Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Выборки больших объемов труднообозримы; разобъем диапазон значений выборки на равные интервалы и подсчитаем для каждого интервала частоту- количество ...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
История отечественных железных дорог уходит в XVIII век. На Александровском пушечном заводе в 1788 г. была построена первая чугунная дорога. В последу...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Кинотеатр «Пушкинский» - это главный кинотеатр страны, один из крупнейших в Европе. Он был сооружен в 1961 году, а в 1997 году претерпел полную реконс...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Позиционирование – термин введен в 1979 г. – определение наиболее эффективного образа товара или услуги в конкурентном ряду в умах потребителей через ...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕТУ

Факультет економіки і підприємництва

Курсова робота з дисципліни

«Маркетинг»

Виконав:

ст. 313 гр. ФЕП

Слєсарь Євген

Перевірив:

Хмельницька О.В.

Київ-2010

План

Вступ 4

1. Теоретична частина 5

2. Загальна характеристика підприємства 13

2.1. Структура підприємства 13

2.2. Вид діяльності, галузева приналежність підприємства 14

2.3. Рівень конкурентоспроможності підприємства 15

2.4. Сильні сторони підприємства 17

2.5. Слабкі сторони підприємства 17

3. Характеристика ринку на якому діє підприємство 19

3.1. Тип конкуренції на даному ринку 19

3.2. Кон’юнктура обраного ринку 20

3.3. Динаміка основних ринкових показників; 22

3.4. Структура виробників та визначення лідерів на даному ринку 24

3.5. Основні конкуренти підприємства 26

3.6. Характеристика ступеня розвитку ринкової інфраструктури. 27

4. Визначення потенційних споживачів: 29

4.1. Основні сегменти на яких діє підприємство 29

4.2. Характеристика потреб споживачів 30

4.3. Оцінка товари, що випускаються відповідно до вимог споживачів 31

5. Розробка комплексу маркетингу 33

5.1. Товар і товарна політика 33

5.1.1. Етап життєвого циклу на якому знаходиться товар 33

5.1.2. Характеристика задач маркетингу на даному етапі 33

5.1.3. Асортимент і номенклатура підприємства 34

5.1.4. Ширина та глибина асортименту 34

5.1.5. Вимоги до якості товару 35

5.1.6. Вимоги до упаковки товару 37

5.1.7. Особливості сервісної політики підприємства 40

5.2. Цінова політика 41

5.2.1. Можливість цінової конкуренції на даному ринку 41

5.2.2. Основні методи ціноутворення на даному ринку 42

5.2.3. Особливості цінової стратегії вашого підприємства 42

5.2.4. Визначення можливості та цілей застосування знижок з ціни 44

5. 3. Збутова політика 48

5.3.1. Основні канали розповсюдження продукції 48

5.3.2. Ринкові посередники що використовуються підприємством 49

5.3.3. Розвиток власної мережі розподілу 51

5.3.4. Вдосконалення стратегії розподілу. 51

5. 4. Маркетингова комунікаційна політика 52

5.4.1. Мотивація споживачів 52

5.4.2. Макет рекламної компанії підприємства 52

5.4.3. Основні носії комунікацій 54

5.4.4. Основні засоби стимулювання збуту 55

5.4.5. Види комунікацій та рівень їх ефективності 56

5.4.6. Зворотній зв’язок зі споживачами 56

Висновки 58

Список використаної літератури 59

Вступ

В даній курсовій роботі буде розглянуто такі питання, як ,спочатку в першоме розділі, маркетингова товарна політика, в наступних розділах буде йти мова продіяльність компанії «КОНТІ» на ринку кондитерських виробів.

"ЗАТ "ВО "КОНТI" останнiм часом проводить активну iнвестицiйну полiтику, спрямовану на поступове збiльшення частки ринку та закрiплення своїх позицiй на ньому в довгостроковiй перспективi, а також розширення асортименту продукцiї. Виробничi потужностi пiдприємств дозволяють виробляти багато кондитерських виробiв з рiзних сегментiв ринку та цiнових категорiй.

Основний бренд, пiд яким реалiзується продукцiя компанiї - "КОНТI". Окремi види кондитерських виробiв реалiзуються кожен пiд своєю торговою маркою.

На деяку продукцiю пiдприємства впливають фактори сезонностi:

" цукерки, коли попит на них зростає в осiннє-зимовий перiод перед новорiчними святами та в березнi (жiночий день);

" печиво, коли попит на нього зменшується перед новорiчними святами у зв'язку зi збiльшенням попиту на шоколаднi вироби.

На цей час в Українi створення кондитерських виробiв здiйснюють бiльш нiж 600 пiдприємств, бiльшiсть з яких здiйснюють виробництво мучнистих кондитерських виробiв (печиво, тор-ти, кекси та т.iн.). Тiльки 10% вiд загальної кiлькостi кондитерських пiдприємств виробляють продукцiю, що входить в цукрову групу (шоколад карамель, цукерки, драже та iн.. Саме в цьому сегментi виробляються бiльшiсть з кондитерських виробiв - до 55%.

Близько 45% виробництва становлять мучна група: печиво, вафлi, торти та крекери.

Повний асортимент кондитерських виробiв випускається тiльки на 28 крупних фабриках, але iснують спецiалiзованi фабрики, що створюють лише деякi окремi види продукцiї.

За результатами 2006 р. Найбiльшими виробниками були "Рошен", "КОНТI" та "АВК". Сумарна питома вага трьох лiдерiв становила близько 30% вiд загального об'єму реалiзацiї. В цi-лому, ринок характеризує висока концентрацiя. Близько 63% об'ємiв реалiзацiї приходиться на долю 9-ти найбiльших виробникiв. По результатам 2007 р. компанiя КОНТI займала 13% долю на вiтчизняному ринку кондитерських виробiв, обiймавши цю позицiю за лiдером - "Рошеном".

1. Теоретична частина

Аспекти маркетингової товарної політики

Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар. Виважена і послідовна товарна політика виробника закладає підвалини його ринкового успіху.

Важливе значення має створення привабливої упаковки товару, використання штрих-коду, розроблення ефектної товарної марки, її офіційна реєстрація. Підкріплює позиції товару організація сервісу, надані фірмою гарантії, умови поставки тощо. Все це в комплексі і становить сутність маркетингової товарної політики фірми, спрямованої на максимальне задоволення потреб цільових споживачів.

Товар - це складне поняття, що включає сукупність багатьох властивостей, головними серед який є споживчі властивості, тобто спроможність товару задовольняти потреби.

З погляду маркетингу головне призначення товару - рішення тих або інших проблем споживача, людина купує, щоб позбутися проблеми й одержує задоволення тому, що її більше не існує. За це вона готова сплачувати гроші.

Споживач оцінює товар, співставляючи принесену їм користь і витрати на його придбання. Корисність товару, із погляду споживача, полягає в його здатності вирішувати визначені проблеми.

Товар - центральна ланка маркетингу. Ціна, розподіл і комунікація ґрунтуються на особливостях товару. Нові або поліпшенні товару, позитивно оцінені покупцем, забезпечують підприємству на якийсь час перевагу перед конкурентами.

Ринки більшості товарів в розвинутих країнах характеризуються високим ступенем насичення. Багато товарів купують уже тільки з метою заміни старих. Підприємці намагаються протистояти звуженню товарних ринків, активізуючи роботу з товаром.

Розглядаючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях : товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням.

Перший рівень або товар за задумом - відображає ту потребу, яку товар задовольняє, тобто це товар з чіткою орієнтацією на споживання , скоріше функція, котру виконує товар для споживача.

Другий рівень або товар в реальному виконанні - це реально створений виріб із конкретними властивостями і характеристиками.

Третій рівень або товар з підкріпленням - це “шлейф” обслуговування , тобто ті додаткові послуги і вигоди, які виробник надає споживачу одночасно з товаром.

Так звана "підтримка продукту (товару)" включає надійні поставки, післяпродажний сервіс, транспортування гарантії, документація, засоби зберігання - власне все те, що супроводжує вихід товару на ринок і забезпечує його успішне споживання . Це можуть бути і супутні продукти і послуги, які забезпечують успішне використання основного продукту. Маркетинг з'ясовує характеристики додаткових товарів і послуг, що потрібні для нормальної роботи, визначає ступінь їхньої доступності на ринках, доцільність організації їх виробництва при відсутності.

Перш ніж розробляти товарну політику, підприємству необхідно визначити маркетингові особливості своїх товарів. В цьому нам допоможе класифікація товарів.

Існують різноманітні класифікації товарів.

Одна з найбільш поширених класифікацій - по цілі застосування.

По цілі застосування товари діляться на споживчі товари, ціль застосування яких - кінцеве споживання, і товари виробничого призначення або промислові товари, ціль застосування яких - використання у виробничому процесі для виробництва інших товарів і послуг.

Стосовно до споживчих товарів і товарів виробничого призначення використовують специфічні інструменти маркетингу. Характер споживання цих товарів буде різноманітним , купівля визначається різними потребами і мотивами. Придбання споживчого товару - особиста воля і бажання, виробничого - колегіальне рішення, більше усього цінується надійність постачальника, менше значення надається цінам і т.д.

Споживчі товари класифікуються по-різному.

Перша класифікація заснована на характері споживання . При цьому виділяють три категорії товарів:

 • товари короткострокового користування, які використовуються один або декілька разів

 • товари тривалого користування, використовувані багаторазово

 • послуги - дії, що приносять споживачу корисний результат і задоволення.

Друга класифікація заснована на поведінці споживача, його звичках у споживанні.

Виділяють чотири категорії товарів:

 • товари повсякденного попиту - це товари , які ми купуємо часто, не задумуючись і з мінімальними зусиллями на їхнє порівняння між собою. Поведінка споживача звичайна. Рутинний процес купівлі.

Їх можна розділити на такі категорії:

а) основні товари повсякденного попиту (товари перший необхідності)

б) товари імпульсної покупки - товари, покупка яких не плануєтся -повинні бути у всіх доступних місцях, у яскравій привабливій упаковці (25%)

в) товари для екстрених випадків - потребують максимального охоплення ринку

 • товари ретельного вибору - це ті товари, при покупці яких ми порівнюємо їхню якість, ціну, зовнішнє оформлення з аналогічними товарами . Споживач готовий витратити час на порівняння, прикладає зусилля по пошуку таких товарів, поки не знаходить те, що йому підходить. Товари середнього рівня ризику, що сприймається.

 • престижні товари або товари особливого попиту - це товари , які або дійсно мають унікальні характеристики, або є фірмовими товарами або здаються такими. Споживач готовий витратити масу часу і зусиль , ніколи не порівнює. Це товари класу люкс. Головне - це прихильність одній або декільком характеристикам.

 • товари пасивного попиту - це товари, про існування яких споживач знає, але купує неохоче. Продавець повинен прикласти зусилля для реалізації цих товарів.

Французькі маркетологи класифікують товари по значенню в діяльності фірми:

 • товари-лідери - визначають успіх фірми, забезпечують широку клієнтуру і прибуток, сприяють успіху

 • товари -"локомотиви" - тягнуть за собою інші вироби, сприяючи утвердженню фірмової марки

 • тактичні товари - товари підтримки або товари , що доповнюють , пропонуються для того, щоб споживач не звертався до конкурентів

 • "закличні товари" _ або приваблюють покупців дешевизною або, навпаки, є дорогими, престижними, унікальними.

Товаровиробник повинний своєчасно пропонувати ринку певну сукупність товарів, які б, відповідаючи в цілому профілю виробничої діяльності фірми, найбільше б повно задовольняли вимоги певних категорій покупців.

Набір товарів, запропонованих виробником або продавцем називають асортиментом. АСОРТИМЕНТ - це упорядкована по певних ознаках товарна маса, або набір різноманітних товарів, згрупованих, наприклад, по функціональному призначенню. НОМЕНКЛАТУРА - застосовують у статистиці - систематизований перелік груп, підгруп і видів продукції в натуральному виразі, що містить коди позицій.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розробка комплексу маркетингу (1)

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... середовище 6 3. Сегментація клієнтів 15 4. Розробка комплексу маркетингу 16 а) Товарна політика підпри ... витратили на консалтинг менше грошей. 4. Розробка комплексу маркетингу а) Товарна політика підприємства ...
 2. Розробка комплексу маркетингу для вітчизняних виробників сиру

  Реферат >> Маркетинг
  ... дисципліни «ОСНОВИ мАРКЕТИНГУ» на тему: «Розробка комплексу маркетингу для вітчизняних виробник ... 1. Тема роботи: « Розробка комплексу маркетингу для вітчизняних виробників фасованого ... робота на тему «Розробка комплексу маркетингу для вітчизняних виробників ...
 3. Розробка комплексу маркетингу фірми (2)

  Реферат >> Банковское дело
  КУРСОВА РОБОТА з маркетингу на тему: “Розробка комплексу маркетингу фірми” ЗМІСТ ... для кожної з груп окремого комплексу маркетингу. Сегмент ринку складаються із споживач ... складові комплексу маркетингу (товар, ціну, методи розповсюдження і маркетингові комуні ...
 4. Розробка заходів щодо рекламної стратегії Прямоточного гідроагрегату

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... ринків; організація маркетингу; розробка комплексу маркетингу; розробка стратегії і плану маркетингу; управління маркетингом. Маркетингова програма повинна ...
 5. Маркетингові комунікації (4)

  Контрольная работа >> Маркетинг
  ... і підприємством набуває така складова комплексу маркетингу, як методи просування товару, під якими ... ринку Розробка комплексу маркетингу Розробка товарів Ціноутворення Система збуту Комплекс стимулювання Комплекс допоміжних систем маркетингу Система ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019838809967041