Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Законом Украины "Об аудиторской деятельности" дается следую­щее определение аудита: "аудит - это проверка публичной бухгал­терской отчетности, учета, ...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Курсовая работа на тему: Учет нематериальных активов объемом 40 страниц содержит введение, два раздела, практическую часть, заключение и два приложени...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
В современных условиях формирование полной информации о хозяйственных процессах практически невозможно без информации о нематериальных активах. Данный...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Контрольная работа
Вложения во внеоборотные активы представляют собой инвестиции в недвижимое имущество и другие нематериальные активы Однако осуществляются не малые рас...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

З метою більш детальної оцінки правильності нарахування амортизаційних відрахувань розрахунки в табл. 2.7 порівняємо з даними, які містяться в розрахунку амортизації (дод. 8), дані, яких відобразимо в табл. 2.8.

Таблиця 2.8 Перевірка достовірності нарахування амортизації на необоротні активи за 2006 рік по філії ЛОК "Ялинка"

грн.

Зміст господарської операції

Згідно даних обліку

Згідно даних перевірки

Відхилення (+;–)

Групи основних засобів

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Балансова вартість на початок розрахункового періоду

607771,00

3744,00

607508,00

3744,00

+263,00

-

Сума нарахованого зносу за І квартал

7597,00

234,00

7593,88

234,00

+3,12

-

Сума нарахованого зносу за ІІ квартал

7501,00

219,00

7498,92

219,37

+2,08

-0,37

Сума нарахованого зносу за ІІІ квартал

7406,00

205,00

7405,69

205,67

+0,31

-0,67

Сума нарахованого зносу за ІV квартал

7316,00

98,00

7313,14

192,81

+2,86

-94,81

Балансова вартість на кінець розрахункового періоду

570635,00

1467,00

570469,89

2701,83

+165,11

-1234,83

В результаті здійсненої перевірки, щодо правильності нарахування суми зносу на об’єкти основних фондів груп І та ІІ, результати, яких записані в табл. 2.8, видно, що суми перевірки з даними ЛОК "Ялинки" не співпадають.

Здійснюючи нарахування зносу по групах основних фондів ЛОК "Ялинка" завищувала дані значення нарахованого зносу до більшого числа з відкиданням копійок, так як в податковому обліку передбачено здійснювати розрахунки з точністю до гривень. В результаті чого і було завищено суму нарахованої амортизації за 2006 рік.

Грубим порушенням ЛОК "Ялинка" при нарахування зносу на об’єкти групи І, а саме шашлична "Колиба", є те, що нарахування зносу відбувалося до досягнення балансовою вартістю менше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на 01.01.07 р. вартість цього об’єкта становить 251,00 грн. в результаті продовження нарахування амортизації на шашличну "Колиба" відбулося відхилення вартості групи основних фондів на початок розрахункового періоду на 263,00 грн. і внаслідок цього будуть неправильні розрахунки щоквартального зносу і балансової вартості на кінець розрахункового кварталу.

По групі ІІ основних фондів було заниження значення нарахованого зносу, в результаті запису цілого числа з відкиданням копійок. В загальному по чотирьох кварталах сума заниження склала 95,85 грн.

Балансова вартість на 01.01.07 р. групи ІІ основних фондів занижена на 1234,83 грн., внаслідок не нарахування суми зносу на транспортні засоби за ІV квартал 2006 року.

В результаті здійсненої перевірки правильності нарахування зносу на об’єкти основних засобів ЛОК "Ялинка" слід врахувати дані недоліки і здійснити заходи по усуненню виявлених недоліків.

Наступним етапом аудиту амортизаційних відрахувань буде перевірка правильності віднесення суми нарахованої амортизації на рахунки бухгалтерського обліку та правильності відображення їх в відомостях аналітичного та синтетичного обліку.

При цьому основними документами для здійснення перевірки буде відомість по нарахуванню амортизації за IV квартал 2006 року, журнал – ордер 4, оборотній баланс.

Перш за все необхідно визначити чи правильно ЛОК "Ялинка" застосовує рахунки бухгалтерського обліку для відображення сум нарахованого зносу та амортизації. Дану інформацію можна отримати з головної книги. Як видно для обліку зносу основних засобів філія відкриває такі рахунки:

 • 131 "Знос основних засобів" де обліковується інформація по нарахуванню зносу на будівлі, споруди а точніше на об’єкти групи 1 основних фондів;

 • 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" де обліковується інформація по нарахуванню зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та предмети прокату;

 • 134 "Знос основних засобів" обліковується інформація по нарахуванню зносу на машини та обладнення;

 • 135 "Знос основних засобів", обліковується інформація по нарахуванню зносу на транспортні засоби.

Оскільки ЛОК "Ялинка" не використовує рахунки класу 9, то для відображення в обліку сум нарахованої амортизації використовують рахунок 83 "Амортизація" до якого відкриває такі субрахунки:

 • 831 "Амортизація основних засобів", обліковується інформація по нарахуванню зносу на будівлі та споруди (рахунок 131), на машини та обладнання (рахунок 134) та транспортні засоби (рахунок 134);

 • 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів", де обліковується інформація по сумі нарахованого зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та предмети прокату.

Отже, для відображення сум нарахованого зносу та амортизації ЛОК "Ялинка" відкриває окремі рахунки такі, як 134 "Знос основних засобів (машини та обладнання)" та 135 "Знос основних засобів (транспортні засоби)".

Відкриття цих рахунків суперечить плану рахунків бухгалтерського обліку, оскільки на рахунку 134 обліковується інформація по сумі нарахованого зносу на довгострокові біологічні активи.

З метою перевірки правильності віднесення сум нарахованого зносу та амортизації на рахунки бухгалтерського обліку. Для цього зробимо порівняльний аналіз на основі відомості по нарахуванню амортизації, оборотного балансу, журналу ордеру 4 та даних головної книги по рахунку 13 "Знос" та 83 "Амортизація", розрахунки чого проведемо в табл. 2.9.

Таблиця 2.9 Перевірка тотожності даних рахунків бухгалтерського обліку в ЛОК "Ялинка" за IV квартал 2006 року, грн.

Зміст господарської операції

За даними відомості по нарахуванню амортизації

За даними оборотного балансу

За даними журналу ордеру 4

За даними головної книги по рахунку 13 "Знос"

За даними головної книги по рахунку 83"Амортизація"

Нараховано амортизацію на першу групу

7316,00

7316,00

-

-

-

Нараховано амортизацію на другу групу

98,00

98,00

-

-

-

Всього нараховано амортизації

7414,00

7414,00

7414,00

7414,00

7414,00

Списано необоротні матеріальні активи

48505,58

48505,58

-

-

-

Списано предмети прокату

20203,42

20203,42

-

-

-

Всього списано за рахунок зносу необоротних активів

68709,00

68709,00

68709,00

На основі здійснених господарських операцій в IV кварталі 2006 року було здійснено перевірку, щодо правильності здійснених записів у документах та перевірка тотожності даних. З метою отримання наочної інформації по даних операціях всі розрахунки були здійснені в табл. 2.9 і видно що дані записи по наведених документах відповідають сумам здійснених господарських операцій.

Оскільки амортизація відображається не тільки у відомостях аналітичного і синтетичного обліку, але і в фінансовій та податковій звітності, тому з метою перевірки тотожності даних звітів зробимо також порівняльний аналіз на основі звіту про фінансовий результат, приміток до річної фінансової звітності та додатку К 1/1 до декларації про податок на прибуток, розрахунок здійснимо в табл.2.10.

Таблиця 2.10 Перевірка тотожності даних фінансової та податкової звітності в ЛОК "Ялинка" за 2006 рік, тис. грн.

Назва груп основних фондів

За даними Звіту про фінансовий результат, тис.грн

За даними приміток, до річної фінансової звітності тис.грн

За даними Декларації про прибуток підприємств, тис.грн

Група 1

-

29,9

29.8

Група 2

-

7,6

2,3

Всього:

37,5

37,5

32,1

Як видно з табл.2.10 дані фінансової та податкової звітності по нарахуванню амортизації за 2006 рік не співпадають. Оскільки нарахування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи та предмети прокату в податковому обліку не включаються до розрахунку амортизації і не відносяться на витрати підприємства.

Отже в процесі здійснення аудиту амортизаційних відрахувань за період 2006 року по філії ЛОК "Ялинка" було проведено:

 • перевірку, щодо правильності розподілу об’єктів необоротних активів на групи основних фондів;

 • перевірку, щодо правильності застосування норм амортизаційних відрахувань до груп основних фондів;

 • перевірку правильності здійснення розрахунку амортизаційних відрахувань;

 • перевірку правильності віднесення сум нарахованого зносу та амортизаційних відрахувань на рахунки бухгалтерського обліку та відображення їх даних у відомостях аналітичного та синтетичного обліку;

 • перевірка тотожності даних по амортизації фінансової та податкової звітності.

В результаті проведених аудиторських процедур було виявлено неправильне здійснення розрахунку амортизаційних відрахувань у ЛОК "Ялинка" так, як нарахування зносу відбувалося на об’єкт першої групи незважаючи на те, що вартістю об’єкта було досягнуто ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тому нарахування зносу на цей об’єкт в наступному періоді потрібно припинити. А також записом сум амортизаційних відрахувань до цілого числа без копійок, що і призвело до відхилення з даним розрахунком (табл.2.1).

Основні методи, які використовувалися в процесі здійснення аудиту амортизаційних відрахувань є методи документального контролю, а саме співставлення даних по документах, арифметична перевірка, формальна перевірка.

Основний нормативно правовий документ, яким керувалися в ході здійснення перевірки правильності нарахування амортизаційних відрахувань є стаття 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та правильності відображення зносу та амортизації на рахунках бухгалтерського обліку – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов’язань, П(С)БО 7 "Основні засоби" та Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України".

На основі проведеного дослідження системи нарахування амортизації визначено її особливості. Система нарахування і використання амортизації – це складова обліково-аналітичної системи вихідну інформацію, яку пропонуємо використовувати у подальшому для проведення додаткових розрахунків та підготовки відповідної звітності. Для цього доцільно поступово гармонізувати об’єкти обліку й оподаткування, що в подальшому призведе до зниження потреби у веденні розрахунків в окремій податковій системі та недоцільності існування самої системи. Тому для забезпечення інтересів підприємства і держави, які полягають в отриманні ними достовірної інформації, пропонуємо зробити базову вихідну інформацію обліково-аналітичної системи, за даними якої проводити розрахунки податків. Зміни доцільно внести на законодавчому рівні.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік податку на прибуток та ПДВ

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... податку; суму амортизаційних відрахувань. Скоригований валовий дох ... – 608 с. Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ... 448 с. 8 Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ...
 2. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... активів» ведеться облік сум нарахованої амортизації нематеріальних активів. Таблиця 2.8 Облік амортизаційних відрахувань ФОП „Ганжа ... і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 9.- C.3-6. Бодюк А. В. Методологічні та ...
 3. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (1)

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... проблем залишаються невирішеними. Облік і аудит виробництва і калькулювання собі ... зміна суми амортизаційних відрахувань, Ап і Аб - сума амортизаційних відрахувань у плановано­му і ... місце посідає бухгалтерський облік і аудит в деревообробній промисловості. В ...
 4. Амортизація

  Научная работа >> Экономика
  ... 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань 17 2.2. Облік амортизації і зносу основних засобів 20 ... , від 25.11.2002р. №989 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №12. – с. 33-36. 3. Азаренкова ...
 5. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... дручнику для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів авторів Бутинця ... навпаки; зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань – характеризує зміни техні ... вищих навчальних заходів спеціальності “Облік і аудит”– Житомир: ПП “Рута”, 2003. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019400119781494