Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая владеет необходимыми физическими данными, знаниями и трудовыми на­выками в соответствующей о...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Определите степень влияния отдельных факторов, связанных с использованием трудовых ресурсов, на прирост выручки от реализации продукции по сравнению с...полностью>>
Экономика->Реферат
Функционирование предприятий в условиях рыночной экономики на принципах самоокупаемости и самофинансирования актуализирует проблему получения достаточ...полностью>>
Экономика->Реферат
В реальный сектор экономики входят как отрасли материального производства, так и сфера производства нематериальных форм богатства и услуг. Во второй п...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дія геополітичних факторів забезпечує інтеграцію продуктивних сил країни чи певного регіону в структуру світового економічного простору і міжнародного поділу праці на основі розвитку різних форм зовнішньоекономічних зв’язків.

Демоекономічні фактори розміщення і розвитку продуктивних сил включають: загальну чисельність населення, його структуру, режим відтворення та територіальні особливості розміщення; чисельність трудових ресурсів, їх територіальногалузевий розподіл та якісні характеристики; чисельність робочої сили, основні форми її зайнятості, рівень зареєстрованого і прихованого безробіття; мобільність робочої сили та форми її економічного руху.

Комплексний аналіз демоекономічних факторів дозволяє оцінити рівень трудозабезпеченості певних територій, а відтак і можливостей розміщення нових виробництв чи доцільності скорочення діючих у зв’язку з погіршенням екологічної ситуації, низькою рентабельністю, необхідністю реструктуризації господарського комплексу тощо. Демоекономічні фактори чинять вагомий вплив на розміщення трудо- та наукомісткість галузей промисловості, а також тих галузей, які потребують робочої сили певного професійно-кваліфікованого складу.

Соціально-економічні фактори розміщення і розвитку продуктивних сил охоплюють: рівень розвитку соціальної інфраструктури, що задовольняє потреби населення в освіті, охороні здоров’я, сфері послуг та житлово-комунальному обслуговуванні; стан навколишнього середовища і природоохоронну діяльність; санітарно-гігієнічні умови праці.

Техніко-економічні фактори включають: основні напрями науково-технічного прогресу та конкретні форми впровадження його результатів у практику господарювання, форми суспільної організації виробництва та рівень розвитку транспортної системи. Сукупна дія цих факторів створює можливості для рівномірного розміщення продуктивних сил на основі зниження трудо-, фондо - і матеріаломісткості виробництва, встановлення раціональних міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв’язків, забезпечення ефективного використання всіх видів ресурсів.

  1. Аналіз і формування економічного розвитку регіонів

З метою всебічного врахування пріоритетних напрямків соціально-економічного та науково-технічного розвитку регіону доцільно розробляти як самостійний документ регіональні цільові програми.

Регіональна цільова програма (РЦП) - це затверджений нормативно-правовим актом регіону цілісний документ, який визначає стратегію розв’язання соціально-економічних, екологічних, науково-технічних, культурних та інших проблем загальнорегіонального значення і містить комплекс взаємопов’язаних заходів і завдань (цільових проектів), спрямованих на досягнення конкретних кінцевих цілей, узгоджених за терміном їх виконання і складом виконавців та реалізованих повністю або частково за рахунок коштів регіонального бюджету.

Науково обґрунтоване розроблення програми економічного і соціального розвитку регіону містить такі етапи:

 • Аналіз стану економіки регіону на початок планового періоду і тенденцій економічного розвитку, що виявилися у передплановий період.

 • Прогноз науково-технічного прогресу, суспільних потреб і ресурсів на перспективу.

 • Вибір конкретних цілей і завдань економічного розвитку регіону на даний плановий період і визначення основних напрямків розвитку економіки регіону.

 • Розроблення основних показників програми (плану) економічного і соціального розвитку регіону.

 • Складання розгорнутого плану економічного і соціального розвитку регіону.

Аналіз економічної ситуації та існуючих проблем соціально-економічного розвитку має комплексний характер, охоплює всі сторони і сфери економіки регіону і здійснюється так.

Аналіз загального стану економіки регіону. Аналіз динаміки ВВП та його складових. Характеристика основних тенденцій економічного розвитку та чинників, що обумовлюють ці тенденції.

Аналіз впливу факторів (зміна обсягів реалізованої продукції, зміна обсягу товарно-матеріальних запасів та інші) на зміну номінального та реального ВВП.

Характеристика зміни складових компонентів та їх співвідношень у ВВП за витратами та доходами.

Визначення причин, за яких відбулася зміна в обсягах реалізації та накопичення (зменшення) товарно-матеріальних запасів у галузях промисловості, на окремих підприємствах та в агропромисловому комплексі.

Визначення галузей, окремих підприємств, які можуть стати осередками економічного зростання в регіоні.

Аналіз промисловості та її галузей. Загальна характеристика стану реалізації державної промислової політики підприємствами регіону.

Аналіз динаміки і тенденцій розвитку промисловості регіону, в тому числі її галузевої структури. виявлення економічно необґрунтованих випадків заборгованості;

Аналізується також виробництво товарів і послуг. Характеризується регіональний ринок товарів і послуг, проблеми внутрішнього виробництва та реалізація заходів з його підтримки.

Аналіз паливно-енергетичного комплексу. Енергетика.

Аналіз вугільної промисловості.

Аналіз нафтогазової промисловості:

Аналіз легкої промисловості. Аналіз заходів, які здійснюються в галузі щодо підвищення рівня використання виробничого потенціалу підприємств регіону, повернення втрачених позицій на внутрішньому рийку та підвищення конкурентоспроможності продукції. Оцінка заходів щодо здійснення реструктуризації окремих підприємств легкої промисловості.

Аналіз харчової промисловості. Аналіз досягнень та проблем, які залишаються невирішеними. Оцінка динаміки виробництва продукції, динаміки експорту та імпорту харчової продукції.

Аналіз агропромислового комплексу. Здійснюється оцінка діяльності обласних управлінь і відомств щодо створення умов для ефективної роботи галузі, у т.ч. поліпшення фінансового стану господарств, реформування земельних відносин, сільськогосподарських підприємств, розбудови інфраструктури. Динаміка виробництва валової продукції, в тому числі по галузях. Аналіз факторів, що впливають на виробництво. Заходи, що застосовувалися для збільшення обсягів виробництва та вирішення фінансових проблем.

Оцінка функціонування біржового ринку, динаміки біржової торгівлі та її частки в загальному обсязі реалізації сільськогосподарської продукції, а також факторів, які стримують розвиток біржового ринку.

Оцінка стану справ проведення земельної реформи.

Аналіз транспорту і зв’язку. Характеризується робота транспортного комплексу регіону, його стан відповідно до форм власності, обсяги робіт в динаміці, фінансовий стан підприємств.

Аналіз будівельного комплексу.

Аналіз інвестиційної діяльності. Цілі і завдання інвестиційної політики регіону повинні визначатися виходячи з оцінки всіх можливих джерел фінансування капітальних вкладень в реальному секторі економіки. Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність». (Інвестиційний ринок, ринок прямих капітальних вкладень, ринок об’єктів, що приватизуються, фондовий ринок)

Аналіз фінансово-бюджетної сфери. Фінансовий стан регіонів має особливе значення, оскільки постійним завданням регіональних владних структур є узгодження диспропорції між потребами в ресурсах і можливостями забезпечення соціально-економічного розвитку території.

Фінанси - це економічний інститут, економічні відносини, покликані оптимізувати використання вартості та її форм, які виникають у розвинутій системі товарно-грошових відносин. Окремо від грошей і руху грошових ресурсів при розподілі й перерозподілі національного доходу в грошовій формі не можуть існувати фінансові відносини та створюватися фінансові ресурси.

Фінансові ресурси регіонів (областей, регіонів, міст та ін.) містять: бюджети всіх рівнів, фінанси господарюючих суб’єктів відповідної території, державні та позабюджетні фонди, кредитні ресурси, іноземні інвестиції, внутрішні запозичення у населення.

Складовою частиною аналізу фінансово-бюджетної сфери регіону є аналіз фінансового стану підприємств.

Аналіз інституціональних перетворень. Участь регіону у формуванні інституціональної політики держави потребує визначення головної мети і основних завдань; пріоритетних напрямків інституціональних перетворень економіки; заходів щодо переходу до грошової приватизації, розвиток малого і середнього бізнесу; визначення ефективності інституціональних перетворень; ролі і місця малого і середнього бізнесу в економічному зростанні, в розширенні зайнятості; заходів антимонопольної політики, регулювання діяльності монопольних угруповань; методів і засобів управління об’єктами державної і комунальної власності.

Аналіз ринку праці та рівня життя населення регіону. Зайнятість населення є одним з найважливіших напрямків соціальної політики держави.

З метою виявлення тенденцій вирішення проблем ринку праці в регіоні визначаються такі показники і напрямки дій суб’єктів регіональної економіки та регіонального державного управління:

 • аналіз демографічної ситуації та проблем збалансування попиту і пропозиції на ринку праці регіону;

 • динаміка і тенденції показників зайнятості населення. Аналіз взаємозв’язків динаміки зайнятості та динаміки ВВП, динаміки випуску продукції та динаміки показників зайнятості в окремих галузях економіки;

 • оцінки впливу політики реструктуризації на рівень структурного безробіття.

 • аналіз динаміки номінальних та реальних доходів населення, розмірів заробітної плати та основних показників рівня життя і купівельної спроможності населення.

 • характеристика динаміки заборгованості з виплат заробітної плати й інших соціальних виплат та аналіз головних факторів, що породжують цю проблему, у тому числі в бюджетній сфері.

Аналіз гуманітарного розвитку (охорона здоров’я, освіта, культура і мистецтво, засоби масової інформації, фізична культура і спорт, туризм, сім’я і молодь).

Аналіз внутрішнього регіонального ринку товарів та послуг для населення. При аналізі стану внутрішнього регіонального ринку товарів та послуг для населення здійснюється оцінка стану вирішення проблеми збалансування попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг. Аналіз насиченості ринку вітчизняними (у т.ч. регіональними) товарами та послугами.

Оцінка розвитку інфраструктури сфери торгівлі та громадського харчування.

Вивчається стан запровадження ринкових відносин при реформуванні житлово-комунальної сфери, у тому числі забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг населенню та упорядкування методики формування тарифів на житлово-комунальні послуги (позитивні та негативні приклади, питання, що потребують вирішення).

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів економіки регіону. Аналізується зовнішньоекономічна діяльність регіональних державних структур та суб’єктів економічної діяльності регіону всіх форм власності.

Оцінка стану довкілля регіону. Екологічна політика регіону здійснюється в напрямку досягнення головної мети державної екологічної політики - відновлення безпечного навколишнього середовища та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.

Аналіз місцевої територіальної політики регіону. Місцева територіальна політика регіону розробляється для сприяння вирішенню економічних і соціальних проблем територій (міст, районів, окремих населених пунктів), структурної перебудови їх економіки, забезпечення раціонального територіального розподілу праці та виробництва, розвитку міжрегіональних та зовнішньоекономічних зв’язків з урахуванням можливостей та особливостей міст, районів, окремих населених пунктів.

Контрольні запитання

 1. Особливості та закономірності розміщення продуктивних сил.

 2. Принципи розміщення продуктивних сил.

 3. Фактори розміщення продуктивних сил.

 4. З якою метою розробляють документ РЦП ?

 5. Аналіз і формування економічного розвитку регіону.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка ефективності розміщення продуктивних сил

  Контрольная работа >> Экономика
  ... надано нового імпульсу розвитку теорії розміщення продуктивних сил та регіональній економіці. В основу сучасних поглядів і концепц ... ізацію продукції, грн. 3 Ринок: регіональний, збалансований Ринкова економікаекономічна система, що базу ...
 2. Регіональна економіка і регіональна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ізації нових перспективних регіональних проектів. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.: Підр. С.І. Дорогунцов, Т.А. За ...
 3. Закономірності принципи і фактори розмііщення продуктивних сил

  Реферат >> Астрономия
  ... їни є диспропорції у розміщенні продуктивних сил регіонів. Недосконалість галузевої структури більшості регіо­нальних господарських комплекс ... ічна безпека: шлях України // Регіональна економіка. — 1997. —№ 3. — С. 97—105. 6. Пастернак-Таранущенко ...
 4. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

  Реферат >> Экономика
  ... Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України К.: Центр навчальної літератури 2006 . – 728с. 3. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. – К.: Європ ...
 5. Розміщення продуктивних сил (3)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... ін. Розміщення продуктивних сил. – К.: КНЕУ, 2000. – 364 с. Заблоцький В.Ф. Розміщення продуктивних сил України. – К.: Академвидав, 2002. – 368 с. Курочкін Г.С. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012872219085693