Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
В данной курсовой работе рассматривается существовавшие и существующие международные валютные системы а также проблемы с которыми столкнулись страны в...полностью>>
Финансы->Кодекс
Построение налоговой системы в России. Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Права и обязанности ...полностью>>
Финансы->Реферат
Залогом процветания и основой стабильности положения предприятия служит его устойчивость. Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дат...полностью>>
Финансы->Реферат
От меры экономической ответственности субъектов хозяйствования зависит эффективность любой экономики. Механизм реализации экономической несостоятельно...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський славістичний університет

Інститут економіки та управління

Кафедра економіки та фінансів підприємств

Дипломна робота

Шляхи удосконалення податкової політики підприємства

Київ – 2006

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи розробки податкової політики підприємства

1.1 Функціональне призначення податкових платежів підприємства

1.2 Податкова політика підприємства та її структурні елементи

1.3 Організація процесу розробки податкової політики підприємства

2. Дослідження стану податкової політики ТОВ "ТРІНІТІ"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз динаміки сплати та структури податкових платежів підприємства

2.3 Аналіз стану податкового менеджменту підприємства

3. Основні напрямки удосконалення податкової політики ТОВ "ТРІНІТІ"

3.1 Розробка заходів щодо оптимізації податкової політики підприємства та аналіз їх доцільності

3.2 Рекомендації щодо оптимізації організаційної структури податкового планування

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що сьогодні в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.

В той час практика свідчить про низький рівень ефективності вітчизняної моделі оподаткування підприємств, її неадекватність умовам функціонування ринкового господарства. Саме тому питання реформування оподаткування підприємств сьогодні знаходяться в числі важливих фінансово-економічних проблем, від позитивного вирішення яких значною мірою залежить доля трансформаційних процесів в Україні. Потребує вдосконалення механізму функціонування як податкової системи в цілому, так і окремих її складових, особливо податків на додану вартість та на прибуток. Складність реформування системи оподаткування підприємств посилюється передусім тим, що воно відбувається в умовах дефіциту фінансових ресурсів.

Зміни у перебігу процесів становлення і розвитку нової системи господарювання обумовлюють необхідність перегляду теоретичних підходів до оподаткування підприємств, пошуку шляхів активізації його впливу на результати фінансово-економічної діяльності підприємств. Податки є джерелом формування бюджету, визначає можливості держави у вирішенні задач економічного зростання, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою досягнення адекватної структури суспільного виробництва. В цих умовах оптимізація оподаткування підприємств стає підґрунтям для розв’язання складних питань узгодження інтересів держави і суб’єктів господарювання, синхронізації мікро- та макроекономічних перетворень.

Вагомість окресленої проблематики, її теоретична і практична актуальність та необхідність вирішення проблем оптимізації оподаткування підприємств зумовили вибір теми дипломної роботи, визначили її напрям і послідовність.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю "ТРІНІТІ".

Предметом дослідження є податкова політика підприємства, фактори впливу на процес її розробки, фінансові відносини, які виникають у процесі сплати податків підприємством в умовах ринкової трансформації.

Метою роботи є дослідження теоретичних та методичних аспектів розробки податкової політики підприємства, визначення впливу податкової політики на стан і розвиток ТОВ "ТРІНІТІ", обґрунтування пропозицій щодо удосконалення податкової політики підприємства.

Досягнення поставленої мети передбачає послідовне вирішення таких наукових завдань:

 1. розглянути зміст податкової політики та її складових елементів;

 2. проаналізувати податкову політику підприємства та її розробку на підприємстві;

 3. проаналізувати динаміку сплати та структуру податкових платежів ТОВ "ТРІНІТІ";

 4. розробити шляхи оптимізації оподаткування досліджуваного підприємства з урахуванням результатів дипломного дослідження;

Теоретичні та прикладні аспекти проблеми удосконалення оподаткування завжди привертали увагу науковців і фахівців, які намагалися знайти найбільш ефективні підходи до її вирішення. Серед найбільш суттєвих розробок теоретичної основи системи оподаткування українськими вченими слід назвати праці таких вчених як Чеpник Д.Г., Фомина О.А., Пушкаp М.С., Жуpавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Г., Сопко В.В., Соколов Я.В., Селіванов В.М., Розпутенко І.В., Пушкаpева В.М., Пушкаp М.С., Буpяковский В.В., Кучеpявенко М.П., Пеpепелица М.А., Завгоpодний В.П., Д’яконова І.І., Голов С.Ф., Білик М.Д., Золотько І.А., Біленчук П.Д., Саваріна О., Романенко О.Р., Поддєpьогін А.М., Буpяк Л.Д., Hам Г.Г, Опаpін В.М., Клименко К.Р., Квасовський О.Р., Вітлінський В.В. та інші. В працях вчених-економістів глибоко досліджено теоретичні аспекти проблеми оподаткування, особливості їх реалізації в специфічних умовах ринкової трансформації економіки України.

Методи дослідження. Методологічною основою дипломної роботи є системний підхід до аналізу фінансових процесів. Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. При дослідженні теоретичних основ функціонування податку у системі оподаткування використано метод наукової абстракції; методи спостереження, групування, узагальнення в процесі визначення впливу податку на прибуток на фінансові показники підприємств; економічного аналізу, синтезу, порівняння при аналізі змін фінансового стану підприємства ТОВ "ТРІНІТІ" в умовах даної системи оподаткування; методи структурно-функціонального аналізу – при виборі пріоритетних напрямків мінімізації оподаткування юридичних осіб. Теоретичну основу дослідження становили фундаментальні положення теорії фінансів, грошового обігу і кредиту, сучасні концепції оподаткування.

Інформаційною основою дипломної роботи стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, закони України, нормативно-правові акти державних органів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики, звітні дані балансу, звіт про фінансові результати ТОВ "ТРІНІТІ".

1. Теоретичні основи розробки податкової політики підприємства

1.1 Функціональне призначення податкових платежів підприємства

Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства. Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням державою суспільно необхідних функцій. За економічним змістом податки – це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій [8, с.56].

Одним із головних важелів регулюючих економічні взаємовідносини товаровиробників із державою, стає податкова система, що повинна сприяти ділової активності і підприємництву, виходу країни з кризи. Сучасна податкова система, що створюється в Україні, повинна відповідати перехідному стану економіки, відбивати і формувати відношення між суб’єктами і їхніми інтересами, насамперед між державою, зацікавленою в одержанні фінансових засобів, трудовим колективом, зацікавленим у підвищенні власних прибутків, і господарствами.

Проблема побудови ефективної податкової системи – одна з найбільш актуальних у процесі становлення в Україні ринкових відносин і закладання підвалин для економічного зростання. Однак існуюча система не тільки не заохочує, а в ряді випадків прямо перешкоджає зусиллям підприємств щодо розвитку виробництва і підвищення його рентабельності. Вона не відповідає цілям економічної, у тому числі промислової, політики держави і потребує невідкладних змін. Ці обставини надають особливої актуальності запровадженню нової парадигми оподаткування в Україні. Вона повинна бути спрямована на створення організаційно-правових основ оподаткування ринкового типу, формування в країні зваженої податкової політики, створення умов для переходу до економічного зростання і бути частиною практичних заходів щодо комплексного розв’язання проблем ринкових реформ. Створення раціональної податкової системи, яка забезпечить збалансованість загальнодержавних і приватних інтересів, сприятиме розвитку підприємництва та нарощуванню національного багатства України.

Податки являють собою обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету. За економічним змістом це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. На відміну від фінансів у цілому ці взаємовідносини мають односторонній характер – від платників до держави. Повернення переплат податків не може розглядатись, як зворотній рух, тому що воно пов’язане не із сутністю розглядуваних відносин, а з характером розрахунків з бюджетом — якби вони були максимально правильними, то переплат взагалі не було б.

Питання про встановлення кола податків має суто теоретичне значення з точки зору класифікації платежів юридичних і фізичних осіб державі. У фінансовій термінології застосовуються три терміни, що відображають платежі державі – плата, відрахування, податок. Причому в окремих випадках плата і відрахування виступають як тотожні податкам поняття. Плата передбачає певну еквівалентність відносин платника з державою.

Відрахування передбачають цільове призначення платежів. Воно може бути тільки частковим, тобто встановленим згідно з економічним змістом платежів, або повним, коли витрачання коштів у повнім обсязі проводиться тільки за цільовим призначенням. Відрахування відносяться здебільшого на витрати виробництва і включаються у собівартість. Розміри відрахувань встановлюються на нормативній основі до джерела сплати чи відповідно до певного показника (наприклад, відрахування на соціальне страхування, у фонд зайнятості – у процентах до фонду заробітної плати). Податки встановлюються для утримання державних структур і для фінансового забезпечення виконання ними функцій держави – оборони, управління, соціальної та економічної. Вони не мають ні елементів конкретного еквівалентного обміну, ні конкретного цільового призначення. Однак, якщо їх розглядати у загальному вигляді, то ці прикмети плати і відрахування видно досить чітко.

Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, визначається станом оподаткування. Відмінності між платою, відрахуваннями і податками як формами платежів юридичних і фізичних осіб державі не суттєві. Вони стосуються тільки рівня конкретизації цільового призначення. Одночасно слід зазначити, що якщо плата і відрахування можуть сплачуватись як державі, так і іншим юридичним і фізичним особам, то податки – це атрибут держави і тільки держави. Разом з тим очевидно, що розгляд форм платежів тільки за їхнім змістом не дає можливості чітко визначити коло податків. Тим більше, що іноді тотожні за змістом платежі можуть мати різну назву, наприклад, "плата за воду" і "податок на воду", "плата за землю" і "земельний податок".

Розрізняють три групи доходів бюджету: податки, податкові платежі у формі плати і відрахувань, а також власні доходи держави [14, с.44-46]. Податки і податкові платежі — це надходження державі від інших форм власності, перехід власності із приватної, особистої форм в державну. Власні доходи виникають у держави як власника засобів виробництва. Все, що створене в державному секторі, належить державі. Вона як власник має право на весь створений чистий дохід-прибуток державних підприємств та організацій. Однак держава централізує тільки частину прибутку. При цьому може використовуватись як прямий метод централізації за допомогою платежів або відрахувань з прибутку, так і податковий метод. Сутність податків як економічної категорії проявляється в їх функціях (рис. 1.1) [23, с.59-64]. Більш повна характеристика податків представлена у додатку 1.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  ... стану підприємства та пошук шляхів його удосконалення. Відпов ... ів підприємств. У складних умовах вітчизняного податкового клімату ... тика, до складу якої входить оцінювання фінансового стану підприємства ... резервів поліпшення фінансового стану підприємства та його ...
 2. Амортизаційна політика підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ї політики підприємства. Третій розкриває основні шляхи покращення амортизаційної політики підприємства та ... ється через податкову амортизацію, яка є елементом податкової політики держави. Ця ... удосконаленню організації матеріально-технічного забезпечення підпри ...
 3. Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  ... політики для розвитку підприємства 1.3 Види дивідендної політики 1.4 Стабільність дивідендної політики підприємства ... ї політики, теорія податкової диференц ... шляхом приватизації або корпоратизації державного підприємства ... Удосконалення дивідендної політики ...
 4. Податкове планування на підприємстві

  Реферат >> Менеджмент
  ... Ефективна податкова політика підприємства здатна суттєво сприяти удосконаленню метод ... , банком, контрагентами. Податкова політика підприємства враховує, в першу ... податкових пільг. Крім того, підприємство може оптимізувати порядок справляння податків шляхом ...
 5. Податкова політика України (2)

  Дипломная работа >> Финансы
  ... інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Інакше кажучи, податкова політика ведеться за ... фондами і бюджетами" 3. Шляхи удосконалення функціонування податкової політики України 3.1 Напрямки удосконалення адміністрування податк ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029850006103516