Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Структура актива баланса следующая: наибольшую долю занимают основные средства – их величина в отчётном периоде составила 23000 грн (56% от общего ито...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Актуальность заключается в том, что экономический анализ является существенным элементом финансового менеджмента и аудита Практически все пользователи...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Используя информацию бухгалтерского баланса, осуществить анализ динамики и структуры заемных средств Дать оценку базисным и цепным темпам роста заемно...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отно...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП 4

1. Предмет, метод і завдання дисципліни 6

1.1 Продуктивні сили як невід’ємна складова розвитку економіки 6

1.2 Предмет, мета, структура і задачі науки 7

1.3 Завдання курсу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни 13

2. Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки 16

2.1 Теоретичні підходи до розміщення продуктивних сил. Основоположники теорії розміщення виробництва 16

2.2 Економічні передумови розміщення продуктивних сил України 19

2.3 Етапи економічного обґрунтування розміщення продуктивних сил і галузей економіки 20

3. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів 28

3.1 Особливості та закономірності розміщення продуктивних сил 28

3.2 Основні принципи і фактори розміщення продуктивних сил 30

3.3 Аналіз і формування економічного розвитку регіонів 34

4. Економічне районування і територіальна організація продуктивних сил 40

4.1 Сутність, функції, критерії та принципи економічного районування 40

4.2 Типи економічних районів 43

4.3 Територіальна організація продуктивних сил України 46

5. Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил і рівнів економічного розвитку регіонів 53

5.1 Методи аналізу територіальної організації економічної системи 53

5.2 Методи економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництв 61

6. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка 66

6.1 Сутність природно-ресурсного потенціалу, його структура та економічна оцінка 66

6.2 Характеристика природно-ресурсного потенціалу 68

6.3 Охорона природних ресурсів 80

7. Населення і трудові ресурси 85

7.1 Чисельність населення та джерела його формування 85

7.2 Урбанізація та її наслідки 90

7.3 Трудові ресурси і зайнятість населення 92

8. ВИРОБНИЧИЙ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 97

8.1 Виробничий потенціал 97

8.2 Науково-технічний потенціал 100

9. Господарський комплекс України, особливості структури, трансформація в ринкових умовах 107

9.1 Сутність та структура народного господарства 107

9.2 Місце України за рівнем економічного розвитку 109

9.3 Поділ народного господарство за формами власності 114

10. Міжгалузеві комплекси та їх роль у розвитку економіки України 120

10.1 Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів 120

10.2 Структурна переорієнтація економіки України 127

11. Сутність регіональної економіки та її територіальні особливості 133

11.1 Сутність регіональної економіки 133

11.2 Регіональні системи ринкових відносин 137

11.3 Особливості регіонального ринку 142

12. Економіка регіонів України й особливості регіонального розвитку 149

12.1 Особливості регіонального розвитку територій України 149

12.2 Діагностика регіонального розвитку 153

12.3 Принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку 157

13. Регіональна економічна політика України та управління регіональним розвитком 163

13.1 Поняття, цілі, основні принципи та завдання державної регіональної економічної політики 163

13.2 Етапи та механізми реалізації державної регіональної економічної політики 168

13.3 Принципи і чинники управління регіональним розвитком 173

14. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України і регіонів 178

14.1 Об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків 178

14.2 Основні форми і географія зовнішньоекономічних зв’язків 183

14.3 Сучасний стан і проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності України 187

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 194

ВСТУП

Курс «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» викладається студентам економічних спеціальностей згідно «Освітньо-професійною програмою вищої освіти» затвердженою науково-методичною комісією з вищої освіти Міністерства Освіти України.

У процесі вивчення курсу має сформуватися комплексне, просторове сприйняття економіки з позицій зростання ролі людського чинника в усіх сферах суспільного виробництва, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних та інших проблем.

Акцентується увага на таких питаннях, як територіальна і галузева структура народного господарства, науково-технічний прогрес, розміщення виробничого й наукового потенціалу, наукові основи державної регіональної економічної політики.

Завданням цієї науки є обґрунтування напрямів оптимізації розміщення й розвитку продуктивних сил, підвищення економічної, екологічної та господарських систем, а також вивчення перспектив пропорційно-збалансованого регіонального розвитку.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними категоріями, теоріями, закономірностями та принципами розміщення продуктивних сил, а також з найсуттєвішими особливостями сучасного розвитку міжгалузевих і регіональних господарських комплексів України. Це сприятиме формуванню нового економічного мислення, без якого неможливо успішно вирішувати комплексні регіональні проблеми.

Методика вивчення дисципліни передбачає розгляд питань, що досліджуються нею, у взаємозв’язку з категоріями економічної теорії, регіональної економіки та менеджменту, економічної та соціальної географії. Ця дисципліна є невід’ємною складовою ґрунтовної підготовки економістів широкого профілю до потреб управління регіональним розвитком суспільного господарства в умовах формування ринкового господарства.

Ці тексти лекцій підготовлені з метою надання допомоги студентам економічних спеціальностей у самостійному вивченні навчального курсу «Розміщення продуктивних сил».

1. Предмет, метод і завдання дисципліни

  1. Продуктивні сили як невід’ємна складова розвитку економіки

Піднесення економічного розвитку України, ефективне функціонування її господарського комплексу та зростання життєвого рівня населення залежать від того, наскільки раціонально розміщені і використовуються продуктивні сили.

Виходячи із сучасної економічної теорії, до складу продуктивних сил відносяться: засоби і предмети праці, трудові ресурси, науковий, природно-ресурсний і соціально-культурний потенціали, які використовуються в процесі виробництва матеріальних благ.

До засобів праці відносяться: виробничі приміщення і споруди (фабричні і заводські корпуси), машини і устаткування, дороги, трубопроводи, лінії електропередач, доросла худоба та земля. Причому найбільш дієвими являються машини та устаткування.

Предмети праці - це комплекс речей, на які людина впливає в процесі виробництва з метою створення матеріальних благ. До них відносяться різні руди, деревина, вугілля, запасні частини, насіння, добрива, корми, медикаменти та інше.

Трудові ресурси являються основною продуктивною силою суспільства. Люди створюють, удосконалюють і приводять в рух засоби виробництва і предмети праці, розробляють нові технології та виробляють матеріальні цінності.

Важливу роль у розвитку продуктивних сил належить науці. Лише з допомогою неї у науково-дослідних установах (науково-дослідні інститути, лабораторії, конструкторські бюро) винаходяться, а в процесі виробництва вдосконалюються засоби виробництва, винаходяться нові технологічні рішення та збагачують свій виробничий досвід і трудові навики працівники, що забезпечує безперервний розвиток продуктивних сил.

Важлива роль у створенні нових видів техніки та вдосконаленні технології виробництва відводиться раціоналізації і винахідництву. Це одна із форм наукових робіт. Сюди втягнуто велику кількість інженерно-технічних працівників та висококваліфікованих спеціалістів.

Ці категорії працівників, використовуючи великий досвід своєї практичної діяльності, пропонують нові технічні рішення, вдосконалюють діючі засоби і технології виробництва і під керівництвом науковців доводять їх до необхідної якості.

Що стосується природно-ресурсного потенціалу, а це - мінеральні, земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси, а також об’єктів соціально-культурного призначення (житлове і комунальне господарство, зв’язок, система побутового обслуговування населення, освіта, охорона здоров’я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт), то всі вони істотно впливають на вирішення основних соціально-економічних завдань - піднесення економічного розвитку регіонів України і зростання на цьому підґрунті життєвого рівня населення.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка ефективності розміщення продуктивних сил

  Контрольная работа >> Экономика
  ... надано нового імпульсу розвитку теорії розміщення продуктивних сил та регіональній економіці. В основу сучасних поглядів і концепц ... ізацію продукції, грн. 3 Ринок: регіональний, збалансований Ринкова економікаекономічна система, що базу ...
 2. Регіональна економіка і регіональна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ізації нових перспективних регіональних проектів. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.: Підр. С.І. Дорогунцов, Т.А. За ...
 3. Закономірності принципи і фактори розмііщення продуктивних сил

  Реферат >> Астрономия
  ... їни є диспропорції у розміщенні продуктивних сил регіонів. Недосконалість галузевої структури більшості регіо­нальних господарських комплекс ... ічна безпека: шлях України // Регіональна економіка. — 1997. —№ 3. — С. 97—105. 6. Пастернак-Таранущенко ...
 4. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

  Реферат >> Экономика
  ... Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України К.: Центр навчальної літератури 2006 . – 728с. 3. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. – К.: Європ ...
 5. Розміщення продуктивних сил (3)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... ін. Розміщення продуктивних сил. – К.: КНЕУ, 2000. – 364 с. Заблоцький В.Ф. Розміщення продуктивних сил України. – К.: Академвидав, 2002. – 368 с. Курочкін Г.С. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011398792266846