Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Учебное пособие
Анализ спроса и предложения отвечает на ряд вопросов: на какие товары вырастет спрос, если будет повышена заработная плата определённой группе работни...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Потребности людей неисчерпаемы Могут быть предельны физические объёмы потребления материальных благ, но только не качественные их параметры Это опреде...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Целью данной работы является изучение влияния различных параметров на чистый национальный продукт, различия ЧНП в открытой и закрытой экономике, как в...полностью>>
Экономика->Шпаргалка
Среди многих экономических наук можно выделить теоретическую и прикладную экономику, которые представляют направления наиболее актуальные для познания...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВСТУП

Підвищення ефективності використання державних ресурсів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України та піднесення суспільного добробуту, а також виконання завдань, що впливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям”, можливо досягти, зокрема, шляхом системного вдосконалення діяльності органу державного сектору, підвищення культури державного управління.

Важливим інструментом державного управління, що дає змогу досягти виконання зазначених завдань та звузити коло потенційних проблемних питань, пов’язаних з діяльністю органів державного сектору, є державний внутрішній фінансовий контроль. Ефективний державний внутрішній фінансовий контроль сприяє державному управлінні при зміні середовища, потреб та пріоритетів суспільства та держави. Тому з метою вдосконалення державного управління, впровадження нових технологічних досягнень з урахуванням програмних змін необхідно проводити оцінку державного внутрішнього фінансового контролю для приведення його у відповідність з потребами сьогодення.

У Концепції розглядаються питання організації та функціонування державного внутрішнього фінансового контролю в системі органів сектору. У ній не порушуються питання зовнішнього фінансового контролю (аудиту), що здійснюються Рахунковою палатою відповідно до законодавства, та питання стосовно державного нагляду і контролю за діяльністю інших, ніж державні та комунальні підприємства, установи та організації (крім їх діяльності, пов’язаної з використанням державних ресурсів) і функціонування їх систем внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту.

Державний внутрішній фінансовий контроль – це система здійснення внутрішнього контролю, проведення внутрішнього аудиту, інспектування, провадження діяльності з їх гармонізації з метою забезпечення якісного управління ресурсами держави на основі принципів законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості. Ефективна система внутрішнього контролю складається з таких елементів: а) середовище контролю; б) оцінка

ризиків; в) контролююча діяльність; г) інформація та інформаційний обмін; д) моніторинг.

Навіть при досконалій організації і забезпеченні функціонування системи внутрішнього контролю не можна бути повністю впевненим у досягненні мети. Фактори, які існують за межами дії контролю або впливу керівництва органу державного сектору, можуть впливати на здатність органу досягати мети. Функціонування системи внутрішнього контролю спрямоване на запобігання дублюванню або змішуванню функцій і не перешкоджання здійсненню управління.

Існує певна неузгодженість у визначенні понятійної бази державного внутрішнього фінансового контролю, яка застосовується у законодавстві, науковій та практичній діяльності України. В Україні відсутній рамковий закон про фінансовий контроль, який би визначав базову структуру, суб’єкти та об’єкти контролю. Так само відсутнє загальне законодавче визначення сутності та процедур контролю в системі діяльності органів державного сектору.

Проблема правової невизначеності цілісної системи державного внутрішнього фінансового контролю частково розв’язується окремими законами та чисельними підзаконними нормативно – правовими актами, де окреслено контрольні повноваження і процедури лише для деяких міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, основною або однією з відокремлених функцій діяльності в яких є контроль за фінансово – господарською діяльністю інших органів державного сектору, що не належать до сфери їх управління (централізований контроль). Разом з цим у вітчизняному правовому полі існує не визначення щодо трактування понять „зовнішній контроль” і „внутрішній контроль”.

Система державного внутрішнього фінансового контролю, що функціонує на сьогодні в Україні, лише частково враховує основні принципи систем державного внутрішнього фінансового контролю країн ЄС. Поняття „фінансовий контроль” найбільше відповідає широке за змістом поняття „фінансове управління”, поняттю „аудит” – загальне поняття „контроль”.

Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам, яка здійснюється незалежними особами, аудиторськими фірмами, що уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. На даний час в Україні внутрішній аудит виходячи з суті його поняття здійснюється лише ГоловКРУ та підпорядкованими йому територіальними органами відповідно до вимог Порядку проведення органами державної контрольно – ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм. В Україні відсутній орган з гармонізації фінансового управління і контролю та внутрішнього аудиту. ГоловКРУ відповідає за координацію та методичне забезпечення діяльності контроль – ревізійних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також здійснює контроль за станом їх роботи.

В даній роботі розглянуто базу практики, а саме КРУ в Апостолівському районі Дніпропетровської області.

Предметом дослідження даної роботи є облік і контроль розрахунків з бюджетом за податками та платежами до Державного бюджету на підприємстві.

Об’єктом дослідження обрано структурний підрозділ ВАТ „Дніпропетровськгазу” - Апостолівське управління експлуатації газового господарства.

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

2.1. Методика контролю розрахунку та обліку за податками та платежами

За умов повної господарської самостійності, яку на сучасному етапі розвитку економіки України повинно мати кожне підприємство, організація обліку повинна забезпечити можливість здійснення оперативного контролю розрахунків податків та платежів до Державного бюджету.

Основні функції по організації контролю податків та платежів до Державного бюджету на АУЕГГ виконують головний бухгалтер, керівник, а контроль здійснює ДПІ.

Найбільш важливою формою податкового контролю (рис.2.1) є податкові перевірки. Податковий контроль здійснюється органами податкової служби у формі безвиїзної податкової перевірки (камеральна перевірка) або виїзної податкової перевірки (документальна перевірка).

Податкові перевірки

Облік платників податківФорми податкового контролю

Оперативно – бухгалтерський облік надходження податків

Контроль за відповідністю витрат фізичних осіб їх доходам


Рис. 2.1 Форми податкового контролю

Проведення податкового контролю необхідно здійснювати за наступними етапами:

1. Передперевірочний аналіз.

2.4. Напрямки можливої оптимізації показників розрахунку за податками та платежами

Серед численних економічних проблем, які постали перед Україною у період переходу її від командно-адміністративної до ринкової форми ведення господарства, чільне місце посідає створення ефективної системи оподатку­вання юридичних і фізичних осіб. У цьому зацікавлена як держава, податкові органи, так і платники податків.

Тому особливої актуальності набувають дослідження теоретичних, методологічних і прагматичних підвалин податкової політики та формування податкової системи в державі.

Слід зазначити, що податкова система України пройшла певний шлях сво­го становлення і нині перебуває на етапі вдосконалення. Недосконалість систе­ми оподаткування в Україні визнається багатьма вченими-фінансистами.

Так, комплексними проблемами при функціонуванні і розрахунку показників ПДВ є:

1. зниження його фіскальної ефективності;

2. проблема бюджетної заборгованості з ПДВ.

Ці проблеми складаються з низки часткових проблем, а саме:

- зростання обсягу пільг з ПДВ;

- ухилення від сплати податку та незаконні вимоги на його відшкодування;

- наявність „лазівок” в податковому законодавстві;

- неефективний механізм примусового стягнення податку до бюджету;

- підвищення частки експорту в економіці та ін.

Для усунення цих недоліків необхідний системний підхід. Він може бути спрямований на поліпшення адміністрування цього податку а також на пошук резервів підвищення надходжень з ПДВ.

Отже, такий підхід може ґрунтуватися на таких засадах:

- впровадження ПДВ - рахунків, які відкриватимуться платникам для акумуляції коштів для операцій з вхідним та вихідним ПДВ;

- перехід від методу нарахувань до касового методу при визначенні дати податкового зобов’язання та права на податковий кредит, а також підвищення відповідальності господарюючих суб’єктів за виконання своїх фінансових зобов’язань.

Цей крок сам по собі є важливим, оскільки перешкоджатиме зростанню недоплати, а також виникненню права на податковий кредит за відсутності розрахунків з постачальником за придбані товари, що, у свою чергу, сприятиме узгодженню вимоги на відшкодування з процесом створення джерел для такого відшкодування у тому самому технологічному ланцюжку.

Запровадження нового механізму відшкодування ПДВ, основними концептуальними моментами якого є скорочення терміну відшкодування, а також зменшення рівня суб’єктивного підходу до відшкодування шляхом мінімізації втручання органів виконавчої влади у цей процес. Такі жорсткі методи адміністрування ПДВ будуть пом’якшені зниженням ставки податку.

Здійснення контролю податковими органами за правильністю розрахунків показників за податками та платежами повинно здійснюватись в поєднанні проведення систематичного роз’яснення платникам податків їх прав і обов’язків з наданням допомоги щодо виконання чинного податкового законодавства та постійний контроль за правильністю розрахунків показників за податками та платежами до Державного бюджету.

На дотримання податкового законодавства впливає перш за все фактор оптимальності сукупних податків. Але разом з тим, консультаційно-роз’яснювальна робота, забезпечення прав платників податків і ефективні механізм їх реалізації посідають важливе місце у виконанні податкових зобов’язань. Від якості виконання цієї функції податковими органами безпосередньо залежить стан дотримання платниками податкової дисципліни та повноти надходжень до бюджету.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ефективності господарювання РОЗДІЛ 3 Формування стратегії підвищення ефективност ... рми. До таких показників ... Резерви підвищення прибутковості продукції. 2.5. Резерви зміцнення фінансового стану. 2.6. Резерви підвищення рівня рентабельності. 3.Групування резерв ...
 2. Організація управління витратами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... швидко змінюються. Так, у ринкових умовах господарювання постійно змі ... в процесі виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства З виробничим ... та енергетичних ресурсів, ефективного використання обладнання, пошуку резервів економії ресурсів. ...
 3. Оцінка ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ "Сокирянське газове господарство"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... у найближчий, так і у віддаленішій перспективі. Мета даної роботи - пошук резервів підвищення рентабельності виробництва ... підвищення ділової активності та ефективності господарювання. З метою підвищення ділової активності та ефективності господарювання ...
 4. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

  Дипломная работа >> Экономика
  ... економічних умов господарювання [117, с.43]. Таким чином, ефективність виробництва ... праці, немаловажними постають питання пошуку нових каналів реалізації, ... прибуткових господарств вказує на значні резерви підвищення ефективності виробництва плодово-ягідної ...
 5. Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КФ Ольга

  Дипломная работа >> Экономика
  ... мства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх ... остаточні результати господарювання характеризують  показники ... резерв підвищення рентабельності продажів за рахунок зазначених вище резервів підвищення прибутку складе 2,88%. Таким ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019640922546387