Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Любой предприниматель сознает, что его товары не могут нравиться всем покупателям, так как в мире трудно найти одинаковых потребителей с одинаковой ре...полностью>>
Маркетинг->Изложение
Общая стратегия компании и ее маркетинговая стратегия во многом совпадают. Маркетинг заботится о нуждах потребителя и о способности компании удовлетво...полностью>>
Маркетинг->Реферат
осуществляется силами и средствами поставщика на основе заявок розничных торговых предприятий в согласованные сроки. Применение этого метода позволяет...полностью>>
Маркетинг->Бизнес-план
Планирование вообще как величайшее достижение человеческого разума является практически естественным и необходимым элементом поведения людей и в быту ...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналіз попиту за доходами показує, що із скороченням своїх доходів спо­живачі розширюватимуть купівлю про­дуктів низької категорії (коефіцієнт еластичності попиту на картоплю, ка­пусту, столові буряки тощо становить 0,3—0,35). Тому виробництво цих про­дуктів має більші шанси на розширен­ня. А тваринництво, садівництво, ви­ноградарство, навпаки, чекають застій і скорочення.

Щоб подолати негативні тенденції у розвитку ринку продовольства, необ­хідно, насамперед, посилити державне регулювання ринкових відносин, підви­щити ефективність використання ре­сурсів, розширити державну допомогу господарствам. Держава може здійс­нювати регулювання ринку через ціно­ву і кредитно-податкову політику, а та­кож через створення відповідних умов для зміцнення матеріально-технічної бази господарств, удосконалюючи по­даткову систему і систему інших ас­пектів регулювання ринку, з тим щоб посилити стимули до інвестицій і роз­витку НТП.

Цінова політика держави тільки тоді зуде ефективною, коли ціни на сільсь­когосподарську продукцію забезпе­чать необхідні темпи розширеного відтворення виробництва, а прибуток на вкладений капітал буде не нижчим, ніж за інших можливих напрямків його використання.

Поліпшити економічне становище господарств могло б впровадження такого заходу, як відшкодування з бюджету суми ПДВ, виплаченої поста­чальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси, пальне, основні засоби виробництва і нематеріальні активи.

У період переходу до ринкової еко­номіки, поряд із розвитком нових, кон­курентоспроможних джерел поставок засобів виробництва, а також нових каналів збуту, зберігання, переробки і розподілу продукції, необхідно поліп­шити державні поставки та відновити держзамовлення на всі види сільсько­господарської продукції, розширити ін­тервенційні заготівлі.

Доцільно практикувати укладання ф'ючерських контрактів, пільгове кре­дитування сільськогосподарських під­приємств, забезпечення зустрічного продажу необхідних їм ресурсів за пільговими цінами.

Слід розширити захист вітчизняних товаровиробників, зокрема:

збільшити митний податок на імпорт продуктів:

скасувати попередню оплату та по­датки на експорт продуктів:

ввести граничну торговельну над­бавку [не більшу 20%) на вітчизняну сільськогосподарську продукцію:

створити сприятливі умови для вве­зення ресурсів, необхідних для впрова­дження прогресивних технологій виро­щування і переробки продукції, звіль­нивши господарства від сплати митно­го податку та ПДВ;

— реалізувати комплекс заходів що­до розширення зовнішнього ринку сільскогосподарської продукціі, продуктів її переробки.

Економічну політику держави необ­хідно спрямувати на підвищення ефек­тивності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських під­приємств, зміцнення ОПГ населення і селянських (фермерських) госпо­дарств, забезпечення прогресивних структурних зрушень у виробництві сільськогосподарської продукції, реалі­зацію ефективних шляхів і засобів розв'язання соціальних проблем на се­лі. Вирішальне значення тут матиме удосконалення територіального розмі­щення виробництва продукції. Його ра­ціональне розміщення сприятиме прискоренню темпів зростання продук­тивності праці, підвищенню конкурен­тоспроможності продукції, збільшенню маси прибутку на капітал. Найефектив­нішого використання ресурсів можна домогтися лише тоді, коли кожний про­дукт вироблятиметься в регіонах з най­сприятливішими природно-економіч­ними умовами, оскільки в сільському господарстві продукція вирощується працею не тільки людини, а й — приро­ди. На її долю припадає близько ЗО— 40% загальної вартості створеного в сільському господарстві продукту.

А якщо держава й надалі самоухи-лятиметься від регулювання ринку, то зростання цін на промислові товари, що триває, і відповідне зменшення мінової вартості сільськогосподарської продук­ції, скорочення наповненості внутріш­нього ринку через зниження купівельної спроможності населення неминуче призведуть до ще більшого спаду ви­робництва й банкрутства господарств.

Отже, стратегія формування ринку продовольства базується, насамперед, на врахуванні купівельної спромож­ності населення, а також на можли­востях зміцнення вітчизняного сільсь­когосподарського виробництва, роз­витку системи маркетингу, усілякого стимулювання експорту й обмеження імпорту продуктів, розширення державного регулювання ринкових відно­син. Збалансованість попиту і пропо­нування забезпечить ощадливість, конкуренцію та захист споживачів і то­варовиробників.

Основна надія покладається на дер­жавне втручання в економічні відноси­ни, державну допомогу (дотації та субсидії). Метою, яку ставили при цьому урядові чиновники, було залучення до бюджету "тіньових" грошей. "Тіньовики" на те й є "тіньовиками", щоб діяти в підпіллі — вони просто проігнорували цю чергову урядову дурницю. А от для законослух­няних підприємців це "вилізло боком" — ці патенти обернулись для них додатко­вими втратами, які майже не можна компенсувати: ціна товарів і так досягла захмарних висот. Друга урядова дур­ниця — заборона з 1 січня 1997 р. про­дажу товарів, на яких немає відповідної інформації українською мовою. Багато товарів було придбано задовго до цьо­го заходу із "захисту споживача" — що ж тепер із ними робити торгівлі? Мож­на легко передбачити, що з початку нового року торговельні заклади ви­глядатимуть спустошеними. Звісно, що "тіньовиків" це може тільки порадувати. Тому продовжувати закликати до по­дальшого втручання держави в еконо­міку — це просто закликати до суттєво­го погіршення ситуації.

Що ж стосується державної допомо­ги сільському господарству, то це — ли­ше солодкі мрії. Про яку державну допо­могу може йти мова, коли до цього часу держава не повертає боргів селянам за продукцію, здану ще 1995 року? Неві­домо, як і коли вона розрахується за зерно, здане за держзамовленням 1996 року? Де держава візьме гроші на купівлю сільгоспродукції 1997 року?

Вихід - якраз у протилежному: у суттєвому скоро­ченні ролі держави в нашому житті.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... 6.2 Аналіз собівартості перевезень 6.3 Аналіз доходів підприємства 6.4 Аналіз прибутку підприємства 6.5 Аналіз ... а також хлібозаводи. Вивчення та аналіз попиту на послуги проводяться на основ ... ● Виходячи з даних SWOT-аналізу, аналізу дослідження якості послуг ...
 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції (2)

  Реферат >> Астрономия
  ... мств, торгівлі та громадян. Аналіз попиту та пропозицій дозволяє визначити лишки ... ів КВ і МП - більше потреби. Таблиця 1. Аналіз попиту і пропозицій за видами продукції, тис ... підпри­ємства і фірми одержать прибутки. Аналіз попиту на продукцію підприємства. При ...
 3. Аналіз грошового ринку України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... макроекономічному підході до аналізу попиту на гроші з'являє ... чники такого підходу до аналізу попиту на гроші вважають, ... кроекономічному підході до аналізу попиту на гроші швидкість ... в попередньому положенні А). Збільшення попиту на гроші виявиться в посиленні ...
 4. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... забезпечення цінової політики, формування попиту, стимулювання збуту і рекламі, органі ... і устаткування; маркетинг робочої сили вивчення, аналіз попиту та пропозиції робочої сили, мон ... ігаючи за інтенсивністю попиту. При зростанні попиту ціни підвищують, а при ...
 5. Аналіз економічної ефективності виробництва гречки

  Курсовая работа >> Экономика
  ... обслуговуючих їх галузях. Темпи скорочення попиту набувають незворотного характеру. Низькі ... дносяться до продуктів щоденного попиту і характеризуються сезонністю виробництва ... межах єдиного цілого. Наприклад, аналіз попиту чи пропозиції зерна проводиться в ці ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014660358428955