Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
На протяжении ряда лет не прекращаются споры между налогоплательщиками и налоговыми органами, связанные с понятием предпринимательской деятельности в ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Понятие «налоговые реформы» занимает очень важное место в курсе налогообложения В него входят такие вопросы как сущность, виды, особенности и цель нал...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Эволюция зарубежного и отечественного налогообложения свидетельствует о постоянном поиске способов разрешения споров – какая из подсистем должна быть ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Развитие экономического сотрудничества, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в рамках Таможенного союза и Еди...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари;

 • фізичні особи-резиденти або нерезиденти, які ввозять підакцизні речі на митну територію України;

 • þðèäè÷í³ àáî ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ êóïóþòü ï³äàêöèçí³ òîâàðè â ïîäàòêîâèõ àãåíò³â (ïîäàòêîâèé àãåíò - ñóá'ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðåíèé ó ôîðì³ ï³äïðèºìñòâà ç ³íîçåìíîþ ³íâåñòèö³ºþ, à òàêîæ éîãî äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà, ô³ë³¿, â³ää³ëåííÿ, ³íø³ â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè, ïðàâî ÿêîãî íà çâ³ëüíåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ îêðåìèìè ïîäàòêàìè, çáîðàìè (îáîâ'ÿçêîâèìè ïëàòåæàìè) áóëî ï³äòâåðäæåíî ð³øåííÿì ñóäó (àðá³òðàæíîãî ñóäó), óïîâíîâàæåíèé çä³éñíþâàòè íàðàõóâàííÿ òà ñòÿãíåííÿ àêöèçíîãî çáîðó ç ïëàòíèê³â àêöèçíîãî çáîðó, à òàêîæ âíîñèòè ñóìè àêöèçíîãî çáîðó, ñòÿãíóò³ ç éîãî ïëàòíèê³â, äî áþäæåòó2).

  ª ïåâí³ îñîáëèâîñò³ âïëèâó àêöèçíîãî çáîðó íà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ, çàéíÿòèõ âèðîáíèöòâîì ³ ðåàë³çàö³ºþ ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â (âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü) àáî ³ìïîðòîì ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â ç íàñòóïíîþ реалізацією (торговельна діяльність). Ці особливості залежать від ставок акцизного збору, методики розрахунку суми податку, терміну його сплати в бюджет, джерел сплати суб'єктом підприємництва.

  Акцизний збір обчислюється за ставками, що визначаються у двох варіантах:

  1. у твердих сумах з одиниці реалізованого товару;

  2. за ставками у відсотках до обороту з продажу товарів.

  Ставки акцизного збору встановлені у твердих сумах з одиниці товарів, що реалізовані. Ці ставки диференційовано залежно від якісних характеристик товару і визначено в гривнях (щодо тютюнових виробів) та в ЄВРО (щодо бензину, дистилятів, пива, алкогольних напоїв).

  Акцизний збір, обчислений в ЄВРО для товарів, що їх вироблено і реалізовано в Україні, сплачується у валюті України. При цьому використовується валютний (обмінний) курс Національного банку, що діяв на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару. Цей курс для обчислення ставок акцизного збору залишається незмінним протягом кварталу.

  Акцизний збір, обчислений в ЄВРО для товарів, що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку, який діяв на день подання митної декларації.

  За використання відсоткових ставок акцизного збору можливі такі варіанти визначення обороту, що оподатковується:

    1. для товарів, що реалізовуються за вільними цінами, оподаткований оборот визначається виходячи з їхньої вартості за вказаними цінами, без урахування акцизного збору і податку на додану вартість;

    2. для товарів, що реалізуються за державними фіксованими та регульованими цінами, оподаткований оборот визначається виходячи з їхньої вартості за вказаними цінами без урахування торговельних знижок, а також суми податку на додану вартість;

    3. за закупівлі імпортних товарів оподаткований оборот визначається виходячи з їхньої митної вартості та включаючи мито.

  Приклад 1.

  1.

  Митна вартість товару (відповідно до митної декларації)

  70 дол. США

  2.

  Курс Національного банку України

  1 дол. США

  5,3 грн.

  3.

  Митна вартість товару, перерахована за курсом

  (70 * 5,3)

  371 грн.

  4.

  Митні та комісійні збори

  20 грн.

  5.

  Ставка ввізного мита

  20%

  6.

  Сума ввізного мита

  ((371 + 20) * 0,2)

  78,2 грн.

  7.

  Ставка акцизного збору

  55%

  8.

  Сума акцизного збору

  ((371 + 78,2) * 0,55)

  247,06 грн.

  Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу підакцизних товарів (продукції) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше:

   • або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника акцизного збору;

   • або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції).

  Строки сплати акцизного збору в бюджет залежать від виду підакцизних товарів, суми податку:

  1. підприємства-виробники, що реалізують спирт, алкогольні напої, пиво, сплачують податок на третій робочий день після здійснення обороту за реалізації.

  2. підприємства-виробники, що реалізують тютюнові вироби, податок сплачують один раз на місяць (до 16 числа), виходячи з фактичного обсягу реалізації за минулий місяць.

  3. власники (замовники) алкогольних напоїв, спирту, пива, тютюнових виробів, виготовлених в Україні з використанням давальницької сировини, сплачують податок не пізніше дня отримання продукції.

  4. підприємства, (крім указаних вище), в яких середньомісячна сума акцизного збору за минулий рік становила понад 25 тис. грн., сплачують податок щодекади (15, 25 числа поточного місяця і 5 числа місяця, наступного за звітним), виходячи з фактичного обороту за звітну декаду.

  5. решта підприємств сплачує податок щомісяця до 15 числа також виходячи з фактичного обороту за минулий місяць.
   За імпортовані підакцизні товари акцизний збір сплачується під час "розмитнення" імпортного товару.

  На фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання справляють вплив пільги, надані стосовно акцизного збору.

  1. Акцизний збір не справляється в разі реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту. Ця пільга підвищує конкурентоспроможність відповідних товарів на зарубіжних ринках, сприяє збільшенню надходжень валютних ресурсів.

   1. Не обкладаються акцизним збором обороти з реалізації підакцизних товарів для виробництва інших підакцизних товарів. У цьому разі виключається можливість подвійного оподаткування.

   2. Не підлягає обкладанню акцизним збором реалізація легкових автомобілів спеціального призначення.

   3. Знижено ставки оподаткування обороту з реалізації етилового спирту для виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів.

   4. Встановлені певні пільги щодо справляння акцизного збору в спеціальних економічних зонах, визначених відповідними законами України.

  Слід звернути увагу, що варіант обчислення ПДВ, який застосовується в Україні, допускає оподаткування перенесеної вартості, а також подвійне оподаткування. Це зумовлено тим, що ставки ПДВ установлюються на оподаткований оборот, який включає вартість матеріальних витрат (перенесену вартість), а також попередньо включені у вартість товарів (робіт, послуг) податки.

  Платниками податку в бюджет є суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи), які здійснюють підприємницьку діяльність на території України. При цьому податок стягується, якщо обсяг оподаткованих операцій платника з продажу товарів (робіт, послуг) за останні дванадцять календарних місяців перевищував 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

  Об'єктом оподаткування є такі операції, здійснювані платниками податку, суб'єктами господарювання:

   • продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України, у тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) та операції з передання права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця;

   • завезення (пересилання) товарів на митну територію України, виконання робіт (послуг), що здійснюється нерезидентами для використання або споживання цих робіт (послуг) на митній території України; завезення (пересилання) майна згідно з договорами оренди (лізингу), застави, іпотеки;

   • вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України і виконання робіт, надання послуг для споживання за межами митної території України.

  Отже, об'єктом оподаткування є операції, зв'язані з продажем товарів (робіт, послуг) усередині держави, їхнім імпортом чи експортом.

  Слід звернути увагу, що законодавчо визначено поняття продажу товарів (робіт, послуг). Продаж товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, іншими цивільно-правовими договорами та передбачають передачу права власності на товари за компенсацію, а також операції з безоплатного надання товарів3.

  Не є продажем операції з передачі товарів згідно з договорами комісії (консигнації), поруки, відповідального зберігання, довірчого управління, оренди (лізингу) та інших громадянсько-правових договорів, що не передбачають передачу права власності на товари іншій особі.

  Продаж послуг (робіт) - це будь-які операції цивільно-правового характеру з надання послуг (робіт) з передачею права користування або розпоряджання товарами, у тім числі нематеріальними активами, за компенсацію, а також операції з безкоштовного надання послуг.

  Продаж послуг (результатів робіт) включає надання права користування або розпоряджання товарами згідно з договорами оренди (лізингу), продажу, ліцензування, установлених законом способів передачі права інтелектуальної власності.

  Не вважаються об'єктами оподаткування такі операції, здійснювані суб'єктами господарювання:

   • випуск, розміщення і продаж цінних паперів, емітованих суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування, включаючи сертифікати, житлові чеки, земельні бони та деривативи;

   • обмін указаних цінних паперів на інші цінні папери, депозитарна, реєстраторська та розрахунково-клірингова діяльність на ринку цінних паперів;

   • передача майна в оренду і його повернення після закінчення терміну договору оренди, сплата орендних платежів відповідно до договорів фінансової оренди;
    - надання послуг зі страхування й перестрахування, із соціального та пенсійного страхування;

   • обіг валютних цінностей;

   • надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, за кредитними і депозитними договорами;

   • виплата заробітної плати, інших грошових виплат, дивідендів;

   • надання брокерських, дилерських послуг з укладанням контрактів на торгівлю цінними паперами і деривативами на ринку цінних паперів;

   • передача основних фондів у формі внecкiв у статутні фонди юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права.

  База оподаткування для нарахування ПДВ залежить від сфери та виду діяльності суб'єкта господарювання. Розглянемо можливі варіанти визначення бази оподаткування.

  База оподаткування з продажу товарів (робіт, послуг) визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості цих товарів (робіт послуг), розрахованої за вільними або регульованими цінами (тарифами). У базу для розрахунку ПДВ включається акцизний збір та інші загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і збори в базу оподаткування ПДВ не включаються. • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... зборів: – загальнодержавні непрямі податки; – загальнодержавні прямі податки; – загальнодержавні збори; – місцеві прямі податки; – місцеві збори ... з реклами; комунальний податок. 1.2 Прямі податки з підприємств в податковій системі України та їх регулююча ...
  2. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" Київ – 2004 ... тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається ...
  3. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

   Реферат >> Финансы
   ... Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підпри ... виробництва, водопостачання підприємств, промвузла "Оболонь", а також підприємств - виробників мі ... вчасних розрахунків з бюджетом підприємств, що постачають свою про­дукцію ...
  4. Контролінг на підприємстві

   Конспект >> Менеджмент
   ... дальними особами (лінійний персонал), а непрямі витрати (витрати по утриманню і ... контролінгу на підприємстві. Принципова схема дій менеджерів підприємств і організацій ... корпорації, складанням фінансових звітів і сплатою податків корпорацією і т. п. Дані функц ...
  5. Оподаткування підприємств

   Учебное пособие >> Финансовые науки
   ... %. 1.4 НЕПРЯМІ ПОДАТКИ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.4.1 Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств ... , до перерахування в бюджет, непрямі податки можуть залишатися в розпорядженні (обороті) підприємств. Відтак необхідно ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0017769336700439