Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Реферат
Данная отрасль социологического знания свидетельствует о том, что в обществе существует отклоняющееся(девиантное поведение), которое представляет собо...полностью>>
Социология->Реферат
Современный спорт и идеология тесно взаимосвязаны, и эти связи многогранны. Такое положение сложилось в силу объективных обстоятельств и спорта в цело...полностью>>
Социология->Реферат
Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» создан в 2007 году для разработки и практической реализации социальных проектов в сфере поддержки детей, нахо...полностью>>
Социология->Реферат
Одиночество – социально психологическое состояние, характеризующееся узостью или отсутствием социальных контактов, поведенческой отчужденностью и эмоц...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство науки і освіти України

Харківська державна академія дизайну та мистецтв

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Семестрова робота з соціології

на тему: «Соціальна стратифікація. Причини соціальної стратифікації в Україні»

Роботу виконала:

Студ. Оськіна Марія (з)ПД-08

Викл. Більдер Н.Т.

Харьков 2010Зміст

Вступ

1.Визначення стратифікації

2.Основні стратифікаційні системи

2.1 Рабство;

2.2 Каста;

2.3 Родовід;

2.4 Клас

4. Витоки стратифікації. Традиційне стратифікаційне суспільство на прикладі стародавньої Індії.

6. Соціальна стратифікація в наші дні

7. Стратифікаційна ситуація в Україні

Висновки

Список використаних джерелВступ

стратифікація суспільство рівень життя

Мета моєї роботи полягає в тому, щоб дати розгорнуте визначення поняття «стратифікації» та проаналізувати це явище на прикладах різних суспільств. Роздивитись історію суспільств та стратифікації в них. Знайти витоки стратифікації та її зв’язки з культурою та традиціями. Розглянути сучасну ситуацію структури суспільства, його поділу на страти. Виявити спільні риси та відмінності між минулим та сучасним. Зробити аналіз, чим зумовлене таке явище; чи являється воно нормальною рисою суспільства або його вадою; чи потрібне воно в суспільстві; якщо потрібне,- то для чого?

Також задачею моєї роботи є розгляд стратифікаційного поділу в Україні, звернення вже конкретно до історії України, і,можливо, спроба спрогнозувати подальші зміни ситуації

Ця робота є актуальною, тому що об’єктивна оцінка стратифікаційного поділу суспільства дає уявлення про рівень життя суспільства, ступінь чесності політики, що проводиться у державі, та дає можливість уявити та спрогнозувати подальший розвиток відносно даного моменту, а також дає можливість уявити, які зміни потрібно ввести, щоб покращити ситуацію, яка має місце.1. Визначення стратифікації

Коли б не йшла мова про суспільство, – про будь-який аспект суспільного життя, - в кожному разі виникає потреба уточнення деяких нюансів. Або можна почати ще раніше - з того, що, коли ми навіть просто кажемо таке слово «суспільство», то в нашій свідомості одразу ж виникає асоціація з деякою чіткою, або не дуже, структурою, яка складається з деяких частин. А частини ці, в свою чергу, складаються з людей - представників соціуму. Кожна з частин займає певне місце в цій складній структурі, і виконує в ній певну роль. Всі вони, звичайно, не можуть бути однаково рівноправними, тому їх взаємини та взаємодія відбуваються з урахуванням функцій та особливостей кожної.

Саме ці особливості, функції та взаємодія і є причиною невід'ємної частини кожного суспільства – соціальної нерівності. Це явище вивчається соціологією і дістало назву «стратифікація».

Для більш точного визначення цього поняття можна привести слова Питирима Сорокіна: «Соціальна стратифікація – це диференціація деякої даної сукупності людей (населення) на класи в ієрархічному ранзі. Вона знаходить вираження в існуванні вищих і нижчих шарів. Її основа і сутність – у нерівномірному розподілі прав і привілеїв, відповідальності й обов'язку, наявності і відсутності соціальних цінностей, влади і впливи серед членів того чи іншого співтовариства. (…) Соціальна стратифікація – це постійна характеристика будь-якого організованого суспільства». [1]

А ось що каже нам про це поняття сучасний інтернет-довідник «Вікіпедія»:

Соціальна стратифікація — диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення. Стратифікація — це розташування індивідів і груп зверху вниз по горизонтальних шарах (стратам) за ознакою нерівності в доходах, рівню освіти, обсязі влади, професійному престижі.

Стратифікация відображає соціальну неоднорідність, розшарування суспільства, неоднаковість соціального положення його членів і соціальних груп, їхню соціальну нерівність. Термін дозволяє виявити відмінності між формами соціального ранжирування і нерівності, що характеризують суспільства або що існують в рамках одного з них. У історичній і порівняльній перспективі, наприклад, — між рабом, кастою, станом і сучасним «класово відкритим» суспільством, а також між соціальними характеристиками, що диференціюють нерівність.

Стратифікаційні суспільства одержали свою назву від латинського слова stratum, що в перекладі означає «шар».2.Основні стратифікаційні системи

Згідно Энтони Гидденсу, «помітні чотири основні системи стратифікації: рабство, касти, стани і класи.

2.1 Рабство;

Рабство – це найбільш виражена форма нерівності, при якій частина індивідів буквально належить іншим як їхня власність. Правові умови рабства значно варіюються в різних суспільствах. Системи рабської праці розвалилися почасти через боротьбу проти них, почасти тому, що економічні чи інші стимули спонукували людей працювати більш ефективно, чим прямий примус. Відтоді, як більш століття назад воля було гарантована рабам Північної і Південної Америки, рабство як формальний інститут поступово знищилося і сьогодні майже цілком зникло у світі.

2.2 Каста;

Касту зв'язують найчастіше з культурою Індійського субконтиненту. Термін «каста» португальського походження, означає «рід» і «чистий рід». У самих індійців немає терміна для опису класової системи в цілому, різні слова розкривають її різні аспекти. Серед них – два головних – варна і джати. Варни включає чотири категорії, ранжируються по соціальному престижу. Джати визначають групи, усередині яких кастові ранги мають організований характер. Вища варна, брахмани, представляють найбільш високий рівень чистоти, недоторкані – найбільш низький. Брахмани повинні уникати визначених типів контактів з недоторканих, і тільки недоторканим дозволяються фізичні контакти з тваринами чи із субстанцією, обумовленої як нечиста. Кастова система споконвічно жорстко зв'язана з індуською релігією. Індивіди переконані, що якщо хтось не залишиться вірним ритуалам і обов'язкам своєї касти, то його чекає найнижче положення в наступному втіленні.

Концепція каст іноді застосовувалася поза індійським контекстом, коли дві чи більш етнічні групи піддавалися сегрегації, і домінувало поняття расової чистоти (південна частина США, Південна Африка).

2.3 Родовід;

Родоводи були частиною європейського феодалізму, але були також у багатьох інших традиційних суспільствах. Феодальні стани включають страти з різними обов'язками і правами; деякі з цих розходжень установлюються законом. У Європі до цього стану включали аристократію і дворянство. Духівництво складало інший стан, маючи більш низький статус, але володіючи різними привілеями. До так називаного «третього родоводу» відносилися слуги, вільні селяни, торговці і художники. На противагу кастам, міжстанові шлюби й індивідуальна мобільність сприймалися толерантно.

Класові системи відрізняються в багатьох відносинах від рабства, каст і станів. Особливо потрібно було б відзначити чотири моменти: -класи не створюються на основі правових і релігійних норм; -членство в них не ґрунтується на спадкоємному положенні і звичаях. -класові системи більш рухливі, ніж інші системи стратифікації, а границі між класами ніколи не бувають ясно обкресленими, -приналежність індивіда до класу повинна бути «досягнута» їм самим, а не просто бути «такою» від народження, як в інших типах систем стратифікації. [2]

Соціальна мобільність – рух нагору і вниз у класовій структурі – значно простіше, ніж в інших типах (у кастовій системі індивідуальна мобільність, перехід з однієї касти в іншу неможливий).

Класи залежать від економічних розходжень між групами людей, зв'язаних з нерівністю у володінні і контролі над матеріальними ресурсами.

В інших типах стратифікаційних систем нерівність виражена раніше на рівні міжособистих відношень, що стосуються обов'язків між слугою і паном, рабом і хазяїном, представниками вищої і нижчої каст. Класові системи, навпаки, здійснюють в основному зв'язки неособистого характеру.3.Витоки стратифікації

Традиційне стратифікаційне суспільство на прикладі стародавньої Індії.

У Стародавній Індії задовго до приходу аріїв склалася високорозвинена цивілізація. Ранньокласове суспільство існувало в Індії ще в III тис. до н.е. і було ровесником цивілізації Стародавніх Єгипту і Шумеру.

Основу соціальної структури Стародавньої Індії становила община. Община була самокерованою одиницею. До неї входили касти, що об'єднували представників однієї професії, і були сімейні общини родичів. Були сангхи, що об'єднували ремісників і крамарів з різних каст. На чолі цих груп стояв виборний староста. Виникнення індуїсткої системи каст обґрунтовано в санскритських трактатах, створених ще в першому тисячоріччі до нової ери. У них був установлений розподіл суспільства на чотири стани, іменованих варнами, за межами яких (а отже, і суспільства як такого) були залишені так називані вневарнові, що включають у себе самі знедолені шари париев і недоторканих.[3]

Про походження варн існує багато версій. Більшість учених пов'язує їх виникнення з брахманською релігією. Верхівка аріїв з часом привласнила собі виняткове право на релігійну, політичну та військову діяльність. Але найперше та найбільш раннє згадування про варни міститься в ріґведійсьому гімні «Пурушасукта», в якому розповідається про походження варн з частин тіла міфічної людини Пуруши. Брахмани- з вуст, кшатрії- з рук, вайшьї- зі стегон,шудри- з його ступнів.[4]

Основний зміст терміну «варна» означає- - «вид», «колір», «категорія» людей. Професія, посада, величина одержаної спадщини, процент за договором про позичку і навіть міра покарання індуса визначалася належністю до варни. Від цього залежало навіть ім'я, яке йому давали з народженням, одяг, який він мав носити, порядок вживання їжі. Перехід з однієї варни до іншої в принципі був неможливим.[4]

До вищих варнів належали "двічі народжені"- брахмани, кшатрії, вайшьї. Вони могли вивчати тексти релігійних творів, знати їх розпорядження і ритуали. Пізніше з'явилась пригнічена варна - шудри, "раз народжені"[3].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціальна Структура суспільства та соціальна стратифікація

  Реферат >> Астрономия
  ... і психологічне. За твердженням українських вчених (В. Андрушенко, М. Михальченко ... ії культурі ментальності. На Україні часто стверджують про досить ... підходів щодо пояснення причин соціальної нерівності, а значить і соціальної стратифікації. Так в основі ...
 2. Поняття соціальної структури суспільства

  Реферат >> Социология
  ... (територіальні, соціальні); номінальні (наприклад, спільність українських підпри ... соціальних форм") до наукового аналізу реальних відносин між людьми, причин ... на всіх ступенях соціальної стратифікації. Профіль соціальної стратифікації відбиває ступі ...
 3. Соціально-класова структура суспільства

  Реферат >> Социология
  ... Соціально-територіальні спільності. Приписаний і досягнутий статус. Систематизація соціальних ролей. Теорія стратифікації. Соціальна стратифікац ... можуть стати причиною рольові напруги ... Україні, що будує ринкову економічну систему, відбувається зміна соціально ...
 4. Соціум (суспільство людей)

  Конспект урока >> Социология
  ... основні тенденції розвитку соціальних відносин у Україні. 4. Яким чином соціальні інститути керують поведі ... верствами населення. Соціальна нерівність є причиною і наслідком соціального розшарування (соціальної стратифікації). Стратифікація (лат. stratum ...
 5. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  ... законами. Соціальний закон – об´єктивний і повторюваний причинний зв´язок між соціальними явищами та ... соціальна група», «соціальна верства», «соціальна спільність», «соціалізація», «особистість», «соціальна стратифікація», «соціальний контроль», «соціальна ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018320083618164