Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Закон
Пункт 1 Положения о порядке проведения в российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым вид...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Все предприятия, осуществляя производственную и хозяйственную деятельность, вступают во взаимоотношения с другими предприятиями, организациями, учрежд...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Экономическая политика государства осуществляется с помощью финансово-кредитных рычагов Одним из наиболее важных рычагов управления финансовой системы...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Формирование рыночных отношений в Российской Федерации, базирующихся на хозяйственной самостоятельности экономических субъектов, способствует развитию...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Здійснивши певні розрахунки та порівнявши їх з даними обліку можна побачити відхилення у розрахунках або переконатися у правильності ведення амортизаційної політики на підприємстві. У разі виявлення розходжень необхідно встановити причини які зумовили допущення помилки та рекомендувати підприємству провести необхідні заходи по усуненню даних недоліків.

Основними джерелами при проведенні аудиту амортизаційних відрахувань являється звітність підприємства а саме:

 • розрахунок амортизації;

 • дані аналітичного обліку по рахунку 13 "Знос необоротних активів";

 • дані аналітичного обліку по затратних рахунках;

 • журнал ордер 4;

 • дані Головної книги по рахунку 13 "Знос необоротних активів";

 • баланс (ряд. 012, 032);

 • Звіт про фінансові результати (ряд. 260);

 • Примітки до річної фінансової звітності (1,2 розділ);

 • Декларація по податку на прибуток;

 • додаток до декларації по податку на прибуток К 1/1.

Крім фінансової звітності, яка підлягає перевірці аудитор також керується нормативно законодавчою базою з метою визначення законності та правдивості проведення даних операцій. Основним законом, який регулює правильність проведення амортизації та віднесення їх на витрати є Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" стаття 8 а також П(С)БО 7 "Основні засоби", П(с)БО 8 "Нематеріальні активи", інструкція до плану рахунків та інші законодавчі акти в разі виникнення необхідності.

При цьому основними методичними прийомами, якими аудитор буде користуватися в процесі здійснення перевірки амортизаційних відрахувань є:

 1. Методи документалістики:

  • арифметична перевірка, це перевірка документів що здійснюється шляхом перерахунку результатів загальних підсумків, визначення правильності здійснених розрахунків а також дозволяє виявити суттєві викривлення інформації.

  • формальна перевірка документів, встановлює повноту і правильність оформлення документів, заповнення всіх реквізитів, чи для оформлення даної господарської операції використовувався бланк необхідної форми та застосовуються з метою виявлення фактів підробки та дописувань в документах, виправлення цифрових даних та зміна реквізитів.

  • нормативно – правова, полягає у вивченні господарських операцій з точки зору їх відповідності різним нормативним атам, інструкціям, стандартам та положенням.

  • логічна перевірка, представляє собою спосіб вивчення об’єктивної можливості документального оформлення господарських операцій за допомогою різних співставлень взаємопов’язаних виробничих та фінансових показників.

2. Розрахунково – аналітичні методи:

  • економічний аналіз, використовується для розкриття причинних зв’язків, що зумовили конфліктні ситуації в господарських операціях і процесах, а також стали об’єктами дослідження.

  • статистичні розрахунки за допомогою, яких визначають кількісні та якісні характеристики досліджуваних господарських операцій і процесів, яких не має безпосередньо в початковій економічній інформації (бухгалтерському балансі, відомості).

  • економіко – математичні розрахунки застосовуються при визначенні фактів, які впливають на результати господарської діяльності з метою врахування їх на стадії дослідження загальних результатів роботи підприємства, використовуються тоді, коли іншими способами визначити тісноту зв’язків не можливо.

В процесі здійснення аудиту амортизаційних відрахувань аудитором можуть бути виявлені такі порушення:

  • відсутність необхідних записів в картках аналітичного обліку, в накопичувальних відомостях, в регістрах обліку, в Головній книзі або контрольному журналі;

  • наявність записів без підтверджу вальних документів;

  • заздалегідь неправильний підрахунок підсумків і переносів з однієї сторінки облікового регістру на іншу;

  • неузгодженість в записах одних і тих же операціях в різних облікових регістрах.

Отже, однією з найважливіших та дискусійних категорій є амортизація. Вивчення якої засвідчили наявність проблем, насамперед теоретичного характеру. Регулювання амортизації в Україні здійснюється відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", які змістовно відповідають концептуальним засадам, закладеним у МСФЗ і передбачають п’ять методів нарахування амортизації. Згідно чого підприємствам надано право самостійно визначати амортизаційну політику на основі встановленого терміну експлуатації основних засобів та обирати методику нарахування амортизації, враховуючи власні економічні інтереси.

Але так, як в податковому законодавстві передбачено податковий метод нарахування амортизації, то виникають розбіжності між методами нарахування амортизаційних відрахувань в бухгалтерському та податковому обліку.

При цьому позитивні наслідки можуть бути отримані при виконанні таких умов:

  • визнання податковими органами при оподаткуванню прибутку підприємств суми нарахованої амортизації, що застосовується в бухгалтерському обліку;

  • отримання прибутку підприємствами, що дає змогу створювати фінансові резерви для відновлення зношених необоротних активів.

Тільки при виконанні цих умов можна досягнути єдності нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку.

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТА АУДИТ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ В ЛОК "ЯЛИНКА" ЗА 2005-2006 РОКИ

2.1 Економічна характеристика ЛОК "Ялинка" та його облікова політика

Для складання фінансової звітності відповідно до чинних нормативних активів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

Свою облікову політику ЛОК "Ялинка" здійснює на основі затвердженого положення, статуту ЗАТ "Закарпаттурист" та регулюють діяльність підприємства.

Філія Усть-Чорнянський лікувально-оздоровчий комплекс "Ялинка" створена Закарпатським обмеженим закритим акціонерним товариством по туризму і експлуатаціях "Закарпаттурист" для забезпечення ефективного використання матеріальної бази, організації і надання громадянам та юридичним особам, в тому числі іноземним, комплексних туристська-екскурсійних та інших послуг з метою одержання відповідного прибутку.

Комплекс має виділений у господарське відання самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків України та за її межами, круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблему, а також знак для товарів та послуг, діє на основі самоокупності та самоуправління, може від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді за дорученням ЗАТ "Закарпаттурист".

Основними завданнями діяльності ЛОК "Ялинка" є:

 • ефективне використання наявної матеріальної бази, будівництво нових і реконструкція діючих об’єктів формування нових економічних основ туризму та екскурсій;

 • надання громадянам України та інших країн послуг по організації відпочинку, побуту і харчування;

 • перевезення пасажирів та вантажів, автомобільним транспортом в Україні та за її межами, організація мережі автостоянок;

 • інші види діяльності, які відповідають меті, передбаченій Положенням та не заборонені Законами України.

Господарську та іншу діяльність ЛОК "Ялинка" здійснює на підставі укладених договорів, угод, контрактів та інших форм домовленості. Основними видами діяльності є:

Туристично-масова: організація індивідуального і групового туризму; прокат туристського і спортивного знаряддя та інвентарю; проведення масових і показових туристично-спортивних заходів; організація страхування туристів; реалізація путівок та надання громадянам додаткових платних послуг.

Виробнича: виробництво товарів виробничо-технічного призначення та народного споживання; проведення художньо-оформлювальних робіт; виготовлення предметів туристської атрибутики (сувенірів, знаків, емблем) та їх реалізація; виготовлення, пошиття та ремонт туристського та спортивного інвентарю.

Проектно-будівельна: ремонтно-будівельні роботи; роботи по проектуванню, реконструкції та будівництву.

Науково-технічне – здійснюється надання послуг в сфері наукової, технічної та господарської діяльності на основі договорів та розробка нормативної та методичної документації.

Культурно-просвітня: організація реклами; організація творчих поїздок і відряджень; організація виставок, аукціонів.

Посередницько-інформаційна – здійснює інформаційно-наукові консультаційні, спонсорські та посередницькі послуги, укладає договори з іншими фірмами.

Фізкультурно-оздоровча: організація фізкультурно-оздоровчих центрів та кабінетів; підприємницька діяльність з медичним практикуванням і санаторно-курортним лікуванням; організація оздоровчих саун.

Зовнішньоекономічна – полягає в проведенні експортно-імпортних операцій створенні зовнішньоекономічних організацій за участю виробників продукції, робіт, послуг, а також банків.

Для здійснення господарської діяльності ЛОК "Ялинка" має в своєму розпорядженні майно, що складається з вартості основних засобів, обігових коштів та інших цінностей, вартість яких становила на 01.01.07 р. – 758,0тис. грн. з затвердженим статутним капіталом 827,1 тис. грн.

ЛОК "Ялинка" планує господарсько-фінансову діяльність і має перспективу розвитку, виходячи з попиту на туристсько-екскурсійні послуги і необхідність розвитку матеріальної бази та забезпечення матеріальних потреб колективу, підвищення прибутку. Від чистого прибутку, який залишається після сплати податків та інших платежів до бюджету ЛОК "Ялинка" проводить відрахування у резервний капітал та інші фонди згідно рішення Загальних зборів ЗАТ "Закарпаттурист". Решта прибутку направляється на розвиток матеріальної бази, стимулювання працівників та на інші цілі. Основним джерелом формування фінансових ресурсів є прибуток, пайові та інші внески підприємств, організацій, громадян.

Не менш ніж раз у два роки здійснюється ревізія фінансово-господарської діяльності, яку проводить ЗАТ "Закарпаттурист". Податкові та інші державні органи, на які законодавством Україна покладена перевірка діяльності підприємств. мають право проводити перевірки при необхідності в межах своєї компетенції.

У разі ліквідації майно, яке є в розпорядженні філії повертається власнику, в натуральній формі без винагороди.

Використовуючи дані балансу за 2006 (дод. 3) рік порівняємо показники та здійснимо їх аналіз в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 Аналіз показників активу ЛОК "Ялинка" за 2006 р.

Актив

На 01.01.06 р.

На 01.01.07 р.

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Необоротні активи

701,7

92,5

603,9

83,2

-70,8

-9,3

Оборотні активи

57,2

7,5

127,1

16,8

+69,9

+9,3

Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Всього

759,2

100

758,0

100

-1,2

-Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік податку на прибуток та ПДВ

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... податку; суму амортизаційних відрахувань. Скоригований валовий дох ... – 608 с. Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ... 448 с. 8 Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ...
 2. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... активів» ведеться облік сум нарахованої амортизації нематеріальних активів. Таблиця 2.8 Облік амортизаційних відрахувань ФОП „Ганжа ... і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 9.- C.3-6. Бодюк А. В. Методологічні та ...
 3. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (1)

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... проблем залишаються невирішеними. Облік і аудит виробництва і калькулювання собі ... зміна суми амортизаційних відрахувань, Ап і Аб - сума амортизаційних відрахувань у плановано­му і ... місце посідає бухгалтерський облік і аудит в деревообробній промисловості. В ...
 4. Амортизація

  Научная работа >> Экономика
  ... 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань 17 2.2. Облік амортизації і зносу основних засобів 20 ... , від 25.11.2002р. №989 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №12. – с. 33-36. 3. Азаренкова ...
 5. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... дручнику для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів авторів Бутинця ... навпаки; зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань – характеризує зміни техні ... вищих навчальних заходів спеціальності “Облік і аудит”– Житомир: ПП “Рута”, 2003. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018658638000488