Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Закон
При том единстве, которое свойственно кредитной, денежно-кредитной, финансово-кредитной, банковско-кредитной системе, каждая из них имеет определенные...полностью>>
Финансы->Реферат
Развитие внешнеэкономических связей сопровождается развитием международного кредита. Международный кредит – это движение ссудного капитала в сфере меж...полностью>>
Финансы->Реферат
Национальный банк РК устанавливает официальную ставку рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, от спроса и предложения займ...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях проводимых в стране экономических преобразований особую важность приобретают вопросы организации финансов и оптимального движения финансовы...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

1.Загальна характеристика банкрутства підприємства

1.1 Сутність та види банкрутства

1.2 Причини та фактори виникнення фінансової кризи підприємства

2. Застосування різних методичних підходів при діагностиці банкрутства ЗАТ «Кримвтормет»

2.1. Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств, розповсюджені у закордонній практиці

2.2. Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств, розповсюджені у вітчизняній практиці

2.3. Оцінка фінансового стану підприємства

3. Антикризове управління підприємством

3.1. Особливості санації банкрутства

3.2. Шляхи фінансового оздоровлення суб’єкта господарювання

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Банкрутство підприємств є відносно новим явищем для економіки України. Практика показує, що в умовах нестабільності економіки, грошового дефіциту, часто змінюваного законодавства, багато підприємств стають неплатоспроможними, що може призвести до їх банкрутства.

Питанню аналізу банкрутства підприємств в економічній науці приділяється значна увага. Це зумовлене тим, що:

банкрутство певного суб’єкта господарювання призводить до порушення макроекономічної рівноваги;

від того, на скільки об’єктивно проведено оцінку ступеня ймовірності банкрутства підприємства, залежить ціна підприємства, його інвестиційна привабливість, що також негативно відбивається на економічних інтересах держави.

Таким чином, аналіз діагностики банкрутства і підтримки платоспроможності підприємства є досить актуальними в Україні.

Актуальність і необхідність розв’язання проблем розробки заходів попередження та уникнення банкрутства і будь-яких кризових ситуацій на підприємствах різної форми власності визначили і обумовили мету даної роботи. Вона полягає в узагальненні теоретичних положень та практики щодо аналізу ймовірності банкрутства підприємств та визначення заходів щодо попередження та уникнення банкрутства на прикладі підприємства.

Завданнями даної роботи являються:

визначення сутності та причин виникнення банкрутства підприємства;

визначення факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, що зумовлюють фінансову кризу на підприємстві;

визначення і аналіз системи показників оцінки стану платоспроможності підприємства;

дослідження і порівняння методологічних підходів до прогнозування банкрутства підприємств, що розповсюджені в закордонній та вітчизняній практиці;

здійснення аналізу ймовірності банкрутства за різними моделями, зробити розрахунки на прикладі даних підприємства;

розробка програми антикризового управління підприємством і пошук шляхів фінансового оздоровлення підприємства та ін..

Дана проблема знайшла своє відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: А.Подольська, Г.Савицька, С.Брукса, Т.Мітчела, К.Мастерса, М.Білик, Є.Мниха, М.Білухи, О.Терещенка, В.загорського, Т.Тарасенка та інших. Значна кількість робіт економістів присвячена організації антикризового управління на підприємстві, а також велика увага приділена прогнозуванню кризового стану на підприємстві.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність та види банкрутства

У практиці розвитку країн із ринковою економікою банкрутство виступає як механізм регулювання та саморегулювання економіки і, насамперед, дотримання виконання зобов'язань суб'єктами господарювання.

Банкрутство, як елемент ринкових відносин, стало реальністю і сучасної української економіки. Сьогодні ще багато керівників не хочуть вірити в те, що їхні підприємства можуть бути визнані банкрутами. Таке ставлення пояснюється тим, що протягом попередніх десятиліть економіка розвивалася не за законами ринку, а була наслідком тогочасної державної політики, негативними особливостями якої, зокрема, є:

- довготривалий період функціонування господарюючих суб'єктів у середовищі централізованого розподілу та планування;

- велика питома вага в економіці підприємств-гігантів, що спеціалізувалися на випуску певних видів продукції;

- дуже високий процент морального і фізичного зносу основних фондів на багатьох вітчизняних підприємствах, зокрема, висока питома вага в активах застарілого обладнання і техніки.

Усе перелічене вище визначило особливу схильність вітчизняних господарюючих суб'єктів до кризових явищ, що виявилося у втраті фінансової стійкості, виникненні неплатоспроможності і, як наслідок, у банкрутстві [16, c. 157].

Відповідно ж до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 року, банкрутство — це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [1, c. 20].

Існують різні підходи до визначення терміну банкрутства. Так, Шеремет А. Д. під банкрутством суб'єкта господарювання розуміє його нездатність фінансувати поточну операційну діяльність і погасити термінові зобов'язання. Банкрутство є наслідком розбалансованості економічного механізму відтворення капіталу суб'єкта господарювання, результатом його неефективної цінової, інвестиційної і фінансової політики [16, c. 158].

Білоліпецький Н. П. дає визначення банкрутства суб'єкту господарювання, як його крах, викликаний технічною або фізичною нездатністю суб'єкта господарювання погасити взяті на себе фінансові зобов'язання. Банкрутство суб'єкта господарювання — це стан, коли реальна ринкова вартість активів фірми нижче суми її зобов'язань[16, c. 158].

На думку Скворцова М. М., банкрутство означає фінансову неспроможність підприємства, що виявляється у перевищенні витрат на виробництво продукції над виторгом від її реалізації [16, c. 158].

Константінова А. В. зазначає, що поняття банкрутства характеризується різними його видами. Вона виділяє реальне, технічне, навмисне та фіктивне банкрутство та пояснює кожне з цих понять (Рис. 1.1) [16, c. 159].

Афанасьев Р. звертає увагу на необхідність законодавчо закріпити у господарському праві поняття «фіктивне банкрутство» та «навмисне банкрутство», адже застосовуються вони лише в кримінальному праві України [19, c. 205]. Стаття 156-3 Кримінального кодексу України «Фіктивне банкрутство» визначає його як свідомо неправдиву заяву громадянина-засновника або власника суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадової особи — суб'єкта підприємницької діяльності, про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів та зобов'язань перед бюджетом.

БАНКРУТСТВО


Реальне - характеризує повну неспроможність підприємства відновити свою фінансову стабільність і платоспроможність в найближчий період через втрату капіталу.

Фіктивне – характеризується неправдивим оголошенням підприємства про своє банкрутство з метою одержання відстрочки по виконанню свої кредиторських зобов’язань.Технічне – неплатоспроможність підприємства, що викликана суттєвим простроченням його дебіторської заборгованості.

Навмисне – неплатоспроможність підприємства, яка створена штучно його керівництвом або власником.Ст. 156 частина 2: «... навмисне банкрутство карається позбавленням волі на строк двох років або штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати посади засновника чи власника суб'єкта підприємницької діяльності або займатися певною діяльністю строком до 5 років».

Ст. 156 частина 4: «...доведення до банкрутства, тобто, навмисне банкрутство, з корисних мотивів, іншої особистої зацікавленості або в інтересах третіх осіб вчинене власником або посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, караються позбавленням волі до 5 років з конфіскацією майна».

Ст. 156 частина 3: «...фіктивне банкрутство карається штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати із позбавленням права займати посади засновника чи власника суб'єкта підприємницької діяльності або займатися певною діяльністю строком до 5 років.

Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, караються позбавленням волі до 3 років з конфіскацією майна».


Рис. 1.1. Види банкрутства підприємства

Банкрутство завжди зачіпає інтереси багатьох осіб:

- підприємств кредиторів, які повинні встигнути заявити свої вимоги і претензії для того, щоб вони були враховані при погашенні боргів за рахунок майна банкрута;

- найманих працівників, з якими, у першу чергу, мають бути здійснені розрахунки, а також яким забезпечені певні гарантії при звільненні;

- підприємств, що можуть виступити в ролі санаторів і тому зацікавлені у створенні досконалого механізму банкрутства.

Банкрутство — складний процес, який може бути охарактеризований з різних боків: юридичного, управлінського, організаційного, фінансового, обліково-аналітичного тощо. Процедура банкрутства є кінцевою стадією невдалого функціонування підприємства, якій, зазвичай, передують стадії нормальної ритмічної роботи і фінансових ускладнень.

Ринкова економіка, яка протягом багатьох десятиліть і століть є основою розвитку західних країн, розробила визначену систему контролю, діагностики і по можливості захисту підприємств від повного краху, або систему банкрутства і підтримки підприємства (Рис. 1.2) [16, c. 160].

Юридичне і нормативне забезпечення

Процедури, які застосовуються

Організаційна структураМетодичне забезпечення

Діагностика стану банкрутстваПідготовка кадрів

УчасникиСоціальний захист

Передбачення банкрутства

Цілі і принципиРис. 1.2. Система банкрутства підприємств

Універсальність цієї системи робить її придатною для застосування в Україні, однак слід враховувати особливості національної економічної політики та існуючий у ринковій економіці західних країн механізм захисту підприємств і запобігання їх від банкрутства.

Система банкрутства включає в себе низку логічних, причинно-наслідкових, організаційних і методичних процедур, які забезпечуються державними органами влади. Мета створення і приведення в дію системи банкрутства в Україні — необхідність структурної перебудови господарства держави відповідно до ринкового попиту населення за умови досягнення прибуткової діяльності основних структур, які виробляють товари і послуги.

Як свідчить світова практика, досягнення цієї мети відбувається при дотриманні основних принципів системи банкрутства (Рис. 1.3) [16, c. 161].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. ... процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічн ...

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... «нормальних» джерел фінансування; підприємству загрожує банкрутство: З > НВОК + ... аналіз фінансового стану венчурного підприємства ЗАТ «ІТС» за результатами фінансово ... на Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи і моделі. – К.: «Знання» ...
 2. Фінансовий аналіз ЗАТ Меблевик

  Курсовая работа >> Финансы
  ... ійно-економічна характеристика підприємства ЗАТ "Меблевик " було створено ... льш сотні різним робіт, присвячених прогнозуванню банкрутства підприємства. Однак, практично усі відомі ... на прикладі діючого вітчизняного підприємстваЗАТ „Меблевик-”. В ході дослі ...
 3. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... високому рівню імовірності банкрутства підприємства ВАТ “Центренерго”, тобто підтверджу ... діяльності підприємства. Призначення фінансового планування і прогнозування - визначати потреби підприємства у фінансових ... Компанії є ВАТ "МФС", ЗАТ "Альфа-Капітал" та " ...
 4. Оцінка фінансового стану та діагностика ймовірності настання банкрутства ВАТ НАСК Оранта

  Курсовая работа >> Финансы
  ... „ІНГО - Україна”, «Гарант-Авто», ЗАТ УАСК «АСКА», ВАТ СК «Алькона» ... , Страхова група «ТАС», ЗАТ СК «Кредо-Класик» ЗАТ «СК «Провідна», ТДВ ... ; чисті прибуток чи збиток. Методи прогнозування банкрутства підприємства Для успішного господарювання на ...
 5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансового стану ЗАТ “Черкасивторресурси” Запорукою діяльності підприємства й основою ... стійкості підприємства Прогнозування фінансового стану підприємства є невід’ємним ... с. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства.- К.:КНЕУ, 2000. – 412 с. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019199848175049