Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Место и роль инновационной политики в структуре государственного регулирования экономики определяются особенностями инновационного процесса как объект...полностью>>
Менеджмент->Задача
Стратегическое управление - это такое управление, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную дея...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Коренные социально-экономические преобразования в России конца 80-х - начала 90-х годов XX века привели к формированию новой социальной группы - менед...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
В различных сферах жизни люди совершают значительное количество властных поступков. Власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Зміст 4

Вступ 5

1 Мотивація та її місце в процесі активізації діяльності персоналу організації 7

1.1 Загальна характеристика мотивації 7

1.2 Поняття активної діяльності, загальні принципи активізації діяльності, наявність зв’язків між ефективністю та мотивацією 8

1.3 Мотиваційний процес 12

2 Теорії мотивації 14

2.1 Змістовні теорії мотивації 15

2.2 Процесуальні теорії мотивації 20

2.3 Альтернативні теорії мотивації 25

3 Рекомендації щодо мотивування в сучасних умовах 30

3.1 Оцінка ефективності та вдосконалення системи стимулювання працівників 30

3.2 Способи реорганізації системи мотивації 31

3.3 Засоби поліпшення системи мотивації 34

3.4 Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення системи мотивації 36

3.5 Рекомендації щодо вдосконалення системи мотивування працівників 38

висновок 40

Список викоританної літератури: 42

Вступ

Менеджмент підприємства являє собою поєднання різних функцій (видів діяльності), які виникають внаслідок поділу управлінської праці. Таких як планування, організація, мотивація, контроль та координація. Функція мотивації охоплює розробку і використання стимулів до ефективної взаємодії суб’єктів спільної діяльності. Завдання цієї функції полягає в забезпеченні виконання роботи членами організації відповідно до делегованих їм обов’язків. Керівникам необхідно знати і уміти використовувати мотивуючі чинники|фактори| для підвищення самовіддачі працівників. Жодна компанія не може досягти успіху без настрою працівників на роботу з|із| високою віддачею, без високого рівня прихильності персоналу, без зацікавленості членів організації в кінцевих|скінченних| результатах і без їх прагнення внести свій вклад|внесок| до досягнення поставлених цілей. Саме тому виникає такий високий інтерес керівників і дослідників, що займаються управлінням, до вивчення причин, що примушують|заставляють| людей працювати з|із| повною|цілковитою| віддачею сил на користь організації. І хоча не можна стверджувати, що робочі результати і робоча поведінка працівників визначається тільки їх мотивацією, все ж |все же таки|значення мотивації дуже велике.

В результаті|внаслідок| реалізації функції організації формуються «матеріальна» і «соціальна» структури, які повинні забезпечити досягнення сформульованих цілей організації. Проте|однак| якщо верстати, устаткування|обладнання|, будівлі і споруди|спорудження| виконуватимуть свої функції відразу після|потім| того, як вони встановлені|установлені| і правильно підключені, то для того, щоб почали|починали| працювати люди, потрібне їх бажання робити|чинити| те, що необхідне для досягнення цілей організації. Причому, з погляду ре­зультату| неважливо|поганенько|, що з'явилося причиною появи такого бажання. Достатньо|досить|, щоб|аби| цілі орга­нізації| або людей, які очолюють організацію, досягалися в результаті|внаслідок| відповідної поведінки її членів. Те, що людей слід спонукати до дій для досягнення деякого бажаного результа­ту|, було|чудово| відомо керівникам з глибокої старовини. Не замислюючись про теоретичну сторону питання, вони вельми|дуже| успішно направляли|скеровували| діяльність своїх підлеглих або підданих на досягнення поставлених або природним чином|природним шляхом| виникнутих цілей, тих цілей, які керівники|, як би вони не називалися, вважали за своїх. Для цього вони використовували різноманітні|всілякі| прийоми і методи формування у членів організації мотивів відповідної поведінки. Але|та| такі – стихійні підходи до мотивації обмежені і не можуть використовуватися в сучасних умовах. Революція у власності і перетворення економічних інститутів суспільства, що супроводжували її ставить підприємство принципово нові стосунки з|із| державними органами, з|із| партнерами, з|із| працівниками. Встановлюються нові економічні і правові регулювальники|регулятори|. У зв'язку з цим удосконалюються відношення|ставлення| між керівниками організацій, між керівниками і підлеглими, між всіма працівниками усередині|всередині| організації.

Актуальність теми мотивації та методів підвищення її ефективності полягає у тому, що без активності, ініціативності працівників, цього в принципі найдешевшого ресурсу, досить складно отримати максимальний прибуток при мінімальних затратах, досягти основної мети будь-якого підприємства

Головною метою курсової роботи є пошук методів, способів підвищення ефективності мотивування персоналу. Реалізація поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:

 • визначити поняття мотиваційного апарату та принципів його використання;

 • ознайомитися з теоретичними основами мотивації;

 • визначити можливі шляхи підвищення ефективності мотивації;

 • ознайомитися з досвідом зарубіжних країн;

 • створити рекомендації щодо удосконалення систем мотивації.

1 Мотивація та її місце в процесі активізації діяльності персоналу організації

1.1 Загальна характеристика мотивації

Дійсні стимули|спонукання|, які примушують|заставляють| людину віддавати роботі максимум зусиль, визначити не просто. Вони надзвичайно складні. Спрощено, в теорії менеджменту виділяють такі підстави, необхідні для участі людини в трудовій діяльності:

 • наявність необхідності працювати|працювати|

 • об'єктивні (фізіологічні) можливості|спроможності|

 • наявність професійної кваліфікації та здібностей

 • наявність мотивації.

При розгляді мотивації працівника передбачається|припускається|, що у нього вже наявні перші три умови участі в трудовій діяльності, оскільки|тому що| ці умови важко ініціювати або управляти ними з боку. Завдання|задача| менеджера полягає|перебуває в управлінні четвертим чинником|фактором|, застосуванні|вживанні| мотивації до людини, яка готова і здатна працювати|здібної||працювати|.

У найзагальнішому вигляді мотивацію людини до діяльності можна представити у вигляді сукупності внутрішніх і зовнішніх по відношенню до людини сил, які, безперервно впливаючи на нього, спонукають до здійснення тих або інших дій. При цьому зв'язок між цими силами і конкретними діями людини визначається дуже складною системою взаємодій, індивідуальною для кожної людини, тому різні люди можуть абсолютно по-різному реагувати на однакові дії з боку однакових сил, тобто вплив мотивації на конкретну людину залежить від багатьох чинників індивідуально.

Розуміючи вищесказане, можна дати більш деталізоване визначення мотивації.

Мотивація  сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, спонукаючих людину до діяльності, встановлюючи межі, форми, ступінь інтенсивності діяльності, рівень витрати зусиль, старання, сумлінності, наполегливості і що додають їй спрямованість, орієнтацію на досягнення певної мети. [3]

Мотивація не є|з'являється| реально спостережуваним фактом, це сконструйоване поняття, тобто|цебто| її не можна безпосередньо спостерігати або виміряти|виміряти| емпіричним шляхом|дорогою|.

Вивчення мотивації необхідне для вирішення багатьох практичних завдань|задач|. Перш за все|передусім|, ці питання цікавлять менеджерів, що займаються|заклопотаних| управлінням персоналом фірми|фірма-виготовлювачі|, для яких дуже важливо знати мотиви поведінки людей і груп|, щоб|аби| активно застосувати ці знання в повсякденній роботі для активізації діяльності персоналу фірми|фірма-виготовлювача|, для підвищення ефективності праці колективу.

1.2 Поняття активної діяльності, загальні принципи активізації діяльності, наявність зв’язків між ефективністю та мотивацією

Вивчаючи аспекти трудової діяльності людини на які впливає мотивація, можна виділити наступні|слідуючі| характеристики діяльності:

1. Зусилля. Одну і ту ж роботу чоловік може виконувати, витрачаючи різні зусилля. Він може діяти в повну силу, витрачаючи всі свої можливості, а може і упівсили. Так само він може прагнути виконувати роботу трохи легше, а може братися до складнішої роботи. І залежить це від ступеня його мотивації на витрату зусиль при виконанні роботи.

2. Старання. Одному працівникові може бути байдуже якість його праці, а інший може прагнути виконати все щонайкраще, не намагається уникнути дозволу складнощів в роботі, прагне до підвищення кваліфікації.

3. Наполегливість виявляється в прагненні продовжувати і розвивати почату справу. Часто зустрічаються люди, які дуже швидко втрачають інтерес до початої справи. І навіть якщо вони мали добрі результати діяльності на початку, втрата інтересу і відсутність наполегливості приведуть до того, що вони невиправдано скоротять зусилля, що додаються, і старання, виконуючи роботу на істотно нижчому рівні в порівнянні з їх реальними можливостями.

4. Ініціатива має на увазі, що працівник здатний самостійно приймати і реалізовувати вирішення для досягнення цілей, що стоять перед ним, не чекаючи вказівки керівництва по будь-якому приводу.

5. Сумлінність при виконання роботи має на увазі дотримання працівником необхідним вимогам і регулюючим нормам, і для багатьох видів робіт це є дуже істотною умовою їх успішного виконання.

6. Спрямованість на досягнення певної мети (особистою і корпоративною) виступає як найважливіша характеристика трудової діяльності людини. Значення цього компоненту вже піднімалося вище. Мотивація, стимулюючи людину до дій, обов'язково задає їм конкретну спрямованість, інакше вони даремні. За допомогою методів мотивування менеджер повинен уміти задавати спрямованість дій підлеглих на реалізацію певної мети.

Активна діяльність працівників має на увазі, що робота ними виконується старанно, з витратою необхідних зусиль, наполегливо і з проявом ініціативи. Поняття «Активізація діяльності», як підвищення її інтенсивності, має на увазі розвиток в діяльності персоналу чотирьох перших компонентів, що характеризують діяльність працівника: зусилля, старання, наполегливості і ініціативи. Всі вони можуть бути сформовані прийомами і методами мотиваційного менеджменту, що ще раз доводить тісний взаємозв'язок мотивування діяльності з активністю персоналу фірми.

Різносторонні дослідження і накопичений практичний досвід показують, що співвідношення ступеня активності діяльності людини до ступеня ефективності цієї діяльності (до результатів його роботи) характеризується кривою лінією (див. рис.1.1).

Рисунок 1.1. Залежність між активністю трудової діяльності та її ефективності [10]

Спочатку, у міру зростання|зросту| активності працівника, результати його праці підвищуються. Пізніше в певному діапазоні активності результати зберігаються на стабільному (достатньо|досить| високому) рівні. Цей етап іменується оптимальним діапазоном активності, коли досягаються якнайкращі|найкращі| з|із| можливих результати.

При надмірній активності праці, коли вона починає|починає| перевищувати межі|межі| оптимального діапазону, підсумки роботи починають|починають| поступово погіршуватися. Це пояснюється|тлумачить| багатьма причинами, найбільш очевидними з|із| яких є|з'являються| наступні|слідуючі|:

 • інтенсивність праці перевищила гранично підтримувану наявністю устаткування та технологіями;|о

 • рівень фізичних і моральних витрат|затрат| працівників вже не компенсується системою відновлення працездатності, що існує|наявний| в організації;

 • накопичується неминуча фізіологічна втома працівників.

Але ефективність праці не визначається тільки через рівень активності. З визначення мотивації можна виділити два складові елементи: діяльність і спрямованість. Діяльність представляється тут як сукупність трудових дій, на здійснення яких був збуджений працівник зовнішніми і внутрішніми мотиваційними силами. Ступінь|міра| активності є|з'являється| характеристикою цих дій. Людина може працювати|працювати| достатньо|досить| активно, але|та| позитивного результату, необхідної ефективності не настане, якщо він працюватиме в невірному напрямі|направленні|, якщо мотиваційні чинники|фактори|, викликавши|спричиняти| діяльність, не задають спрямованості, іншого важливого|поважного| елементу мотивації. Це трапляється, наприклад, якщо підлеглий не має конкретного уявлення про мету своєї роботи. Причиною може бути і незадовільне керівництво, недостатній (або неправильно організований) контроль за його діяльністю. Через невірну спрямованність праці можливе виникнення конфлікту між власними потребами людини і цілями колективу, організації в цілому|загалом|, що створює істотний|суттєвий| бар'єр для підвищення ефективності праці. Ось чому так важливо вірно скомпонувати обидві складові мотивації, активізації та спрямованості. Менеджер повинен використовувати для активізації діяльності персоналу прийоми, методи і стимули, обґрунтовані з погляду мотиваційної теорії. У цьому й полягає суть мотиваційного підходу в управлінні персоналом.

Тому настільки важливе застосування менеджером обидві складених мотивації (діяльності (її активізації) і спрямованості) у взаємозв'язку. Менеджер повинен використовувати для активізації діяльності персоналу прийоми, методи і стимули, обгрунтовані з погляду мотиваційної теорії.

У цьому суть мотиваційного підходу в управлінні персоналом: вплив на характеристики діяльності персоналу може бути ефективно здійсненим лише через управління мотивацією працівників.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... льного життя, зокрема й ефективного управління персоналом, можна вирішувати швидше ... плати, формах і методах матеріальної та нематеріальної мотивації тощо. Не ... ального та економічного розвитку; - організаційно-економічним важелем підвищення ефективності ...
 2. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... методы ... двищення ефективності використання фінансових ресурсів З метою забезпечення ефективної реалізації стратегії розвитку та ... організації контролінгу. У даному аспекті мотивац ... персоналу: 100 тис.грн. Розрахуємо додаткові витрати, пов’язані з організац ...
 3. Управління персоналом організації

  Шпаргалка >> Менеджмент
  ... , форми, методи і критерії роботи з персоналом, спрямовані на підвищення ефективності його використання і діяльності організації загалом. Пол ...
 4. Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... підвищення ефективності управління персоналом. Визнаючи ... зації конкретних заходів і т.д. Саме організація ефективної діяльності персоналу і є основною турботою управління персоналом організац ... методи як раціональна оцінка праці персоналу та управління мотивац ...
 5. Менеджмент як наука і мистецтво управління організацією

  Реферат >> Банковское дело
  ... іння організацією, та напрямки підвищення ефективності виробництва, ефективність структур управляння організацією. 1. ... ій, цьому сприяє структура організації та методи управління; - і ... також мотивації різняться для адміністративного і виробничого персоналу. Це ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019090175628662