Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Законом Украины "Об аудиторской деятельности" дается следую­щее определение аудита: "аудит - это проверка публичной бухгал­терской отчетности, учета, ...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Курсовая работа на тему: Учет нематериальных активов объемом 40 страниц содержит введение, два раздела, практическую часть, заключение и два приложени...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
В современных условиях формирование полной информации о хозяйственных процессах практически невозможно без информации о нематериальных активах. Данный...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Контрольная работа
Вложения во внеоборотные активы представляют собой инвестиции в недвижимое имущество и другие нематериальные активы Однако осуществляются не малые рас...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналітичний облік по даному рахунку здійснюється у відомості самостійно в довільній формі (дод.11). Дана відомість побудована у вигляді шахматки, і схожа за своєю будовою на Журнал- ордер.

Синтетичний облік нарахування амортизації необоротних активів ЛОК "Ялинка" веде в Журналі ордері 4 (дод.19),

Згідно даних аналітичного обліку (дод.11), основну кореспонденцію по рахунку 13 "Знос необоротних активів", яку проводить ЛОК "Ялинка" можна відобразити в табл. 2.6

Таблиця 2.6 Таблиця реєстрації господарських операцій по рахунку 13 "Знос необоротних активів" в ЛОК "Ялинка" за 2006 рік

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума,

грн.

Нараховано амортизацію на основні засоби групи 1

831

131

7316

Нараховано амортизацію на основні засоби групи 2

831

134

98

Списано інші необоротні матеріальні активи

132

112

32557,03

Списано малоцінні необоротні матеріальні активи

132

112

15948,55

Списано предмети прокату

132

116

20203,42

Як видно з табл. 2.6 рахунок 13 "Знос необоротних активів" кореспондує по кредиту з дебетом субрахунку 831 "Амортизація основних засобів" та по кредиту з субрахунками 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", 116 "Предмети прокату".

Для обліку витрат, які пов’язані з нарахуванням зносу на основні засоби використовують активний рахунок 83 "Амортизація" по дебету – накопичення витрат пов’язаних з нарахуванням зносу на групи основних фондів, а по кредиту списання цих витрат на рахунок 79 "Фінансові результати".

До рахунку 83 "Амортизація" відкривають такі субрахунки:

831 "Амортизація основних засобів".

832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів".

На субрахунку 831 "Амортизація основних засобів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації на основні засоби

На субрахунку 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи..

Згідно даних табл. 2.6 нарахування амортизації по дебету відображається на рахунку 831 "Амортизація основних засобів" та по кредиту рахунків 131 "Знос основних засобів (будівлі та споруди)", 134 "Знос основних засобів (малоцінні необоротні матеріальні активи та прокат)" на яких обліковується знос основних засобів по відповідних групах.

Так як лікувально-оздоровчий комплекс "Ялинка" використовує в бухгалтерському обліку для відображення своїх витрат рахунки восьмого класу, то можна за допомогою рис. 2.3 побачити, яку частину амортизаційні відрахування складають в загальній сумі операційних витрат досліджуваного підприємства.

Рис. 2.3. Частка амортизаційних відрахувань в загальній сумі витрат підприємства

Амортизаційні відрахування проводяться філією щоквартально та включаються до складу валових витрат, що є основою для визначення прибутку, який підлягає оподаткуванню.

Отже, особливістю відображення в обліку зносу необоротних активів ЛОК "Ялинка" є те, що:

 • до рахунку 13 "Знос необоротних активів" відкриваються окремі субрахунки: 134 на яких обліковується знос на машини та обладнання та 135 знос на транспортні засоби;

 • згідно робочого плану рахунків ЛОК "Ялинка" всі витрати, які пов’язані з нарахуванням зносу необоротних активів списуються на рахунок 83 "Амортизація"

 • особливість облікування МШП, що входить до ІІ групи основних засобів, які доцільніше віднести на рахунок 117 "Інші необоротні матеріальні активи".

2.3 Аудит амортизаційних відрахувань

Аудит на підприємстві здійснюється з метою визначення достовірності первинних даних про факти господарського життя, повноти та своєчасності відображення цих даних в обліку, правильності ведення обліку відповідно до вимог законодавства та складання на основі цих даних фінансової звітності. В ході здійснення аудиту не підприємстві можна виявити як позитивні так і негативні сторони діяльності підприємства, а також дати відповідні рекомендації по усуненню даних недоліків, адже від правильності ведення обліку залежить ефективність діяльності підприємства взагалі.

Проводячи аудит амортизаційних відрахувань на філії ЛОК "Ялинки" перш за все необхідно встановити основні завдання (питання), які будуть досліджуватися при перевірці даної теми, а саме:

  • правильність віднесення об’єктів необоротних активів до складу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів;

  • правильність розподілу основних засобів на групи основних фондів відповідно до податкового обліку;

  • правильність застосування норм амортизаційних відрахувань до груп основних фондів;

  • правильність здійснення розрахунку амортизаційних відрахувань за певний період;

  • правильність віднесення суми нарахованої амортизації на рахунки бухгалтерського обліку та відображення їх в відомостях аналітичного та синтетичного обліку;

  • перевірка відповідності даних аналітичного, синтетичного обліку з даними фінансової та податкової звітності.

Виходячи з перелічених завдань основними джерелами при перевірці амортизаційних відрахувань будуть:

 • стаття 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

 • Наказ про облікову політику по філії ЛОК "Ялинка";

 • Баланс за 2006 рік;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Примітки до річної фінансової звітності;

 • декларація з податку на прибуток (дод. к 1/1);

 • розрахунок амортизації;

 • журнал-ордер 4;

 • дані Головної книги по рахунку 13 "Знос необоротних активів";

 • дані Головної книги по рахунку 83 "Амортизація".

Перед тим, як проводити перевірку правильності нарахування амортизаційних відрахувань по групах основних фондів, потрібно перевірити правильність розподілу об’єктів необоротних активів на групи основних фондів.

Як видно з розрахунку амортизації (дод. 8) та відомості по руху зносу основних фондів (дод.10) в склад І групи входять : будівлі, споруди та передавальні пристрої; до складу ІІ групи входять: транспортні засоби, предмети прокату, малоцінні необоротні матеріальні активи (твердий та м’який інвентар), електрично-механічні прилади та інструменти. Даний склад основних засобів груп першої та другої на ЛОК "Ялинка" відповідає податковому законодавству і характеризує правильність здійсненого розподілу.

Відповідно до розрахунку амортизації (дод. 8) здійснимо перевірку правильності нарахування амортизаційних відрахувань відповідно до податкового законодавства, розрахунки яких проведемо у табл. 2.7.

Згідно даних табл. 2.7 видно, що по об’єкту групи І шашлична "Колиба" здійснюється згідно податкового законодавства нарахування зносу на об’єкт основного засобу групи І припиняється з моменту досягнення такого об’єкта ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А це є порушення податкового законодавства оскільки призводить до завищення, витрат та заниження суми податку на прибуток.

Таблиця 2.7 Розрахунок амортизаційних відрахувань за 2006 рік

Назва груп

Залишкова вартість на 01.01.06 р.

Нароховано зносу

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

знос

балансова вартість

знос

балансова вартість

знос

балансова вартість

знос

балансова вартість

Група 1 (1,25%)

Будівля котельні

8836,00

8496,00

110,45

8725,55

109,07

8616,48

107,71

8508,77

106,36

8402,41

Спальний корпус 1

5582,00

373575,00

69,78

5512,23

68,90

5443,32

68,04

5375,28

67,19

5308,09

Спальний корпус 2

404951,00

1082261,00

5061,89

399889,11

4998,61

394890,50

4936,13

389954,37

4874,43

385079,94

Котельня нова

23427,00

40785,00

292,84

23134,16

289,18

22844,99

285,56

22559,42

281,99

22277,43

Павільйон-столова

19480,00

135792,00

243,50

19236,50

240,46

18996,04

237,45

18758,59

234,48

18524,11

Каналізація

5334,00

18376,00

66,68

5267,33

65,84

5201,48

65,02

5136,46

64,21

5072,26

Зовнішній водопровід

38414,00

38587,00

480,18

37933,83

474,17

37459,65

468,25

36991,41

462,39

36529,01

Кантна дорога

17520,00

29908,00

219,00

17301,00

216,26

17084,74

213,56

16871,18

210,89

16660,29

біо-25

19123,00

43989,00

239,04

18883,96

236,05

18647,91

233,10

18414,81

230,19

18184,63

Підпірна стінка

12095,00

45338,00

151,19

11943,81

149,30

11794,51

147,43

11647,08

145,59

11501,49

Дізель ФММ 42 м

3116,00

1678,00

38,95

3077,05

38,46

3038,59

37,98

3000,60

37,51

2963,10

Електролінія

6774,00

1302,00

84,68

6689,33

83,62

6605,71

82,57

6523,14

81,54

6441,60

Теплотраса

39833,00

29314,00

497,91

39335,09

491,69

38843,40

485,54

38357,86

479,47

37878,38

Фінські будиночки

3023,00

6058,00

37,79

2985,21

37,32

2947,90

36,85

2911,05

36,39

2874,66

Разом

607508,00

1855459,00

7593,85

599914,15

7498,93

592415,22

7405,19

585010,03

7312,63

577697,41

Група 2 (6,25%)

ПАЗ 32-01

20719,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАЗ 24-10

2972,00

9611,00

185,75

2786,25

174,14

2612,11

163,26

2448,85

153,05

2295,80

Разом

2972,00

30330,00

185,75

2786,25

174,14

2612,11

163,26

2448,85

153,05

2295,80

Відеомагнітофон

919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Касові апарати

622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Холодильна камера

772,00

11161,00

48,25

723,75

45,23

678,52

42,41

636,11

39,76

596,35

Апарат для морозива

7677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

772,00

20379,00

48,25

723,75

45,23

678,52

42,41

636,11

39,76

596,35

Всього

611252,00

1906168,00

7827,85

603424,15

7718,30

595705,85

7610,85

588094,99

7505,44

580589,56Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік податку на прибуток та ПДВ

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... податку; суму амортизаційних відрахувань. Скоригований валовий дох ... – 608 с. Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ... 448 с. 8 Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ...
 2. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... активів» ведеться облік сум нарахованої амортизації нематеріальних активів. Таблиця 2.8 Облік амортизаційних відрахувань ФОП „Ганжа ... і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 9.- C.3-6. Бодюк А. В. Методологічні та ...
 3. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (1)

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... проблем залишаються невирішеними. Облік і аудит виробництва і калькулювання собі ... зміна суми амортизаційних відрахувань, Ап і Аб - сума амортизаційних відрахувань у плановано­му і ... місце посідає бухгалтерський облік і аудит в деревообробній промисловості. В ...
 4. Амортизація

  Научная работа >> Экономика
  ... 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань 17 2.2. Облік амортизації і зносу основних засобів 20 ... , від 25.11.2002р. №989 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №12. – с. 33-36. 3. Азаренкова ...
 5. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... дручнику для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів авторів Бутинця ... навпаки; зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань – характеризує зміни техні ... вищих навчальних заходів спеціальності “Облік і аудит”– Житомир: ПП “Рута”, 2003. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0032060146331787