Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Законом Украины "Об аудиторской деятельности" дается следую­щее определение аудита: "аудит - это проверка публичной бухгал­терской отчетности, учета, ...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Курсовая работа на тему: Учет нематериальных активов объемом 40 страниц содержит введение, два раздела, практическую часть, заключение и два приложени...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
В современных условиях формирование полной информации о хозяйственных процессах практически невозможно без информации о нематериальных активах. Данный...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Контрольная работа
Вложения во внеоборотные активы представляют собой инвестиции в недвижимое имущество и другие нематериальные активы Однако осуществляются не малые рас...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Як видно з табл. 2.1 на початок 2007 року вартість активів зменшилася на 1,2 тис. грн.

Така зміна зумовлена зменшенням необоротних активів на 70,8 тис. грн. Це можна пояснити тим, що з вибуттям основних засобів і зменшилася сума зносу.

Щодо оборотних активів то їх вартість збільшилася на 69,9 тис. грн. за рахунок зростання залишків виробничих запасів, грошових коштів та дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками.

Дані, щодо джерел формування господарських засобів можна відобразити в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 Аналіз показників пасиву ЛОК "Ялинка" за 2006 р.

Пасив

На 01.01.06 р.

На 01.01.07 р.

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн..

%

тис. грн.

%

Власний капітал

756,0

99,6

756,1

99,7

+0,1

+0,1

Забезпечення наступних витрат та платежів

-

-

-

-

-

-

Довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

-

-

Поточні зобов’язання

3,2

0,4

1,9

1,9

-1,3

-0,1

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Всього

759,2

100

758,0

100

-1,2

-

Аналізуючи дані табл. 2.2 можна сказати, що джерела формування господарських засобів зменшилися на 1,2 тис. грн. Основними факторами впливу стали зміна власного капіталу та поточних зобов’язань. Аналізуючи поточні зобов’язання, то вони зменшилися на 1,3 тис. грн. за рахунок зменшення кредиторської та заборгованості за внутрішніми розрахунками з бюджетом та оплати праці, що оцінюється позитивно.

Отже, проаналізувавши дані табл. 2.1 та 2.2 виявлено негативну зміну – таку як зменшення необоротних активів, та позитивну – збільшення вартості власного капіталу та зменшення поточних зобов’язань.

Більш детальну оцінку фінансово-господарської діяльності філії можна отримати в ході дослідження фінансового стану підприємства та визначення ефективності діяльності за допомогою таких показників, як платоспроможність, ліквідність, та фінансова стійкість підприємства.

Перш за все для визначення ліквідності балансу філії, необхідно здійснити класифікацію активів за їх ліквідністю та пасивів за терміновістю оплати, для цього використаємо табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Класифікація активів та пасивів ЛОК "Ялинка "за 2006 рік

Група активів

Умовне позначення

Характер-ристика

Сума, тис. грн

Група пасивів

Умовне позначення

Характе-ристика

Сума, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

Високо ліквідні

А1

Грошові кошти

0,5

Найбільш термінові

П1

Кредиторська заборгова-ність

1,9

Швидко ліквідні

А2

Дебіто-рська за боргова-ність

58,6

Коротко-строкові

П2

Короткостро-кові кредити

-

Повільно ліквідні

А3

Матер-іальні активи

68,0

Довго-строкові

П3

Довгостро-кові кредити

-

Важко ліквід-ність

А4

Основні засоби

630,9

Постійні

П4

Власні кошти

756,1

Підприємство буде ліквідним, якщо його поточні активи перевищують короткострокові зобов’язання. Так як всі активи та пасиви поділяються на чотири групи за певними ознаками з метою визначення на скільки буде ліквідним підприємство, а для цього повинна виконуватися така рівність: А1>П1; А2 >П2; А3 >П3; А4 <П4.

В даному випадку така рівність порушується і свідчить про середню ліквідність балансу, оскільки грошових коштів які є у філії не вистачить для вчасного погашення поточної заборгованості. Можливість покрити свої короткострокові зобов’язання визначається за показниками ліквідності, що означає здатність перетворити активи в готівку або отримати грошові кошти. Порядок розрахунку показників ліквідності наведений в табл. 2.4

Таблиця 2.4 Аналіз показників ліквідності на ЛОК "Ялинка" за 2006 р.

Назва показника

Порядок розрахунку

Нормативне значення

Значення показника

Коефіцієнт покриття

Ф.1 ряд.260/ф.1 ряд.620

>1

66,8

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф.1(ряд.260-ряд.100- ряд.110- ряд.120 – ряд.130 – ряд.140)/ ф.1 ряд.620

0,6 – 0,8

31,1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1(ряд.220 + ряд.230 + ряд.240)/ф.1 ряд. 620

>0

0,3

Здійснивши аналіз показників ліквідності, можна сказати що всі показники відповідають нормативному значенню і навіть перевищують деякі значення у багато разів, таке збільшення характеризується малою сумою поточних зобов’язань.

Не менш важливими показниками для визначення фінансового стану підприємства є показники фінансової стійкості., що визначають стан майна підприємства та гарантує йому платоспроможність, порядок розрахунку яких наведено в табл. 2.5. Фінансова стійкість передбачає, що ресурси вкладені в підприємницьку діяльність повинні окупитися за рахунок власних грошових надходжень від господарської діяльності, а отриманий прибуток забезпечити самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів.

Таблиця 2.5 Аналіз фінансової стійкості ЛОК "Ялинка" за 2006 р.

Назва показника

Порядок розрахунку

Нормативне значення

Значення показника

1

2

3

4

Коефіцієнт автономії

ф.1 ряд. 380 / ф.1 ряд.640

> 0,5

1,0

Коефіцієнт самофінансування

Ф.1 ряд. 380 / ф.1 ряд. 080 + ряд. 620

> 1,0

397,9

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

Ф.1 (ряд. 380 – ряд.0800 / Ф.1 РЯД.260

> 1,0

1,0

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф.1 (ряд.380 – ряд.080) ф.1 ряд. 380

> 0

0,2

Визначивши дані показники, можна сказати, що вони всі перевищують нормативні значення, що і свідчить про високі результати діяльності. Так значення показника автономії у 2 рази перевищує задане і вказує про зміцнення фінансової незалежності філії від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт самофінансування або стабільності характеризує можливість покрити позичені кошти власними коштами. Таке високе значення даного коефіцієнта пояснюється тим, що у філії не має довгострокових зобов’язань. Чим більше значення коефіцієнта забезпечення власними оборотними коштами, тим більше можливостей у філії для здійснення незалежної фінансової політики. Коефіцієнт маневреності власного капіталу більше нормативного значення і дорівнює 0,2. Даний показних характеризує як у філія може реагувати на зміну кон’юнктури ринку, чим більше значення тим більше фінансових можливостей для маневруванням коштами.

Виділяють чотири типи фінансової стійкості: абсолютно стійкий, нормальний, передкризовий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан.

За даними балансу ЛОК Ялинка визначимо який тип фінансової стійкості відповідає філії, розрахунки яких проведемо по певному алгоритму: абсолютна стійкість визначається, якщо запаси та затрати (З) менше суми власного оборотного капіталу (ВК об) та короткострокових кредитів банку (КР кр.):

З < ВКоб + КР кр (2.1)

68,0 < 125,2

Оскільки дана рівність виконується, то не має необхідності робити подальші розрахунки, так як видно що філії відповідає абсолютна стійкість, що характеризує повну незалежність та платоспроможність.

Організація бухгалтерського обліку у ЛОК "Ялинка" здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків, затвердженого Міністерством фінансів України. У відповідності зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" організація бухгалтерського обліку здійснюється на філії в цілях забезпечення єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, при цьому формою ведення бухгалтерського обліку є бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. Забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності на основі ведення бухгалтерського обліку по журнально-ордерній формі. Відображення всіх господарських операцій на ЛОК "Ялинка" відбувається у відповідності з планом рахунків, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік податку на прибуток та ПДВ

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... податку; суму амортизаційних відрахувань. Скоригований валовий дох ... – 608 с. Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ... 448 с. 8 Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ...
 2. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... активів» ведеться облік сум нарахованої амортизації нематеріальних активів. Таблиця 2.8 Облік амортизаційних відрахувань ФОП „Ганжа ... і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 9.- C.3-6. Бодюк А. В. Методологічні та ...
 3. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (1)

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... проблем залишаються невирішеними. Облік і аудит виробництва і калькулювання собі ... зміна суми амортизаційних відрахувань, Ап і Аб - сума амортизаційних відрахувань у плановано­му і ... місце посідає бухгалтерський облік і аудит в деревообробній промисловості. В ...
 4. Амортизація

  Научная работа >> Экономика
  ... 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань 17 2.2. Облік амортизації і зносу основних засобів 20 ... , від 25.11.2002р. №989 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №12. – с. 33-36. 3. Азаренкова ...
 5. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... дручнику для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів авторів Бутинця ... навпаки; зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань – характеризує зміни техні ... вищих навчальних заходів спеціальності “Облік і аудит”– Житомир: ПП “Рута”, 2003. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020520687103271