Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Человека образовывает культурная среда — в самом широком ее понимании. Это язык и поведенческие реакции, идеи и идеалы, традиции и технологии... Все т...полностью>>
Педагогика->Реферат
Стресс – комплексный процесс, он всегда включает и физиологические, и психологические компоненты. С помощью стресса организм как бы мобилизует себя це...полностью>>
Педагогика->Реферат
Исследования советских дефектологов Л. С. Выготского, М. И. Земцовой, А. И. Зотова, А. Т. Литвак, Л. И. Солнцевой, В. А. Феоктистовой показали, что в ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Несмотря на многообразие применяемых в школе форм организации обучения с использованием средств новых информационных технологий, таких как научно-иссл...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості.

Роль сім’ї у вихованні особистості. Функції сім’ї: репродуктивна, економічна, побутова, комунікативна, релактивна, виховна. Завдання і зміст виховання дітей у сім’ї.

Типові помилки сімейного виховання.

Орієнтовна програма вивчення сім’ї.

Напрями і форми роботи школи із сім’єю. Організаційна робота школи із сім’єю. Підвищення педагогічної культури батьків. Індивідуальні, групові, колективні та масові форми роботи з батьками.

Неблагополучні сім’ї та особливості роботи з ними. Види неблагополучних сімей: сім’ї соціального ризику, сім’ї конфліктні, сім’ї асоціальні, сім’ї неповні та ін. Принципи роботи з неблагополучними сім’ями.

Залучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання підростаючого покоління.

Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості.

4

1.Класики педагогічної думки про значення сім’ї у вирішенні завдань всебічного розвитку та виховання особистості.

2.Сучасні проблеми виховання молодшого школяра у сім’ї.

3. Умови успішного виховання дитини у сім’ї (на основі аналізу книг В.Сухомлинського "Батьківська педагогіка", А.Макаренка "Книга для батьків", Б.та О.Нікітіних «Ми та наші діти»

4.Оформити папку "На допомогу батькам".

1.Опорний конспект.

2.Письмова розробка вирішення проблеми за алгоритмом

3. Підготувати реферат за бажанням студента

4.Творче завдання.

Семінарське заняття № 29 (2 год.). А.С.Макаренко і В.О.Сухомлинський про сімейне виховання. Досвід виховання дітей у сім’ї Нікітіних.

Практичне заняття № 30 (2 год.). Ділова гра. Проведення фрагментів різних форм роботи з батьками молодших школярів.

Література

  1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.-С.220-233.

  2. Дубасенюк О.А., Іванченко А.В. Практикум з педагогіки: Навч. посібник.-КСДО, 1996.- С.367-381.

  3. Концепція національного виховання, 1994.

  4. Постовий В., Щербань П., Алексєєнко Т., Докукіна О., Стрєльнікова Н. Сім’я і родинне виховання. Концепція // Рідна школа. 1996. № 11—12. С. 15—20.

  5. Закон України “Про освіту”

  6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000.- С.373-397.

Додаткова література

 1. Бабанский Ю.К. Победоносцев Г.П. Комплексний подход к воспитанию школьников.-М.,1980.

 2. Галузинский В.М. Индивидуальньїй подход в воспитании учащегося.-К.,1982.

 3. Державна національна програма ,,Освіта"(,,Україна XXI століття").-К.,1994.

 4. Журавлев В.И. Педагогика системы наук о человеке.-М.1990.

 5. Закон України, ”Про освіту".-К.,1991.

 6. Кабалевський Д.Б. Воспитание ума и сердца.-М.1989.

 7. Ковалев С.В. Психология семейных отношений.-М.,1987.

 8. Концепція середньої загальноосвітньої школи України.-К.,1990.

 9. Концепція безперервної системи національного виховання.-К.,1994.

 10. Концепція школи нової генерації української національної школи-родини. -К., 1994.

 11. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса.-М.,1983.

 12. Кузь В.Г.,Руденко Ю.Д.,Сергійчук З.О.Основи національного виховання.-Умань, 1993.

 13. Неменский П.М. Мудрость красоты.-М.,1981.

 14. Педагогіка /За ред.М.Д.Ярмаченко.-К.,1986.

 15. Постовий В.Г. Сучасна сім’я та її педагогіка.-К.,1994.

 16. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка .-К.,1985.

 17. Українська національна система виховання.-К.,1991

 1. Роль сім’ї у вихованні особистості.

Функції сім’ї: репродуктивна, економічна, побутова, комунікативна, релактивна, виховна. Завдання і зміст виховання дітей у сім’ї.

Сім’я - природний і найстійкіший елемент людського суспільства і виступає своєрідною моделлю суспільства на конкретному історичному етапі розвитку, відображає його моральні та духовні особливості.

Сім’я функціонує на основі спільного побуту, економічного, морально-психологічного укладу, виховання дітей, взаємної відповідальності. Вона забезпечує соціалізацію людини, самореалізацію особистості, захист від проблем, сприяє формуванню особистості з усталеною поведінкою.

Сімяце гармонійний ланцюг розвитку людства. (Концепція національного виховання).

Сім’я невелика соціальна група, до якої входять поєднані шлюбом чоловік і жінка, їх діти (власні або усиновлені), кровні родичі, інші особи, пов ‘язані родинними зв ‘язками з подружжям.

В усіх суспільних формаціях сім’я виконувала і виконує такі основні функції:

 1. Господарсько-економічна функція:

 • забезпечення матеріальних умов існування сім’ї;

 • задоволення матеріальних і духовних потреб;

 • ведення домашнього господарства;

 • розподіл сімейного бюджету.

 1. Репродуктивна функція – продовження роду, відтворення життя, народження дітей.

 2. Виховна функція має 3 аспекти:

 • передача дорослими членами сім’ї дітям накопиченого суспільством соціального досвіду;

 • систематичний виховний вплив сімейного колективу на кожного свого члена протягом всього його життя;

 • постійний вплив дітей на батьків, що спонукає останніх активно займатися самовихованням.

 1. Релактивна функція - надання фізичної, матеріальної, моральної і фізичної допомоги, зміцнення здоров’я один одного, організація дозвілля членів сім’ї (функція організації вільного часу та відпочинку).

 2. Комунікативна функція – задовольняє потребу членів сім’ї в спілкуванні і взаєморозумінні.

 3. Регулятивна функція – включає в себе систему регулювання відношень між членами сім’ї, в тому числі первинний соціальний контроль і реалізацію влади і авторитету.

Всі ці функції перебувають у тісному зв’язку і постійній взаємодії.

Саме в сім’ї формуються основи характеру людини, її ставлення до праці, найважливіших моральних, ідейних і культурних цінностей. Суспільство кровно зацікавлене в міцній, духовно і морально здоровій сім’ї. Ось чому піклування про сім’ю, надання їй допомоги щодо виконання своїх функцій, виховання дітей, розширення заходів, спрямованих на поліпшення матеріальних, житлових та побутових умов багатодітних і молодих сімей має державне значення.

В Законі України “Про освіту” в ст. 59 наголошується:

 1. «Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

 2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

 3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані : постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій і звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього середовища, любов до всієї країни; сприяти здобуттю дітьми освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу; виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.»

Отже, розкриємо сутність поняття «сімейне виховання» та визначимо його мету, зміст та основні завдання.

Сімейне виховання (те ж саме — виховання дітей у родині) — загальна назва для процесів впливу на дітей з боку батьків та інших членів родини з метою досягнення бажаних результатів.

Найвища мета виховання дітей у родині й школі (за Концепцією «Сім’я та родинне виховання») — забезпечити високий рівень освіченості й вихованості свідомого громадянина України, здатного на основі життя й досвіду власного народу та досягнень світової науки й культури, врахування національно-територіальних особливостей України, здійснювати її соціально-економічний розвиток і господарювання, утверджувати найвищі ідеали гуманістичної культури й демократичних взаємин людей, обстоювати і боронити права, гідність і честь своєї Вітчизни.

Отже, метою сімейного виховання є формування якостей і властивостей особистості, які допомагають гідно долати труднощі й перепони, що трапляються на життєвому шляху.

Досвід численних поколінь засвідчує, що до таких якостей й властивостей належить фізичне здоров’я, У Концепції національного виховання (1994р.) у п. 4, який має назву «Система безперервного національного виховання» зазначено:

4.1. Основні виховні завдання сім’ї та родини:

  • формування національної свідомості, самосвідомості і характеру, забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги і любові до батьків, рідної землі та історії свого народу оволодіння абеткою громадянства;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Спільна виховна робота школи сім ї та громадськості

  Реферат >> Педагогика
  Реферат на тему: Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості Завдання, зміст і методика виховання ді ... , статеву розпусту та ін. Залучення громадськості до виховної роботи з учнями потребує від школи координування всіх її виховних впливів. Тому ...
 2. Керівництво навчально-виховною роботою школи

  Реферат >> Педагогика
  ... і виховного процесу. Заходи щодо забезпечення спільної роботи школи, сім'ї, громадськості й трудових колективів з виховання учнів. Спільна робота школи зі Службою ...
 3. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... , їх функції, умови ефективної діяльності. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості. Церква. Дитячі та молодіжні організац ...
 4. Теорія і методика виховної роботи

  Лекция >> Педагогика
  ... йснюється у процесі навчання і виховної роботи у школі та за її межами. Воно є ... і відповідальності важливою є спільна робота вчителів і вихователів, спрямована на ... і громадськості до реалізації виховної роботи. Закономірності і принципи виховного процесу ...
 5. Плани семінарських занять з педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  ... , їх функції, умови ефективності діяльності. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості. Церква. Дитячі та молодіжні організац ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017471313476562