Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Фондовые и товарные биржи, инвестиционные компании, банки играют определяющую роль в современной экономике Их можно отнести к ядру четвертичного секто...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
По рівню свого розвитку український ринок цінних паперів знаходиться в початковій стадії розвитку Це пов'язано з багатьма причинами, включаючи повільн...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Одной из наиболее динамичных форм международных экономических отношений являются международные валютные отношения, которые возникают при использовании...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Известно, что первобытной общине, где отсутствовал обмен товарами, отсутствовали деньги Да и в натуральном хозяйстве, где продукты производятся для со...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Стабільна та збалансована податкова система – ефективний інструмент економічної політики держави в умовах ринкової трансформації. Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв’язку із розвитком економічного і політичного життя.

Фінансова наука, з огляду на певні ознаки, поділила податки на групи. Такий поділ необхідний, бо окремі групи податків потребують відповідних умов оподаткування і стягнення, відповідних адміністративно-фінансових заходів. Таким чином, структура, яка може охопити всі види податків, складається з прямих непрямих податків. Найсуперечливішим у фіскальній науці є питання про сфери застосування непрямих податків та їх співвідношення з прямими. Саме тому в історії фінансової науки знання генезису сутності окремих форм податків, зокрема непрямих, дасть змогу осмислити світовий і вітчизняний досвід та побудувати у нашій державі збалансовану податкову систему.

Непрямі податки з’явилися наприкінці XVIII ст., коли розвиток податкових форм відбувся одночасно в двох напрямках – прямого і опосередкованого оподаткування.

Історичний розвиток системи оподаткування привів до поступового розмивання чітких відмінностей між прямими та непрямими податками. Універсальні форми непрямих податків – акцизів, при перенесенні їх стягнення зі сфери реалізації у сферу виробництва мають багато ознак прямого оподаткування, насамперед чітко визначений об’єкт оподаткування – обсяг обороту чи додану вартість. При цьому об’єкти оподаткування частково зберігаються: пряма форма – податок на прибуток і непряма форма – податок на додану вартість, частину якої становить той же прибуток.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Тільки прямо, оскільки непрямі податки включаються в ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи. Тому непрямі податки вважаються найнесправедлішими, фіскальними. Найхарактернішими прикладами непрямого оподаткування є податок на додану вартість, акцизний збір, мито.

Непрямі податки сплачує багато платників за місцем створення нової вартості, ці податки різняться простотою обчислення; широка база оподаткування сприяє зростанню доходів бюджету; вилучення податку на всіх етапах руху товарів забезпечує рівномірний розподіл податкового тягаря між усіма суб’єктами підприємницької діяльності; застосування нульової ставки на експортні товари сприяє збільшенню обсягу експорту та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.

Усі ці переваги непрямого оподаткування сприяли тому, що розвиток системи оподаткування здійснюється як оптимальне співвідношення прямих і непрямих податків залежно від економічних умов розвитку кожної держави.

Побудова ефективної податкової системи – одне з найважливіших завдань економіки будь-якої держави, адже від виконання цього завдання залежить функціонування самої держави. Оскільки в Україні спостерігається тенденція до збільшення частки непрямих податків у загальних податкових доходах держави, розгляд можливостей удосконалення непрямого оподаткування є вкрай необхідним. Що є неможливим без розуміння сутності, порядку обчислення і сплати непрямих податків. Отже розглянемо ці питання.

1. Сутність непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

ÍÅÏÐß̲ ÏÎÄÀÒÊÈ - ïîäàòêè íà òîâàðè ³ ïîñëóãè, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ÿê íàäáàâêà äî ö³í íà òîâàðè àáî òàðèôè íà ïîñëóãè ³ íå çàëåæàòü â³ä äîõîä³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Íåïðÿì³ ïîäàòêè âêëþ÷àþòüñÿ âèðîáíèêàìè (ïðîäàâöÿìè) â ö³íó òîâàðó ³ ïîò³ì ïåðåäàþòüñÿ äåðæàâ³. Îòæå, âèðîáíèêè ³ ïðîäàâö³ âèñòóïàþòü ó ðîë³ çáèðà÷³â ïîäàòê³â, à ïîêóïåöü – ïëàòíèêîì íåïðÿìèõ ïîäàòê³â.

Практика оподаткування використовує кілька видів непрямих податків – універсальні та специфічні акцизи, а також мито.

Специфічні акцизи встановлюються на обмежений перелік товарів. Універсальні акцизи відрізняються від специфічних тим, що мають ширшу базу оподаткування та уніфіковані ставки. Практика оподаткування знає три види універсальних акцизів.

Податок з продажу. Застосовується у сфері оптової та роздрібної торгівлі. Об’єктом оподаткування є реалізація товарів на завершальному етапі. При цьому оподаткування здійснюється один раз. Ставки оподаткування встановлюються у відсотках до об’єкта. Цей податок використовувався нетривалий час в останній період існування СРСР, але поширений в інших країнах.

Податок з обороту. Стягується з валового обороту руху товарів. При цьому допускається подвійне оподаткування, оскільки у валовий оборот входять податки, що були сплачені раніше. Цей податок широко і протягом тривалого часу (з початку 30-х і до початку 90-х років) використовувався в СРСР. Ставки податку з обороту були диференційовані за видами товарів.

Податок на додану вартість. Сплачується на всіх етапах руху товарів, робіт, послуг. Об’єктом оподаткування є не валовий оборот, а додана вартість. При цьому застосовуються уніфіковані ставки, що полегшує обчислення податку і контроль за його надходженням. Обчислення і стягнення податку на додану вартість потребує відповідного визначення об’єкта оподаткування – доданої вартості. Можливі два способи її обчислення: заробітна плата + прибуток; виручка від реалізації – матеріальні витрати. Цей податок набув значного поширення в європейських країнах. При цьому застосовуються диференційовані ставки для окремих груп, видів товарів. Специфічні акцизи досить поширені в оподаткуванні.

В Україні використовуються три види непрямих податків: акцизний збір (специфічний акциз), податок на додану вартість (універсальний акциз) і мито.

Мито є непрямим податком, що стягується з товарів, транспортних засобів, інших предметів, які переміщуються через митний кордон країни. Це переміщення може бути пов’язане з увезенням або вивезенням товарів чи транспортних засобів. Цей податок виконує фіскальну та регулювальну функції. Регулювальну функцію спрямовано на формування обсягів раціональної структури імпорту та експорту, захист національного виробника, заохочення або обмеження експорту.

Порядок обчислення і сплати акцизного збору регламентується Законом України “Про єдиний митний тариф” від 05.02.1992р та Митним кодексом України.

На практиці застосовується кілька видів мита: ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети в разі ввезення таких на митну територію держави. Воно є диференційованим:

 • стосовно товарів, які надходять з держав, що входять разом з Україною до митних союзів або утворюють спеціальні митні зони;

 • стосовно товарів, котрі надходять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння.

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети за їх вивезення за межі митної території держави.

Сезонне мито застосовується на окремі товари на строк не більший ніж чотири місяці від моменту його встановлення. Сезонне мито може бути ввізним і вивізним.

Спеціальне мито застосовується:

 • як спосіб захисту українських виробників в цілому;

 • як спосіб захисту національного товаровиробника, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах або за умов, що можуть завдавати шкоди національному товаровиробнику;

 • як запобіжний засіб проти порушення національних інтересів учасниками зовнішньоекономічної діяльності;

 • як заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав, митних союзів.

Антидемпінгове мито застосовується в разі:

 • увезення на митну територію товарів за демпінговими цінами, що завдає шкоди національному товаровиробнику;

 • вивезення за межі митної території товарів за ціною, істотно нижчою від цін інших експортерів – конкурентів.

Компенсаційне мито застосовується в разі:

 • увезення на митну територію товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що завдає шкоди національному товаровиробнику;

 • вивезення за межі митної території товарів на виробництво, переробку, продаж або споживання котрих надавалася державна субсидія, якщо таке вивезення завдає шкоди державі.

Міжнародна практика (а також і досвід України) свідчать, що найпоширенішим є мито на імпорт.

Àêöèçíèé çá³ð - öå íåïðÿìèé ïîäàòîê íà îêðåì³ òîâàðè (ïðîäóêö³þ), âèçíà÷åí³ çàêîíîì ÿê ï³äàêöèçí³, ÿêèé âêëþ÷àºòüñÿ äî ö³íè öèõ òîâàð³â (ïðîäóêö³¿)1.

Акциз­ний збір в Україні було запроваджено у 1992 році, який разом з ПДВ замінив подат­ки з обороту і з продажу. Порядок обчислення і сплати акцизного збору регламентується: Декретом КМУ " Про акцизний збір" № 18—92 від 26.12.92 р. та Інструкцією ГДПІУ № 24 від 22.06.93 р. Закон України "Про внесення змін до декретів КМУ "Про податок на добавлену вартість" та "Про акцизний збір" було запроваджено тільки 19.11.93 р.

Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір (підакцизних товарів), і ставки акцизного збору затверджуються законодавче і є єдиними на всій території України для вітчизняних та імпортних товарів.

У перелік підакцизних товарів було включено спирт і алкогольні на­пої, тютюнові вироби, транспортні засоби і шини до них, бензин, рушниці спортивні, ювелірні вироби, магнітофони й апаратуру зву­козапису, відеоапаратуру, відео- та аудіокасети, компакт-диски, те­левізори кольорові, набори кухонні або столові, офісні меблі, одяг з натуральної шкіри та хутра, шоколад, каву, рибні делікатеси, части­ни тушок домашньої птиці.

З 1 січня 2000 р. значно скорочено перелік підакцизних товарів, змінено ставки податку та запроваджено новий механізм обчислення акцизного збору для імпортованих товарів за застосування ставки акцизного збору у відсотках.

До підакцизних товарів віднесено:

 • бензини моторні;

 • дизельне пальне;

 • автомобілі;

 • тютюнові вироби;

 • ювелірні вироби;

 • спирт етиловий та алкогольні напої;

 • пиво солодове.

Ñóìè àêöèçíîãî çáîðó ç ââåçåíèõ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â çàðàõîâóþòüñÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó, à ç òîâàð³â, âèðîáëåíèõ â Óêðà¿í³, - äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó çà ì³ñöåì ¿õ âèðîáíèöòâà ³ äåðæàâíîãî áþäæåòó ó ñï³ââ³äíîøåííÿõ, óñòàíîâëåíèõ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè.

Êîíòðîëü çà ïðàâèëüí³ñòþ îá÷èñëåííÿ ³ ñâîº÷àñí³ñòþ ñïëàòè àêöèçíîãî çáîðó çä³éñíþºòüñÿ ïîäàòêîâèìè ³íñïåêö³ÿìè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíó ïîäàòêîâó ñëóæáó â Óêðà¿í³".

Податок на додану вартість (ПДВ) домінує серед непрямих податків, що надходять до бюджету. Тобто це податок, який виконує яскраво виражену фіскальну функцію.

Податок на додану вартість був і залишається одним із основних джерел дохідної частини бюджету. Так, у бюджеті 2003р. показник надходжень ПДВ становить 13652,0 млн. грн.

Цей податок охоплює практично усі сторони життєдіяльності не лише суб’єктів підприємницької діяльності, а й інших юридичних та фізичних осіб, що здійснюють операції з продажу товарів (робіт, послуг), які підлягають обкладанню цим податком. Тому особливу увагу ДПА України, зокрема управління податку на додану вартість Головного управління оподаткування юридичних осіб, підлягає питанням застосування чинного законодавства з ПДВ.

Податок на додану вартість був уведений в Україні з 1 січня 1992 р. згідно із Законом України "Про податок на добавлену вартість" від 20 грудня 1991 р. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість", що почав діяти з 1993 p., було підписано 26 грудня 1992 р. З урахуванням доповнень і змін, що вносилися в наступних періодах, указаний декрет регламентував порядок обчислення і сплати ПДВ протягом 1993-1997pp. (до 1 жовтня 1997 p.).

З 1 жовтня 1997 р. порядок обчислення і сплати ПДВ регламентується Законом України "Про податок на додану вартість" від З квітня 1997 р. На жаль, податкове законодавство щодо ПДВ є дуже нестабільним. Так, тільки з часу прийняття вказаного Закону і до введення його в дію було прийнято чотири закони, які вносили зміни щодо ПДВ.

Непрямі податки включають у ціни товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються, послуг, що надаються. Отже, ці податки є ціноутворюючим елементом і можуть суттєво впливати на загальний рівень цін.

На схемі 1.1 зображено структурно-логічну схему формування цін реалізації товарів з урахуванням непрямих податків. Слід звернути увагу на особливості у визначенні бази (об’єкта) для обчислення окремих видів непрямих податків залежно від сфери діяльності та умов придбання товарів суб’єктами господарювання.

Схема 1.1.

Структурно-логічна схема формування цін реалізації товарів із включенням у них непрямих податків

1. Формування цін реалізації товарів підприємствами-виробниками продукції

Відпускна ціна продукції з акцизним збором і ПДВ включно
Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... зборів: – загальнодержавні непрямі податки; – загальнодержавні прямі податки; – загальнодержавні збори; – місцеві прямі податки; – місцеві збори ... з реклами; комунальний податок. 1.2 Прямі податки з підприємств в податковій системі України та їх регулююча ...
 2. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" Київ – 2004 ... тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається ...
 3. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  ... Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підпри ... виробництва, водопостачання підприємств, промвузла "Оболонь", а також підприємств - виробників мі ... вчасних розрахунків з бюджетом підприємств, що постачають свою про­дукцію ...
 4. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  ... дальними особами (лінійний персонал), а непрямі витрати (витрати по утриманню і ... контролінгу на підприємстві. Принципова схема дій менеджерів підприємств і організацій ... корпорації, складанням фінансових звітів і сплатою податків корпорацією і т. п. Дані функц ...
 5. Оподаткування підприємств

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... %. 1.4 НЕПРЯМІ ПОДАТКИ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.4.1 Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств ... , до перерахування в бюджет, непрямі податки можуть залишатися в розпорядженні (обороті) підприємств. Відтак необхідно ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019068717956543