Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Практическая работа
Бухгалтерский учет сегодня занимает одно из главных мест в системе управления Он отражает реальные процессоры производства, обращения, распределения и...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
После перехода России к рыночным отношениям возникла необходимость создания новых экономических институтов, которые регулируют взаимоотношения различн...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
На данный момент в экономике России происходят существенные изменения, как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне Складывается совр...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Контрольная работа
Достижения любого коллектива, будь то крупное промышленное предприятие или субъект малого предпринимательства, во многом зависят от того, как организо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Організація обліку основних засобів та нематеріальних активів здійснюється у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", зарахування який здійснюється що первісною вартістю, при чому термін експлуатації основних засобів визначається по кожному об’єкту окремо. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється податковим методом за нормами амортизації, облік ведеться по рахунку класу 8, а саме 83 "Амортизаційні відрахування".

Бухгалтерський облік малоцінних та швидкозношуваних предметів, вартість яких становить 1000 грн. і менше з строком використання більше одного року обліковуються на рахунку 102 "Малоцінні та швидкозношувані предмети в підзвіті". Нарахування зносу здійснюється 100% при здачі в експлуатацію об’єкта.

Малоцінні та швидкозношувані предмети, термін використання яких менше року, обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Вартість їх списується з балансу в момент передачі їх в експлуатацію, встановлюючи мету, суттєвості в розмірі 50 грн., цінності придбані за ціною нижчою цієї межі, списуються на витрати без віднесення їх до складу активів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи ЛОК "Ялинка" та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 "Дохід" з використанням 7-го класу плану рахунків бухгалтерського обліку. Формування інформації підприємства та їх розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 16 "Витрати". Витрати визначаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Для обліку витрат філія використовує 8-й клас плану рахунків бухгалтерського обліку.

Чистий прибуток, одержаний в установленому законодавством порядку, залишається в повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає порядок його розподілу, напрями використання, строк, розмір та порядок виплати його частки (дивідендів).

Отже, здійснивши аналіз фінансового стану підприємства, можна сказати що філія ЛОК Ялинка відповідає всім нормативним значенням даних показників і характеризує абсолютно стійкий фінансовий стан, можливість покрити всі свої зобов’язання за певний проміжок часу, ефективність використання ресурсів, самофінансування та незалежність філії від залучених джерел формування активів, що є високим результатом діяльності на даному періоді.

Організацію бухгалтерського обліку на ЛОК "Ялинка" здійснює бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером, причому формою ведення обліку на філії є журнально ордерна. Єдині методологічні принципи організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності визначаються головою правління Закарпатського обласного закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "Закарпаттурист" та зазначаються в Наказі про облікову політику філії.

Основними нормативними документами, які регулюють ведення обліку на ЛОК "Ялинка" є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положення (стандартів) бухгалтерського обліку та нормативно законодавчі акти, які регулюють фінансово-господарську діяльність філії.

2.2 Порядок нарахування та відображення в обліку амортизаційних відрахувань

Оскільки необоротні активи приносять підприємству економічні вигоди протягом кількох років, необхідно розподілити вартість цих активів між звітними періодами для забезпечення відповідності доходів і витрат. Це досягається шляхом амортизації.

У зв’язку з тим, що ЛОК "Ялинка" зареєстровано в податкових органах, як платник податку на прибуток, тому при нарахуванні амортизації використовує податковий метод.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" всі необоротні активи які є в розпорядженні ЛОК "Ялинка" поділяються на чотири групи основних фондів. Згідно відомості "Основні засоби на 2006 рік" по філії ЛОК "Ялинка" можна охарактеризувати склад основних засобів (дод. 8).

До першої групи основних фондів належать: будівля котельні; два спальні корпуси; котельня нова; павільйон столова; каналізація; наружний водопровід; канатна дорога; біо-25; підпірна стінка; дизель ФММ; шашлична "Колиба"; електролінія; теплотраса; фінські доміки.

В склад другої групи основних фондів входять: вантажні та легкові автомобілі; відеомагнітофон; касові апарати; холодильна камера; апарат для морозива.

В тому числі ЛОК "Ялинкою" передбачено те, що складу ІІ групи основних фондів входять МШП під яким розуміють твердий інвентар (стільці, столи, ліжка, шафи, тумбочки, м’яка частина); м’який інвентар (постільна білизна, халати, покривала, подушки та інші) та прокат – лижі, лижне взуття та костюм, інвентарна тара.

Дана відомість характеризується тим, що вона містить такі відомості по об’єктах основних засобів як: рік введення об’єкта основного в експлуатацію, що дає можливість побачити строк використання даного об’єкта; інвентарний номер; назву основних засобів розбитих по групах; ціну придбання; кількість об’єктів; суму зносу, що нарахований за період експлуатації об’єкта та суми нарахованої щоквартально амортизації.

Як видно з розрахунку амортизації (дод.8) нарахування амортизації здійснюється по двох групах основних засобів, оскільки об’єктів необоротних активів, які входять до складу третьої та четвертої групи основних засобів у ЛОК "Ялинка" не має.

Так, як об’єкти основних засобів першої та другої груп основних фондів були придбані до 2004 року, то норми амортизації використовують ті що діяли на той період а саме:

 • 1 група основних фондів – 1,25 %;

 • 2 група основних фондів – 6,25 %

Для отримання більш наочної інформації по сумі нарахованої амортизації першої та другої груп основних фондів розглянемо рис.2. 1

Рис. 2.1. Динаміка зносу по групах основних фондів на ЛОК "Ялинка" за 2006 рік

Оскільки нарахування зносу по основним фондам груп 1, згідно податкового законодавства здійснюється окремо по кожному об’єкту цієї групи, то для отримання більш наочної інформації по сумі нарахованого зносу на об’єкти групи 1 основних фондів розглянемо рис.2.2

Рис. 2.2. Структура суми зносу по групі основних фондів 1 на ЛОК "Ялинка" за ІV квартал 2006 року

Філія ЛОК "Ялинка" здійснює нарахування амортизації окремо по кожній групі основних фондів, щоквартально наростаючим підсумком в відомості під назвою "Основні засоби" (дод.8). яка складається головним бухгалтером в довільній формі.

Як видно з відомості по нарахуванню амортизації (дод.8), розрахунок амортизації здійснюється до залишкової вартості основних засобів на початок розрахункового кварталу, хоча згідно статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюється до балансової вартості на початок розрахункового періоду, а не до залишкової вартості, що визначається, як первісна вартість мінус знос.

Можна сказати, що недоліком відомості "Основні засоби" є те, що розрахунок амортизаційних відрахувань здійснює ЛОК "Ялинка" до залишкової вартості, а не до балансової вартості як передбачено законом. Такий недолік є незначним, оскільки під балансовою і залишковою вартістю на підприємстві розуміється одне й те саме, і це не призводить до викривлення даних відомості.

Другим недоліком цієї відомості є те, що суми записуються заокруглені до найбільшого значення без копійок, що призводить до завищення вартості об’єкта.

Завищення норми амортизації може мати як позитивний так і негативний вплив на господарську діяльність філії. Основними перевагами завищення норми амортизації є: прискорення повернення авансованого капіталу; прискорення оборотності капіталу; збільшення чистого грошового потоку; збільшення суми щорічної амортизації; створення можливості формування резервного фонду для розширеного відтворення засобів праці; послаблення впливу морального зносу; створення можливості прискореного відтворення засобів праці;

Основними недоліками є: штучно знижується тривалість життєвого циклу й амортизаційного періоду; недовикористання засобів праці; зростання собівартості продукції; зменшення прибутку; зменшення надходжень до бюджету; ускладнення бухгалтерського обліку і аналізу фактичного зносу засобів праці.

Дані по нарахованій амортизації за певний період також відображають у первинному документі, який складається у довільній формі і містить назву " Дані станом на ____ 200_ р. по основним фондам групи 1" (дод.9). Цей документ з чотирьох колонок:

 • перша – містить назву об’єктів групи 1 основних засобів при чому ці об’єкти згруповані у певні підгрупи, такі як будинки, споруди, передавальні пристрої;

 • друга – первісна вартість або балансова вартість на початок розрахункового кварталу;

 • третя – сума нарахованого зносу за певний період;

 • четверта – залишкова вартість на кінець розрахункового кварталу.

Такий документ є досить зручним у використанні, оскільки дає оперативну та наочну інформацію про стан основних засобів не тільки по окремій групі основних фондів але й по кожному об’єкту цієї групи. Схожим за своїм змістом до попереднього первинного документу є "Рух зносу основних фондів" (дод.10). Цей документ як і попередній містить назви груп основних засобів, кожна з яких розбита на певні підгрупи та містить дані на початок періоду, скільки надійшло, вибуло основних засобів та сальдо на кінець періоду. Різницею є те що, цей документ містить інформацію по всіх групах і підгрупах основних засобів а не містить детального опису об’єктів кожної підгрупи основних фондів.

Вкінці кожного місяця на філії складається оборотній баланс, який складається бухгалтером в довільній формі з метою спрощення роботи (дод.12). В цьому балансі містяться дані по кожному рахунку на початок звітного періоду, обороти які були здійснені та сальдо на кінець звітного періоду. Так дані по амортизаційних відрахувань за 12-й місяць звітного року, відображають дані по нарахованому зносу за 4 квартал, що і є основою для занесення подальших відомостей у головну книгу по відповідних рахунках.

Філія ЛОК "Ялинка" відображає в обліку нарахування амортизації (знос) необоротних активів на рахунку 13 "Знос необоротних активів". Цей рахунок пасивний за кредитом – відображається нарахування амортизації та збільшення зносу в зв’язку з дооцінкою основних засобів, відновленням їх корисності тощо. За дебетом – суми віднесені на зменшення зносу в зв’язку з вибуттям основних засобів, їх уцінкою, зменшенням корисності тощо.

До рахунку 13 "Знос необоротних активів відкриваються такі субрахунки:

 • 131 "Знос основних засобів (будівлі та споруди)";

 • 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів (прокат і МШП)";

 • 134 "Знос основних засобів (машини та обладнання)";

 • 135 "Знос основних засобів (транспортні засоби)"

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби".

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунках 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 134 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на субрахунку 104 "Машини та обладнання".

На субрахунку 135 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на субрахунку 105 "Транспортні засоби".Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік податку на прибуток та ПДВ

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... податку; суму амортизаційних відрахувань. Скоригований валовий дох ... – 608 с. Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ... 448 с. 8 Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ...
 2. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... активів» ведеться облік сум нарахованої амортизації нематеріальних активів. Таблиця 2.8 Облік амортизаційних відрахувань ФОП „Ганжа ... і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 9.- C.3-6. Бодюк А. В. Методологічні та ...
 3. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (1)

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... проблем залишаються невирішеними. Облік і аудит виробництва і калькулювання собі ... зміна суми амортизаційних відрахувань, Ап і Аб - сума амортизаційних відрахувань у плановано­му і ... місце посідає бухгалтерський облік і аудит в деревообробній промисловості. В ...
 4. Амортизація

  Научная работа >> Экономика
  ... 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань 17 2.2. Облік амортизації і зносу основних засобів 20 ... , від 25.11.2002р. №989 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №12. – с. 33-36. 3. Азаренкова ...
 5. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... дручнику для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів авторів Бутинця ... навпаки; зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань – характеризує зміни техні ... вищих навчальних заходів спеціальності “Облік і аудит”– Житомир: ПП “Рута”, 2003. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018489360809326