Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Для российской экономики на протяжении последних 10 лет была характерна тенденция опережающего роста иностранных инвестиций относительно темпов расшир...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционн...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Развитие рыночной экономики придает новый характер инвестиционной деятельности Развитие многообразных форм собственности, равных условий хозяйствовани...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Тема иностранных инвестиций в России, их влияния на состояние государственных финансов является на сегодняшний день весьма актуальной Экономика России...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перелік питань, які виносяться на екзамен по предмету “Фінансово-господарська діяльність військової частини”.

 1. Основні завдання фінансово-економічної служби військової частини.

 2. Фінансова дисципліна, її складові та вимоги до неї.

 3. Розпорядники бюджетних коштів за кошторисом Міністерства оборони України.

 4. Стисла характеристика елементів фінансового забезпечення.

 5. Організація діловодства фінансово-економічної служби та службового листування з фінансово-економічних питань.

 6. Вимоги щодо зберігання грошових виправдних документів. Справи, що заводяться фінансово-економічною службою військової частини.

 7. Методи виправлення помилок у грошових виправдних документах та порядок вилучення документів із справ фінансово-економічної служби.

 8. Отримання, облік, оформлення, зберігання та знищення бланків суворого обліку по фінансово-економічній службі військової частини.

 9. Обов’язки та права командира військової частини, начальника штабу, заступників (помічників) командира військової частини, начальників служб та командирів підрозділів з фінансово-економічних питань.

 10. Обов’язки та права начальника фінансово-економічної служби військової частини з фінансово-економічних питань.

 11. Обладнання приміщення фінансово-економічної служби та організація робочих місць працівників.

 12. Прийом і здача посади начальника фінансово-економічної служби.

 13. Планування роботи фінансово-економічної служби, доповіді командиру військової частини. Організація учбових заходів.

 14. Порядок застосування економічної класифікацій видатків Державного бюджету України, їх структура та взаємозв’язок із класифікацією витрат за кошторисом Міністерства оборони.

 15. Класифікація витрат за кошторисом Міністерства оборони, її призначення та принципи побудови.

 16. Джерела надходжень та напрями використання коштів спеціального фонду військової частини, їх роль у фінансуванні.

 17. Порядок фінансового планування та витребування бюджетних асигнувань у військовій частині. Посадові особи військової частини, що приймають участь у фінансовому плануванні.

 18. Етапи фінансового планування в військовій частині. Фінансово-планові документи військової частини.

 19. Обов’язки військової частини у зв’язку з закінченням бюджетного року

 20. Сутність та призначення органів Державного казначейства. Права органів Державного казначейства.

 21. Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства, та здійснення безготівкових розрахунків.

 22. Установлення ліміту каси. Відповідальність за недотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі.

 23. Порядок розрахунку та отримання коштів готівкою. Документи, що подаються до органів Державного казначейства для отримання готівки.

 24. Зберігання грошових коштів у військовій частині.

 25. Загальні положення щодо витрачання грошових коштів.

 26. Грошові виправдні документи і загальні правила їх оформлення.

 27. Документальне оформлення витрат на грошове забезпечення і заробітну плату.

 28. Загальні положення щодо укладання договорів.

1. Основні завдання фінансово-економічної служби військової частини.

основні завдання фінансово-економічної служби військової частини:

 • правильної організації бухгалтерського обліку з широким використанням обчислювальної техніки згідно з вимогами нормативних документів щодо його ведення i складання звітності;

 • застосування ПЕОМ;

 • своєчасного й достовірного обліку нестач майна та інших фактів нанесення державі збитків і здійснення заходів щодо їх відшкодування;

 • своєчасного нарахування податків і внесків до цільових фондів та перерахування цих сум за призначенням;

 • складання i подання в установлені терміни фінансової, статистичної та податкової періодичної та річної звітності, що базується на даних бухгалтерського обліку;

 • своєчасного проведення розрахунків за постачання майна та за надані послуги з підприємствами, установами i окремими особами з дотриманням установлених правил їх придбання;

 • вчасного нарахування i виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати працівникам, інших належних виплат особовому складу;

 • зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів, розрахунків до них, інших документів, а також здавання їх до архіву в установленому порядку;

 • систематизація чинних положень, інструкцій, методичних вказівок з питань обліку та звітності, інших нормативних документів, що стосуються фінансового органу;

 • проведення інструктажу з матеріально-відповідальними особами з питань обліку, збереження та використання матеріальних і грошових цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні;

 • здійснення контролю за своєчасним i правильним оформленням документів та законністю проведених операцій, ефективним та економним використанням матеріальних засобів і коштів згідно з цільовим призначенням;

 • участі працівників фінансового органу в постійно діючій комісії з інвентаризації коштів, розрахунків i матеріальних цінностей, своєчасного й правильного визначення результатів інвентаризації й відображення їх в обліку;

 • здійснення систематичного контролю за збереженням коштів i матеріальних цінностей;

 • складання i погодження з командиром військової частини кошторисів за загальним та спеціальним фондами та інших планових документів, пов’язаних з матеріальним забезпеченням, та розрахунків до них.

Виконання цих завдань забезпечують командир військової частини та начальник фінансового органу згідно зі Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України і діючим законодавством.

2. Фінансова дисципліна, її складові та вимоги до неї.

Фінансова дисципліна є обов’язкове для військових частин, підприємств і установ виконання встановлених діючими законоположеннями правил і норм ведення фінансового господарства.

Складовими фінансової дисципліни є наступні дисципліни:

1) бюджетна;

2) кошторисна;

3) авансова;

4) штатно-тарифна;

5) розрахунково-платіжна;

6) касова.

1) Бюджетна дисципліна. Військові частини зобов’язані проводити витрачання бюджетних коштів цілеспрямовано, у суворій відповідності з їх призначенням, своєчасно і повністю перераховувати до бюджету податки та інші суми. Дотриманню вищевказаних вимог сприяє введення фінансування військових частин через органи Державного казначейства України.

Кошти за кошторисом МО України можуть витрачатися тільки на протязі того бюджетного року, у якому вони відпущені. Всі залишки бюджетних коштів, які залишаються на кінець року, здаються ЗФО у встановлений термін.

Бюджетні кошти поточного року не дозволяється використовувати в кінці року для оплати майна і послуг, які фактично будуть отримані військової частиною у новому році. Тому начальник фінансового органу стежить за тим, щоб перерахування проводились тільки за товарно-матеріальні цінності (послуги), що будуть отримані (виконані) в поточному році.

Військова частина повинна правильно проводити утримання і своєчасно перераховувати до Державного бюджету України податки, штрафи, нарахування і інші суми, які належать до здачі.

2) Кошторисна дисципліна вимагає витребування і витрачання коштів проводити тільки на законні потреби, у межах встановлених норм, тарифів і цін, у відповідності з планами бойової та гуманітарної підготовки, Планом господарських робіт частини, при постійному дотриманні суворої економії у витратах.

Основним документом, згідно якого здійснюється витребування і витрачання коштів, є Кошторис військової частини. При його складанні забороняється планувати витрати у сумах, що перевищують дійсну потребу. Надлишкове витребування і витрачання коштів одними військовими частинами може стати причиною неповного задоволення невідкладних потреб інших військових частин, призводить до нецільового та неекономного витрачання коштів.

Витрачання коштів військовими частинами допускається тільки у межах річних призначень згідно кошторису МО України.

3) Авансова дисципліна - це обов’язковий для військових частин, підприємств і установ порядок видачі (перерахування), цільового витрачання і своєчасного погашення авансів (підзвітних сум).

Видача коштів під звіт проводиться тільки у випадках, передбачених Положенням про фінансове господарство військової частини. Підзвітні особи зобов’язані у встановлені терміни звітуватися підзвітні суми шляхом представлення авансових звітів і повернення залишків невикористаних підзвітних сум у касу фінансового органу.

Начальник ФЕС зобов’язаний періодично перевіряти у підзвітних осіб наявність отриманих ними під звіт коштів або виправдальних документів на їх витрачання, вимагати від них представлення авансових звітів у встановлені терміни. У випадку неподання авансового звіту у встановлені терміни підзвітна сума утримується за вказівкою командира військової частини із грошового забезпечення (заробітної плати) підзвітної особи.

4) Штатно-тарифна дисципліна. Штатом військової частини встановлюється перелік посад, штатно-посадові оклади особового складу або тарифікація. Крім того, у військової частині можуть утримуватись робітники і службовці на підставі штатних розкладів за рахунок коштів спеціального фонду.

Особовий склад дозволяється утримувати та використовувати у суворій відповідності зі штатом і штатним розкладом, не дозволяючи використання окремих робітників не за призначенням. За вказівкою командира частини начальник ФЕС перевіряє виконання штатно-тарифної дисципліни у підрозділах, службах, побутових й інших підсобних підприємствах і господарствах частини. Наприклад, слюсар або сантехник не може використовуватися як діловод. У випадку встановлення фактів використання окремих осіб не за штатним призначенням начальник ФЕС доповідає про це командиру частини для вжиття заходів.

5) Розрахунково-платіжна дисципліна - це виконання військовими частинами і установами термінів і порядку погашення їх грошових зобов’язань і правил розрахунків. Зобов’язання по платежах виникають при розрахунках між військовими частинами і підприємствами за поставлені товарно-матеріальні цінності або надані послуги (виконані роботи), що здійснені у відповідності з укладеними договорами. Такі договори військові частини можуть укладати тільки при наявності у них коштів на ці цілі.

Розрахунки за товари або послуги повинні проводитись своєчасно. Наявність у військової частини дебіторської заборгованості розглядається як відволікання коштів від їх прямого призначення. Виникнення кредиторської заборгованості викликає фінансові труднощі у постачальників (підрядників) і може викликати нарахування військовій частині пені, штрафу або неустойки.

Начальник ФЕС повинен стежити за своєчасним і повним отриманням попередньо сплачених товарів або послуг. Якщо з яких-небудь причин вони отримані не повністю, необхідно терміново вимагати повернення залишку коштів.

Платежі військова частина повинна проводити безпосередньо отримувачам (без участі посередників). Розрахунки здійснюються через органи Державного казначейства України безготівковим порядком. Забороняється проводити платежі за матеріальні цінності і послуги готівкою, якщо ці платежі можуть бути проведені безготівковим порядком. Грошове забезпечення і заробітна плата особовому складу повинні виплачуватись у встановлені строки.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... рної та повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу; одержання паю у разі виходу ... (неприбуткова) господарська діяльність. 3. Господарська діяльність у Збройних Силах України — це специфічна діяльність військових частин, закладів, ...
 2. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... аналіз впливу податків на фінансово-господарську діяльність підприємств та, окремо, ... ілізаційної роботи, військового обліку та бронювання ві ... ), с. 41 54. Чефранов О. Фіксований сільгоспподаток (частина 2) // «Бухгалтерський тиждень», 5 січня 2005 р., ...
 3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... та військовий хліб, який пекли на рожні. Тип і якість борошна, ... тної плати тощо. Як складова частина господарського механізму конкуренція діє через попит ... виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність ВАТ «МХ» 8. Податки і обов’язков ...
 4. Господарська діяльність судобудівного підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Створюючи найактивнішу частину основних виробничих ... вимогам здійснення господарської діяльності; ... дприємств військово-промислового комплексу на ... Про інвестиційну діяльність» // Відомості ... 367 с.; 32. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності пі ...
 5. Організація фінансового контролю шляхи його підвищення

  Курсовая работа >> Финансы
  ... власності, органи військового управління та військові формування, громадяни ... актів, які регламентують фінансово-господарську діяльність організації; конкретні приклади ... що запобігатиме виникненню неконтрольованих частин фінансової сфери, а також паралелі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019519329071045