Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Закон
Пункт 1 Положения о порядке проведения в российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым вид...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Все предприятия, осуществляя производственную и хозяйственную деятельность, вступают во взаимоотношения с другими предприятиями, организациями, учрежд...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Экономическая политика государства осуществляется с помощью финансово-кредитных рычагов Одним из наиболее важных рычагов управления финансовой системы...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Формирование рыночных отношений в Российской Федерации, базирующихся на хозяйственной самостоятельности экономических субъектов, способствует развитию...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 1.3 Кореспонденція по дебету рахунку 13 "Знос необоротних активів"

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Відображається списання суми нарахованого зносу по об’єкту основних засобів, що вибув

131

10

Відображається списання зносу у результаті вибуття об’єкта необоротних матеріальних активів

132

11

При списанні суми зносу у результаті вибуття об’єкта необоротних матеріальних активів

133

12

При здійсненні уцінки необоротних активів, якщо сума всіх попередніх до оцінок перевищує суму всіх попередніх уцінок, зменшується і сума зносу нематеріального активу

133

423

Відображено відновлення корисності довгострокового біологічного активу, який оцінюється за первісною вартістю після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

134

746

Ліквідовано довгостроковий біологічний актив, який оцінюється за первісною вартістю

134

16

В табл. 1.2 та 1.3 наведені всі можливі кореспонденції рахунків. В основному рахунок 13 по кредиту кореспондує з затратними рахунками, а по дебету з рахунками класу 1 "Необоротні активи".

Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться, відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів у спеціальних відомостях або книгах аналітичного обліку.

Синтетичний облік по рахунку 13 "Знос необоротних активів" ведуть в Журналі 4 (по кредиту). Узагальнюючими регістрами та формами звітності в яких відображають інформацію по сумі нарахованого зносу являється Головна книга, Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Примітки до річної фінансової звітності,

Розглянувши бухгалтерський облік амортизаційних відрахувань в нашій країні можна сказати, що він подібний до міжнародних стандартів обліку. Так для відображення нарахованої амортизації використовують окремий регулюючий рахунок, який має назву "Накопичена амортизація основних засобів". Підприємства, які ведуть фінансовий облік витрат здійснюється за їхньою функціональною ознакою, відображена записом:

Дебет рахунка "Витрати на амортизацію"

Кредит рахунка "Накопичена амортизація основних засобів"

Якщо фінансовий облік витрат здійснюється за їхньою функціональною ознакою, нарахована амортизація буде відображена записом:

Дебет рахунка "Виробничі накладні витрати"

Дебет рахунка "Витрати на збут"

Дебет рахунка "Загальні та адміністративні витрати"

Кредит рахунка "Накопичена амортизація основних засобів"

Частину амортизаційних відрахувань (наприклад, адміністративних будинків тощо) включають до складу витрат звітного періоду та відображають у звіті про прибутки та збитки, а частину (наприклад, амортизацію виробничого обладнання) – до складу запасів (незавершеного виробництва або готової продукції), які наводять у балансі.

У деяких країнах (Німеччині, Бельгії) не застосовується окремий рахунок для відображення нарахованої амортизації. Тому нараховану амортизацію обліковують безпосередньо на рахунку "Основні засоби" (субрахунок "Накопичена амортизація основних засобів"). За такого підходу залишок за рахунком "Основні засоби" відображує балансову (залишкову) вартість основних засобів.

Залишок за рахунком "Амортизаційний фонд" звичайно вираховують у балансі з суми залишку рахунка "Основні засоби".

Отже, амортизація необоротних активів – це процес накопичення коштів для відшкодування зносу об’єктів необоротних активів. Підприємства самостійно вибирають один із шести методів нарахування амортизації, визначають строки корисного використання, об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів і порядок формування їх вартості, яка амортизується в тому числі за нормами передбаченими податковим законодавством.

1.3 Методика здійснення аудиту амортизації необоротних активів

Основною метою аудиту є формування професійної думки аудитора щодо достовірності первинних даних про факти господарського життя, повноти та своєчасності відображення цих даних в обліку, правильності ведення обліку відповідно до вимог бухгалтерських стандартів та складання на основі цих даних фінансової звітності.

Взагалі мету проведення аудиту можна, сформулювати як вирішення конкретних завдань, які визначаються законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності а також договірними зобов’язаннями аудитора та клієнта. Виходячи з мети аудиту та основних завдань, які аудитор ставить в ході перевірки можна сказати, що не менш важливою темою для здійснення аудиту є аудит амортизаційних відрахувань, оскільки від правильного нарахування якого залежить:

 • правильність відображення зносу і залишкової вартості необоротних активів;

 • правильність визначення собівартості продукції (робіт, послуг);

 • формування цін на власну продукцію (робіт, послуг);

 • правильність визначення фінансових результатів;

 • у податковому обліку - правильність визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Аудитору враховуючи великий вплив амортизації на показники фінансової і податкової звітності, необхідно уважно вивчити порядок нарахування амортизації у клієнта.

З урахуванням значних відмінностей побудови обліку основних засобів за бухгалтерським та податковим обліком аудитору необхідно впевнитися, що:

 • податковий та бухгалтерський облік ведуться не залежно один від одного;

 • амортизація нараховується за нормами податкового законодавства для цілей оподаткування;

 • амортизація нараховується за вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби" з метою відображення інформації в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;

 • працівники бухгалтерії озброєні необхідними нормативними документами з бухгалтерського і податкового обліку, з урахуванням змін і доповнень до них на момент здійснення господарських операцій;

 • ведення податкового і бухгалтерського обліку в суб’єкта господарювання здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Якщо на підприємстві нарахування амортизації здійснюється згідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", то в процесі здійснення аудиту амортизаційних відрахувань потрібно визначити:

  1. Правильність віднесення об’єктів необоротних активів до складу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів.

  2. Дотримання строку корисного використання (експлуатації0 об’єктів при зарахуванні на баланс і призупиненні їх на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

  3. Реальність визначення залишкової вартості та нарахування амортизації на необоротні активи та правильність відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

  4. Правильність здійснення розрахунку амортизації та віднесення на витрати виробництва.

  5. Відповідність даних синтетичного, аналітичного обліку і балансу.

  6. Правильність визначення витрат, які підлягають амортизації.

Якщо аудитором виявлено, що амортизація на підприємстві нараховується відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" то в процесі здійснення перевірки потрібно визначити:

 1. Відповідно до податкового обліку правильність розподілу необоротних активів на групи основних фондів.

 2. Своєчасність здійснення переоцінки основних засобів, нарахування амортизації та застосування індексів.

 3. Правильність застосування норм амортизаційних відрахувань до груп основних фондів.

 4. Правильність визначення витрат, які підлягають амортизації.

 5. Правильність розрахунку балансової вартості на початок розрахункового кварталу та нарахування амортизації на основні фонди.

 6. Правильність віднесення сум нарахованого зносу та амортизації на рахунки бухгалтерського обліку.

 7. Достовірність даних аналітичного та синтетичного обліку з даними фінансової та податкової звітності підприємства.

Аудиторською перевіркою необхідно встановити законність нарахування щоквартальної амортизації на необоротні активи. При чому амортизація нематеріальних активів відноситься на відповідні витрати виробництва за нормами, розрахованими підприємством самостійно. При цьому норми амортизації встановлюються з таким розрахунком, щоб погасити повну вартість об’єктів нематеріальних активів протягом строку їх корисного використання.

По нематеріальних активах, щодо яких не можливо визначити строк корисного використання, норми амортизації встановлюються в розрахунку на десять років (але не більше строку діяльності підприємства).

Аудитор повинен перевірити правильність визначення балансової вартості основних засобів, відображення сум переоцінок та правильність застосування відсотків амортизації до балансової вартості кожної окремої групи основних засобів (2, 10, 6, 15). Щоквартальні суми нарахованої амортизації повинні перевірятися аудитором з урахуванням руху основних засобів. Облікові дані про їх надходження та вибуття порівнюються із даними рахунка 10 "Основні засоби" за відповідний період.

Нарахування амортизаційних відрахувань аудитором здійснюється шляхом прямого розрахунку за квартал та в порівнянні з даними регістрів синтетичного та аналітичного обліку (журнал-ордер 4, головна книга,) та інвентарними картками.

З метою поліпшення виконання роботи аудитором та надання достовірного аудиторського висновку розробляються певні робочі документи, в яких він фіксує результати здійсненої перевірки. В даних документах можуть визначатися зміст господарських операцій, які перевіряються за фактично наданими документами із даними проведеної перевірки, а також результати виявлених відхилень.

Так, результати здійсненої перевірки амортизаційних відрахувань можна відобразити в табл. 1.4.

Таблиця 1.4Перевірка достовірності нарахування амортизації на необоротні активи за 200_ рік

Зміст господарської операції

Згідно даних обліку, грн.

Згідно даних перевірки, грн.

Відхилення (+,-) грн.

групи основних засобів

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сума балансової вартості на початок розрахункового кварталу

Нарахована сума амортизації на початок звітного кварталу

Залишкова вартість на кінець звітного періодуЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік податку на прибуток та ПДВ

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... податку; суму амортизаційних відрахувань. Скоригований валовий дох ... – 608 с. Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ... 448 с. 8 Войнаренко М., Пухальська Г. Податковий облік і аудит. – К.: Академія, 2009. – 376 с. ...
 2. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... активів» ведеться облік сум нарахованої амортизації нематеріальних активів. Таблиця 2.8 Облік амортизаційних відрахувань ФОП „Ганжа ... і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 9.- C.3-6. Бодюк А. В. Методологічні та ...
 3. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (1)

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... проблем залишаються невирішеними. Облік і аудит виробництва і калькулювання собі ... зміна суми амортизаційних відрахувань, Ап і Аб - сума амортизаційних відрахувань у плановано­му і ... місце посідає бухгалтерський облік і аудит в деревообробній промисловості. В ...
 4. Амортизація

  Научная работа >> Экономика
  ... 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань 17 2.2. Облік амортизації і зносу основних засобів 20 ... , від 25.11.2002р. №989 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №12. – с. 33-36. 3. Азаренкова ...
 5. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... дручнику для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів авторів Бутинця ... навпаки; зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань – характеризує зміни техні ... вищих навчальних заходів спеціальності “Облік і аудит”– Житомир: ПП “Рута”, 2003. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011520385742188