Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Реферат
Перша світова війна принесла правлячим класам Великобританії політичний тріумф, нове розширення і без того величезної імперії. Англія належала до числ...полностью>>
Право, юриспруденция->Реферат
На початку XVIIст. економічний і політичний розвиток країни стримувався жорстокими середньовічними правилами й регламентаціями. Найбільш гостре невдов...полностью>>
Право, юриспруденция->Реферат
Східне узбережжя Північної Америки європейці почали освоювати в кінці XV ст. В 1496 році король Генріх VII видав привілегію венеціанцю Йогану Кабо на ...полностью>>
Право, юриспруденция->Реферат
Німеччина пізніше за інші європейські країни стала на шлях капіталістичного розвитку. Аграрні реформи 1807, 1816 і 1821 років в Прусії та інших німець...полностью>>

Главная > Лекция >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ

План лекції

1. Діяльність органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини.

2. Функції ы завдання органів внутрішніх справ при забезпеченні прав і свобод людини і громадчнина.

3. Форми і методи діяльності органів внутрішніх справ при забезпеченні прав і свобод людини.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України // Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 19996 року. – Х.: „Фоліо”, 2001.

 2. Кримінально-процесуальний кодекс України .

 3. Цивільний кодекс України.

 4. Про міліцію. Закон України від 20 грудня 1990 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №4. – Ст.20 (з наступними змінами та доповненнями).

 5. Про оперативно-розшукову діяльність. Закон Українм від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №22. – Ст.303 (з наступними змінами та доповненнями).

 6. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №48. – Ст.650 (з наступними змінами та доповненнями).

 7. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №11. – Ст.50 (з наступними змінами та доповненнями).

 8. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Особенная: Учебник. – Изд. 3-е, исправ. и дополн. / Под ред. А.П. Корнева. – М.: Щит-М, 2001. – 360с.

 9. Адміністративнв діяльність. Особлива частина:Підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки. Х.: Еспада, 2000. – 368с.

 10. Азаров А.Я. Права человека. Новое издание. – М.: Юрист, 1995. – 224с.

 11. Ануфрієв М.І. Захист прав людини, як функція суб'єктів профілактики // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. – Запоріжжя. – 2000. – № 4. – С.278-283.

 12. Бандурка О.М., Соболєв В.О., Московець В.І. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 346с.

 13. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки //Право України. – 2003. – №4. – С.18-21.

 14. Взаємодія з правоохоронними і контролюючими органами. / Укладач Л.О. Щербіна. – Харків. ПП „ІГВІНІ”, 2007. – 80с.

 15. Добрянський С. Права людини: деякі проблеми загальної теорії // Юрид. Україна. – 2003. – №5. – С 35-42.

 16. Коляда П. Здійснення функцій розслідування слідчими підрозділами органів внутрішніх справ та шляхи їх реформування // Юридична Україна. – 2003. – №3. – С 51- 55.

 17. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні.: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336с.

 18. Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учеб. пособие. – К.: УАВД, 1993. – 80с.

 19. Кравченко Ю.Ф. Забезпечення прав та свобод людини – головний напрям правоохоронної діяльності в Україні // Вісник ун-ту внутрішніх справ. – 1999. – №9. С. 3-10.

 20. Миколенко А.И., Миколенко А.Н. Законы Украины: О прокуратуре. О милиции. Об адвокатуре. Комментарий. – Харьков: Одиссей, 2002. – 304 с.

 21. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К.: 1999. – 386с.

 22. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетр.ун-ту, 2003. – 448 с.

 23. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, Юридична академія МВС України, 2002. – 416 с.

 24. Негодченко О.В. Основи діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Навчальний посібник. – Д.: Юрид.акад. М-ва внутр. справ , 2005. – 164 с.

 25. Осадчій В.І. Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної дільності: Монографія. – К.: Правові джерела, 1999. – 268с.

 26. Правоохоронна та правозахисна діяльність. Навчальний посібник. (Мельник М.І., Хавронюк М.І.). – К.: Атіка, 2002. – 576с.

 27. Шемчушенко Ю.С. Конституція і права людини // Право України. – 2001. – №8. – С. 13-15.

МЕТА ЛЕКЦІЇ:

Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів систематизованих знань щодо правоохоронної та правозахисної діяльності посадових осіб органів внутрішніх справ. Утвердження поваги до людини, її життя, здоров’я, честі та гідності як найвищої соціальної цінності, забезпечення прав людини, обвинуваченої або підозрюванної у вчиненні злочину. Розкрити основні положення забезпечення прав і свобод людини працівниками правоохоронних органів.

ВСТУП

Конституція України надає пріоритети правам і свободам людини і громадянина, проголошує та гарантує громадянам право на захист. Права і свободи громадян – це такі юридичні можливості, які визнанні державою, закріплені у Конституції України і законах, гарантовані всіма громадськими структурами суспільства. Права людини, за своїм змістом окреслюють той простір, який забезпечує кожній людині умови її самореалізації.

У забезпеченні прав і свобод людини і громадянина важливу роль відіграють органи внутрішніх справ. Міліція виконує завдання в межах своєї компетенції та в точній відповідності гарантій забезпечення прав і свобод людини. Їх діяльність щодо реалізації загальнолюдських стандартів прав людини отримує прояв у різних сферах її діяльності, зокрема під час охорони громадського порядку, проведення дізнання тощо.

Особливе становище органів внутрішніх справ зумовлене обсягом і складністю їх компетенції у галузі здійснення правоохоронної діяльності, а також тим, що на них покладається основний тягар боротьби зі злочинністю та роботи з профілактики й запобігання злочинам з метою реалізації єдиної державної політики боротьби із злочинністю, яка є складовою внутрішньої політики суверенної і незалежної України. Крім того, органи внутрішніх справ найчисленніші серед правоохоронних органів України.

5.1Діяльність органів внутрішніх справ щодо захисту прав

і свобод людини

Необхідно наголосити, що ставлення державної влади до прав і свобод людини є показником гуманності суспільства та демократизації суспільнства. В основу діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини покладаються засади: верховенства права; законності; визнання людини найвищою соціальною цінністю; пріорітетності її природних прав; забезпечення прав і свобод людини як основного обовязку правової демократичної держави, її правоохоронних органів зокрема; право людини на захист своїх прав; забезпечення через демократичні процедури контролю за здійснененям державними органами своїх повноважень; відповідність законодавства з прав людини міжнародним нормам і стандартам та ін.

Місце органів внутрішніх справ в Україні визначається їх функціональною спрямованністю і передбачає: захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України; запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина та сприяння їх поновленню; здійснення оперативно-службової діяльності відповідно до нормативно-правових актів; поліпшення й подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина; забезпечення рівності всіх перед законом та запобігання будь-яким формам дискремінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; сприяння правовій інформованності населення та захист конфеденційної інформайії про особу.

Всі внутрішні та зовнішні функції держави безпосередньо або опосередковано спрямованні на захист прав і свобод особи та громадянина. Згідно з цим, певні державні органи та інші владні суб′єкти держави у процесі здійснення ними своєї діяльності зобов′язанні більш конкретно й предметно реалізовувати положення, що містяться в нормах Конституції України. Це насамперед стосується органів влади та управління різних ступенів, а також посадових і службових осб. Забезпечення, реалізація, охорона та захист прав прав і свобод людини здійснюються через їх різноманітні функції. Гарантування прав і свобод людини не є провідним напрямком їх дільності, а здійснюються у звя′зку з використанням загальних владно-управлінських повноважень. Особливе місце в цій системі займають суд, прокуратура та інші правоохоронні органи.

Правоохоронні органи – це система державних та уповноваженних державою громадських формувань, основною функцією яких є боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями. До правоохоронних органів відноситься: прокуратура, суди, інші органи Міністерства юстиції, органи Міністерства внутрішніх справ, служба безпеки, адвокатура, нотаріат, податкова міліція, різні державні комісії та комітети, що здійснюють правозастосовчу або правоохоронну діяльність.

Міністерство внутрішніх справ України є центральним органом виконавчої влади діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Головними завданнями Міністерства внутрішніх справ України визначено такі функції: організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства й держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки; участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби зі злочинністю; запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, які скоїли злочин; організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об′єктів; забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства; забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи; організація роботи, пов′язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки; здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм власності; визначення головних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх справ, надання їх організаційно-методичної та практичної допомоги; забезпечення дотримання законності в органах внутрішніх справ; підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для інтеграції України до Європейського Союзу.

Головне призначення міліції полягає в здійсненні охорони та захисту людини, її прав і свобод, особистої та майнової безпеки. В цьому напрямку діяльності міліція виступає як суб′єкт забезпечення безпеки, що покликанний виконувати функцію масового правоохоронного обслуговування населення.

Сфера діяльності органів внутрішніх справ має складну і багатопланову структуру. Вона включає в себе певні групи суспільних відносин, що пов′язанні: із захистом особи та держави від злочинних та інших протиправних посягань; із забезпечення громадського порядку та суспільної безпеки; із захистом об′єктів незалежно від форм власності тощо. Всі ці види суспільних відносин взаємопов′язанні, але не є тотожними (вони характеризуються специфічними рисами та ознаками). А це у свою чергу визначає відмінність в основних напрямках діяльності органів внутрішніх справ (адміністративна, оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна, виконання покарання) та у різновиді складових системи органів внутрішніх справ (органи попереднього слідства, Державна автомобільна інспекція та ін). Згідно з цим здійснюється розподіл компетенції між міліцейськими структурами (підрозділи кримінального розшуку, боротьби з економічними злочинами, транспортна міліція тощо.), визначається різноманітність форм, методів їх роботи, вживання заходів тощо. Правозахисна орієнтація більшості функцій міліції обумовлена пріоритетністю охороних завдань. Водночас міліція також реалізує окремі права та свободи людиниі громадянина, що не пов′язанні з охоронною діяльнісю, а передбачають надання відповідних послуг. Це закономірно, оскільки в основу прав і свобод людини покладено важливі для особи блага в економічному, політичному, соціальному, духовному та особистому житті, а більшість злочинів та адміністративних правопорушень, з якими ведуть боротьбу органи внутрішніх справ, безпосередньо чи опосередковано посягають на ці блага.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури ПЛАН: 1. Правоохоронна та правозахисна діяльність суду. 2. Правоохоронна та правозахисна діяльність прокуратури. 3. ... ілі внутрішніх справ. участь у судовому розгляді кримінальних справ. ...
 2. Правоохоронна і правозахисна діяльність (2)

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... та правоохоронних органів» подано перелік правоохорон­них органів, до яких, зокрема, належать: органи прокуратури; органи внутрішніх справ; органи служби безпеки; митні органи; органи ...
 3. Правоохоронна і правозахисна діяльність (1)

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... та правоохоронних органів» подано перелік правоохоронних органів, до яких, зокрема, належать: органи прокуратури; органи внутрішніх справ; органи служби безпеки; митні органи; органи ...
 4. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

  Дипломная работа >> Международное публичное право
  ... осіб дієвим інструментом досягнення міжнародного миру та безпеки. Узагальнюючи діяльність ... вні правоохоронних органів (прокуратура, органи внутрішніх справ, органи безпеки, ... вників держави та вищих посадових осіб. Іншими ... сть трибуналу. Проте правозахисні орган ...
 5. Сутність та обов язковість судового рішення

  Реферат >> Психология
  ... та обґрунтованості рішень і дій державних органів та посадових осіб; - формування орган ... органів внутрішніх справ ... Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: ... С., Лукомський В. С. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001446008682251