Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Реферат
Культура є невід’ємною частиною кожного суспільства, кожної групи людей та особи Саме на основі культурних цінностей будуються основні стереотипи сусп...полностью>>
Социология->Реферат
Серед українських дослідників побутує думка, що до стратегій втручання вдаються у ситуаціях, за яких клієнт не погоджується або неспроможний самостійн...полностью>>
Социология->Контрольная работа
В последнее время возрос общественный интерес к проблемам различных социальных слоев, особенностям их положения в социальной структуре Во многом это с...полностью>>
Социология->Шпаргалка
Семейные хозяйства можно р/м с одной стороны как открытую, связанную с обществ макросистемой подсистему общества, реагирующую на происходящие в ней из...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Інститут соціології, психології та управління

"До захисту допущено"

Зав. кафедри теорії та методології соціології

____________________________

В.Б. Євтух

"____" _________________ 200_ р.

БАКАЛАВРСЬКА (КВАЛІФІКАЦІЙНА) РОБОТА

на тему:

МОЛОДА СІМ’Я В УКРАЇНІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Виконала студентка групи 42-СУ ___________ / Чебанна Ю.І. /

(шифр) (дата і підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник к. ф. н., доцент ___________ / Кисла Г.О. /

(посада) (дата і підпис) (прізвище, ініціали)

Київ - 2008

Зміст

Зміст 2

Вступ 3

Розділ 1. Методологічні підходи до вивчення молодої сім′ї в україні 7

1.1 Визначення поняття молодої сім′ї 7

1.2 Теоретичні дослідження проблем розвитку молодої сім′ї в Україні 8

1.3 Категоріальний апарат та методи написання дипломної роботи 12

1.4 Висновки до першого розділу 14

Розділ 2. Соціальні показники та індикатори трансформації молодої сім′ї в україні 15

2.1 Соціальний аналіз кореляцій типів та функцій сім’ї 15

2.2 Соціальні проблеми становлення та розвитку молодої сім'ї 24

2.3 Основи функціонування сучасної сім’ї 29

2.4 Індикатори кризового стану молодої сім’ї 37

2.5 Висновки до другого розділу 38

Розділ 3. Динаміка сімейних відносин в українському суспільстві 39

3.1 Характеристика соціологічного дослідження "Мотивація вступу до шлюбу" 39

3.2 Розв’язання сімейної кризи по сприянню соціальних працівників 42

3.3 Висновки до третього розділу 50

Висновки 51

Список використаних джерел 54

Вступ

Уперше з невдалим подружнім життям, як із масовим явищем супільства високорозвинених та деяких середньо - розвинених країн стикнулися на початку 20 років 20 сторіччя, тобто після закінчення першої світової війни. Перша світова війна за перебігом, масштабами та наслідками її подій принципово відрізнялася від усіх воїн, що раніше знало людство.

Найбільшим за своїм соціально-культурним, та соціально-психологічним значенням для людства наслідком 1-ої світової війни була криза релігійної свідомості та релігійних принципів. Знецінення людського життя, навіть долі цілих народів, протиріччя між гуманістичними ідеалами, до яких закликають, мають всі релігії, та жорстокою дійсністю війни, політичне лицимірство церковних та релігійних діячів - такі фактори, призвели до того, що кожна більш-менш мисляча людина, що пережила війну почала піддаватись сумніву догмати, повчанню та рекомендацій традиційних релігій. Наслідком такої масової радикальної трансформації суспільних теологічних поглядів було знецінення релігійних засад шлюбу. Тобто людина відчула своє моральне право не тільки вступати у шлюб згідно зі своїми потребами та бажаннями, але із власних міркувань розривати його.

Таким чином, першим фактором - наслідком згаданої Світової війни, що безпосередньо вплинув на тривалість та міцність подружніх відносин у цивілізованому суспільстві, стала девальвація релігії як суспільної ідеології.

А також відсутність комплексного підходу до вирішення проблем планування сім’ї призвело до такої ситуації в Україні, коли штучне переривання вагітності стало основним методом регулювання народжуваності. З розрахунками вчених, демографічні втрати від поширення недосконалих методів планування сім'ї складають щорічно 750 тисяч нових громадян - це бажані діти, які не можуть бути народжені через стан здоров'я батьків та матеріальне забезпечення сім'ї.

Криза, в основному торкається, найперше економічних та демографічних основ сім′ї. Аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміка за останні роки показує, що Україна поряд із соціально-економічними проблемами опинилась віч-на-віч із серйозною демографічною кризою. Очевидно, що за таких умов необхідними є грунтовні дослідження сучасної сім′ї та пошук ресурсів для подолання негативних явищ. Водночас, сім′я як система, суспільний інститут переживає сьогодні своєрідну "кризу": відбувається перехід сім′ї як системи, що функціонує, на якісно інший рівень. Оскільки в сучасних умовах матеріальний фактор перестає бути відповідальністю виключно чоловіка за виживання сім′ї, відбувається закономірний перехід від одного етапу розвитку (патріархату) на інший (біархат) [62,76].

Під загрозою перебуває інтелектуальний і моральний потенціал народу, що зумовлено різким зниженням життєвого рівня більшості сімей в Україні. Повільно зростають прибутки населення, а ціни і тарифи випереджають темпи їх зростання.

В складних економічних умовах, в яких перебуває Україна, змінюється динаміка та структура сім'ї. На кожному етапі розвитку вона має свої специфічні особливості та типові проблеми.

Сім'ї, як психосоціальні системи, властивим є складний комплекс стосунків та взаємозв'язків, на формування яких впливають особистісні риси членів сім'ї, соціальне оточеня, звичаї, соціально-економічні умови.

В зв'язку з тим, що не розроблена загальна теорія вивчення сім'ї, відсутній єдиний підхід розуміння її суті та структури, існують і різні підходи до визначення кризових періодів розвитку сім'ї.

Якість шлюбу та його надійністьзалежить від здатності подружжя адаптовуватись до умов кризи та реакцій подружжя на сімейні конфлікти викликані кризою.

Актуальність дослідження. Суспільство культивує потребу людини в сім′ї, виходячи з необхідності впорядкування різноманітної поведінки людей і формування нових поколінь-продовжувачів справи старших. Сім′я для суспільства - це особливий інститут, здатний постійно відтворювати носія соціального життя - людину. На сьогодні дослідження сім′ї в Україні, практична робота з сім′єю є доволі популярним напрямком соціологічної науки і практики.

В царині сімейної проблематики зумовлена загальною кризою сім′ї, яку визначають психологи, соціологи, демографи, такі як Т.В. Буленко, Лавріненко, Гончарук, Н.В. Туленков, Оксамитна, Пилипенко, М.О. Балакірева та інші. Цією кризою виступають найрізноманітніші чинники: незадоволеність, часті сварки, які відбуваються в основному через побутові дрібниці; негативне ставлення до партнера через постійну обмеженість в спілкуванні, зниження сексуального потягу. Також цікавим є те, що коли Кідеміллер та Юстіцкій здійснювали дослідження щодо мотивації вступу до шлюбу в дискфункціональних сім′ях (таких, що нездатні задовільнити потреби подружжя в особистісному, духовному рості), виявили, що такими мотивами є втеча від батьків, почуття обов′язку, одинокість, слідування сімейним традиціям.

Проблемною ситуацією дслідження сімейно-родинних стосунків, які зазнали значних трансформацій разом із усім нашим суспільством, є надзвичайно важливим на сучасному етапі. Нездатність подружжя долати кризову ситуацію при переході сім'ї із однієї стадії на іншу може бути пов'язана з психологічною несумісністю подружжя, неадекватністю вибору шлюбного партнера, нездатністю сім'ї вирішувати проблеми, з низьким рівнем соціально-психологічної адаптованості.

Метою даної дипломної роботи є дослідження мотивів до створення сім'ї та визначення тих причин, які впливають на їх розпад.

Завдання:

Визначити поняття молодої сім′ї в Україні;

Роглянути теоретичні дослідження до вивчення молодої сім′ї в Україні;

Охарактеризувати категоріальний апарат та методи написання дипломної роботи;

Розкрити функції та типологію сім’ї;

Описати соціальні проблеми становлення та розвитку молодої сім’ї;

Розглянути основи функціонування сучасної сім'ї;

Виділити індикатори кризового стану сімей;

Охарактеризувати первинне та вторинне дослідження "Молодої сім'ї в сучасній Україні";

Надати рекомендації щодо розв’язання сімейної кризи по сприянню соціальних працівників.

Об′єктом є сучасна молода сім'я в Україні.

Предметом виступає механізм сімейної соціалізації, трансформації та реабілітації у родинах, функціонування та становлення сімей, кореляція типів та функцій сімей, проблеми становлення та розвитку молодої сім'ї.

Гіпотеза. Так як сім'я є частинкою суспільства та існує як суспільний інститут, вона повинна відображати деякий "Абсолют", тобто ідельне бачення частинки одного цілого. В тому випадку, коли негативні сторони подружнього життя, кризові ситуації, складні життєві ситуації та конфліктні ситуації візьмуть верх над стабільністю та позитивними ситуаціями, держава в недалекому майбутньому може просто розвалитися. В першому випадку від розрушення цих самих соціальних інститутів. По-друге, державі постійно прийдеться підтримувати нереальну кількість матерів-одиночок, що призведе до не зовсім позитивнмх наслідків. Для того щоб цього не сталося потрібно вдосконалювати допомогу неблагополучним сім'ям та запобігати причинам розлучень та розпаду сім'ям.

Розділ 1. Методологічні підходи до вивчення молодої сім′ї в україні

1.1 Визначення поняття молодої сім′ї

Багато науковців, соціологів висувають своє значення та політику терміну "сім'я". Ми з вами розглянемо деякі припущення чи визначення цього поняття. Отже, Л.А. Карцева дає таке поняття, що сім'я - це соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, котрі перебувають у шлюбі, їх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей [18,32]. Обозова пояснює це поняття наступним чином. Сім'я - це об'єднання людей, зв'язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю, об'єднання, що грунтується на шлюбі або кровній спорідненості.

Сім'я є одним із головних інститутів у соціальній структурі суспільства, а шлюбно-сімейний склад населення - соцільно-демографічною “базою” людського розвитку [18,63]. Сім'я - це першоджерело пізнання і формування культури поведінки, беззаперечне утвердження великого досвіду попередніх поколінь, а звідси - толерантного ставлення один до одного, шлях кожної особистості до самореалізації. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім'ї має одинока особа [54,78]. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Отже, сім'я є однією із найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. Через різноманітні канали і за допомогою повних механізмів вона є пов'язаною зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та розвиваючись разом із зміною та розвитком суспільства, сім'я сприяє вирішенню багатьох важливих як економічних так і соціальних задач.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

  Реферат >> Экономика
  ... ії державної молодіжної політики в Україні. – К., 1997; Майбутнє України – в руках молоді!. – К., 1998; Молодь України ... іальному становленню та розвитку молоді в Україні // Молодіжний рух в Україні. Довідник. Частина І. – К., 1998 ...
 2. Україна в складі Російської та Австрійської імперій

  Контрольная работа >> История
  ... пожвавлення політичного руху на Україні. Молодь, яка зросла вже в атмосфері ... проголошена програма Братства – “Декларація віри молодих українців”. Цей документ був пройнятий ... Але в практичній діяльності ця група молодих українців значних успіхів не досягла ...
 3. Українська культура XIX ст

  Реферат >> Культура и искусство
  ... набуло сімейне музикування, любительський молодіжний розважальний спів. Центрами розвитку ... і помер дуже молодим. У 40-і роки центр українського культурного життя ... польської, складаються групи молоді, які гаряче співчувають українському народу, поважають ...
 4. Українська діаспора у Франції історія складання та динаміка розвитку

  Реферат >> Астрономия
  ... деяких українських католицьких церквах. Завдяки зусиллям молодіжних об ... української молоді. 1956 рік – Організація української молоді у Франції. 3. 1924 року було створено Укра ... танцювальні ансамблі (при молодіжних організаціях). Українську народну хореограф ...
 5. Молодь як об’єкт соціальної роботи

  Курсовая работа >> Социология
  ... соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» молодь – громадяни України віком від 14 до ... . Про становище молоді в Україні (за підсумками 2003 р.). - С.35. Про становище молоді в Україні (за підсумками ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017969608306885