологічні основи вирощування

  Реферат >> Астрономия
  ... З метою ефективної боротьби з бур’янами велике значення має пожнивне розпушування ... і енергії Сонця в зв’язку з тим, що щільність стеблостою надто ... операцій дозволяє виявити кращі агротехнічні прийоми технології вирощування льону-довгунця, які забезпечують ...
 2. Об рунтування доцільності створення лісових культур (1)

  Реферат >> Астрономия
  ... невиснажливого лі­сокористування, вирощування високопродуктивних лісових насад­жень ... ія їх виконання. Агротехнічні прийоми створення лісових культур ... з важкими непрогрітими грунтами культури створюють ... і сильнозарослих трав'яною рослинністю, використовують ...
 3. Об рунтування доцільності створення лісових культур (2)

  Реферат >> Коммуникации и связь
  ... невиснажливого лі­сокористування, вирощування високопродуктивних лісових насад­жень ... ія їх виконання. Агротехнічні прийоми створення лісових культур ... з важкими непрогрітими грунтами культури створюють ... і сильнозарослих трав'яною рослинністю, використовують ...
 4. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... проектують польові зерно-трав’яні сівозміни без пропашних ... ів і ферм. Тим самим зводячи до ... питання о способах і прийомах заключного (технічного ... вирощування сільськогосподарських культур, або ж на окремих ділянках необхідно провести додаткові агротехнічн ...
 5. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... янів повинна бути комплексною, тобто включати різні біологічні, агротехнічні й хімічн ... її елементів, віддаючи перевагу тим із них, які ... репродукторними, по вирощуванню ремонтного молодняку, вирощуванню й ві ... а також технологічні прийоми, які застосовують при ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011439323425293