Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Суспільство в соціології розглядається як певна історична, інтегративна та системна цілісність, яка складається з різних підсистем, способів взаємодії...полностью>>
Астрономия->Реферат
«Сова Мінерви вилітає в сутінки»,— писав Гегель, маючи на увазі, що осмислення будь-яких подій почи­нається лише після того, як вони вже відбулися, аб...полностью>>
Астрономия->Реферат
У вивченні соціальних явищ і процесів соціологія ґрунтується на принципах історизму. Це означає , що , по-перше, усі соціальні явища і процеси розгляд...полностью>>
Астрономия->Реферат
єдність лежачих в її основі принципів зв’язку між частками системи по геометричному виду форми, конструктивними та силуетними лініями, пропорціонально...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

11

АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ТИМ'ЯНА

ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

В розділі 1 “Огляд літератури і задачі досліджень” проаналізовано стан вивчення елементів технології вирощування культури вітчизняними і зарубіжними авторами: по впливу дії органічних та мінеральних добрив, глибини основного обробітку ґрунту, ширини міжрядь, строків посіву на умови росту та врожайність тим'яну звичайного.

В розділі 2 “Умови і методика проведення дослідів” викладена характеристика грунту дослідних ділянок, охарактеризовано клімат зони та погодних умов в роки досліджень, наведені використані методики проведення польових дослідів, спостережень, лабораторних аналізів та агротехніка вирощування культури.

Дослідження проводили в 1994 - 1998 рр. в Херсонському державному аграрному університеті.

Для південного степу України характерно посушливий клімат з високими ресурсами тепла. Середньомісячна температура повітря в роки досліджень найбільш теплого місяця (червень) 22,5 - 23,5 о С, а самого холодного (січень від - 3 - 4оС). Сума ефективних температур вище 10оС складає 3300 - 3350.

Тривалість вегетаційного періоду в роки проведення польових дослідів коливалась від 216 до 230 днів, а безморозного - від 170 до 276 днів.

Ґрунти дослідної ділянки - темно-каштанові, слабо солонцюваті, середньосуглинкові за гранулометричним складом. Вміст в орному шарі гумусу 2,18%, загального азоту 0,182%, фосфору 0,099% та обмінного калію 332 мг/на 1 кг грунту. Гумусовий горизонт складає 30-40 см.

Площа посівних ділянок 105 м2, облікових 50 м2. Повторність досліду чотириразова. Закладка чотирифакторного польового досліду проводилась методом розщеплення ділянок.

Досліди проводили за наступною схемою:

 1. Фактор А - фон живлення

 1. Без добрив

 2. N 60P60

 3. Гній 40 т/га

 4. Гній 40 т/га + N60P60

 1. Фактор В - глибина основного обробітку грунту

 1. Оранка на глибину 20 - 22 см.

 2. Оранка на глибину 28 - 30 см.

 1. Фактор С - строки посіву

 • перша декада грудня

 • друга декада березня

 • третя декада березня

 • перша декада квітня

 1. Фактор Д - ширина міжрядь

 • Посів із шириною міжрядь у 45 см.

 • Посів із шириною міжрядь у 70 см.

Добрива вносили під основний обробіток ґрунту, мінеральні в вигляді гранульованого суперфосфату та аміачної селітри, органічні - напівперепрілого гною із вмістом N - 0,56%, Р2 О5 - 0,27%, К2О - 0,71%.

Оранку ґрунту проводили плугом ПЛН - 5-35.

Закладення та проведення дослідів здійснювали згідно існуючих методик для зрошуваного землеробства та методики "Проведення польових дослідів з лікарськими культурами".

Досліди супроводжувались фенологічними спостереженнями та біометричними вимірами, лабораторними аналізами:

 • вміст нітратів у ґрунті – за Грандваль-Ляжем, амонійний азот – колориметрично з реактивом Неслера, рухомий фосфор – за Мачигіним в модифікації ЦІНАО з аскорбіновою кислотою, обмінний калій – на полуменевому фотометрі в 1% вуглецево-амонійній витяжці;

 • вміст в рослинах - азот на приладі Сірен’єва, фосфор - варіант Мерфі-Рейлі з застосуванням аскорбінової кислоти, калій - на полуменевому фотометрі; ефірна олія – згідно ДСТУ 14618.11.78;

 • водопроникність грунту - за Н.С.Нестеровим, Н.А.Качинським, щільність зложення - методом ріжучого кільця за Н.А. Качинським, вологозапаси – термостатно-ваговим методом;

 • облік бур'янів - за Б.А.Доспеховим, І.П.Васильєвим, О.М.Туликовим.

В розділі 3 “Вплив глибини оранки в поєднанні з органічними та мінеральними добривами на агрофізичні властивості грунту” представлені результати впливу вивчаємих факторів на фізичні показники грунту.

Щільність зложення орного шару грунту при посіві була такою: на контрольному варіанті (без добрив) - 1,24, з внесенням гною в дозі 40 т/га - 1,12 г/см3, а під час збору врожаю відповідно - 1,30 та - 1,23 г/см3.

Використання посіву на другий рік супроводжувалось зростанням цього показника: ранньою весною на контролі до 1,28, а на ділянках з внесенням гною - 1,20. За період вегетації рослин другого року життя тим’яну щільність зложення грунту продовжувала зростати: 1,31 та 1,27 г/см3 відповідно.

Шпаруватість ґрунту знаходиться в прямій залежності від щільності зложення орного шару грунту. Так, у варіанті з першим строком посіву в перший рік життя цей показник на контролі сягав - 52,7, а внесення 40 т/га гною обумовлювало зростання його на 3,8%.

Шпаруватість ґрунту на другий та третій роки використання мала тенденцію до зниження в порівнянні з першим роком життя.

Водопроникність ґрунту при першому році використання посіву культури зросла у варіантах застосування гною та більш глибокої оранки (на 28-30 см).

На другому та третьому роках життя рослин тим’яну звичайного водопроникність ґрунту в контрольному та удобреному гноєм варіантах знижувалась порівняно з рівнем цього показника в перший рік використання.

Взаємодія основного обробітку ґрунту на глибину 28-30 см та внесення гною дозою 40 т/га забезпечувала зростання водопроникності ґрунту незалежно від параметрів інших вивчаємих факторів.

Розділ 4 “Водний та поживний режим ґрунту, їх вплив на розвиток рослин тим'яна звичайного”.

Встановлено, що гній, внесений під посів культури на фоні оранки на глибину 20-22 см сприяв накопиченню запасів ґрунтової вологи в шарі ґрунту 0-100 см. Це також привело до більш раціонального використання її в перший рік і зниження коефіцієнта водоспоживання на 926 м3/ц в порівнянні з контрольним варіантом (табл.1).

Органічні добрива мали свою післядію в подальшому протягом другого та третього років. Так, коефіцієнт водоспоживання був значно нижчим - на 442 м3/ц, (другий рік життя), та на - 271 м3/ц (третій рік життя). Аналогічний вплив органічних добрив на ефективність використання вологи рослинами встановлено при збільшенні глибини оранки до 28-30 см, де зменшення кількості вологи на одиницю продукції сягало 645, 327, 368 м3/ц відповідно за роками використання плантації.

Таблиця 1

Вплив вивчаємих факторів на коефіцієнт водоспоживання тим'яна

звичайного, м3/ц, (1994 - 1998 рр.)

Роки використання

Фон живлення

Без добрив

(контроль)

N60P60

Гній,

40 т/га

Гній, 40 т/га

+ N60P60

Оранка на глибину 20-22 см

1

2354

1674

1428

1376

2

780

630

338

321

3

645

427

374

275

4

1117

586

507

422

5

1994

1791

1410

1361

Оранка на глибину 28-30 см

1

2064

1570

1419

1376

2

681

641

354

304

3

736

414

368

273

4

1012

573

473

458

5

1963

1758

1436

1360

Суттєвої дії способу посіву та ширини міжряддя на показники використання вологи рослинами тим’яну звичайного нами не встановлено.

Вміст нітратів в грунті контрольного варіанту в рік посіву насіння в період сходів становив - 1,37, а на фоні гною його кількість зростала на 0,87 мг/100 г грунту.

На час збирання врожаю цей показник за вегетацію в перший рік життя знизився у варіанті без добрив на 0,50 мг/100 г грунту, тоді як на фоні сумісного внесення гною та мінеральних добрив - на 0,94 мг/100 г грунту, що відповідно позначалось на рівні врожаю.

На другому - третьому роках використання посіву вміст нітратів у варіанті досліду - гній 40 т/га знижувався залежно від фази розвитку рослин. Так, у фазі відновлення вегетації на другий рік використання вміст нітратів в грунті становив 3,30, а в період цвітіння цей показник знизився на 1,06 мг/100 г грунту.

По вмісту сполук рухомого фосфору у грунті в перший рік життя рослин встановлено, що застосування мінеральних добрив дозою N60P60 підвищує вміст рухомого фосфору в період появи сходів тим’яну на 0,95 мг/100 г грунту в порівнянні з контролем. Внесення 40 т/га гною обумовлювало підвищення кількості рухомого фосфору в грунті в два рази порівняно з неудобреними ділянками.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Агробіологічні основи вирощування

  Реферат >> Астрономия
  ... З метою ефективної боротьби з бур’янами велике значення має пожнивне розпушування ... і енергії Сонця в зв’язку з тим, що щільність стеблостою надто ... операцій дозволяє виявити кращі агротехнічні прийоми технології вирощування льону-довгунця, які забезпечують ...
 2. Об рунтування доцільності створення лісових культур (1)

  Реферат >> Астрономия
  ... невиснажливого лі­сокористування, вирощування високопродуктивних лісових насад­жень ... ія їх виконання. Агротехнічні прийоми створення лісових культур ... з важкими непрогрітими грунтами культури створюють ... і сильнозарослих трав'яною рослинністю, використовують ...
 3. Об рунтування доцільності створення лісових культур (2)

  Реферат >> Коммуникации и связь
  ... невиснажливого лі­сокористування, вирощування високопродуктивних лісових насад­жень ... ія їх виконання. Агротехнічні прийоми створення лісових культур ... з важкими непрогрітими грунтами культури створюють ... і сильнозарослих трав'яною рослинністю, використовують ...
 4. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... проектують польові зерно-трав’яні сівозміни без пропашних ... ів і ферм. Тим самим зводячи до ... питання о способах і прийомах заключного (технічного ... вирощування сільськогосподарських культур, або ж на окремих ділянках необхідно провести додаткові агротехнічн ...
 5. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... янів повинна бути комплексною, тобто включати різні біологічні, агротехнічні й хімічн ... її елементів, віддаючи перевагу тим із них, які ... репродукторними, по вирощуванню ремонтного молодняку, вирощуванню й ві ... а також технологічні прийоми, які застосовують при ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015878677368164