Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Резервирование средств играет большую роль в обеспечении стабильной работы Аграрных Формирований (АФ) и сохранности капитала собственников. Резерв – э...полностью>>
Финансы->Реферат
Основная задача проводимой высшими органами власти России социальной политики - максимальное поддержание уровня жизни населения и усиление мер по соци...полностью>>
Финансы->Закон
Стратегічні цілі (зростання добробуту населення, висока зайнятість, економічне зростання, стабіль­ність цін, стабільність банківської процентної' став...полностью>>
Финансы->Реферат
Проблема эффективного хозяйствования торговых предприятий включает лучшее использование их фондов, и в первую очередь - оборотных средств. Наличие у п...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

20

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Інститут економіки і бізнесу на транспорті

Контрольна робота

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Київ 2010

Зміст


ІІ. Вихідні дані для виконання розрахункового завдання 4

2.1 Дані для визначення вар.4 4

2.2 Баланс( форма №1) 4

2.3 Звіт про фінансові результати (форма №2) 5

2.4. Експрес-аналіз платоспроможності підприємства 6

ІІІ. Порядок планування джерел фінансування інвестиційної програми підприємства 9

3.1 Вибір інвестиційної стратегії 9

3.2 Планування внутрішніх джерел фінансування 9

3.2.1 Планування амортизаційних відрахувань 9

3.2.2 Планування нерозподіленого прибутку 10

3.3 Планування зовнішніх джерел фінансування 13

3.4 Складання бюджету фінансування інвестиційних витрат 18

І. Основні положення

Збільшення прибутку підприємства забезпечується шляхом скорочення витрат або збільшення обсягів виробництва, що призводить до зростання чистого доходу від основної діяльності. В обох випадках підприємство, як правило, повинно здійснити капітальні інвестиції в оновлення, реконструкцію, технічне переозброєння виробничих потужностей, тобто понести певні витрати. Виникає завдання пошуку коштів для покриття цих витрат.

Джерела фінансування капітальних витрат поділяються на внутрішні та зовнішні. Основними внутрішніми є амортизаційні відрахування та нерозподілений прибуток. Зовнішні джерела поділяються на залучені та запозичені. До числа залучених відносяться додаткова емісія акцій (для акціонерних товариств), додаткові внески засновників (для інших товариств), цільове фінансування (кошти спонсорів), бюджетні асигнування. Запозиченими є коротко- і довгострокові банківські та комерційні кредити, облігаційні займи, фінансовий лізинг.

При плануванні джерел фінансування інвестиційних витрат, в першу чергу, розраховується обсяг власних джерел. Якщо їх достатньо для покриття витрат, проблема фінансування вирішена; якщо ж власних коштів замало, то визначаються обсяги зовнішніх джерел. Збільшення питомої ваги запозичених коштів підвищує рівень фінансових ризиків. Тому необхідно знайти таке співвідношення між запозиченими та залученими джерелами, яке б забезпечило прийнятний фінансовий стан підприємства.

Підсумковим документом розрахунку є бюджет фінансування інвестиційної програми на плановий рік.

ІІ. Вихідні дані для виконання розрахункового завдання

2.1 Дані для визначення вар.4

Таблиця 2.1

Пп

Показник

1

Приріст чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %

21

2

Скорочення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), %

10

3

Обсяг капітальних інвестицій, %

22

4

Строк корисного використання нових основних засобів, роки

10

5

Відрахування чистого прибутку у резервний капітал, %

13

6

Спрямування чистого прибутку на виплату дивідендів, %

58

Річна ставка відсотка за банківськими кредитами, %:

7

короткостроковими

15,8

8

довгостроковими

21,7

9

Річна ставка відсотка за банківськими депозитами, %

12,3

2.2 Баланс( форма №1)

АКТИВ

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

210,00

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

18881,00

19280,80

Первісна вартість

031

68748,40

71759,30

Знос

032

(49867,40)

(52478,50)

Усього за розділом І

080

19091,00

19280,80

ІІ. Оборотні активи

Запаси: виробничі

100

1956,00

2014,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

684,00

1879,00

Первісна вартість

161

684,00

1879,00

Резерв сумнівних боргів

162

(-)

(-)

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

155,00

149,20

Поточні фінансові інвестиції

220

16,00

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

1609,00

1635,00

Усього за розділом ІІ

260

5671,00

5677,20

БАЛАНС

280

24762,00

24958,00

ПАСИВ

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

10380,00

19776,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3138,00

3838,00

Усього за розділом І

13518,00

23614,00

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Усього за розділом ІІІ

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

510

648,00

702,00

Поточні зобов’язання за рахунками

540-610

236,00

642,00

Усього за розділом IV

620

884,00

1344,00

V. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

14502,00

24958,00

2.3 Звіт про фінансові результати (форма №2)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8502,00

5823,00

Податок на додану вартість

015

1349,00

927,00

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

7153,00

4896,00

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5220,00

3090,00

Валовий:

Прибуток

050

1933,00

1806,00

Інші операційні доходи

060

2017,00

493,00

Адміністративні витрати

070

1215,00

868,00

Витрати на збут

080

113,00

85,00

Інші операційні витрати

090

1863,00

805,00

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

759,00

541,00

Інші доходи

130

138,00

680,00

Інші витрати

160

94,00

418,00

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

803,00

803,00

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

440,00

440

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

363,00

363,00

Чистий прибуток

220

363,00

363,00

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

3589,00

3158,00

Витрати на оплату праці

240

1276,00

977,00

Відрахування на соціальні заходи

250

476,00

352,00

Амортизація

260

639,00

685,00

Інші операційні витрати

270

98,00

99,00

Разом

280

6078,00

5273,00Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... за рахунок засобів бюджетів, позабюджетних фондів ... нвестиційної програми. Намічені до реалізації інвестиційні програми ... і виконання планових завдань, ... нвестиційної діяльності як інвестиційний податковий кредит (податкові канікули на час фінансування інвестиц ...
 2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... бюджетом, тобто до створення передумов для банкрутства підприємства. Крім того, фінансування ... і; зміна галузевої і регіональної спрямованості інвестиційних програм. Формування стратегічних цілей інвестиційно ...
 3. Розробка інвестиційної політики торговельного підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... доцільності вибраної інвестиційної програми (оцінка ефективності. ... фінансуватися з державного бюджету. На інвестиційну політику пі ... мальним середнім витратам на фінансування Ця оптимальна структура ... і якості і обґрунтованості планових показників, в перевірці ...
 4. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ів від інвестиційної діяльності і відповідних надходжень до держбюджету, що використовуються на фінансування соціальних програм ... ється інвестиційний бюджет, який включає доходи і витрати від інвестиційної діяльності, а також потребі в інвестиційних ...
 5. Удосконалення інвестиційної діяльності торгівельного підприємства

  Курсовая работа >> Финансы
  ... програм (не кажучи вже про прямі бюджетні інвестиції в державний сек­тор) впливає на ... нвестиційної діяль­ності. Воно визначається планами й програмами розвитку народного гос­подарства, бюджетами ... У плановому порядку ... джерел фінансування інвестиційної діяльност ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020408630371094